اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

جواد اژه ای

جواد اژه ای

جواد اژه ای (بازنشسته)   (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61117458
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

علایق پژوهشی:خلاقیت، سرآمدی، آسیب شناسی اجتماعی

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
علی اباذری رابطه خودپنداشت و اضطراب مدرسه در مدارس دوره راهنمایی بندپی شهرستان بابل کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/14
سعید احمدی رابطه حرمت خود،منبع کنترل و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول متوسطه شهر یزد کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/03
حمیدرضا آریانپور هویت تحصیلی دانشجویان: مفهوم سازی، ساخت ابزار سنجش بومی، بررسی پیشایندها و پیامدها دکتری دانلود 1397/10/09
حمیدرضا آریانپور هویت تحصیلی دانشجویان: مفهوم سازی، ساخت ابزار سنجش بومی، بررسی پیشایندها و پیامدها دکتری دانلود 1397/10/09
سیما اسکندری رابطه بین هوش های چندگانه گاردنر و سبک های تفکر استرنبرگ با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کارشناسی ارشد دانلود 1392/08/20
مریم اسلامی امید به زندگی در نگرش دانش آموزان تک والد(فرزندان طلاق) کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/05
معصومه اسماعیلی مزرجی رابطه مفهوم خود ( خود پندار ه ) در رضایتمندی روانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع سوم متوسطه شهر مشهد کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/30
احمد اسمعیل زاده برزی بررسی رابطه هوش و رغبت شغلی با رشته تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/11
مریم اصغری بررسی رابطه تجربه رایانه و مهارت های اجتماعی با خودکارآمدی دانش آموزان نابینا کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/06
شهاب افراز طراحی برنامه پرورش مهارت های تفکر (بر مبنای مدل بروکفیلد) و بررسی اثربخشی آن بر تفکر انتقادی، تاب آوری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوره دوم کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/25
حمیدرضا افروز Conceptualization and Building A Tool for Assessing Academic Engagement: Persenting a Native Model دکتری دانلود 1398/02/14
محسن افشاری رابطه خودکارآوری تحصیلی و درگیری تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی رشته تحصیلی ریاضی شهر کرج کارشناسی ارشد دانلود 1386
سمیه آقایی مقایسه سبک‌های تفکر و رابطه آن با خلاقیت در بین دانشجویان رشته‌های فنی کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/28
فاطمه اکبرزاده بررسی اثربخشی آموزش شناختی رفتاری باتاکید براندیشه های معنوی بر افزایش سلامت و افزایش معنویت نوجوانان کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
فائزه الهامی نژاد بررسی اثربخشی آموزش گروهی شیوه های مقابله با استرس در افزایش رضایت زناشویی زنان کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/28
جواد امانی ساری بگلو رابطه ی متغیرهای فردی و فرهنگی با نگرش نسبت به استفاده از رایانه در بین دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/19
مریم امیدی فر بررسی رابطه خودکارآمدی و تاب‌آوری با سلامت روان دانش‌آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/13
شیرین امینی The effectiveness of cooperative learning method on boy's social skills development at primary school کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
محسن بابائی سنگلجی رابطه خودشناسی انسجامی وسبک‌های هویت با جهت‌گیری هدفی در دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه مازندران کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/17
مهرداد باقری عنوان: بررسی نگرش مربیان امور تربیتی نسبت به عوامل مؤثر بر رضایت شغلی: مطالعه موردی شهرستان کوهدشت کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/01
ولی اله باقریان Testing Academic Decision Making Model Based on Future Time Perspective: Mediating Role of Academic Procrastination and Emotion Regulation دکتری دانلود 1397/12/04
قمر بردبار طارمسری اثربخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر سازگاری عاطفی، اجتماعی وآموزشی دختران دبیرستانی خانواده های ایثارگر کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/13
بهمن بصیرت نژاد اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر پرخاشگری دانش آموزان کارشناسی ارشد دانلود 1392/08/12
سارا بهادر The mediation role of Ego strength at the relationship between attachment styles and differentiation of self. کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/30
مرتضی بهروزی بررسی نقش خلاقیت و انگیزش درونی در پذیرش فناوری معلمان با استفاده از مدل پذیرش فناوری ( TAM) کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/17
حسین بهزادی کوتنائی The Effectiveness of Cognitive Behavioral Training by Psychodrama Method کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/30
مهدیه پرتو اعلم The Mediating Role of Academic Emotion in Relationship Between Achievement Goal Orientation and Academic Engagement : Testing a Causal Model کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
پژمان پژوهش اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر خود متمایز سازی بانوان شاغل در آموزش و پرورش یاسوج کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/01
موسی الرضا پوررحمانی رابطه ادراک از سبک های فرزند پروری والدین با حل مسئله اجتماعی کودکان کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/18
سارا تیرگر بررسی تاثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی به مادران بر کاهش پرخاشگری دختران نوجوان(15 تا 18 ساله) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/19
راضیه جلوانی بررسی اثر بخشی آموزش شناختی رفتاری بر خوش بینی و بهزیستی ذهنی زنان مراجعه کننده به مرکز مشاوره کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/19
جواد جواهری رابطه ی بین ارضای نیازهای روانی بنیادین (خودمختاری ، شایستگی و ارتباط) با انگیزش پیشرفت تحصیلی (درونی ، بیرونی و عدم انگیزش) و پیشرفت تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/20
معصومه حاتمی پیش‏بینی تعلل ‏ورزی بر اساس باورهای منطقی ـ غیرمنطقی، باورهای امید ـ ناامیدی، خودتنظیمی و خودکارآمدی: نقش تعدیل‏گری ابعاد فرهنگی دکتری دانلود 1393/09/29
ابوطالب حیدری تحلیل محتوای کتاب درسی تعلیمات اجتماعی دوره ی ابتدایی درارتباط باآموزش روش های پژوهش به دانش آموزان کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
مصطفی حیدری بررسی رابطه هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی در میان دانشجویان پسر دانشگاه قم کارشناسی ارشد دانلود 1387/6/31
اکرم حسینی بررسی اثربخشی باز آموزی اسناد بردرگیری تحصیلی و سبکهای اسناد دانش آموزان دختر پایه سوم هنرستان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
جیران حسن پور قره چال بررسی رابطه سبک های فرزندپروری ، وجدان تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/27
فرنوش حقانی پور تاثیر آموزش تنش زدایی بر میزان اضطراب امتحان دانش آموز کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/16
فرناز حوله کیان هم بستگی خط شناسی با عوامل شخصیتی و رضایت زناشویی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/26
محمد خالقی بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و ویژگی های شخصیت با ابعاد عشق در دانشجویان دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/06
مهدی خانبانی کمال‌گرایی و حرمت خود در دانش‌آموزان دبیرستانی پایه اول تیزهوش و عادی کارشناسی ارشد دانلود 1385
هیمن خضری آذر Conceptualization, measurement, antecedents and consequences of time attitude among adolescents and youth دکتری دانلود 1394/12/03
محمداقبال خوافی بررسی اثربخشی مهارت حل تعارض بر میزان صمیمیت زناشویی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/08
مریم داودی فیل آبادی تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر مهارت های خود تنظیمی، درگیری تحصیلی و اضطراب امتحان در درس عربی دانش آموزان دختر پایه سوم دبیرستان کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29
مژده داوری رابطه کمال گرایی و خودکارآمدی تحصیلی با اهداف پیشرفت کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
تاجماه دیلگونی اثربخشی آموزش گروهی مهارت‌های زندگی بر شادکامی و بهزیستی روانشناختی نوجوانان کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/07
سمانه دهقان نژاد اثربخشی آموزش مبتنی بر مثبت‌اندیشی بر سازگاری اجتماعی و سرمایه روان شناختی دختران نوجوان ناسازگار کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/14
کاظم ذبیح الهی رابطه سبک های فرزندپروری ادراک شده و هوش هیجانی با خودناتوان سازی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29
نرجس خاتون ذبیحی حصاری ارتباط خوش بینی تحصیلی معلم و اهداف پیشرفت دانش آموز بادرگیری تحصیلی دانش آموزان دکتری دانلود 1392/07/17
فریبا رحیمی پور سی سخت بررسی رابطه ی بین ارزش های فرهنگی و هویت قومی با خود کار¬آمدی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/15
مهسا رشیدی تعیین اثربخشی آموزش گروهی بخشایشگری بر کاهش پرخاشگری و افزایش همدلی عاطفی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
محمدرضا رضایی بررسی تاثیر آموزش راهبردهای مقابله با باورهای غیر منطقی (با رویکرد شناختی )بر اضطراب امتحان دانش آموزان کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/20
مصطفی رضاپور گتابی رابطه ادراک دانش آموزان از شیوه‌های فرزندپروری و سبک‌های تدریس معلم با درگیری تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/07
غفار رنجبر دلبستگی به والدین و همسالان، ارتباط با مدرسه و پیشرفت تحصیلی در دانش¬آموزان پایه دوم دبیرستان کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/23
سیمین روحانی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر خودگردانی تحصیلی، مثبت اندیشی و اهمال¬کاری تحصیلی در دانش آموزان دختر کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/20
طیبه زرین The effectiveness of programs of Toy houses on creativity & social skills of children in first grade of elementary کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/14
محمدصادق زمانی زارچی The Lived Experience of Children of Divorce کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/20
صفیه السادات ساداتیان رابطه سبک های فرزند پروری ادراک شده و تنظیم شناختی هیجان : نقش واسطه ای سبک های هویت کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/11
شیرین سالاری مهابادی اثربخشی آموزش گروهی تحلیل تبادلی بر کاهش پرخاشگری (کنترل خشم) در دانش‌آموزان دختر شاهد ١٥تا ١٨ ساله شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/15
کورش سرای زاده بررسی رابطه اضطراب و سبک های اسنادی با پیشرفت تحصیلی در کودکان 9 تا 12 سال شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/11
مرضیه سعیدی مقدم رابطه خودکارآمدی تحصیلی، انگیزش پیشرفت و تاب آوری با سلامت روانی دانش آموزان کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/11
مصطفی سلطانی اثر بخشی آموزش گروهی مبتنی بر امید اسنایدر بر تاب آوری و نگرش به محیط آموزشی پسران دوره دوم متوسطه کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
ژاکاو سلیم احمد نقش واسطه ای تاب آوری دررابطه اضطراب مرگ با سلامت روان نوجوانان مهاجرساکن کمپ کردستان عراق کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
رضا شاه محمدی گلرخ رابطه ی بین جو سازمانی و انگیزش شغلی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/09
مریم سادات شریفیان رابطه ی ادراک از محیط کلاس، نگرش به والدین، اختلالات اضطرابی و افسردگی با احتمال خودکشی در نوجوانی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/13
روح الله شهابی مکانیسم زیربنایی رابطه حافظه کاری و هوش سیال؛ اندوزش کوتاه مدت و توجه اجرایی کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/01
فرشید شهریاری اثر بخشی آموزش خانواده درمانی شناختی – رفتاری کارشناسی ارشد دانلود 1391/09/21
مریم صیاد شیرازی Compare the Effectiveness of Group Therapy Based on Acceptance and Commitment (ACT) and Cognitive-Behavioral Therapy (CBT) on Reducing Anxiety and Increasing Acceptance and Subjective Wellbing of Mothers of Autistic Children دکتری دانلود 1395/12/15
جهانبخش صادقی نقش سرسختی، راهبردهای مقابله با استرس، سبک‌های عقلانی و عملکرد قبلی در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه افسری امام علی(ع) دکتری دانلود 1396/06/29
ژیلا صدیقی اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر بهزیستی روان شناختی و کمرویی دختران نوجوان کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/20
هانیه سادات صفوی همامی Effectiveness of Transactional Analysis Approach (T.A) on the Psychological Well-being and Loneliness of Female Heads of Household in Tehran کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/24
سحر صمدی کاشان The Effectiveness of Acceptance and Commitment Group Counseling on Emotion Regulation and Feeling of Loneliness in Women with the Trauma of Infidelity کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/29
سولماز صناعی بررسی میزان اثربخشی CBT در افزایش خودکارآمدی، تاب آوری و تنظیم هیجان در دانش آموزان با مشکلات چندفرهنگی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/25
مهتاب ضیائیان اثربخشی برنامه آموزش هوش هیجانی در کاهش علائم اختلالات عاطفی- رفتاری دختران نوجوان کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/09
سمانه عاشوری اثربخشی آموزش شناختی - رفتاری با رویکرد مثبت اندیشی بر خود - تنظیمی رفتار و اضطراب نوجوانان دختر " کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/17
غلامعباس عباسی رابطه بازیهای رایانه ای با سلامت روان نوجوانان کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/09
منا عبدالهی فرد تأثیر آموزش هوش هیجانی بر عزت نفس و سازگاری اجتماعی دختران فراری کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/26
حامد علیرضالو اثربخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر انگیزه ی پیشرفت و شادکامی کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/08
لیلا غفاری تاثیر آموزش فراشناخت بر نگرش و خودپنداره ی ریاضی دانش آموزان دختر پایه اول مقطع متوسطه(منطقه اِوَز) کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/11
محمدتقی غلامی بررسی رابطه باورهای کارآمدی جمعی و باورهای خودکارآمدی با رضایت شغلی دبـیران مـرد دوره متوسطـه شهر قـم کارشناسی ارشد دانلود 1388/10/21
هاجر خاتون غلامیان حمزه کلایی Identity and white marriage: A phenomenological study of کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/26
معصومه فارسی‌نژاد The Effectiveness of Neurofeedback Instruction Method and Sternberg Triarchic Instruction Method and Combined Method to Improve Reading Skills in Dyslexic Students دکتری دانلود 1394/12/15
سپیده فتحی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر دبیرستانی خوابگاههای شبانه روزی دهدشت کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/06
مژگان فروتن بررسی رابطه سبک های والدگری، ویژگیهای شخصیتی و استرس تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/10
یاشار فقیهی The relationship between emotional regulation and locus of control with achievement motivation in highschool students کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
اکبر فلاحی اثربخشی آموزش شادمانی فوردایس بر میزان شادمانی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان متوسطه شاهد وایثارگر کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/21
نیکو قاضی نژاد تجربه ی زیسته ی جانبازان با تاکید بر خانواده کارشناسی ارشد دانلود 97/11/15
حمید قربانی بررسی رابطه ی بین سبک های تفکر با خلاقیت و پیشرفت تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/20
طاهره قربانی رابطه نگرش به مدرسه و حمایت اجتماعی ادراک شده باجهت گیری تحصیلی-شغلی دانش¬آموزان دختر مدارس متوسطه، عادی و نمونه کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/23
رضا قربان جهرمی الگوی رابطه گرایش های فکری، متغیرهای انگیزشی و شناختی با پیشرفت تحصیلی بر اساس میزان تعلل ورزی دکتری دانلود 1392/7/27
میلاد قربانی وناجمی Effectiveness of attributional training on mental health and learned helplessness in children of divorced parents کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/20
جواد قنبری مقایسه مهارت‌های اجتماعی و حرمت‌خود دانش‌آموزان تیزهوش و عادی مقطع راهنمایی شهرستان شیروان کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/04
پرستو قندی بررسی رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی با پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/11
سیاوش کیانی Relationship between Emotional Intelligence and Creativity with locus of control among student's of Tehran university. کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/11
مسعود کیانی طراحی برنامه آموزش تحول مثبت جوانی و اثربخشی آن بر خودتنظیمی، هویت‌یابی و شایستگی اجتماعی نوجوانان دکتری دانلود 1394/07/02
ساره کرمی مقایسه ویزگیهای شخصیتی کمال گرایی و مهارگری در دانش آموزان مدارس تیزهوش و عادی کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/30
ساره کرمی مقایسه ویزگیهای شخصیتی کمال گرایی و مهارگری در دانش آموزان مدارس تیزهوش و عادی کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/30
مرضیه کرمی The relationship between parenting styles and bullying behaviors in female students: The moderating role of personality کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
علی کریمی اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد وجودی- شناختی بر حرمت خود دانش آموزان قربانی قلدری در مدرسه کارشناسی ارشد دانلود 1396/01/29
مرید کریمی تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر پایگاه اجتماعی، ناسازگاری اجتماعی –عاطفی و اختلالات رفتاری کودکان دبستانی کارشناسی ارشد دانلود 1387/08/29
فهیمه کهتری مقایسه سلامت روانی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر با هوش شاغل به تحصیل درسه موقعیت آموزشی کارشناسی ارشد دانلود 1385
مصطفی کوچک زائی The Effectiveness of group counseling with Spiritual Orientation on Quality of Life and Marital Satisfaction in Incompatible Couples. کارشناسی ارشد دانلود 1395
ابراهیم گزیدری رابطه هویت تحصیلی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/15
شاهو لطفی بررسی رابطه بین سبک‌های پردازش اطلاعات و ویژگی‌های شخصیتی با بهزیستی روان‌شناختی کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/30
احسان مال احمدی الگوی علی روابط بین سبک های فرزندپروری ادراک شده، اهداف پیشرفت، خودکارآمدی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/05
ویدا محدثی Motherhood Identity within Infertile Women with Adopted Child: The Case of Women in Tehran کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/27
پروین محمدی Designing Mindfulness Training Package on Psychological Well-Being and Self-Esteem in Afghan Students Residing in Iran دکتری دانلود 1398/07/15
سعید محمدی اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رویکرد گشتالت بر اضطراب و پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجّه/ بیش فعّالی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
محمد محمدی اثربخشی آموزش رویکرد هیجان‌مدار بر دلزدگی زناشویی و میل به طلاق در زوج‌ها کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/20
محمد جلال محمودی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر کمرویی و حرمت خود دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان پاکدشت کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/26
زهرا مدنی بررسی رابطه تاب آوری و حمایت اجتماعی با بهزیستی روان شناختی در مادران با دانش آموزان آهسته گام کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/29
آرش مرادیان اثربخشی مشاوره گروهی راه‌حل محور بر خود-تنظیمی و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان دبیرستانی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
افسانه مرزیه نقش متغیرهای بافتی و انگیزشی برخلاقیت :ارائه مدل خلاقیت بر اساس رویکرد خود تعیین گری دکتری دانلود 1391/12/16
آلاء مظاهر کرمانی اثر بخشی آموزش مهار هیجان خشم بر بهبود روابط اجتماعی دانش آموزان دختر کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/03
عبود موسوی تاثیر آموزش برنامه موفقیت تحصیلی بر سازگاری تحصیلی و عملکردتحصیلی دانش آموزان پسر سوم راهنمایی ناحیه یک اهواز کارشناسی ارشد دانلود 92/4/16
محمدحسن نادری اثر بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری والدین سبک شناختی با خلاقیت در دانش آموزان دختر و پسر کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/18
اسماعیل نظری تلخابی رابطه حمایت اجتماعی ادراک‌شده و درگیری تحصیلی با عملکرد تحصیلی در بین دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان فراهان کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/27
صدیقه نقی زاده بررسی اثر باز آموزی اسناد بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سال دوم انسانی دبیرستان¬های استان گیلان کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/27
محمد نیک خواه بهرامی بررسی رابطه سبک های فرزند پروری با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر پایه اول دبیرستان منطقه بوستان و گلستان استان تهران کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/05
فرشید ویسی رابطه خودکارآمدی و اضطراب اجتماعی با اهمالکاری تحصیلی در بین دانش آموزان شهرستان مریوان کارشناسی ارشد دانلود 1391/02/18
مختار ویسانی نقش اهداف پیشرفت، انگیزش تحصیلی و راهبردهای یادگیری در اضطراب آمار: آزمون مدل علی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/17
رقیه وکیلی گرمرودی بررسی رابطه راهبردهای یادگیری و جهت گیری هدفی با اضطراب امتحان دانش اموزان نابینا در مقطع دبیرستان شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1387/2/28
حسن ارمی مقایسه روان بنه های هیجانی ونگرش های ناکارامد وحمایت اجتماعی میان افراد معتاد وعادی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/11
صمد آسانی بررسی تاثیر برنامه آموزشی مصون سازی در برابر تنیدگی بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان پایه اول دبیرستان کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/11
مهدی اسدی آورگانی بررسی اثر بخشی غنی سازی زوجی به روش اولسون بر افزایش رضایت و کاهش تعارضات زناشویی زوجین کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/26
مژگان اسلامی تأثیر آموزش جرأت ورزی بر خودکارآمدی عمومی دانش آموزان با توجه به سر سختی روانشناختی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/11
عبدالعلی افقهی ‘‘ بررسی رابطه رگه‌های شخصیتی و کیفیت دلبستگی با میزان وابستگی به اینترنت در دانش آموزان تیزهوش’’ کارشناسی ارشد دانلود 1385
حمیده اکبریان رابطه تصویربدنی و حرمت خود با پیشرفت تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
خدیجه اکبری کلور اثربخشی آموزش مهارت مثبت نگری بر افزایش بهزیستی مادران با کودکان آهسته گام کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
مرضیه سادات آل یاسین عنوان: بررسی اثر بخشی آموزش برنامه شناختی رفتاری فوردایس براضطراب زنان دانشجو دانشگاه آزاد اراک کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/23
محمود امرائی رابطه راهبردهای یادگیری خود تنظیم و مولفه های انگیزش (خودکار آمدی و اضطراب امتحان) با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر تیز هوش و عادی شهرستان کوهدشت کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
فاطمه بحرانیانی رابطه بین باورهای غیرمنطقی و سلامت‌روان در بین دانش‌آموزان دختر سوم دبیرستانهای شهرستان خرم‌آباد در سال تحصیلی 88-87 کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/20
فرح بخشایی بررسی رابطه باورهای کار آمدی جمعی و باورهای خود کار آمدی با فرسودگی شغلی معلمان قطع ابتدائی در شهر کرمان کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/10
نادره برهانی بررسی مقایسه ای سبک دلبستگی و عملکرد خانواده در دو گروه دختران نوجوان فراری (از خانه) و دختران عادی (غیرفراری) کارشناسی ارشد دانلود 1382
ولی پیری مقایسه و رضایت شغلی با سلامت روانی معلمان کودکان عادی و عقب مانده ذهنی آموزش پذیر در مقطع ابتدایی شهرستان دره شهر ایلام کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/10
شقایق جهانشاهی بررسی رابطه همدلی و تاب‌آوری والدین با نظریه ذهن کودکان 4-5 ساله شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/15
رضا قربان جهرمی رابطه اهداف پیشرفت و باورهای معرفت شناختی با اضطراب رایانه کارشناسی ارشد دانلود 1386
الیاس حسینی اثر بخشی آموزش مهارت حل مساله بر تعارضات والد - فرزند دانش آموزان پسر سال سوم راهنمایی شهرستان ایذه کارشناسی ارشد دانلود 1391/08/17
رحمان حسینی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب و واقعیت درمانی بر افزایش سازگاری اجتماعی و خودتنظیمی در نوجوانان کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/07
طاهره حصیب حسین آبادی بررسی رابطه سبک های هویت و تعهد هویت با باورهای دینی در دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/07
منصور حکیم جوادی بررسی رابطه کیفیت دلبستگی و هوش هیجانی در دانش آموزان تیزهوش و عادی دکتری دانلود 1382
مجید خدمتی احمدآباد اثربخشی آموزش گروهی مهارت‌های زندگی بر انگیزه پیشرفت تحصیلی و احساس تعلق به مدرسه دانش‌آموزان هنرستانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/20
علی رضایی شریف بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس افسردگی دانشجویان(USDI) کارشناسی ارشد دانلود 1385/11/01
علی رضائی شریف بررسی عوامل مؤثر بر پیوند با مدرسه در بین دانش‏آموزان از مقطع ابتدائی تا متوسطه، یک مطالعه آمیخته دکتری دانلود 1391/03/09
سیمین روحانی Effectiveness of mindfulness on self-regulation, positive thinking and academic procrastination among female students کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/20
عادل زارعی رابطه بازی های رایانه ای با مهارتهای اجتماعی دانش آموزان پسر دبیرستانهای شهرستان پارسیان کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/18
مریم زنجانچیان تاثیر آموزش زندگی زناشویی کارآمد بر رضایت و تعارض زناشویی زوجین کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/27
سمیه ساداتی رابطه جهت گیری هدفی و کمال گرایی با خلاقیت در دانش آموزان دبیرستانی شاغل به تحصیل در مدارس استعدادهای درخشان کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/20
مونا سعیدا رابطه میان سبکهای فرزندپروری ادراک شده، سبکهای هویت و عمل به باورهای مذهبی در دانش‌آموزان دختر راهنمایی پایه سوم شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/15
حمیدرضا سعیدی ابواسحاقی اثر بخشی زوج‌درمانی شناختی – رفتاری بر تعارضات زناشویی و صمیمت زوجین کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/11
سمیّه صادقی بررسی رابطۀ خلاقیت با پنج عامل شخصیّت و سبک یادگیری (بیگز) در بین دختران دبیرستانی رشته های علوم نظری کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
فاطمه صادقی اثر بخشی آموزش هنر نقاشی بر خود تنظیمی تحصیلی دانش آموزان ششم ابتدایی کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/11
هادی صمدیهء نقش واسطه ای هیجان‌های تحصیلی در رابطه بین اهداف پیشرفت و پیشرفت تحصیلی: آزمون مدل علی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/27
موسی طباطبایی اثرهای قالب ارایه محتوی و تبیین گری بر انتقال حل مساله و بار شناختی دکتری دانلود 1389/11/11
سمیرا طباطبائی تاثیرآموزش مهارت های اجتماعی برمیزان تاب آوری کودکان بی سرپرست شهرستان کرمان کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/01
مینا عباسیان رابطه سر سختی و استرس تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/02
معصومه فارسی‌نژاد مقایسه اثربخشی آموزش نوروفیدبک، آموزش مهارت‌های سه وجهی استرنبرگ و آموزش ترکیبی بر بهبود مهارت‌های خواندن کودکان نارساخوان دکتری دانلود 1394/12/15
فائزه فولادی اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر بهبود کیفیت زندگی زنان متأهل کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
میلاد قربانی وناجمی اثربخشی آموزش بازآموزی اسنادی بر سلامت روان و درماندگی آموخته شده فرزندان طلاق کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/20
سلمان قنبرلو رابطه خوش بینی تحصیلی و هوش هیجانی معلمان (زن و مرد) با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ( مقاطع راهنمایی و دبیرستان آموزش و پرورش شهرستان سلماس ) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/26
حسین کارشکی نقش الگوهای انگیزشی و ادراکات محیطی در یادگیری خود تنظیمی دانش آموزش آموزان پسر پایه سوم دبیرستانهای شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1387/01/26
مینا کریمی رابطه هوش هیجانی و خود کارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش¬آموزان دختر دبیرستان شهر جوانرود کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/11
فریبرز محمدی اثربخشی برنامه آموزشی شناختی- ‌رفتاری مبتنی بر تصویر بدن بر رضایت و عملکرد جنسی دانشجویان زن متاهل کارشناسی ارشد دانلود 1396/02/06
فرهاد محمدی رابطه معنای زندگی و خوش بینی با بهزیستی ذهنی کارشناسی ارشد دانلود 1390/09/13
کورش محمدی طراحی مدل رسانه دانش آموزی و آزمون اثربخشی آن در نگرش سازی و پیشگیری از مصرف آزمایشی مواد دکتری دانلود 1395/02/13
محمد محمدی The Effectiveness of Training of Emotionally- Focused Approach on Couple Burnout and Couples Tendency for Divorce کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/20
عباس مرزبان مدل علّی تأثیر دلبستگی بر پیشرفت تحصیلی با نقش واسطه ای: پردازش های شناختی– رفتاری– فراشناختی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/20
اعظم مومنی رابطه بین خود متمایزسازی و صمیمیت زناشویی با رضایت زناشویی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
مهرناز نوش‌کیا رابطه کمال گرایی و افسردگی با افکار خودکشی در نوجوانان دختر کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/23
مریم هوشمند بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر امید بر میزان جرأت ورزی و اضطراب نوجوانان دختر کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
شهرام وکیلی هریس بررسی رابطه ویژگی ها و کارآمدی معلم با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مدارس ابتدایی شهر تبریز کارشناسی ارشد دانلود 1386
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هدایت و مشورت در اسلام 5101533 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
روانشناسی شخصیت 5101156 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
هدایت و مشورت در اسلام 5101533 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
روانشناسی اجتماعی 5101096 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته 5101373 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
هدایت و مشورت در اسلام 5101533 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
روانشناسی اجتماعی 5101096 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
کاربرد آزمون های هوش و استعداد در مشاوره 5101430 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
انسان شناسی در اسلام 5101339 2 02 1397/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
کاربرد آزمون های هوش و استعداد 5101561 2 02 1397/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
هدایت و مشورت در اسلام 5101533 2 02 1397/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
روانشناسی شخصیت 5101275 2 02 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
روانشناسی اجتماعی 5101162 2 02 1397/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
روانشناسی اجتماعی 5101096 2 02 1397/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته 5101373 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
هدایت و مشورت در اسلام 5101533 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
تفکر و زبان 5101365 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
روانشناسی اجتماعی 5101096 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
آسیب شناسی اجتماعی 5101010 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
کاربرد آزمون های هوش و استعداد 5101561 2 03 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/03 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2