اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فاطمه نارنجی ثانی

فاطمه نارنجی ثانی

فاطمه نارنجی ثانی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61117435
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

علایق پژوهشی:  مدیریت دانش در آموزش عالی،  یادگیری الکترونیکی،  روش های تحقیق کمی, کیفی و آمیخته،  آموزش عالی ناب ، مدیریت سرمایه های انسانی در سازمان

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
شیوا صالحی آسیب شناسی مدیریت زمان در ارتباط با نقش یادگیرنده در عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
یادگیری الکترونیکی 5105237 2 22 1398/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
ارزشیابی آموزشی 5105223 3 05 1398/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
اصول مدیریت آموزشی 5105185 3 22 1398/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
اصول مدیریت آموزشی 5105185 3 05 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مدیریت عمومی 5105151 2 02 1398/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
مدیریت عمومی 5105151 2 05 1398/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
اصول و روش های ارزشیابی آموزشی 5105011 2 05 1398/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت 5103287 2 05 1398/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
مبانی و اصول مدیریت آموزشی 5103277 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
تئوریهای سازمانی مدیریت 5105272 3 22 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
تئوریهای سازمانی مدیریت 5105272 3 05 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
متون تخصصی مدیریت آموزشی 1 5105107 3 01 1397/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
اصول مدیریت آموزشی 5105010 3 01 1397/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
مدیریت عمومی 5105151 2 02 1397/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مبانی و اصول مدیریت آموزشی 5103277 2 01 1397/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
مبانی و اصول مدیریت آموزشی 5103277 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
مبانی و اصول مدیریت آموزشی 5103277 2 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/09 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
متون تخصصی مدیریت آموزشی 1 5105107 3 02 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1396/11/01 (15:00 - 17:00) ترم اول 1396
مدیریت عمومی 5105151 2 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نظارت و راهنمائی تعلیماتی 5105136 2 02 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نمایش 20 نتیجه
از 1