اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

الهه حجازی موغاری

الهه حجازی موغاری

الهه حجازی موغاری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61117411
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

علایق پژوهشی : انگیزش، جنسیت، هویت

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
آرزو ابراهیمی رابطه هویت قومی و ارتباط با مدرسه با بهزیستی ذهنی دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهرستان سنندج کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/03
صلاح الدین ابراهیمی رابطه¬ی هوشهای چندگانه و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر وپسر(رشته های علوم انسانی،تجربی و ریاضی) پیش دانشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/11
مریم احمدیان نسب رابطه بافت فرهنگی، سبک های تفکر ، انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/10
حمیدرضا آریانپور هویت تحصیلی دانشجویان: مفهوم سازی، ساخت ابزار سنجش بومی، بررسی پیشایندها و پیامدها دکتری دانلود 1397/10/09
حمیدرضا آریانپور هویت تحصیلی دانشجویان: مفهوم سازی، ساخت ابزار سنجش بومی، بررسی پیشایندها و پیامدها دکتری دانلود 1397/10/09
صالحه ایرانمنش Lived Experience of Married Women Living With HIV/AIDS کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/29
فائزه اسدزاده تجربه زیسته زنان با سوء مصرف مواد با تأکید بر خانواده کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/11
حمیدرضا افروز Conceptualization and Building A Tool for Assessing Academic Engagement: Persenting a Native Model دکتری دانلود 1398/02/14
محسن افشاری نقش واسطه ای خود تنظیمی بلند مدت و ادراک از سودمندی تکالیف تحصیلی در رابطه بین چشم انداز زمان آینده و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با پایگاه های اجتماعی، اقتصادی بالا و پایین کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
شیما امینی پور رابطه محیط یادگیری اولیه، مولفه های شناختی آمادگی برای مدرسه و پیشرفت تحصیلی: مطالعه طولی کودکان 5 ساله در گذار به دبستان دکتری دانلود 1397/04/17
زهرا انصاری جابر بررسی رابطه خودتنظیمی هیجان و هوش اجتماعی با اهداف اجتماعی در دانش آموزان دختر دبیرستان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/17
سهیلا بارفروشی درونکلا اثر بخشی آموزش والدگری بر کاهش میزان تنیدگی روانی مادران کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر مقطع ابتدایی شهرستان گرگان در سال تحصیلی 1392-1391 کارشناسی ارشد دانلود 92/3/27
ولی اله باقریان Testing Academic Decision Making Model Based on Future Time Perspective: Mediating Role of Academic Procrastination and Emotion Regulation دکتری دانلود 1397/12/04
شهره براری تعیین رابطه بین هوش اخلاقی و هوش فرهنگی در میان دانشجویان نخبه کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
عظیم بردی خوجه بررسی تاثیرآموزش هوش هیجانی برمهارت خودکنترلی دانش آموزان پسرمقطع متوسطه کارشناسی ارشد دانلود 1391/08/10
ندا بزن بیرانوند The Relationship between General Self-efficacy and Self-acceptance and Positive relations with others with Life satisfaction among Female high school students with low S-E level کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/14
وحید رضا پورتقی اثر بخشی اجرای دوره فلسفه برای کودکان بر خلاقیت دانش آموزان پسر دوم راهنمایی شهر تهران کارشناسی ارشد 1392/11/13
مریم تشکر رابطه سبک تدریس ادراک شده معلم با هویت تحصیلی ودرگیری تحصیلی د ر دانش آموزان پایه سوم متوسطه: ارائه مدل علی کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/03
امین تقی پور بررسی اثربخشی برنامه توانمندسازی روانی- اجتماعی بر ارتقاء بهزیستی روان¬شناختی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
حوریه جعفری بررسی نقش تعدیل کننده راهبردهای خودمدیریتی در رابطه با نیازهای اساسی روانشناختی و بهزیستی ذهنی کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/05
طوبی چگینی The mediation role of intrinsic motivation in relationship between perceptions of parenting styles with academic resilience among high school female students کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/20
معصومه حاتمی پیش‏بینی تعلل ‏ورزی بر اساس باورهای منطقی ـ غیرمنطقی، باورهای امید ـ ناامیدی، خودتنظیمی و خودکارآمدی: نقش تعدیل‏گری ابعاد فرهنگی دکتری دانلود 1393/09/29
پریسا حاج‌کرمی تجربۀ زیستۀ مادران فرزندان مبتلا به سرطان و روش‌های مقابلۀ ایشان در برابر شرایط موجود کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/08
حصیب حسنی رابطه سبک های هویت و هویت قومی با خودکارآمدی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهرستان پاوه کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/17
مرضیه حسینی نقش واسطه ای خودکارآمدی در رابطه سبک های دلبستگی و رضایت از زندگی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
محد ثه حقیقی کمبلانی تلفیقی یادگیری مشارکتی و روش سخنرانی برعملکرد دانش آموزان دختر در درس دین و زندگی پایه دوم مقطع متوسطه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/15
فاروق خاکزاد تأثیر آموزش درس تفکر و پژوهش با روشهای مشارکتی، بدیعه پردازی و سنتی بر خلاقیت و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان پایه ششم شهرستان پیرانشهر کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/01
فاطمه خیام‌فر Designing an educational parenting package based on choice theory and its’ effectiveness on parent-child relationship کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/20
بهنام خداپناه مدل معادلات ساختاری روابط هوش هیجانی،اهداف پیشرفت وخودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی دانلود 90/11/30
هیمن خضری آذر Conceptualization, measurement, antecedents and consequences of time attitude among adolescents and youth دکتری دانلود 1394/12/03
امین خواجه منصوری اثربخشی آموزش حل مسئله بر میزان بحران هویت و آمادگی به اعتیاد کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/28
وحید داداش زاده نقش واسطه ای سبک های یادگیری در رابطه ی اهداف پیشرفت و سودمندی ادراک شده با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم متوسطه ی دوم شهرستان چالدران کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/08
مجید دامغانی The efficiency of problem solving based on spiritual approach on resilience and hope among single parent's students کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/26
مهناز دهقان طزرجانی رابطه ادراک از اشتیاق استاد و هیجان های تحصیلی با انگیزش زبان خارجه دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
زهرا رجب لو تأثیر آموزش راهبردهای خود تنظیمی بر خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/11
سـعیـد رضایـی طراحی برنامه آموزش شناخت اجتماعی با تاکید بر نظریه ذهن و بررسی اثربخشی آن بر کارکرد اجتماعی کودکان درخود مانده (اتیستیک) با عملکرد بالا دکتری دانلود 1392/03/28
منصور رضائی رابطه هوش معنوی و راهبردهای مدیریت زندگی با رفتار شهروندی سازمانی معلمان کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/24
مرضیه زینال زاده اثربخشی برنامه آموزشی امید بر خودکارآمدی وخودتنظیمی نوجوانان دختر کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/24
فاطمه سپهرنوش مرادی The Relationship between Developmental Assets and Psychological Well-being: The Mediating Role of Hope کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/12
زهره سلیمانی Conceptualizing and measurement of indicators of adulthood کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
غلامرضا سهراب پور Effectiveness of Group Counseling "Narrative Therapy" on mental health, family functioning and marital conflicts among women with addicted husbands کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
میثم شیرزادی فرد سبک های پردازش اطلاعات، ادراک روابط والد-کودک و بهزیستی ذهنی: نقش واسطه ای باورهای اساسی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
سارا شریفی اثربخشی کاربست روش خودبازبینی در افزایش توجه و پیشرفت درسی دانش آموزان دوره ابتدایی با اختلالات یادگیری در شهرستان مریوان کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/10
ندا شرف‌بیانی The Effectiveness of Empathy Training on Social skills among Third grader students کارشناسی ارشد دانلود 1395/02/26
فاطمه شریف موسوی سرمایه های تحولی و درگیری تحصیلی: نقش واسطه ای تاب آوری تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
نرگس صافدل تجربه زیسته زنان مطلقه با تأکید بر تغییرات هویتی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
مهسا صالح نجفی Conceptualization, measurement, antecedent and consequence of passion among Iranian adolescence دکتری دانلود 1396/11/08
مهسا صالح نجفی رابطه متغیرهای بافتی (ادراک از روابط والدینی ، ادراک از محیط کلاس) و متغیر فردی(خوش بینی)با تحول مثبت دانش آموزان کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/30
سید حسن علیا نسب شربیانی بررسی تحولی نظریه ذهن و رابطه آن با سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر ابتدایی شربیان کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
طاهره سادات علوی Construction and standardization of screening tool the possibility of divorce damage in applicants marriage(Based on classical theory and comparison with item response theory) دکتری دانلود 1397/06/31
طاهره سادات علوی Construction and standardization of screening tool the possibility of divorce damage in applicants marriage(Based on classical theory and comparison with item response theory) دکتری دانلود 1397/06/31
معصومه فارسی‌نژاد The Effectiveness of Neurofeedback Instruction Method and Sternberg Triarchic Instruction Method and Combined Method to Improve Reading Skills in Dyslexic Students دکتری دانلود 1394/12/15
ایرج فاضلی ایرانشاهی رابطه بین ادراک از شیوه های فرزند پروری، سبکهای تفکر و جایگاه مهار با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های شهرستان نورآباد کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
سهیلا فرتاش سبک‌های پردازش اطلاعات، تعهد هویت و راهبردهای مقابله در محیط تحصیلی: نقش سبک های پردازش هویت دکتری دانلود 1390/03/30
علی فرزان اثربخشی ساختار کلاس مبتنی بر نظریه خود تعیین‌گری بر عملکرد ریاضی و انگیزش ‌تحصیلی دانش‌آموزان پسر ششم ابتدایی (شهرستان قرچک) کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/15
مریم فرهنگ دوست رابطه بین سبک‌های فرزند پروری ادراک شده و پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان : نقش واسطه‌ای جهت‌گیری آینده کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/19
ناهید کاظمی سرملی ارتباط سطوح آموزش با توانمند سازی زنان شاغل و خانه دار (مطالعه ای در شهر مشهد ) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/17
مسعود کیانی طراحی برنامه آموزش تحول مثبت جوانی و اثربخشی آن بر خودتنظیمی، هویت‌یابی و شایستگی اجتماعی نوجوانان دکتری دانلود 1394/07/02
راحله گرجی رابطه اهداف زندگی و بهزیستی :نقش واسطه ای نیازهای اساسی روانشناختی کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/31
نرجس لاری بررسی وضعیت هویت معنوی ادراک شده در اوایل بزرگسالی: مطالعه کیفی نمونه موردی دانشجویان مسلمان دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
مینو محمدی تهیه برنامه آموزشی اخلاق مبتنی بر نمایش و بررسی اثربخشی آن بر حساسیت اخلاقی دانش‏آموزان دبستانی کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/05
مهدی مرادی The relationship between parental perception with religious beliefs: کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/10
علیرضا مقدسی اثربخشی آموزش تربیت سازنده (Triple-P) فرزندان بر مشکلات و توانایی‌های کودکان کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
رقیه منجزی رابطه ادارک از ساختار کلاس، جهت گیری هدفی و خود کار آمدی ریاضی با پیشرفت ریاضی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/01
فرناز مهدی پور مارالانی نیازهای اساسی روانشناختی، دلبستگی به معلم و اضطراب امتحان : نقش واسطه ای درگیری تحصیلی در دانش آموزان مقطع دبیرستان در درس شیمی و فیزیک کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/20
مامک مهدوی مزده Perception of Parental Styles, Classroom Environment Perceived based on Self- Determination Theory and Resilience: The Mediating Role of Human Agency کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
محسن مهران رابطه عوامل بافتی (معلمان)، درگیری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/15
زهرا مهقانی Presentation of the conceptual model of human agency among adolescent in Tehran کارشناسی ارشد دانلود 96/6/28
وحیده نامداری نقش واسطه ای درگیری تحصیلی در ارتباط میزان و نگرش به استفاده از شبکه های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان سال سوم دبیرستان منطقه 5 شهر تهران در سال تحصیلی 94-93 کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/18
رضا هناره خلیانی عنوان:بازخورد به زبان مادری و فارسی بر پیشبرد خواندن و نوشتن دانش آموزان دوزبانه (کردی-فارسی) کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/14
ثمره یوسفی روزبهانی The relathionship between school organization climate, school engagement and school achievement کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/01
زینب یونس پور عیسی لو رابطه ادراک از ساختار کلاس و پیشرفت تحصیلی : نقش واسطه ای متغیرهای شناختی، انگیزشی و هیجانی دانش آموزان سال دوم ریاضی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/25
مسعود احمدی سلیمانی The Relationship between Basic psychological needs and Life Management Strategies with Time Perspective کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
فاطمه سادات آزاد منجیر پیش بینی نگرش به نقش های اجتماعی بر اساس ابعاد باورهای دینی و مبانی اخلاقی کارشناسی ارشد دانلود 1394/02/27
طوبی اسلامی گیلانی تجربه ی زیسته افراد در ازدواج های دیرهنگام کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/03
حامد افراسیابی بررسی مقایسه‌ای اثربخشی درمان آدلری و آموزش بازی درمانی بر کاهش نشانگان هیجانی- رفتاری و افزایش خودکارآمدی در کودکان پسر مراکز شبه خانواده کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/22
شیما امینی پور رابطه ویژگی های شخصیت، راهبردهای خودمدیریتی، و خوشبینی تحصیلی معلم با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
مهشاد اوچانی رابطه‌ی انگیزش درونی و نیازهای بنیادین روانشناختی: مقایسه مدرسه مبتنی بر رویکرد شناختی و مدرسه مبتنی بر رویکرد رفتاری کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/11
مریم بذرافشان بررسی تأثیر روش یادگیری مشارکتی( الگوی جیگ ساو2) بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه و نگرش آنان به درس عربی در ناحیه2 شهرستان بهارستان در سال تحصیلی1391-1390 کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/11
مینا پژمان فرد رابطه متغیرهای بافتی( ادراک از روابط والدینی، حمایت معلم و همسالان) با منزلت های هویت تحصیلی نقش واسطه ای نیازهای اساسی روان شناختی کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/27
موسی الرضا پوررحمانی رابطه ادراک از سبک های فرزند پروری والدین با حل مسئله اجتماعی کودکان کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/18
سعیده ثانی نژاد اثر بخشی برنامه آمادگی- مراقبت دوران بارداری و مهارت‌ های ارتباط صمیمانه بر اضطراب و رضایت زناشویی زنان باردار کارشناسی ارشد دانلود 1394
زیور جمالی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سازگاری اجتماعی وعملکرد تحصیلی دختران مقطع راهنمایی شهر یزد کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
نادیا جوینده آبکنار رابطه نیاز به شناخت و ادراک از محیط یادگیری کلاس درس با درگیری شناختی: نقش واسطه ای توانایی و سودمندی ادراک شده کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
پریسا حاج‌کرمی The Lived Experience of the Mothers of Children with Cancer and Their Ways of Coping with the Circumstances کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/08
سید جواد حسینی بررسی رابطه اخلاق حرفه ای و کیفیت زندگی کاری اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
ناهید حسینی نژاد اثربخشی مشاوره مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایت زناشویی، خودکارآمدی و انعطاف پذیری روانشناختی در مادران وابسته به سوءمصرف مواد کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
کمال خلیل بیگی رابطه ی هوش های چندگانه و سبک های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال چهارم دبیرستان کارشناسی ارشد دانلود 91/06/21
مریم درخشان مفهوم‌سازی پدیده خیانت و بررسی عوامل پیش‌بینی کننده (زمینه‌ساز) آن در بین افراد متأهل و مجرد با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/21
مهناز دهقان حصار رابطه ی سرمایه های تحولی و خودتنظیمی باهویت اخلاقی دردانش آموزان دخترپایه ی اول دبیرستان کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/15
مرضیه دهقانی فیروزآبادی اثربخشی ساختار کلاس مبتنی بر نظریه خودتعیین گری بر درگیری تحصیلی دانش‌آموزان دختر استان یزد کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/09
سوده دوایی The Relationship Between Basic Beliefs and Subjective Well-being: The Mediating Role of Moral Identity in Late Teens and Emerging Adulthood کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/20
النار ذاکری اثر بخشی بازی‌درمانی مبتنی بر گشتالت بر پرخاشگری کودکان آزاردیده کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
نرجس خاتون ذبیحی حصاری ارتباط خوش بینی تحصیلی معلم و اهداف پیشرفت دانش آموز بادرگیری تحصیلی دانش آموزان دکتری دانلود 1392/07/17
منصوره ربانی زاده ادراک از فرزند پروری ،هویت و جهت گیری آینده در دانش آموزان دبیرستان های منطقه ی 6 تهران کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/14
زینب رضایی دانش اخلاقی، احساس اخلاقی و رفتار اخلاقی: تعیین نقش تعدیل گری احساس اخلاقی کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/23
مصطفی رضاپور گتابی رابطه ادراک دانش آموزان از شیوه‌های فرزندپروری و سبک‌های تدریس معلم با درگیری تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/07
غفار رنجبر دلبستگی به والدین و همسالان، ارتباط با مدرسه و پیشرفت تحصیلی در دانش¬آموزان پایه دوم دبیرستان کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/23
مهرو سادات سادات منصوری تجربه زیسته زنان بیوه کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/26
سمیه سادات سیادت رابطهٔ ادراک از ساختار کلاس و درگیری تحصیلی دانشجویان در درس آمار: نقش واسطه ای نیازهای روانشناختی پایه کارشناسی ارشد دانلود 1390/02/28
افسانه سبحانی پور رابطه سبک های پردازش اطلاعات و امید: نقش واسطه ای سبک های پردازش هویت کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/13
مریم سروش تصویربدن، ویژگی‏های روانشناختی و امید در زنان مبتلا به سرطان پستان کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/06
مریم سروئی بافق تعیین ویژگی های روانسنجی مقیاس سواد رسانه‌ای بر اساس نظریه سوال پاسخ کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/25
مریم سلطانیان بررسی رشد اخلاقی نوجوانان بزهکار در زندان های شیراز بر اساس نظریه کولبرگ کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/05
زهره سلیمانی مفهوم سازی و ساخت ابزار نشانگرهای بزرگسالی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
ندا شرف‌بیانی اثربخشی آموزش همدلی بر مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان سوم دبستانی کارشناسی ارشد دانلود 1395/02/26
فرزانه شیلانی طوسی بررسی تأثیر برنامه آموزشی یاد گیری اجتماعی هیجانی بر پیوند با مدرسه، مشکلات رفتاری وپیشرفت تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/23
ارغوان عالمین Attitude of infertile couples to child adoption کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
عاطفه عظیمی رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده، خودکارآمدی تحصیلی و انتظار پیامد بر راهبردهای یادگیری خودتنظیم کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/14
معصومه فارسی‌نژاد مقایسه اثربخشی آموزش نوروفیدبک، آموزش مهارت‌های سه وجهی استرنبرگ و آموزش ترکیبی بر بهبود مهارت‌های خواندن کودکان نارساخوان دکتری دانلود 1394/12/15
سپیده فتحی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر دبیرستانی خوابگاههای شبانه روزی دهدشت کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/06
منصوره فضل اله زاده تاثیر آموزش مبتنی بر راهبرد های شناختی – رفتاری بر اضطراب امتحان و خودکارآمدی تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/23
نسرین فلاحتی مقایسه سلامت روان مراقب – سالمند : خانه و خانه سالمندان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/23
طاهره قربانی رابطه نگرش به مدرسه و حمایت اجتماعی ادراک شده باجهت گیری تحصیلی-شغلی دانش¬آموزان دختر مدارس متوسطه، عادی و نمونه کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/23
رضا کاشیانی روان خوانی ودرک مفاهیم دروس علوم وبخوانیم در دانش آموزان پسر با سابقه ی پیش دبستانی و بدون سابقه ی پیش دبستانی پایه‌ی اول و پنجم منطقه ی تبادکان خراسان رضوی در سال 1391 کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/02
شاهو لطفی بررسی رابطه بین سبک‌های پردازش اطلاعات و ویژگی‌های شخصیتی با بهزیستی روان‌شناختی کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/30
کورش محمدی طراحی مدل رسانه دانش آموزی و آزمون اثربخشی آن در نگرش سازی و پیشگیری از مصرف آزمایشی مواد دکتری دانلود 1395/02/13
آسیه مرادی عوامل بافتی(حمایت همسالان، معلمان و والدین) و درگیری در مدرسه: نقش واسطه¬ای نیاز-هایاساسیروانشناختی دکتری دانلود 1390/06/21
افسانه مرزیه نقش متغیرهای بافتی و انگیزشی برخلاقیت :ارائه مدل خلاقیت بر اساس رویکرد خود تعیین گری دکتری دانلود 1391/12/16
رقیه مقدسی Perceived parenting styles and mental health :The mediating role of religious orientation in Afghan students in Iran.: کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/24
مهدی ناصرزعیم رابطه کارکردهای اجرایی عصب شناختی و نیازهای اساسی روان شناختی هویت تحصیلی: نقش واسطه ای خودتنظیمی و جهت گیری هدفی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
اسماعیل نظری تلخابی رابطه حمایت اجتماعی ادراک‌شده و درگیری تحصیلی با عملکرد تحصیلی در بین دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان فراهان کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/27
فرزانه نقیب تجربه ی شکل گیری هویت زنانگی: نمونه ی موردی زنان نابارور کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/30
محمد علی نقی زاده Features of emerging adulthood developmental stage among the youth of tehran کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
زهرا نقش مقایسه عوامل موثر بر عملکرد ریاضی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی در کشورهای ایران، ترکیه، عربستان، قطر و کره: بر اساس داده های تیمز 2011 دکتری دانلود 1392/04/10
رامین هاشمی مدل ساختاری دینداری نوجوانان و روابط بین فردی درون خانواده کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/04
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
یادگیری 5101045 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
روش های تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی و روان شناسی 5101535 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00) 1399/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
نظریه های رشد 5101242 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
تفکر و زبان 5101365 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/15 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
روانشناسی تربیتی 5101106 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
آمار استنباطی و روش تحقیق پیشرفته 5101058 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) 1398/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
آموزش و پرورش چند فرهنگی 5101261 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نظریه های رشد 5101242 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
روش های پژوهش 5101338 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
تحول در گستره حیات(نظریه های پیشرفته رشد) 5101319 2 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
یادگیری 5101045 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
روان شناسی جنسیت 5106218 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
روش تحقیق 5101370 3 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
روان شناسی تحولی 2 5106195 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
نظریه های رشد 5101242 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
روانشناسی تربیتی 5101106 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
آموزش و پرورش چند فرهنگی 5101261 2 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
روش تحقیق 5101370 3 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
پروژه تحقیقاتی 5101284 3 08 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1396
نمایش 19 نتیجه
از 1