اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

جواد پورکریمی

جواد پورکریمی

جواد پورکریمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61117405
اتاق: 315
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

علایق پژوهشی : توسعه منابع انسانی با تاکید بر توسعه اعضای هیات علمی (FD), آموزش سازمانی با تاکید بر CBT, روش شناسی تحقیق - کمی و کیفی, آمار کاربردی

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش تحقیق پیشرفته در آموزش عالی 5105295 2 05 1398/10/28 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
آمار پیشرفته در مدیریت آموزشی 5105260 2 05 1398/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
کاربرد آمار استنباطی در مدیریت 5105253 3 22 1398/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
کاربرد آمار استنباطی در مدیریت 5105253 3 05 1398/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
روش تحقیق و کاربرد کامپیوتر در تحقیقات تربیتی 5105062 3 22 1398/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
روش تحقیق پیشرفته در آموزش عالی 5105295 2 05 1398/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
آمار پیشرفته در مدیریت آموزشی 5105260 2 05 1398/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
آمار توصیفی 5101575 2 01 1398/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
روشهای تحقیق در مدیریت آموزشی 5105238 3 05 1398/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
روشهای تحقیق در مدیریت آموزشی 5105238 3 22 1398/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
روش های پژوهشی در مدیریت 5105247 2 01 1397/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
آمار پیشرفته در مدیریت آموزشی 5105260 2 05 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
کاربرد آمار استنباطی در مدیریت 5105253 3 22 1397/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
کاربرد آمار استنباطی در مدیریت 5105253 3 01 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
روش تحقیق در آموزش عالی 5105173 2 01 1397/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
روش های پژوهشی در مدیریت 5105247 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
روش تحقیق پیشرفته در آموزش عالی 5105295 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
روشهای تحقیق در مدیریت آموزشی 5105238 3 02 هرهفته شنبه (16:00 - 19:00) 1397/04/09 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
کار عملی مدیریت در سازمان ها 5105189 2 02 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1396
آمار پیشرفته در مدیریت آموزشی 5105260 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه