اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فاطمه زیباکلام مفرد

فاطمه زیباکلام مفرد

فاطمه زیباکلام مفرد (مرحوم)   (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ادریس اسلامی تبیین و نقد اهداف، اصول و روشهای تربیت اخلاقیبرمبنای فلسفۀ شخص گرایی دکتری دانلود 1394/07/07
علی آسوده تحلیل و بررسی موسیقی از منظر تئودور آدورنو و دلالت‌های کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/04
فاطمه آشپز نقد و بررسی نسبت جامعه و معرفت در دیدگاه کارل مانهایم و دلالت¬های آن در تعلیم و تربیت کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/05
نزهت باربد تبیین و بررسی فلسفه تربیت بدنی در اسلام و میزان انطباق اهداف تربیت بدنی نظام کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/27
محمدعلی بذرافشان آرانی بررسی اهداف و محتوای تربیت اخلاقی از دیدگاه ارسطو با تاکید بر آرای مک اینتـایـر کارشناسی ارشد دانلود 1384
پرویز بهمئی تربیت سیاسی از منظر نهج البلاغه کارشناسی ارشد دانلود 1386
مجتبی پورکریمی هاوشکی تبیین و بررسی نسبت و کارکردهای هنر و ادبیات در ترویج فرهنگ برتر در آموزش و پرورش متوسطه ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/17
محمود تلخابی تبیین و بازسازی مفروضه های فلسفی- تربیتی آموزش و پرورش شناختی کارل برایتر با نظربه به دیدگاه پل هرست دکتری دانلود 1390/06/10
طاهره جلالوند تربیت اخلاقی از منظر کانت ونسبت آن با ارتقاء مهارت های اجتماعی و دلالت های آن در دوره متوسطه کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/03
زکیه جهان دیده تبیین ماهیت بازی و آموزش مفاهیم اجتماعی از طریق آن کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
سمیرا حیدری تبیین و بازسازی مبانی فلسفی آ موزش و پرورش عمومی و نسبت آن با آموزش حرفه ای در قلمرو برنامه درسی براساس دیدگاه مورتیمر آدلر و ارائه‏ی الگویی مبتنی بر آن دکتری دانلود 1392/07/27
سمیرا حیدری ماهیت دانش از دیدگاه پل هرست و دلالت های آن بر انتخاب محتوای تعلیم و تربیــت و نقـــد آن کارشناسی ارشد دانلود 1383
آذر حسین زاده بررسی کاربردپذیری هنر در تدریس ریاضی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی ریاضی پایه چهارم دوره ابتدایی با تأکید بر زیبا شناسی کانت کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/30
ام البنین حسین زاده تبیین مبانی زیبایی در قرآن و ارائه ی الگویی برای تربیت زیبایی شناسانه بر اساس آن دکتری دانلود 1393/04/10
ولی رضایی حاجی کندی بررسی مولفه های اخلاق حرفه ای در محتوای کتاب های درسی رشته های فنی وحرفه ای هنرستان کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/17
محمدرضا زیبا تدوین و توسعه فرهنگ کتابخوانی در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی براساس نظریات جاحظ بصری وکاربردپذیری آن کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/15
مریم زمانی نقش هنر در تربیت اخلاقی در اندیشه کانت و شیلر کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/19
معصومه سانبلی بررسی اصول ومبانی آراء رورتی ودلالت های آن درتعلیم وتربیت کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/23
مهرداد سعیدی‌فرید بررسی ویژگی‌های تدریس از دیدگاه شهید ثانیو دلالت های آن در نظام ارزشیابی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/03
مریم سلطانی تحلیل ویژگی های فرهنگی ایران و بررسی اقتضائات آن در فلسفه تعلیم و تربیت کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/10
عباس شکاری مطالعه تطبیقی روشهای تدریس تاریخ و مبانی معرفت شناسی آنها با تاکید بر روش سخنرانی و ایفای نقش دکتری دانلود 1381
گلستان صیاح کوکیانی بررسی ماهیت ونقش عقل از دیدگاه پل هرست با تأکید بر کاربرد آن در تربیت اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
محمدمهدی صفری نقد و بررسی نسبت فرهنگ و نظام آموزش و پرورش با تاکید بر دیدگاه نخبه گرایان فرهنگی کارشناسی ارشد دانلود 1385
حیدر فتاحی علی آبادی تحلیل مشکلات اخلاقی دانش آموزان مقطع دبیرستان استان آذربایجان شرقی و بررسی میزان کاربردپذیری نظریات اخلاقی خواجه نصیرالدین طوسی در حل مشکلات مذکور کارشناسی ارشد دانلود 1386
محمد کارگری بررسی مبانی و اهداف فعالیت های تربیتی مدارس در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر دیدگاه ابن سینا کارشناسی ارشد دانلود 1386
نجمه سادات کاظم نیا مقدم آسیب شناسی عاملیت دینی دانش آموزان با تحلیل محتوای کتاب دینی مقطع اوّل دبیرستان و پیشنهاد راهکارهای عملی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
کاوس مجیدی قادیکلایی بررسی آموزش ریاضیات پنجم ابتدایی بر اساس دیدگاه معرفت شناسی هملین کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/20
آزاد محمدی مبانی و اصول گفت وگو از نظر هابرماس و بررسی دلالت های آن در تربیت اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/20
حمداله محمدی نقد و بررسی مولفه های یاددهی – یادگیری از نظر هنری ژیرو کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/07
سید فریدون محمدی بررسی دلالتهای اندیشه های فلسفی جان استوارت میل درتعلیم وتربیت کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/26
فاطمه محمدی تحلیل برنامه درسی درس جامعه‌شناسی سال دوم آموزش متوسطه از منظر برنامه درسی پنهان و تعیین میزان مطابقت آن با پیش فرض های مکتب انتقادی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
محمدرضا مدنی فر Exploration of Nature and Characteristics of Educational Research in terms of Human Agency دکتری دانلود 1395/07/13
مریم مرادی تحلیل محتوای کتابهای درسی هنر دوره راهنمایی بر اساس زیبایی شناسی از منظر ارسطو کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/29
بهناز مرجانی بررسی و نقد مبانی معرفت شناسی تربیت حرفه ای در ایران و مقایسه آن با معرفت شناسی حرفه گرایی جدید دکتری دانلود 1381
روح الله مظفری پور بررسی دلالتهای اندیشه های فلسفی ژان پل سارتر در تعلیم و تربیت کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/09
محمدتقی مقدس جعفری بررسی آراء فلسفی تربیتی کمنیوس دکتری دانلود 1383
حمداله نظری بررسی تطبیقی کودک محوری از نظر روسو و دیویی و دلالتهای آن در تعلیم و تربیت کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/24