اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فاطمه نارنجی ثانی

فاطمه نارنجی ثانی

فاطمه نارنجی ثانی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61117435
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

علایق پژوهشی:  مدیریت دانش در آموزش عالی،  یادگیری الکترونیکی،  روش های تحقیق کمی, کیفی و آمیخته،  آموزش عالی ناب ، مدیریت سرمایه های انسانی در سازمان

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سمیه اسدی ارزیابی وضعیت صلاحیت های حرفه ای معلمان ابتدایی استان مرکزی و روش برخورد مدیران با معلمان فاقد صلاحیت کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/10
مهدی باقری هشی طراحی الگوی بازمهندسی فرآیندهای آموزشی دانشگاه براساس الزامات سازمان ناب(مورد: دانشگاه عالی دفاع ملی) دکتری دانلود 1398/11/30
سمانه حجازی شناسایی مؤلفه‌های ارزشیابی نظام یادگیری الکترونیکی در دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1398/6/14
عطیه حیدریان Comparing the Effect of Collaborative Learning on Academic Achievement and Students' Attitude to Classroom in Undergraduate Large and Small Classes, Faculty of Education, University of Tehran کارشناسی ارشد دانلود 1398/7/2
شیوا صالحی آسیب شناسی مدیریت زمان در ارتباط با نقش یادگیرنده در عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
سیدعلی طباطبایی لطفی ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی ، مورد مطالعه: مجتمع آموزشی مفید کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
محمد نسیم محمدی بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و مدیریت کیفیت جامع در دانشگاه کابل کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/19
سیده مهسا موسوی شناسایی شایستگی‌های حرفه ای هنرآموزان بخش صنعت هنرستان‌های فنی و حرفه ای کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/24
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 58 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
استانداردهای بین المللی آموزش سازمانی 5101604 2 05 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1401
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در سازمان های آموزشی 5105353 2 25 هرهفته (17:00 - 19:00) - ترم اول 1401
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در سازمان های آموزشی 5105353 2 05 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1401
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در آموزش عالی 5105310 2 05 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1401
مدیریت و تغییر نوآوری در آموزش عالی 5105009 2 05 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1401
مدیریت آموزشی تطبیقی 5105366 2 05 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1401
مبانی و اصول مدیریت و رهبری آموزشی 5105319 2 25 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1401
مبانی و اصول مدیریت و رهبری آموزشی 5105319 2 05 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1401
تولید محتوای الکترونیکی 5103291 2 03 هرهفته (18:00 - 20:00) - ترم دوم 1400
یادگیری الکترونیکی 5105237 2 05 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1400
اصول و تئوریهای رهبری و مدیریت در آموزش عالی 5105304 2 05 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1400
مبانی و اصول مدیریت آموزشی 5103277 2 03 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
تئوری های سازمان و رهبری آموزشی 5105342 2 05 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
تئوری های سازمان و رهبری آموزشی 5105342 2 25 هرهفته (18:00 - 20:00) - ترم دوم 1400
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در سازمان های آموزشی 5105353 2 25 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در سازمان های آموزشی 5105353 2 05 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در آموزش عالی 5105310 2 05 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
مدیریت آموزشی تطبیقی 5105366 2 05 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
یادگیری الکترونیکی 5105237 2 25 هرهفته (17:00 - 19:00) - ترم اول 1400
نوآوری ها در برنامه ریزی آموزشی با کاربرد فاوا 5105327 2 05 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
نمایش 1 - 20 از 58 نتیجه
از 3