اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

هادی بهرامی احسان

هادی بهرامی احسان

هادی بهرامی احسان    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61117480
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

علایق پژوهشی : روش شناسی علم، روانشناسی سلامت، خانواده

تحصیلاتفعالیت های اجراییکتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
دنا عدیلی طراحی مدل چندوجهی سازگاری با سرطان پستان : یک مطالعه آمیخته دکتری
مجید اعلمی نقش رضایت ناشاویی و جهت گیری مذهبی والدین در تبییین مقایس های سندرمی کودکان کارشناسی ارشد
مریم اسداله تویسرکانی بررسی نقش مولفه های رضایت زناشویی والدین و سبک های فرزند ادراک شده در پیش بینی ابعاد بهزیستی درونی دانشجویان کارشناسی ارشد
بهاره بابایی راوندی رابطه ویژگیهای شخصیتی فرد و برآورد از ویژگی دیگران برحسب تحریف واقعیت کارشناسی ارشد
زهرا بوژمهرانی اثر بخشی مشاوره گروهی رشدمحور بر افسردگی از منظر قرآن،رضایت زناشویی نقش تعدیل کننده بلوغ عاطفی کارشناسی ارشد
یلدا اسحقی ساخت و ارزیابی مقیاس الگوی تربیت عاطفی کودک براساس آموزه های اسلامی کارشناسی ارشد
فاطمه فیاض طراحی مدل اکتشافی اختلال افسردگی از منظر قرآن کریم و بررسی اثر بخشی الگوی درمانی مبتنی بر آن دکتری
نعیمه قمیان اعتیاد اینترنتی در کاربران 20 تا 40 ساله ،نقش سبک های هویت ،تعهد و طرحواره های ناسازگار اولیه کارشناسی ارشد
وحید حاجی علیانی تاثیز شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر کاهش افکار خودکشی و افزایش خود‌شفقت‌ورزی دانشجویان کارشناسی ارشد
فهیمه حاجیان مقدم عراقی افسردگی زیر آستانه ای در بزرگسالان و ارتباط آن با انواع افسردگی از منظر قرآن کارشناسی ارشد
ضحی حاجیها تجربه زیسته زنان معتاد در شهر تهران دستبابی به الگوی تبیینی کارشناسی ارشد
جعفر حسینی بررسی مهاجرت بر سلامت روانی و رفتارهای پر خطر در دانشجویان افغانستانی مقیم ایران کارشناسی ارشد
سجاد کارخانه نقش سبک های دلبستگی های شخصیتی در پیش بینی پیامدهای شکست عشقی کارشناسی ارشد
میرنادر میری رابطه رفتارهای پر خطر با سبک های تربیتی ادارک شده و رابطه با خدا کارشناسی ارشد
سمیه میرزائیان بررسی نقش اتیلگما ، سرسختی . خود افشایی هیجانی و اضطراب بر سیستم ایمنی ، سازگاری روانی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به HIV کارشناسی ارشد
جنان نوین طراحی و ارزیابی اثر بخشی بسته آموزشی-دینی-روانشناختی بر روابط سالم ،رضایت زناشویی مهارت های ارتباطی و کنترل پرخاشگری کارشناسی ارشد
زینب سادات روحانی مفهوم شناسی نفس در قرآن و مقایسه آن با مفهوم روان در روانشناسی کارشناسی ارشد
سارا صنعت نگار اختلال اضطراب فراگیر،طراحی مدل اکتشافی و پیشنهاد الگوی درمانی آن از منظر قرآن کریم دکتری
ساجده تابش “ طراحی نیمرخ پیش بینی کننده رضایت زناشوئی زوجین شهر تهران “ کارشناسی ارشد
وحید منظری توکلی بررسی ویژگی های سنجشی مقیاس آخرت نگری و رابطه آن با جهت گیری مذهبی و سلامت روان در دانشجویان دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
شقایق زهرایی ساخت و ازریاب یالگوی پیش بینی بهزیستی روان شناختی ، تبعیت درمانی و کوششهای درمانی در زنان نابارور ایرانی و سوئدی ، ( یک مطالعه بین فرهنگی ) دکتری
حمزه احمدیان بررسی رابطه ابعاد شخصیت و منزلت های هویتی من کارشناسی ارشد دانلود 1384
یلدا اسحقی ساخت و ارزیابی مقیاس الگوی تربیت عاطفی کودک براساس آموزه های دینی کارشناسی ارشد دانلود 97/6/26
مریم اسداله تویسرکانی بررسی نقش مؤلفه های رضایت زناشویی والدین و سبک های فرزند پروری ادراک شده در پیش بینی ابعاد بهزیستی درونی دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/18
الهه اسلمی بررسی رابطه سازگاری زناشویی و سبک های فرزند پروری والدین و سلامت عمومی فرزندان کارشناسی ارشد دانلود 1385
فاطمه اعتمادی Discovery conflicting patterns in unsuccessful couples کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
صدف آگاه بررسی تحولی عملکرد کارکردهای اجرایی در گستره بزرگسالی: نقش تعدیل کننده ی ابعاد شخصیتی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
سپیده امامی رابطه ی بین ابعادپیش بینی کننده ی افسردگی از منظرقران با انواع ریخت های شخصیت از دیدگاه کتل کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
محی الدین امجدیان طراحی مداخله دین محور و ارزیابی اثر بخشی آن بر کاهش اضطراب، استرس و افسردگی و افزایش هماهنگی روانی فیزیولوژیک (HRV) دکتری دانلود 1395/07/10
فاطمه بابانوری Symptoms of Women’s Fear from Marital Infidelity; A Qualitative Study کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/28
رضا باقریان سرارودی بررسی اکتشافی متغیرهای پیش بینی کننده افسردگی پس از سکته قلبی (MI ) دکتری دانلود 1386
رضا باقریان سرارودی بررسی اکتشافی متغیرهای پیش بینی کننده افسردگی پس از سکته قلبی (MI ) دکتری دانلود 1386
فهیمه بیدست تآثیر روش درمانگری "مرور خویشتن" بر کاهش کمال گرایی منفی و مکانیسم های دفاعی رشد نایافته در دانشجویان زن شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/04
سعیده بزازیان طراحی مدل فرضی زیستی_ روانی _ اجتماعی سازگاری با بیماری دیابت نوع I دکتری دانلود 1388/04/03
فاطمه بسطامی بررسی روایی و اعتبار مقیاس کوتاه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی(WHOQOL-BREF ) وارزیابی روایی افزایشی آن دکتری دانلود 1387/11/07
زهرا بوژمهرانی اثربخشی مشاوره گروهی رشدمحور بر افسردگی از منظر قرآن و رضایت زناشویی: نقش تعدیل‌کننده بلوغ عاطفی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
ساجده تابش طراحی نیمرخ پیش بینی کننده رضایت زناشویی زوجین شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/15
آناهیتا تاشک بررسی مدل خودتنظیم گری سازگاری با درد در بیماران سرطانی:نقش برون گرایی،نورزگرایی،راهبردهای تنظیم هیجان و مقابله دکتری دانلود 1390/12/23
ملیحه ترشابی بررسی ویژگیهای روان سنجی پرسشنامه سرسختی سلامت (RHHI24 ) و مقایسه ویژگی سرسختی سلامت در بیماران مزمن و مردم عادی (افراد سالم) کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/13
ملیحه ترشابی مقایسه ویژگیهای سر سختی سلامت در بیماران مزمن و مردم عادی و بررسی ویژگیهای روان سنجی پرسشنامه سر سختی سلامت ( 24-RHHLL) کارشناسی ارشد
مریم تقوی بررسی تحولی عملکرد حافظه در گستره بزرگسالی: نقش تعدیل‌کنندگی افسردگی، اضطراب، استرس و جنسیت. کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/14
زهره جمالو اثربخشی بسته آموزشی دین محور در ارتقاء روابط سالم، پایبندی به زندگی زناشویی و کیفیت زندگی خانم‌های متأهل کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
نادیه چراغی نقش شیوه تعامل در خانواده اصلی و حل مسأله در رضایت زناشویی کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/15
فهیمه حاجیان مقدم عراقی افسردگی زیرآستانه ای در بزرگسالان و ارتباط آن با انواع افسردگی از منظر قرآن کارشناسی ارشد دانلود 1396/6/29
وحید حاجی علیانی The Effect of Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Reducing Suicidal Ideations and Increasing Self-Compassion in Students کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/30
ضحی حاجیها Addict Women’s Lived Experience in Tehran: Achieving to an Explanatory Model کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/21
مجتبی حبیبی عسکرآباد طراحی و ارزیابی مدل پیشگیری از سوءمصرف مواد در نوجوانان بر اساس عوامل خطرساز و محافظت کننده خانوادگی : نقش تعدیل کننده و واسطه همسالان دکتری دانلود 1390/07/04
اسماء حسینی طراحی، آزمون و مقایسه اثربخشی مدل‌های مداخله مبتنی بر سبک زندگی عمومی و سبک زندگی اسلامی بر کاهش خطر بیماری قلبی در افراد در معرض خطر دکتری دانلود 1394/12/19
جعفر حسینی بررسی اثر مهاجرت بر سلامت روانی و رفتارهای پر خطر در دانشجویان افغانستانی مقیم ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/08/02
مهدیه حسین آبادی طراحی برنامه ی آموزشی همسران زنان افسرده و ارزیابی میزان اثربخشی آن کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/15
فهیمه سادات حسینی بهارانچی The effect of rTMS on cognitive improvement in healthy adult regarding to task difficulty کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
زهرا حسین زاده نقش اضطراب، افسردگی و استرس در وابستگی به نیکوتین؛ بررسی اثر تعدیلی ابعاد شخصیت کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/23
رسول حشمتی طراحی و آزمون مدل کیفیت زندگی مرتبط با سلامت برای بیماران عروق کرونری بر مبنای مدل‌های نظری ادراکات بیماری و کیفیت زندگی دکتری دانلود 1392/09/02
فهیمه حکیما مقایسۀ نیمرخ روان‌شناختی بیماران سوءمصرف کننده مواد با افراد سالم کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
مهرنوش حمزه لوئیان بررسی و مقایسه علائم اضطراب و افسردگی قبل و بعد از درمان نگهدارنده با متادون بوپرنورفین کارشناسی ارشد دانلود 1387/03/04
نوشین خدابخش نژاد The predictive role of family bonding, psychological components and religious belief on substance use کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/29
نوشیروان خضری مقدم مقایسه اثربخشی مداخله های کاهش استرس بهوشیاری محور و رویارویی با احساسات در تعاملات گروهی در علایم روان شناختی بیماران مولتیپل اسکلروزیس دکتری دانلود 1390/12/03
حدیثه دماوندی مقایسه ابعاد شخصیت افراد وابسته به مواد افیونی با افراد سالم و ارتباط آنها با میزان باقی‌ماندن در برنامه درمانی نگهدارنده کارشناسی ارشد دانلود 1389/03/25
زینب سادات روحانی The concept of soul in the Quran And comparing it with the notion of psychology in psychology کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/15
عذرا زبردست مقایسه اثربخشی درمان روابط بین شخصی و مدیریت هیجان در کاهش وزن زنان چاق و دارای اضافه وزن دکتری دانلود 1393/10/10
فریبا زرانی اثر بخشی مدل IMB بر میزان پیروی بیماران قلبی-عروقی تحت عمل بای پسCABG دکتری دانلود 1386/12/13
صدیقه زرپور مقایسه ویژگیهای شخصیتی افراد متبلا به نشانگان روده تحریک پذیر(IBS) و افراد غیر مبتلا کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/13
احمد شاهواروقی The effectiveness of cognitive interview techniques in eyewitness recall کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/30
عبدالهادی شبان آزاد The Relationship between the Six Moral Foundations and Positions on Sociopolitical Issues in Iranian Society کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/23
یعقوب شفیعی فرد Designing and testing the effectiveness of a rule of living- oriented schema therapy model on health and adjustment of patients with chronic pain دکتری دانلود 1393/06/31
عطیه شمس اشگذری بررسی رابطه سطح تحول من، سبک¬ دلبستگی و عواطف مثبت و منفی با رضایت زناشویی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
سیما صادقی بررسی تاثیر اختلالات شخصیت بر سازگاری زناشویی کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/09
فرزانه صنیعی نیا بررسی عملکرد کارکردهای اجرایی و حافظه کاری در بزرگسالان ۲۰ تا ۸۰ سال شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
سحر طهبازحسین زاده مقایسه خصوصیات شخصیتی ،سبکهای مقابله و آزار دیدگی در دختران فراری و عادی شهرستان تهران کارشناسی ارشد
احسان عبدخدایی Exploration and Evaluation of a Model of Predicting Factors of Successful Cognitive Aging: A Mixed-Method Study دکتری دانلود 1397/06/31
دنا عدیلی Designing Multidimensional Model of Adjustment with Breast Cancer: A Mixed Method Study دکتری دانلود 1396/11/25
زهرا عرب رابطه عملکرد حافظه و آلودگی هوا در سالمندان شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
سیده زهرا عمادی Designing a Cognitive-Behavioral Model with a Spiritual Approach to Reduce Pain in People with Migraine دکتری دانلود 1398/07/13
سمیه غلامی جلیسه نقش جهت گیری مذهبی والدین در سبک های فرزند پروری و خشونت خانوادگی کارشناسی ارشد دانلود 1386
صدیقه فانی بررسی تاثیر تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای بر توجه انتخابی و پایدار افراد سالم کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/02
مهران فرهادی نقش سبکهای ابراز و مهار خشم و سطح اضطراب خصیصه ای در واکنش قلبی- عروقی دکتری دانلود 1388/09/05
فرخنده فکور معنوی تاثیر تخمین زمان و القای خلق غمگین بر عملکرد حافظه آینده ‎نگر زمان‎ محور کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/03
فرخنده فکور معنوی تاثیر تخمین زمان و القای خلق غمگین بر عملکرد حافظه آینده ‎نگر زمان‎ محور کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/03
یداله قاسمی پور تبین سا و کار اثر بخشی مصاحبه انگیزش در رفتارهای سلامت بر اساس نظریه خود تعیین گری و ارزش سلامت در بیماران قلبی - عروقی(CHO) دکتری
یداله قاسمی پور تبیین ساز و کار اثر بخشی مصاحبه ی انگیزشی در رفتارهای سلامت بر اساس نظریه ی خود تعیین گری و ارزش سلامت در بیماری قلبی - عروقی (cHD ) دکتری دانلود 1390/01/17
نعیمه قمیان Internet addiction in 20 To 40 users, the role of identity styles, commitment and early maladaptive schemas کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
بهمن کردتمینی نقش ازدواج مجدد در سلامت روانی همسـران و فرزنـدان شاهـد استان سیستـان و بلوچستـان کارشناسی ارشد دانلود 1384
نادیا کرد نژاد رابطه متغیرهای روان شناختی و خانوادگی با افسردگی پس از زایمان کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/19
مریم کشت پروربین کلائی The effectiveness of Mentalization educational program on the relationship beteen mother-adolescent and adolescent behavioral problems کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/24
ناصر گودرزی بررسی اثربخشی روش درمان فعال سازی رفتاری و قراردادی گروهی بر درمان بیماران وابسته به مواد افیونی دکتری دانلود 1385
زهرا مایلی بررسی میزان و نوع تغییرات عملکرد حافظه در گذر از بزرگسالی به سالمندی کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/27
عطیه سادات متقی قمصری بررسی رابطه ی بین عوامل شخصیتی و فراحافظه و عملکرد حافظه در سنین بزرگسالی کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/18
مسعود محبوبی نقش قصدمندی در احساس عاملیت حین انجام عمل مشترک کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/28
ندا محمد نقش دوزبانگی، میزان فعالیت‌های فکری و تحصیلات بر عملکرد حافظه سالمندان کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/04
جمشید محمدی «نقش علائم اختلالات روانی و رضایت از زندگی والدین در تبیین اختلالات روانی دانش آموزان» کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/20
افسانه مرادی مقایسه ویژگیهای شخصیتی و سبکهای مقابله و سبکهای اسنادی بین بیماران وابسته به مواد افیونی و افراد سالم و برسی توان پیش بینی این متغیرها در دغعاتلغزش بیماران تحت درمان کارشناسی ارشد
افسانه مرادی مقایسه ویژگی های شخصیتی وسبک های مقابله وسبک های اسنادی بین بیماران وابسته به مواد افیونی و افراد سالم کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/13
مهدی میلاد ارزیابی و تبیین سطح تحول من و رابطه آن با هدفجویی در زندگی و جهت گیری مذهبی کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/27
حمیده هادیان قزوینی مولفه های تعیین کننده ی تعارض در روابط زناشویی زوجین شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 97/11/13
مغدی وارتانیان بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر توانبخشی شناختی بر حافظه و کارکرد‌های اجرایی افراد دچار آسیب مغزی پس از سانحه تصادف کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/14
مهسا اصغری رابطه فرزندپروری ادراک شده با هوش هیجانی و خودشناسی انسجامی کارشناسی ارشد 1388/11/13
مهساسادات اصغری رابطه فرزندپروری ادراک‌شده با هوش هیجانی و خودشناسی انسجامی کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/28
مجید اعلمی نقش رضایت زناشویی و جهت گیری مذهبی والدین در تبیین مقیاسهای سندرمی کودکان کارشناسی ارشد دانلود 1390/08/02
زهرا اکبری اثر بخشی آموزش گروهی غنی سازی زندگی زناشویی بر الگوهای ارتباطی و رضایت جنسی زوجین کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/06
بهاره بابایی رابطه ویژگی های شخصیتی فرد وبرآورد وی از ویژگی های دیگران بر حسب تحریف واقعیت کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/08
منصور باقری نقش آموزش مهارتهای زندگی بردانش و نگرش نسبت به مواد مخدرو عزت نفس دانش آموزان کارشناسی ارشد دانلود 1381
صغری باقرپورکماچالی بررسی رابطه الگوهای فرزندپروری با سلامت روانی و موفقیت تحصیلی فززندان کارکنان نظامی و غیرنظامی کارشناسی ارشد دانلود 1384
ضغری باقرپور کماچالی بررسی رابطه الگوهای فرزند پروری با سلامت روانی و موفقیت تحصیلی فرزندان کارکنان نظامی و غیر نظامی کارشناسی ارشد 1384
اسماء بخشوده بررسی رابطه انتظارات زناشویی و مبادلات سالم با رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زوجین شهر کرمان کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/07
مریم بیدادیان طراحی و ارزیابی الگوی پیش بینی نگهداری وزن در افراد مبتلا به چاقی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
مسلم پرتو بهشیاری، تاب آوری و وضعیت مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر:سنجش مدل تبیینی نقش متغیرهای واسطه ای و مکانیسم های تاثیرگذاری دکتری دانلود 1389/05/14
فاطمه پور حسینی لیلا کوهی بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی وسبکهای فرزندپروری باالگوی فرزندپروری سالم کارشناسی ارشد دانلود 1390/05/06
آفریده تیکدری نژاد برسی نقش تعدیل کننده سبک های دلبستگی در رابطه بین باورهای غیر منطقی و مشکلات زناشویی کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/26
فضل الله توکلی تأثیر مرگ¬آگاهی بر میزان بهوشیاری موقعیتی و خودشناسی انسجامی موقعیتی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
اسماء حسینی Design, test and compare the effectiveness of intervention models based on general lifestyle and Islamic lifestyle for decreasing the risk of heart disease in people at risk دکتری دانلود 1394/12/19
جعفر حسینی بررسی مهاجرت بر سلامت روانی و رفتارهای پر خطر در دانشجویان افغانستان مقیم ایران کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/03
مخمد مهدی حسینی بررسی نحوه سازمان یافتگی هویت مذهبی و مدرن و رابطه آن با بهزیستی در نسل جوان مذهبی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/23
روحیه حسین زاده بازرگانی طراحی مدل بازتوانی سلسله مراتبی چند جنبه ای برای بیماران مبتلا به بیماری مزمن و آزمایش اثر بخشی این مدل در بیماران قلبی cABG دکتری دانلود 1389/08/05
کتایون حسینی واجاری بررسی رابطه بین مقابله مذهبی و خوشبختی معنوی با سلامت روانی در زنان کارشناسی ارشد دانلود 1382
فاطمه دهقانی آرانی طراحی و آزمون اثربخشی یک مدل مداخله دلبستگی¬محور بر بهبود شاخص¬های سلامت کودکان تحت مراقبت¬های پزشکی و مادران آنها دکتری دانلود 1392/06/22
الهام رکن الدینی عزآبادی بررسی رابطه ابعاد شخصیت وناگویی خلقی کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/06
سپیده رمزی رابطه بین رضایت زناشویی و اختلال های اضطرابی در کودکان و بررسی باز نمایی های ذهنی کودکان از خود ، والدین و جهان کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/24
زینب زارعان بررسی اختلالات شخصیتی بیماران روانی بر اساس الگوی روانی زیستی کلونینجر کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/13
نسرین زمانی فروشانی نقش واسطه ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سلامت روانی والدین و خواهر و برادرهای کودکان مبتلا به سرطان کارشناسی ارشد دانلود 1391/02/30
رضا زنجانی طبسی ساخت و هنجاریابی مقدماتی آزمون بهزیستی روانشناختی کارشناسی ارشد دانلود 1383
شقایق زهرایی ساخت و ارزیابی الگوی پیش بینی بهزیستی روان شناختی، تبعیت درمانی و کوشش های درمانی در زنان نابارور ایرانی و سوئدی:یک مطالعه بین فرهنگی کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/01
نعیمه‌سادات سیدصفی‌زاده نقش جهت‌گیری مذهبی و ویژگی شخصیتی در تجربه درد کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/11
لیلا سلیمانی نیا Role of mother-child interaction in functional somatic symptoms of children and development and primary evaluation of a mother-child interactional method on symptom’s relief دکتری دانلود 1396/6/29
عبدالهادی شبان آزاد ارتباط بین بنیادهای شش گانه اخلاقی و موضع گیری نسبت به مسائل سیاسی اجتماعی جامعه ایرانی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/23
صالح شریف نسب The Study of Mindfulness and Group Therapy based on Family in Craving Reduction and Emotion Control on Amphetamine Drug Abuser کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
حمید شمسی پور طراحی و آزمون مدل روابط عوامل روان‌شناختی و اجتماعی- اقتصادی با سندرم متابولیک در خانواده‌های بیماران مبتلا به دیابت نوع دو دکتری دانلود 1392/11/30
سارا صنعت نگار اختلال اضطراب فراگیر، طراحی مدل اکتشافی و پیشنهاد الگوی درمانی آن از منظر قرآن کریم دکتری دانلود 1396/11/04
سحر طهباز حسین‌زاده مقایسه خصوصیات شخصیتی، سبکهای مقابله و آزاردیدگی در دختران فراری و عادی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1385
کوروش عزیزی طراحی و آزمون مدل سه وجهی خود- خانواده- همسالان: نقش حفاظتی خود تاب‌آوری، خودمهارگری و خودپیروی در برابر عوامل خطرساز خانواده و همسالان بر رفتارهای تهدید کننده سلامت دکتری دانلود 1395/04/01
نعیمه علی‌نژاد بررسی میزان همگرایی و واگرایی پرسشنامه تشخیصی افسردگی از منظر قرآن‌کریم با پرسشنامه MMPI کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
فاطمه فیاض “Designing The exploratory model of Depression disorder from “Holy Quran” and assessing the effectiveness of therapeutic procedures based on it دکتری دانلود 1396/07/15
محبوبه قربانعلی اله یاری بررسی تاثیر برخی از عوامل اقتصادی - اجتماعی بر تحول اجتماعی- عاطفی کودکان پیش دبستانی کارشناسی ارشد 1382
سجاد کارخانه نقش سبک های دلبستگی و ویژگی های شخصیتی در پیش بینی پیامدهای شکست عشقی کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/04
زهرا کدخدایی بررسی رابطه ی ادراک تجربه ی درد و رنج در دیگری با نوع قضاوت اخلاقی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/01
الهام کی نژاد بررسی تاثیر درمان ماتریکس برخودکارآمدی و تنظیم هیجانی سوء مصرف کنندگان شیشه کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
عزیزا... محمدیان نقش جهت گیری مذهبی در تداوم رضایتمندی زناشویی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
عزیز الله محمدیان نقش جهت گیری مذهبی در تداوم رضایتمندی زناشویی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/04
میر نادر میری رابطه رفتارهای پرخطر با سبک‌های تربیتی ادراک شده و رابطه با خدا کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/04
رقیه ا لسادات میرجلیلی روابط اختصاصی و تعاملی اجتناب شناختی، تحمل ناپذیری بلاتکلیفی، نارسایی تنظیم شناختی هیجان، باورهای فراشناختی و کمال گرایی با نگرانی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و اختلال وسواس فکری- عملی کارشناسی ارشد دانلود 1391/09/06
ملیحه میرزایی Diagnosis the Internalizing and Externalizing Symptoms in Adolescents by Use of Tree Test کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
سمیه میرزاییان نقش استیگما، سرسختی سلامت، خود افشایی هیجانی و اضطراب در سیستم ایمنی، سازگاری روانی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به HIV کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/11
وحید منظری توکلی بررسی ویژگیهای سنجشی مقیاس آخرت نگری و رابطه آن با جهت گیری مذهبی و سلامت روان در دانشجویان دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/05
ولاء موسوی اثربخشی برنامه‌ی آموزشی تقویت دلبستگی ایمن بر رابطه‌ی مادر ـ کودک، مشکلات رفتاری کودکان و تنیدگی مادران کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
مریم موصلانی شیرمرد بررسی رابطه بین ابعاد جهت گیری مذهبی ونیازهای بنیادین براساس مشارکت در مراسم معنوی اعتکاف کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/10
جنان نوین طراحی و ارزیابی بسته آموزشی دینی-روانشناسی بر روابط سالم، رضایت زناشویی، مهارت های ارتباطی و کنترل پرخاشگری کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/27
نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش تحقیق در روان شناسی 5106194 3 06 | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1401
روش های پژوهش در روان شناسی سلامت 5106254 3 06 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1401
روش تحقیق در روان شناسی 5106194 3 06 هرهفته (09:00 - 10:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (09:00 - 10:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
روش های پژوهش در روان شناسی سلامت 5106254 3 06 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (13:00 - 14:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (13:00 - 14:00) - ترم اول 1400
روش تحقیق پیشرفته در پژوهش های بالینی 5106158 2 06 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
روش های تحقیق در روان شناسی 5106017 3 26 | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/15 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
روش تحقیق در روان شناسی 5106194 3 06 | هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:00) 1399/11/05 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
روش های تحقیق در روان شناسی سلامت 5106078 3 06 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
روش تحقیق پیشرفته در پژوهش های بالینی 5106158 2 06 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
دستیاری آموزشی - پژوهشی 5106148 2 11 هرهفته پنج شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1398
روش تحقیق در روان شناسی 5106194 3 06 هرهفته شنبه (13:00 - 16:00) 1398/10/21 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
روش های تحقیق در روان شناسی سلامت 5106078 3 06 هرهفته یک شنبه (10:00 - 13:00) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
روش تحقیق پیشرفته در پژوهش های بالینی 5106158 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
دستیاری آموزشی - پژوهشی 5106148 2 04 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1397
روش های تحقیق در روان شناسی سلامت 5106078 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 13:00) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
پژوهش (عملی-انفرادی) در روان شناسی 5106217 3 06 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1397
روش تحقیق پیشرفته در پژوهش های بالینی 5106158 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
پژوهش عملی 1 5106026 2 08 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1396
دستیاری پژوهشی 1 5106146 1 07 هرهفته پنج شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1396
روش های تحقیق در روان شناسی سلامت 5106078 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 20 نتیجه
از 1