اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

عباس جواهری محمدی

عباس جواهری محمدی

عباس جواهری محمدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مشاوره در سازمان ها 5101445 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/27 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
مبانی راهنمایی و مشاوره 5106136 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
روش ها و فنون راهنمایی و مشاوره 5101443 2 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
تمرین فنون مشاوره در آزمایشگاه 5101529 1 02 هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) 1399/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
نظریه های مشاوره و روان درمانی 1 5101448 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/07 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
تمرین فنون راهنمایی و مشاوره 5101444 1 01 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/04 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
راهنمایی و مشاوره 5101411 2 25 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
متون مشاوره انگلیسی 2 5101427 2 12 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/15 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مهارت های زندگی و فنون آموزش آن 5101431 2 13 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
متون مشاوره انگلیسی 1 5101426 2 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
مبانی راهنمایی و مشاوره 5106136 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مبانی راهنمایی و مشاوره 5106136 2 06 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
روش ها و فنون راهنمایی و مشاوره 5101443 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
تمرین فنون مشاوره در آزمایشگاه 5101529 1 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) 1398/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
نظریه های مشاوره و روان درمانی 1 5101448 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
تمرین فنون راهنمایی و مشاوره 5101444 1 01 هرهفته سه شنبه (12:00 - 13:00) 1398/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
متون مشاوره انگلیسی 2 5101427 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مبانی راهنمایی و مشاوره 5106136 2 03 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مبانی راهنمایی و مشاوره 5106136 2 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
نمایش 19 نتیجه
از 1