اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

منصوره حاج حسینی

منصوره حاج حسینی

منصوره حاج حسینی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61117406
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

علایق پژوهشی : پرورش تفکر، شیوه های تدریس، مطالعات یادگیری و هویت زنانه

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
شهاب افراز طراحی برنامه پرورش مهارت های تفکر (بر مبنای مدل بروکفیلد ) و بررسی اثربخشی آن بر تفکر انتقادی تاب آوری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوره دوم کارشناسی ارشد
الهام عسگری تاثیر برنامه ارزشیابی تکوینی بر یادگیری خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم در درس علوم کارشناسی ارشد
شهربانو آزده اثر بخشی آموزش ابراز وجود بر شادکامی ، سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهرستان اسلامشهر کارشناسی ارشد
محمدرضا بهشتی اثر بخشی مشاوره گروهی واقعیت درمانی بر اهمال کاری و خودتنظیمی دانش آموزان پایه اول دبیرستان کارشناسی ارشد
سمانه دهقان نژاد اثربخشی آموزش مبتنی بر مثبت اندیشی بر سازگاری اجتماعی و سرمایه روانشناختی دختران نوجوان ناسازگار کارشناسی ارشد
وحید ابراهیمی تاثیر یادگیری مشارکتی بر خودکارآمدی اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کلاس های چند پایه در درس قرآن کارشناسی ارشد
مریم اسلامی امید به زندگی در نگرش دانش آموزان تک والد (فرزندان طلاق) کارشناسی ارشد
زهرا اسلامی بررسی شاخصه های رشد تفکر خلاق در آموزش مبتنی بر بازی مورد خانه بازی معراج کارشناسی ارشد
هاجرخاتون غلامیان حمزه کلائی هویت و ازدواج سفید، مطالعه پدیدارشناسی هویت در زوجین هم خانه کارشناسی ارشد
فاطمه گلرخی تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی از منظر درگیری تحصیلی کارشناسی ارشد
الهه هدایتی رابطه بین سبک های دلبستگی و سرزندگی تحصیلی نقش واسطه ای امید کارشناسی ارشد
مرضیه حسینی نقش واسطه ای خودکارآمدی در رابطه سبک های دلبستگی و رضایت از زندگی کارشناسی ارشد
فرزانه جباریان جهرمی اثربخشی آموزش راهبردهای خود تنظیمی بر خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نابینا در درس فیزیک کارشناسی ارشد
فاطمه جعفری طراحی الگوی مشاوره گروهی هیجان مدار مبتنی بر رویکرد اسلامی و اثربخشی آن بر شادکامی و صمیمیت زوجین ناسازگار کارشناسی ارشد
علی جوادی اثربخشی آموزش مبتنی بر مثبت نگری بر باورهای غیرمنطقی و اضطراب اجتماعی نوجوانان کارشناسی ارشد
طیبه کوشه اثر آموزش مبتنی بر همیاری بر اضطراب ریاضی ، نگرش نسبت به ریاضی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی کارشناسی ارشد
هاجر لطفعلی اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر هنر بر اضطراب و حرمت خود دانش آموزان کارشناسی ارشد
سمیرا معصوم زاده کندالی تاثیر آموزش مبتنی بر هوش موفق بر گرایش به تفکر انتقادی درگیری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کارشناسی ارشد
مریم محمدی اثر بخشی آموزش گروهی مبتنی بر طرحواره بر خود متمایز سازی و بهزیستی روان شناختی دانشجویان دختر کارشناسی ارشد
مرضیه مختاری واکاوی تجربه جوانی در ساخت هویت دختران کارشناسی ارشد
مریم مرادبیگی رابطه منزلت اجتماعی ادراک شده معلم باخودکارآمدی تحصیلی و ادراک دانش آموز از ساختار کلاس کارشناسی ارشد
ریحانه مطهری نیا معنای زندگی از دیدگاه زنان مذهبی مورد زنان مشارکت کننده در محافل مذهی شهر یزد کارشناسی ارشد
سیده زهرا موسوی قهفرخی نقش واسطه ای سبک های یادگیری در رابطه انعطاف پذیری شناختی و هوش موفق در نوجوانان کارشناسی ارشد
امیرحسین ردائی مقایسه عملکرد خانواده و سلامت روان در زنان با همسر معتاد و غیر معتاد کارشناسی ارشد
زاکاو سلیم احمد نقش واسطه ای تاب آوری در رابطه اضطراب مرگ با سلامت روان نوجوانان مهاجر ساکن کمپ کردستان عراق کارشناسی ارشد
سحر صمدی کاشان اثر بخشی مشاوره گروهی مبتنی برپذیرش و تعهد بر تنظیم هیجان و احساس تنهایی در زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی کارشناسی ارشد
سعیده ثانی نژاد اثر بخشی برنامه آمادگی-مراقبت دوران بارداری و مهارت های ارتباط صمیمانه بر اضطراب و رضایت زناشویی زنان باردار کارشناسی ارشد
مصطفی شاهی بررسی اثر بخشی آموزش گروهی کنترل خشم به شیوه عقلانی-رفتاری- عاطفی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان دوره دبیرستان کارشناسی ارشد
محمدرضا تقی زاده شیرازی جهانی شدن و آموزش و پرورش بررسی مولفه های بنیادین جهانی شدن در سند تحول آموزش و پرورش ایران با تاکید بر فرآیند بومی سازی کارشناسی ارشد
وحید ابراهیمی The effects of cooperative learning on social self-effechincy and academic achievement of multi-graders classes In the course of the Quran کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
سمیه احمدی مطالعه پدیدارشناختی تجربه زیسته زنان افغان از مهاجرت همسران کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
علی اکبر احمد آخوندی A phenomenological study of the role of educational guidance in constructing students' academic identity کارشناسی ارشد دانلود 1398/6/25
فاطمه احمدزاده اثربخشی آموزش مبتنی بر الگوی فرانظریه برگرایش به اعتیاد و سرمایه روانشناختی کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/25
اکرم آراسته The Effectiveness of Rational Emotional Group Counseling on Marital Satisfaction and Anxiety in Pregnancy کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/17
فاطمه اسکندری بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت روان و خلاقیت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/07
فریبا اعتمادی علمداری بررسی رابطه شیوه فرزندپروری ادراک شده والدین با درگیری تحصیلی دانش آموز با واسطه گری سبک هویت و هوش هیجانی دانش آموز کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/25
شهاب افراز طراحی برنامه پرورش مهارت های تفکر (بر مبنای مدل بروکفیلد) و بررسی اثربخشی آن بر تفکر انتقادی، تاب آوری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوره دوم کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/25
محمدرضا بهشتی اثربخشی مشاوره گروهی واقعیت درمانی بر اهمال کاری و خودتنظیمی دانش آموزان پایه کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/15
مرضیه تردست اثربخشی مشاورۀ گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر نشخوار فکری و سرمایۀ روانشناختی دانشجویان دختر دارای نشانگان ضربۀ عشق کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
قاسم تسیه حسینی اثربخشی آموزش تلفیقی مثبت نگری و تاب آوری بر نگرانی از تصویر بدنی و خودکارآمدی اجتماعی نوجوانان پسر کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/25
محمد رضا تقی زاده شیرازی جهانی شدن و آموزش و پرورش: بررسی مؤلفه های بنیادین جهانی شدن در سند تحول آموزش و پرورش ایران با تأکید بر فرآیند بومیسازی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/24
سعیده ثانی نژاد اثر بخشی برنامه آمادگی- مراقبت دوران بارداری و مهارت‌ های ارتباط صمیمانه بر اضطراب و رضایت زناشویی زنان باردار کارشناسی ارشد دانلود 1394
جلیل جبلی ابعاد هویت در مردان جوان با گرایش به هم جنس کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/29
سید جلیل جبلی ابعاد هویت در مردان جوان با گرایش به هم¬جنس کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/29
فاطمه جعفری طراحی الگوی مشاوره گروهی هیجان مدار مبتنی بر رویکرد اسلامی و اثربخشی آن بر شادکامی و صمیمیت زوجین ناسازگار کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
پریا جلالی The Relationship between Internet Addiction کارشناسی ارشد دانلود 1394/05/17
علی جوادی اثربخشی آموزش مبتنی بر مثبت‌نگری بر باورهای غیرمنطقی و اضطراب اجتماعی نوجوانان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/17
مرضیه حسینی نقش واسطه ای خودکارآمدی در رابطه سبک های دلبستگی و رضایت از زندگی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
مامک حسینی مرعشی اثر آموزش به شیوه بازی در انگیزه و درگیری تحصیلی دانش‌آموزان پایه چهارم در درس ریاضی کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/11
زهرا خدام The effectiveness of social-emotional learning program on self-concept and academic achievement among students with learning disorders کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/16
محمد خورسندی شیرغان اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر پرخاشگری و قلدری (زورگویی) دانش آموزان پسر کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
امیرحسین ردایی مقایسه عملکرد خانواده و سلامت روان در زنان با همسر معتاد و غیرمعتاد کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/10
سعید زندی اثربخشی آموزش مبتنی بر مثبت‌اندیشی بر فرایند خانواده و بهزیستی ذهنی زنان سرپرست خانوار کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
ژاکاو سلیم احمد Mediating role of resilience in relation to death anxiety with mental health of adolescent immigrants in the Iraqi Kurdistan camp کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
صغرا سلیمی نژاد تاثیر آموزش روشهای مطالعه (خواندن بدون نوشتن، خط کشیدن زیر نکات مهم، یادداشت برداری و خلاصه نویسی) بر درگیری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر کوهدشت کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
مصطفی شاهی بررسی اثربخشی آموزش گروهی کنترل خشم به شیوۀ عقلانی- رفتاری- عاطفی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان دوره دبیرستان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
سویل شیشوانی The Effectiveness of Group Training of Life Skills Training on Motivation for Addiction کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
سیما صابری the method of Socratic dialogue with creative learning skills in primary school کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
ژیلا صدیقی اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر بهزیستی روان شناختی و کمرویی دختران نوجوان کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/20
سحر صمدی کاشان The Effectiveness of Acceptance and Commitment Group Counseling on Emotion Regulation and Feeling of Loneliness in Women with the Trauma of Infidelity کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/29
مریم صمیمی Effectiveness of Group Training based on transactional analysis on parent- child conflict and avoidance identity of adolescent girls کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/24
عذرا عظیمی فریدن تأثیر آموزش گروهی مبتنی بر شفقت خود بر شادکامی و کمال‌گرایی دختران نوجوان کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/28
هاجر خاتون غلامیان حمزه کلایی Identity and white marriage: A phenomenological study of کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/26
مریم فلاح The Effectiveness of Psycho-Social Empowerment Based on Critical Thinking on Achievement and Social Self-Efficacy in Adolescent Girls Identity کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
الهه قنبریان نقش واسطه‌ای الگوهای ارتباطی زوجین در رابطه‌ی میان تمایز‌یافتگی خود و راهبردهای حفظ زوج کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/27
الهه قنبریان نقش واسطه‌ای الگوهای ارتباطی زوجین در رابطه‌ی میان تمایز‌یافتگی خود و راهبردهای حفظ زوج کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/27
طیبه کوشه اثر آموزش مبتنی بر همیاری بر اضطراب ریاضی، نگرش نسبت به ریاضی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/21
فاطمه گلرخی The Content Analysis of Sixth Grade Science Textbook Based on the Components of Student Engagement کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/10
هاجر لطفعلی اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر هنر بر اضطراب و حرمت خود دانش آموزان کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/24
ویدا محدثی Motherhood Identity within Infertile Women with Adopted Child: The Case of Women in Tehran کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/27
پروین محمدی طراحی بسته آموزشی ذهن آگاهی بر بهزیستی روان شناختی و حرمت خود دانش آموزان افغانستانی مقیم ایران دکتری دانلود 1398/07/15
صدیقه محمدی بررسی رابطه منبع کنترل و انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر جلفا کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/25
مریم محمدی اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر طرحواره بر خود متمایزسازی و بهزیستی روان‎شناختی دانشجویان دختر کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/25
مریم مرادبیگی رابطه ی منزلت اجتماعی ادراک شده ی معلم با خودکارآمدی تحصیلی و ادراک دانش آموز از ساختار کلاس کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
ریحانه مطهری نیا معنای زندگی از دیدگاه زنان مذهبی: مورد زنان مشارکت کننده در محافل مذهبی شهر یزد کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
سمیرا معصوم زاده The Effectiveness of Training based on Successful Intelligence on Critical Thinking Disposition, Academic Engagement and academic achivment of Students کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
زهرا موسوی قهفرخی نقش واسطه ای سبک های یادگیری در رابطه انعطاف پذیری شناختی و هوش موفق در نوجوانان کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/27
حلیمه نافعی The Mediating Role of Student Achievement Motivation inthe Relationship between Student’s Perceptions oProfessional Qualifications of Teachers and Student’s Self-Directed learningf کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/10
الهه هدایتی رابطه بین سبک های دلبستگی و سرزندگی کارشناسی ارشد دانلود 1395
شهربانو آزده اثربخشی آموزش ابراز وجود بر افزایش شادکامی، سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهرستان اسلامشهر کارشناسی ارشد دانلود 1395/08/24
مریم اسلامی Studing the role if life expectancy in attitudes of single parent students کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/05
فرزانه جباریان اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیم برخودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نابینا در درس فیزیک کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/13
محمد دهقانی پور توانمندسازی دختران در آستانه ازدواج از طریق مشاوره گروهی و آگاه‌ سازی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
سمانه دهقان نژاد اثربخشی آموزش مبتنی بر مثبت‌اندیشی بر سازگاری اجتماعی و سرمایه روان شناختی دختران نوجوان ناسازگار کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/14
قاسم سهرابی مقایسه دانشجویان و طلاب علوم دینی به لحاظ هوش معنوی و سلامت روان کارشناسی ارشد دانلود 1394/05/26
عطیه شمس اشگذری بررسی رابطه سطح تحول من، سبک¬ دلبستگی و عواطف مثبت و منفی با رضایت زناشویی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
الهام عسگری The effect of formative assessment on self-regulated learning and academic achievement of student in the sixth grade science lesson کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
آرش مرادیان اثربخشی مشاوره گروهی راه‌حل محور بر خود-تنظیمی و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان دبیرستانی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
مرضیه نظیفی اثر بخشی برنامه آموزش انگیزش پیشرفت بر خودکارآمدی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/17
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
نظریه های یادگیری کاربردی 5101249 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
روابط و مناسبات انسانی در مدرسه 5101538 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
خدمات مشورتی در مدرسه 5101549 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
روان شناسی تربیتی 5103166 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 16:00) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
کارورزی در مشاوره مدرسه 5101550 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
روان شناسی یادگیری 5101304 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
روش تحقیق 5101370 3 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 16:00) 1398/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
نظریه ها و روش های آموزش 5101375 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
روش های تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی و روان شناسی 5101535 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 13:00) 1398/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نظریه های یادگیری کاربردی 5101249 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
روانشناسی تربیتی 5101508 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
روابط و مناسبات انسانی در مدرسه 5101538 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
پروژه تحقیقاتی 5101284 3 01 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته پنج شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
خدمات مشورتی در مدرسه 5101549 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
روانشناسی تربیتی 5101106 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
کارورزی در مشاوره مدرسه 5101550 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
پروژه تحقیقاتی 5101284 3 01 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1397
نظریه ها و روش های آموزش 5101375 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
روش های تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی و روان شناسی 5101535 3 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 17:00) 1397/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
نظریه های یادگیری کاربردی 5101249 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2