اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

منصوره حاج حسینی

منصوره حاج حسینی

منصوره حاج حسینی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61117406
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

علایق پژوهشی : پرورش تفکر، شیوه های تدریس، مطالعات یادگیری و هویت زنانه

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
وحید ابراهیمی The effects of cooperative learning on social self-effechincy and academic achievement of multi-graders classes In the course of the Quran کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
سمیه احمدی مطالعه پدیدارشناختی تجربه زیسته زنان افغان از مهاجرت همسران کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
فاطمه احمدزاده اثربخشی آموزش مبتنی بر الگوی فرانظریه برگرایش به اعتیاد و سرمایه روانشناختی کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/25
اکرم آراسته The Effectiveness of Rational Emotional Group Counseling on Marital Satisfaction and Anxiety in Pregnancy کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/17
فاطمه اسکندری بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت روان و خلاقیت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/07
فریبا اعتمادی علمداری بررسی رابطه شیوه فرزندپروری ادراک شده والدین با درگیری تحصیلی دانش آموز با واسطه گری سبک هویت و هوش هیجانی دانش آموز کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/25
شهاب افراز طراحی برنامۀ پرورش مهارت¬های تفکر (بر مبنای مدل بروکفیلد) و بررسی اثربخشی آن بر تفکر انتقادی، تاب¬آوری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه دورۀ دوم کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/25
محمدرضا بهشتی اثربخشی مشاوره گروهی واقعیت درمانی بر اهمال کاری و خودتنظیمی دانش آموزان پایه کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/15
مرضیه تردست اثربخشی مشاورۀ گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر نشخوار فکری و سرمایۀ روانشناختی دانشجویان دختر دارای نشانگان ضربۀ عشق کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
قاسم تسیه حسینی اثربخشی آموزش تلفیقی مثبت نگری و تاب آوری بر نگرانی از تصویر بدنی و خودکارآمدی اجتماعی نوجوانان پسر کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/25
محمد رضا تقی زاده شیرازی جهانی شدن و آموزش و پرورش: بررسی مؤلفه های بنیادین جهانی شدن در سند تحول آموزش و پرورش ایران با تأکید بر فرآیند بومیسازی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/24
سعیده ثانی نژاد اثر بخشی برنامه آمادگی- مراقبت دوران بارداری و مهارت‌ های ارتباط صمیمانه بر اضطراب و رضایت زناشویی زنان باردار کارشناسی ارشد دانلود 1394
جلیل جبلی ابعاد هویت در مردان جوان با گرایش به هم جنس کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/29
سید جلیل جبلی ابعاد هویت در مردان جوان با گرایش به هم¬جنس کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/29
فاطمه جعفری طراحی الگوی مشاوره گروهی هیجان مدار مبتنی بر رویکرد اسلامی و اثربخشی آن بر شادکامی و صمیمیت زوجین ناسازگار کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
پریا جلالی The Relationship between Internet Addiction کارشناسی ارشد دانلود 1394/05/17
علی جوادی اثربخشی آموزش مبتنی بر مثبت‌نگری بر باورهای غیرمنطقی و اضطراب اجتماعی نوجوانان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/17
مرضیه حسینی نقش واسطه ای خودکارآمدی در رابطه سبک های دلبستگی و رضایت از زندگی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
مامک حسینی مرعشی اثر آموزش به شیوه بازی در انگیزه و درگیری تحصیلی دانش‌آموزان پایه چهارم در درس ریاضی کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/11
زهرا خدام The effectiveness of social-emotional learning program on self-concept and academic achievement among students with learning disorders کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/16
محمد خورسندی شیرغان اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر پرخاشگری و قلدری (زورگویی) دانش آموزان پسر کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
سعید زندی اثربخشی آموزش مبتنی بر مثبت‌اندیشی بر فرایند خانواده و بهزیستی ذهنی زنان سرپرست خانوار کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
ژاکاو سلیم احمد Mediating role of resilience in relation to death anxiety with mental health of adolescent immigrants in the Iraqi Kurdistan camp کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
صغرا سلیمی نژاد تاثیر آموزش روشهای مطالعه (خواندن بدون نوشتن، خط کشیدن زیر نکات مهم، یادداشت برداری و خلاصه نویسی) بر درگیری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر کوهدشت کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
مصطفی شاهی بررسی اثربخشی آموزش گروهی کنترل خشم به شیوۀ عقلانی- رفتاری- عاطفی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان دوره دبیرستان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
سویل شیشوانی The Effectiveness of Group Training of Life Skills Training on Motivation for Addiction کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
سیما صابری the method of Socratic dialogue with creative learning skills in primary school کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
ژیلا صدیقی اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر بهزیستی روان شناختی و کمرویی دختران نوجوان کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/20
سحر صمدی کاشان The Effectiveness of Acceptance and Commitment Group Counseling on Emotion Regulation and Feeling of Loneliness in Women with the Trauma of Infidelity کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/29
مریم صمیمی Effectiveness of Group Training based on transactional analysis on parent- child conflict and avoidance identity of adolescent girls کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/24
عذرا عظیمی فریدن تأثیر آموزش گروهی مبتنی بر شفقت خود بر شادکامی و کمال‌گرایی دختران نوجوان کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/28
هاجر خاتون غلامیان حمزه کلایی Identity and white marriage: A phenomenological study of کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/26
مریم فلاح The Effectiveness of Psycho-Social Empowerment Based on Critical Thinking on Achievement and Social Self-Efficacy in Adolescent Girls Identity کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
الهه قنبریان نقش واسطه‌ای الگوهای ارتباطی زوجین در رابطه‌ی میان تمایز‌یافتگی خود و راهبردهای حفظ زوج کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/27
الهه قنبریان نقش واسطه‌ای الگوهای ارتباطی زوجین در رابطه‌ی میان تمایز‌یافتگی خود و راهبردهای حفظ زوج کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/27
طیبه کوشه اثر آموزش مبتنی بر همیاری بر اضطراب ریاضی، نگرش نسبت به ریاضی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/21
فاطمه گلرخی The Content Analysis of Sixth Grade Science Textbook Based on the Components of Student Engagement کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/10
هاجر لطفعلی اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر هنر بر اضطراب و حرمت خود دانش آموزان کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/24
ویدا محدثی Motherhood Identity within Infertile Women with Adopted Child: The Case of Women in Tehran کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/27
صدیقه محمدی بررسی رابطه منبع کنترل و انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر جلفا کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/25
مریم محمدی اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر طرحواره بر خود متمایزسازی و بهزیستی روان‎شناختی دانشجویان دختر کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/25
مریم مرادبیگی رابطه ی منزلت اجتماعی ادراک شده ی معلم با خودکارآمدی تحصیلی و ادراک دانش آموز از ساختار کلاس کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
ریحانه مطهری نیا معنای زندگی از دیدگاه زنان مذهبی: مورد زنان مشارکت کننده در محافل مذهبی شهر یزد کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
سمیرا معصوم زاده The Effectiveness of Training based on Successful Intelligence on Critical Thinking Disposition, Academic Engagement and academic achivment of Students کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
زهرا موسوی قهفرخی نقش واسطه ای سبک های یادگیری در رابطه انعطاف پذیری شناختی و هوش موفق در نوجوانان کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/27
حلیمه نافعی The Mediating Role of Student Achievement Motivation inthe Relationship between Student’s Perceptions oProfessional Qualifications of Teachers and Student’s Self-Directed learningf کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/10
الهه هدایتی رابطه بین سبک های دلبستگی و سرزندگی کارشناسی ارشد دانلود 1395
شهربانو آزده اثربخشی آموزش ابراز وجود بر افزایش شادکامی، سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهرستان اسلامشهر کارشناسی ارشد دانلود 1395/08/24
مریم اسلامی Studing the role if life expectancy in attitudes of single parent students کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/05
فرزانه جباریان اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیم برخودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نابینا در درس فیزیک کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/13
محمد دهقانی پور توانمندسازی دختران در آستانه ازدواج از طریق مشاوره گروهی و آگاه‌ سازی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
سمانه دهقان نژاد اثربخشی آموزش مبتنی بر مثبت‌اندیشی بر سازگاری اجتماعی و سرمایه روان شناختی دختران نوجوان ناسازگار کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/14
قاسم سهرابی مقایسه دانشجویان و طلاب علوم دینی به لحاظ هوش معنوی و سلامت روان کارشناسی ارشد دانلود 1394/05/26
عطیه شمس اشگذری بررسی رابطه سطح تحول من، سبک¬ دلبستگی و عواطف مثبت و منفی با رضایت زناشویی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
الهام عسگری The effect of formative assessment on self-regulated learning and academic achievement of student in the sixth grade science lesson کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
آرش مرادیان اثربخشی مشاوره گروهی راه‌حل محور بر خود-تنظیمی و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان دبیرستانی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
مرضیه نظیفی اثر بخشی برنامه آموزش انگیزش پیشرفت بر خودکارآمدی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/17
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
خدمات مشورتی در مدرسه 5101549 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
روان شناسی تربیتی 5103166 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 16:00) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
کارورزی در مشاوره مدرسه 5101550 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
روان شناسی یادگیری 5101304 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
روش تحقیق 5101370 3 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 16:00) 1398/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
نظریه ها و روش های آموزش 5101375 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
روش های تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی و روان شناسی 5101535 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 13:00) 1398/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نظریه های یادگیری کاربردی 5101249 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
روانشناسی تربیتی 5101508 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
روابط و مناسبات انسانی در مدرسه 5101538 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
پروژه تحقیقاتی 5101284 3 01 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته پنج شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
خدمات مشورتی در مدرسه 5101549 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
روانشناسی تربیتی 5101106 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
کارورزی در مشاوره مدرسه 5101550 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
پروژه تحقیقاتی 5101284 3 01 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1397
نظریه ها و روش های آموزش 5101375 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
روش های تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی و روان شناسی 5101535 3 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 17:00) 1397/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
نظریه های یادگیری کاربردی 5101249 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
روان شناسی تربیتی 5106107 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
روابط و مناسبات انسانی در مدرسه 5101538 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2