اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فاطمه نارنجی ثانی

فاطمه نارنجی ثانی

فاطمه نارنجی ثانی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61117435
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

علایق پژوهشی:  مدیریت دانش در آموزش عالی،  یادگیری الکترونیکی،  روش های تحقیق کمی, کیفی و آمیخته،  آموزش عالی ناب ، مدیریت سرمایه های انسانی در سازمان

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سیدعلی طباطبایی لطفی ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی ، مورد مطالعه - مجتمع آموزشی مفید کارشناسی ارشد
سمیه اسدی ارزیابی وضعیت صلاحیت های حرفه ای معلمان ابتدایی استان مرکزی و روش برخورد مدیران با معلمان فاقد صلاحیت کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/10
مهدی باقری هشی طراحی الگوی بازمهندسی فرآیندهای آموزشی دانشگاه براساس الزامات سازمان ناب(مورد: دانشگاه عالی دفاع ملی) دکتری دانلود 1398/11/30
سمانه حجازی شناسایی مؤلفه‌های ارزشیابی نظام یادگیری الکترونیکی در دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1398/6/14
عطیه حیدریان Comparing the Effect of Collaborative Learning on Academic Achievement and Students' Attitude to Classroom in Undergraduate Large and Small Classes, Faculty of Education, University of Tehran کارشناسی ارشد دانلود 1398/7/2
شیوا صالحی آسیب شناسی مدیریت زمان در ارتباط با نقش یادگیرنده در عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
سیدعلی طباطبایی لطفی ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی ، مورد مطالعه: مجتمع آموزشی مفید کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
محمد نسیم محمدی بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و مدیریت کیفیت جامع در دانشگاه کابل کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/19
سیده مهسا موسوی شناسایی شایستگی‌های حرفه ای هنرآموزان بخش صنعت هنرستان‌های فنی و حرفه ای کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/24
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
یادگیری الکترونیکی 5105237 2 22 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
اصول و روش های ارزشیابی آموزشی 5105011 2 05 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
تدوین و نگارش متون و گزارش های علمی 5103289 2 05 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در آموزش عالی 5105310 2 05 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/04 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
مبانی و اصول مدیریت و رهبری آموزشی 5105319 2 22 هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) 1399/11/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
مبانی و اصول مدیریت و رهبری آموزشی 5105319 2 05 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/05 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
نوآوری ها در برنامه ریزی آموزشی با کاربرد فاوا 5105327 2 05 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/05 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
یادگیری الکترونیکی 5105237 2 22 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
تئوری های سازمانی مدیریت 5105272 3 05 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
تئوری های سازمانی مدیریت 5105272 3 22 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مدیریت عمومی 5105151 2 22 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/14 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
یادگیری الکترونیکی 5105237 2 22 هرهفته سه شنبه (17:00 - 19:00) 1398/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
ارزشیابی آموزشی 5105223 3 05 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
اصول مدیریت آموزشی 5105185 3 22 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
اصول مدیریت آموزشی 5105185 3 05 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
اصول و روش های ارزشیابی آموزشی 5105011 2 05 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت 5103287 2 05 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1398/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
مدیریت عمومی 5105151 2 02 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
اصول مدیریت آموزشی 5105010 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1397/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
مبانی و اصول مدیریت آموزشی 5103277 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2