اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فاطمه نارنجی ثانی

فاطمه نارنجی ثانی

فاطمه نارنجی ثانی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61117435
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

علایق پژوهشی:  مدیریت دانش در آموزش عالی،  یادگیری الکترونیکی،  روش های تحقیق کمی, کیفی و آمیخته،  آموزش عالی ناب ، مدیریت سرمایه های انسانی در سازمان

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللینام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
یادگیری الکترونیکی 5105237 2 22 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
تئوری های سازمانی مدیریت 5105272 3 22 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
تئوری های سازمانی مدیریت 5105272 3 05 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
یادگیری الکترونیکی 5105237 2 22 هرهفته سه شنبه (17:00 - 19:00) 1398/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
ارزشیابی آموزشی 5105223 3 05 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
اصول مدیریت آموزشی 5105185 3 05 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
اصول مدیریت آموزشی 5105185 3 22 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
مدیریت عمومی 5105151 2 02 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
اصول و روش های ارزشیابی آموزشی 5105011 2 05 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت 5103287 2 05 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1398/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
مبانی و اصول مدیریت آموزشی 5103277 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
تئوری های سازمانی مدیریت 5105272 3 22 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
تئوری های سازمانی مدیریت 5105272 3 05 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
متون تخصصی مدیریت آموزشی 1 5105107 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
اصول مدیریت آموزشی 5105010 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1397/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
مدیریت عمومی 5105151 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مبانی و اصول مدیریت آموزشی 5103277 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
مبانی و اصول مدیریت آموزشی 5103277 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
مبانی و اصول مدیریت آموزشی 5103277 2 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1397/04/09 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
متون تخصصی مدیریت آموزشی 1 5105107 3 02 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1396/11/01 (15:00 - 17:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2