اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

عباس جواهری محمدی

عباس جواهری محمدی

عباس جواهری محمدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
متون مشاوره انگلیسی 1 5101426 2 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
مبانی راهنمایی و مشاوره 5106136 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مبانی راهنمایی و مشاوره 5106136 2 06 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
روش ها و فنون راهنمایی و مشاوره 5101443 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
تمرین فنون مشاوره در آزمایشگاه 5101529 1 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) 1398/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
نظریه های مشاوره و روان درمانی 1 5101448 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
تمرین فنون راهنمایی و مشاوره 5101444 1 01 هرهفته سه شنبه (12:00 - 13:00) 1398/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
متون مشاوره انگلیسی 2 5101427 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مبانی راهنمایی و مشاوره 5106136 2 03 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مبانی راهنمایی و مشاوره 5106136 2 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
نمایش 10 نتیجه
از 1