اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

قاسم قاضی

change-logo

قاسم قاضی (بازنشسته)   (EN Page)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
زهرا اروغنی بررسی نظرات دانشجویان در باره: مرکز مشاوره و راهنمایی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد 2537
جمشید آزادگان تحقیق در باره مشکلات مدیران مدارس ابتدایی تهران کارشناسی ارشد 1352
محمد جواد اسعدی تجزیه و تحلیل سوال های آزمون روانشناسی و مشاور کنکور فوق لیسانس دانشکده علوم تربیتی کارشناسی ارشد 1354
فاطمه امینی بررسی همبستگی نتایج آزمون تشخیص استعدادعلمی با معدل تحصیلی دانش آموزان سال سوم راهنمایی در سال تحصیلی 52-53 کارشناسی ارشد 1353
شکوه بنی جمالی بررسی میزان همبستگی راز داری مشاوران راهنمایی با درجه تخصص آنها کارشناسی ارشد 1357
شکوه بنی جمالی بررسی میزان همبستگی راز داری مشاوران راهنمایی با درجه تخصصی آنها کارشناسی ارشد 2537
اطهره بهشتی بررسی تغییرات رفتاری دانشجویان درازدواج خویشتن سازانه کارشناسی ارشد
بهشتی اطهره بررسی تغییرات رفتاری دانشجویان در ازدواج خویشتن سازانه کارشناسی ارشد 1356
میر هادی تفرشی بررسی مراجعی که دانش آموزان دوره راهنمایی به آنها مراجعه میکنند کارشناسی ارشد 1352
محمد توحیدیفرد بررسی موقعیت اصل فردیکردن مجازاتها در حقوق کیفری ایران کارشناسی ارشد 1372
باقر ثنایی ذاکر نظر دانش آ موزان سال سوم راهنمایی نسبت به مشاور کارشناسی ارشد 1353
گیتی حدادی بررسی نظریات معلمان دوره راهنمایی تحصیلی درباره کار مشاوره کارشناسی ارشد 1359
جبار حیدری مقایسه میزان شیوع افسردگی میان دانش آموزان سال اول دبیرستان فاقد و واجد سرپرستی پدر در دبیرستان های شهرستان نوشهر کارشناسی ارشد دانلود بی ت
عباس خورشید پور تجزیه و تحلیل مشاغلی که در کتابهای درسی دورهءپنج ساله دبستانی معرفی شده اند کارشناسی ارشد 1353
عباس دالوند بررسی مقایسه‌ای ارتباط عزت نفس با سلامت روانی نوجوانان عادی و پرورشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1380
حسن دانش عدالت تراز کردن تست ب-ام و کار برد آن در راهنمایی دانشجویان دانشگاهها کارشناسی ارشد 1354
عباس داور منش نگرش پدران کودکان عقب مانده ذهنی در مورد عقب ماندگی فرزندانشان و مقایسه آن ها در سطوح مختلف فرهنگی کارشناسی ارشد 1359
زهرا روغنی بررسی نظرات دانشجویان در باره :مرکز مشاوره و راهنمایی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد 1357
مسعود یزدانی فرساد مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال دوم راهنمایی مدارس دولتی و ملی برحسب یک آزمون معلم ساخته کارشناسی ارشد 1353
غلامعباس صنیعی بررسی وظایف و اختیارات مدیران دبستانها کارشناسی ارشد 1352
مهدخت صنعتی راهنمایی شغلی برای دانش آموختگان رشته های علوم انسانی کارشناسی ارشد 1353
فلورین عشقی بررسی علایق و آرزوهای دختران دوره راهنمایی کارشناسی ارشد 1354
ستیلا علاقمند پزوهشی در بررسی علل عدم مراجعه دانش آموزان دوره راهنمایی به مشاور کارشناسی ارشد 1353
مجید فرشاد بررسی تاثیر برنامه راهنمایی و مشاوره در انتخاب رشته های تحصیلی به ویژه رشته های فنی کارشناسی ارشد دانلود 1371
ناهید کسائیان وضع شغلی دانشجویان دوره لیسانس مشاوره و راهنمایی( فارغ التحصیلان اسفند ماه 49 تاخرداد ماه 53 ) کارشناسی ارشد 1354
قدسیه محی الدین الهی قمشه ای مشکلات مشاوران راهنمایی کارشناسی ارشد 1352
اصغر میرزایی محاسبه ضریب همبستگی بین دو آزمون استعداد ذهنی و ماتریس های پیشروریون کارشناسی ارشد 1353
سرور مژگان بررسی نظرات والدین در باره نقش مشاور ان راهنمایی تحصیلی کارشناسی ارشد 1359
علی معرفت بررسی رابطه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی مدارس دولتی ونمونه مردمی شهر ری کارشناسی ارشد 1377
حسین نجفی بررسی رابطه جهت گیری مذهبی با رضایت زناشویی و صمیمیت زناشویی معلمان دبیرستان کارشناسی ارشد دانلود 1389/03/10
حمیده نظری بررسی میزان پایداری دانش آموزان در رشته های انتخابی خود پس از راهنمائی های تحصیلی وحرفه ای کارشناسی ارشد دانلود 1371