اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد جوادی پور

محمد جوادی پور

محمد جوادی پور    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61117581
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

علایق پژوهشی : مطالعات برنامه درسی، آموزش و تدریس برنامه درسی تربیت بدنی، مدیریت استراتژیک

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فاطمه ابدی Identify and ranking the main components of the curriculum in the college students’s area کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/10
فاطمه ابدی شناسایی و رتبه بندی مولفه های اساسی برنامه درسی در سطح دانشجو از نگاه متخصصان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/10
زهرا ابوالحسنی امکان سنجی اجرای رویکرد ساختن گرایی در مقطع متوسطه اول شهرستان بهارستاناز دیدگاه دبیران سال تحصیلی95-94 کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/06
زهرا ابوالحسنی The feasibility of implementing constructivism approach in BAHARESTAN city high school from teacher point of veiw in academic year 94-95 کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/06
سعید اسلام دوست بررسی رابطه بین باورهای فراشناختی و خودکار¬آمدی معلمان با صلاحیت¬های حرفه¬ای آنان در شهرستان ارومیه کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/23
هادی اصلاح Investigating the factors Affecting the Tendency Tuning and Implementing the Lesson Schedule in theTeaching Process in Intermediate Students in Bandar Anzali کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/25
هادی اصلاح Investigating the factors Affecting the Tendency Tuning and Implementing the Lesson Schedule in theTeaching Process in Intermediate Students in Bandar Anzali کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/25
معصومه آقایی پور تعیین وارزیابی صلاحیت های حرفه ای و تخصصی معلمان تربیت بدنی دوره ابتدایی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
مریم بنی عامریان Design and validation of curriculumPattern of entrepreneurial intention-based vocational higher education دکتری دانلود 1397/6/25
میلاد بهزادی شیخ بررسی تاثیر جو روانشناختی سازمانی بر رفتارهای مطلوب شغلی، با نقش میانجی اشتیاق شغلی در آموزگاران مقطع ابتدایی ناحیه 1 شهر اهواز کارشناسی ارشد دانلود 96/06/27
میلاد بهزادی شیخ بررسی تاثیر جو روانشناختی سازمانی بر رفتارهای مطلوب شغلی، با نقش میانجی اشتیاق شغلی در آموزگاران مقطع ابتدایی ناحیه 1 شهر اهواز کارشناسی ارشد دانلود 96/06/27
مصطفی بهمنی طراحی و اعتباریابی مدل برنامه ی درسی دکتری دانلود 98/6/30
عشرت پرپنجی رابطه میزان برخورداری معلمان از مهارت‌های فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات با کاربرد روشهای تدریس فعال توسط آنان ، در مدارس مقطع ابتدایی شهرستان اسلامشهر. کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
سعید پهلوان عظیمی شناسایی عوامل انگیزشی ادامه تحصیل فرهنگیان در مقطع کارشناسی ارشد: بررسی موردی شهرستان تربت جام کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
الهام تقی آبادی مقایسه روش های تدریس ریاضی مبتنی بر نتایج آزمون تیمز 2011 در بین کشورهای با رتبه بالاتر و پایین تر از میانگین بین المللی کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/11
فاطمه جعفری Assessing of Elementary School Students’ Subjective Well-Being in District 15 of Tehran:A Mixed Method Research کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/26
فرشته جمال نیا بررسی عوامل مرتبط با افت تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوم نظری شهرستان سلسله در سال 1396 کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
زهرا جوادی بررسی میزان تطابق محتوای کتاب های فرهنگ و هنر دوره ی متوسطه ی اول با محوریت اهداف پنجگانه ی مصوب درس هنر و نظرات دبیران درباره کتب فوق الذکر کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/17
زهرا جوادی بررسی میزان تطابق محتوای کتاب های فرهنگ و هنر دوره ی متوسطه ی اول با محوریت اهداف پنجگانه ی مصوب درس هنر و نظرات دبیران درباره کتب فوق الذکر کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/17
جواد حاجی زاده بررسی میزان مهارت تفکر انتقادی وخلاقیت معلمان دوره ی ابتدایی و رابطه آنها با سبک ترجیحی تدریس معلمان شهرستان نقده کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/09
زهرا خلجی بررسی میزان دستیابی دانش‌آموزان مدارس عادی - دولتی دوره اول متوسطه شهرستان اسلام‌شهر به اهداف برنامه‌درسی کار و فناوری پایه هفتم در سال تحصیلی 1395-1394 کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
زهرا خلجی Assess the achievement of students in public schools first state in the first period Secondary city Islamshar Business and technology curriculum goals from grade seven In the academic year 1394-1395 کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
مجتبی خوش رو determine the use rate of the faculty members of the University of Qom from active teaching approaches کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
مجتبی خوش رو determine the use rate of the faculty members of the University of Qom from active teaching approaches کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
ویدا خونساری Investigation on effectiveness of Teachers e- learning In-Service training Courses of Karaj 1 District Education department Based on Halton Transition کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/23
زهرا درمنکی نیازسنجی آموزشی مربیان پیش از دبستان از دیدگاه مربیان منطقه 13 تهران بر اساس فن دلفی کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/02
سارا دلیری نژاد شیخانی بررسی فرسودگی شغلی دربین اعضای هیأت علمی وارتباط آن با بهزیستی روانی با توجه به متغیرهای جنس و سابقه شغلی: مطالعه موردی دانشگاه کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/12
سارا دلیری نژاد شیخانی بررسی فرسودگی شغلی دربین اعضای هیأت علمی وارتباط آن با بهزیستی روانی با توجه به متغیرهای جنس و سابقه شغلی: مطالعه موردی دانشگاه کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/12
زهره دوستار بخشایش بررسی میزان رضایت دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری از برنامه آموزش دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران بر اساس مدل سنجش خدمات مشتری سروکوال کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/13
زهره دوستار بخشایش بررسی میزان رضایت دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری از برنامه آموزش دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران بر اساس مدل سنجش خدمات مشتری سروکوال کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/13
صادق رضایی بررسی رابطه ذهنیت فلسفی و سلامت روانی با کیفیت زندگی کاری در معلمان متوسطه کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/26
علی زارعی واکاوی مشکلات فرایند اجرای پایان نامه و رساله های دانشجویان دانشکده‌ روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
فاطمه زارعی فرد طراحی چارچوب(مبانی و اصول) برنامه درسی بین‌المللی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
فاطمه زارعی فرد طراحی چارچوب(مبانی و اصول) برنامه درسی بین‌المللی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
پرستو شاه ملکی مقایسه میزان رعایت ملاک‌های انتخاب محتوا کتاب جامعه‌شناسی متوسطه دوم از دیدگاه متخصصان با معلمان شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/29
پرستو شاه ملکی مقایسه میزان رعایت ملاک‌های انتخاب محتوا کتاب جامعه‌شناسی متوسطه دوم از دیدگاه متخصصان با معلمان شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/29
نازنین شفیعی A Survey of the Viewpoints of Undergraduate Students of Tehran University of Behavioral Sciences on the Impact of the Curriculum Provided in Improving their Entrepreneurship Skills کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
نازنین شفیعی A Survey of the Viewpoints of Undergraduate Students of Tehran University of Behavioral Sciences on the Impact of the Curriculum Provided in Improving their Entrepreneurship Skills کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
الهام شهریاری سرحدی تحلیل محتوای کتب دوره اول متوسطه بر اساس شاخص های کارآفرینی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
بهزاد طاهری سنجش میزان رضایتمندی معلمان و دانش آموزان دوره متوسطه اول شهراراک ازوضعیت مدارس هوشمند براساستکنیک خدمات مشتری "سروکوال" کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
بهزاد طاهری سنجش میزان رضایتمندی معلمان و دانش آموزان دوره متوسطه اول شهراراک ازوضعیت مدارس هوشمند براساستکنیک خدمات مشتری "سروکوال" کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
حسن عباسی امکان سنجی برنامه درسی تلفیقی در دروس علوم تجربی، علوم اجتماعی و تربیت بدنی در دوره ابتدایی از نگاه معلمان و متخصصان برنامه درسی در شهرستان همدان در سال تحصیلی 5-1394 کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
حسن عباسی امکان سنجی برنامه درسی تلفیقی در دروس علوم تجربی، علوم اجتماعی و تربیت بدنی در دوره ابتدایی از نگاه معلمان و متخصصان برنامه درسی در شهرستان همدان در سال تحصیلی 5-1394 کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
محمد صابر عبداللهی بررسی دیدگاه دانشجو معلمان درباره محیط آموزشی دانشگاه فرهنگیان ایلام در سال تحصیلی 97-1398 کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
یاسمن علیزاده Developing Information literacy skills program and Study its Effectiveness on teachers teaching Knowledge کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
یاسمن علیزاده Developing Information literacy skills program and Study its Effectiveness on teachers teaching Knowledge کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
سوسن قربانی Evaluate effectiveness attending inadult educationclasses(yoga) on mental healthandlife expectancy ofworking andhousewiveswomen in Kermanshah city کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
سوسن قربانی Evaluate effectiveness attending inadult educationclasses(yoga) on mental healthandlife expectancy ofworking andhousewiveswomen in Kermanshah city کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
سحر قریب طزره بررسی رابطه بین سبک‌های یادگیری و خلاقیت با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهرستان نکا در سال تحصیلی 95- 1394 کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/21
مهدی قزاقی Determine the amount of teachers use educational and training media in the process of teaching-learning in the elementary schools of Qom province in the academic year 93-94 کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
مهدی قزاقی Determine the amount of teachers use educational and training media in the process of teaching-learning in the elementary schools of Qom province in the academic year 93-94 کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
فاطمه گنجی بررسی میزان کاربرد اصول آموزش بزرگسالان در دوره های آموزش ضمن خدمت معلمان منطقه 9 تهران کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/24
فاطمه گنجی Review the application of the principles of adult education in-service teacher training courses Tehran District 9 کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/24
پروانه لطفی نقش شبکه های اجتماعی آموزشی در بهبود یادگیری و عملکرد شغلی کارکنان بانک ملی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
پروانه لطفی نقش شبکه های اجتماعی آموزشی در بهبود یادگیری و عملکرد شغلی کارکنان بانک ملی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
سهراب محمدی پویا بررسی رابطه ذهنیت فلسفی و ایدئولوژی برنامه درسی با رویکردهای تدریس دبیران متوسطه نظری شهرستان نهاوند در سال تحصیلی 95- 1394 کارشناسی ارشد دانلود 1396
سهراب محمدی پویا بررسی رابطه ذهنیت فلسفی و ایدئولوژی برنامه درسی با رویکردهای تدریس دبیران متوسطه نظری شهرستان نهاوند در سال تحصیلی 95- 1394 کارشناسی ارشد دانلود 1396
زینب مقدسی بررسی دیدگاه معلمان در خصوص وضعیت صلاحیت های حرفه ای معلمان ابتدایی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
زینب مقدسی Inspecting Teachers' Views About the State of Professional Competencies of Primary School Teachers In Tehran کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
سیمین عذار منسوبی نیازسنجی آموزشی پرستاران بیمارستان فوق‌تخصصی مرکزی نفت تهران بر اساس تکنیک دیکوم کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/26
ماهنوش مهدی ارزشیابی کیفیت خدمات واحد آموزش شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت بر اساس سرکوال کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/10
آمنه اله دادی "رابطه مهارت¬های مطالعه و سبک¬های یادگیری با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه تهران سال 1391" کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
مصطفی باقریان¬فر بررسی و تبیین وضعیت موجود آموزش معلمان استان کهگیلویه و بویراحمد بر اساس مدل Swot و ارائه استراتژی ها و برنامه های آینده کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/22
مصطفی بختیاری بررسی نسبت تصورات اولیه ی دینی دانش آموزان مقطع ابتدایی و مفاهیم ارائه شده در کتاب هدیه های آسمانی و نقد رویکرد آن بر اساس رویکرد مطلوب تربیت دینی کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/15
علیرضا براتی توانمندسازی روانشناختی معلمان پایه اول ابتدایی منطقه صیدون با کوچینگ آموزشی و اثر آن بر عملکرد شغلی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
ناهید پاکروان بررسی رابطه بهزیستی روانی با صلاحیت حرفه ای معلمان مقطع متوسطه منطقه 15 تهران کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/29
الهام تقی آبادی Comparing Mathematics Teaching Methods based on TIMSS 2011 results between high-ranked and low-ranked countries of international average کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/11
اسداله چراغی مزید نیازسنجی آموزشی معاونان آموزشی مدارس متوسطه دوره اول شهرستان کبودرآهنگ بر اساس مدل دیکوم کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/25
محمود رستمی بررسی میزان آشنایی معلمان مقطع اول دبیرستان با سواد برنامه درسی و کاربرد آن در تدریس دانش آموزان شهرستان آستانه اشرفیه در سال تحصیلی 94 - 1393 کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/23
کوروش رضاییان بررسی رابطه مشارکت در اقدام پژوهی با توسعه حرفه ای معلمان مقطع متوسطه دوم شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی 96-1395 کارشناسی ارشد دانلود 96/06/27
محسن زراعتی آسیب شناسی درس تربیت بدنی در مدارس پسرانه دوره اول متوسطه شهرستان بهارستان کارشناسی ارشد دانلود 1394/08/05
فاطمه شیروانی نیا Evhaluation the Function of Smart schools in Jahrom City in regards of the managers and and teacher of high school the second period in summer 1394-1395 کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/06
محمدرضا شوقی بررسی میزان اثر بخشی دوره‌های آموزش کارکنان آموزش و پرورش شهر تهران بر اساس مدل انتقال یادگیری هالتون کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
شیوا گوران واکاوی واکنش های معلمان نسبت به تغییرات نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دوره ابتدایی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
خلیل مقصودی سرتشنیزی مقایسه برنامه درسی رسمی، تجربه شده و پنهان درس تربیت بدنی دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه شهرکرد کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
علی نجاری آرانی نیازسنجی آموزشی مشاوران شهرستان کاشان درسال تحصیلی 92-91 کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدیریت دانش در سازمان های آموزشی 5103342 2 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
نیازسنجی آموزشی 5103345 2 03 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
برنامه ریزی درسی در آموزش عالی 5103240 2 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/05 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
برنامه ریزی درسی در آموزش عالی 5103239 2 03 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
ارتباط انسانی 5103296 2 08 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
الگوها و روش های تدریس 5103275 3 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
الگوها و روش های تدریس 5103275 3 23 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
نظریه های یادگیری و روش های تدریس 5103165 2 03 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/06 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
یادگیری و برنامه درسی در محیط کار 5103341 2 03 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
روش های تدریس و کاربرد فناوری های نوین در آموزش 5103119 2 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
روش طراحی، تدوین، سازماندهی و اجرای برنامه درسی 5103213 2 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مبانی و اصول مدیریت آموزشی 5103277 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مدیریت دانش در سازمان های آموزشی 5103342 2 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/22 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
نیازسنجی آموزشی 5103345 2 03 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
برنامه ریزی درسی در آموزش عالی 5103240 2 03 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
برنامه ریزی درسی در آموزش عالی 5103239 2 03 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1398/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
برنامه ریزی آموزشی و درسی 5103041 2 23 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/28 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
نظریه های یادگیری و روش های تدریس 5103165 2 03 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/21 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
مبانی و اصول برنامه ریزی درسی 5103279 2 07 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
یادگیری و برنامه درسی در محیط کار 5103341 2 03 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2