اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدحسین سجادی بافقی

سیدحسین سجادی بافقی

سیدحسین سجادی بافقی (بازنشسته)   (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
زهرا احمدی لیوانی مقایسه سبکهای فرزند پروری مادرن کودکان دارای اختلال نارسایی توجه - پیش فعالی و کودکان بدون اختلال مقطع ابتدایی مقطع ابتدایی شهرستان گرگان در سال تحصیلی1391-1390 کارشناسی ارشد
زیور جمالی پاقلعه اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سازگاری اجتماعی و عملکرد تحیلی دختران مقطع راهنمایی شهر یزد کارشناسی ارشد
صدیقه مرزبان علی آباد بررسی رابطه شیو ه های فرزند پروری با اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی دو شهر ری کارشناسی ارشد
مرضیه اعتصامی فرد بررسی رابطه سلامت روان و عزت نفس با رضایت شغلی معلمان مقاطع راهنمایی و دبیرستان شهرستان فسا کارشناسی ارشد
زهرا احمدی لیوانی مقایسه سبکهای فرزندپروری مادران کودکان دارای اختلال نارسایی توجه-بیش فعالی و کودکان بدون اختلال مقطع ابتدایی شهرستان گرگان در سال تحصیلی 91-1390 کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/07
انسیه داناپور مقایسه هوشی هیجانی و رضایت زناشویی در بین زنان شاغل وخانه دار شهر یزد کارشناسی ارشد
زیور جمالی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سازگاری اجتماعی وعملکرد تحصیلی دختران مقطع راهنمایی شهر یزد کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
صدیقه مرزبان بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری با اضطراب امتحان وپیشرفت تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/15