اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مرضیه دهقانی

مرضیه دهقانی

مرضیه دهقانی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61117404
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

علایق پژوهشی :  طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه های درسی -  تربیت دینی، اخلاقی و اجتماعی - روشهای تدریس، یادگیری و تحلیل محتوا

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
زهرا ابوالحسنی طراحی الگوی اجرای برنامه درسی کار و فناوری مبتنی بر تفکر طراحی در دوره متوسطه اول دکتری
اروند ایوب الله تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره اول متوسطه از نظر میزان توجه به سواد تغذیه کارشناسی ارشد
فاطمه سادات بیطرفان مقایسه روایت های سه گانه ذی نفعان از برنامه درسی تجربه شده دوره ابتدایی با نظر به استعاره تربیتی سفر دکتری
زینب دانش گر امکان سنجی بین المللی شدن دانشگاه علوم پزشکی تهران از دیدگاه اعضای هیات علمی و دانشجویان این دانشگاه کارشناسی ارشد
افسانه قدیمی آغبلاغ مقایسه دانش بین معلمان ماده 28 و فارغ¬التحصیلان دانشگاه فرهنگیان براساس مدل TPACK کارشناسی ارشد
عرفانه قاسم پورخوشرودی طراحی و اعتبار بخشی برنامه درسی تربیت معلم بر مبنای نظریه شناخت موقعیتی دکتری
مهدی قزاقی بررسی وضعیت استفاده معلمان از وسایل و رسانه های آموزشی در فرایند یاددهی - یادگیری مدارس مقطع ابتدایی استان قم کارشناسی ارشد
سوسن قربانی بررسی اثر بخشی شرکت در کلاس های آموزش بزرگسالان (یوگا) بر سلامت روانی و امید به زندگی در رنان شاغل و خانه دار شهر کرمانشاه کارشناسی ارشد
سعید اسلام دوست بررسی رابطه باورهای فراشناختی و خودکار آمدی معلمان دوره ابتدایی شهرستان با صلاحیت های حرفه ای آنان کارشناسی ارشد
عطیه جمشیدی بررسی عوامل موثر بر انتخاب استاد راهنما در میان دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده های حقوق و علوم سیاسی و مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
زهرا جوادی بررسی میزان تطابق محتوای کتاب های فرهنگ دوره متوسطه اول با محوریت اهداف پنجگانه مصوب درس هنر و نظرا ت دبیران درباره کتب فوق الذکر کارشناسی ارشد
فاروق خاکزاد ارائه چارچوبی برای تدوین برنامه درسی سواد فرهنگی دانش آموزان دوره متوسطه دکتری
فاروق خاکزاد بررسی تاثیر آموزش درس تفکر و پژوهش با روش های مشارکتی ،بدیعه پردازی و سنتی بر خلاقیت و سازگاری اجتماعی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان پیرانشهر کارشناسی ارشد
ماهنوش مهدی ارزشیابی کیفیت خدمات واحد آموزش شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت بر اساس مدل سرکوال کارشناسی ارشد
فاطمه میررضایی بررسی نقش فن آوری اطلاعات در یادگیری دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی و دانشکده فنی دانشگاه تهران : برنامه درسی پنهان کارشناسی ارشد
جمال معمرحور مفهوم پردازی تفکر مستقل بر دانش آموزان دوره متوسطه و طراحی چارچوبی برای تدوین برنامه درسی آن دکتری
علی اکبر محمدعلی خانی بازنمایی تجربه زیسته معلمان از دو شغله بودن عوامل و پیامدهای آن کارشناسی ارشد
مریم نصیری پور شناسایی علل و پیامدهای کاهش رفتار مسئولیت پذیرانه دانش آموزان دوره دوم ابتدایی ، در شهر تهران کارشناسی ارشد
عارفه نیاقیها ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان تربیت بدنی مقطع ابتدایی شهر قزوین بر اساس الگوی سیب کارشناسی ارشد
صدیقه پناهی الوند مقایسه پیشرفت تحصیلی و نگرش تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی معلمان آموزش دیده دوره های درس پژوهی با معلمان آموزش ندیده کارشناسی ارشد
مرضیه رجبی ارزشیابی از برنامه پنج ساله سواد آموزی در سال های 90 تا 92 بر اساس مدل ارزشیابی هاموند کارشناسی ارشد
شیوا صالحی شناسایی و بررسی میزان تاثیر متغیرهای میانجی در ارتباط بین شایستگی های دیجیتال و کیفیت تدریس معلمان دکتری
شیوا صالحی آسیب شناسی مدیریت زمان در ارتباط با نقش یادگیرنده در عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
عقیل سرگلزایی ارزشیابی برنامه درسی دوره فنی و حرف های شهرستان زاهدان در سال تحصیلی 94-93 کارشناسی ارشد
صبا سروی بررسی رابطه درگیری تحصیلی و عملکرد تحصیلی در بین دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
رقیه شکراللهی گللرتقی شناسایی و اعتباریابی چارچوب صلاحیت¬های حرفه¬ای معلمان ابتدایی مناطق دوزبانه دکتری
الهام تقی ابادی مقایسه روش های تدریس ریاضی مبتنی بر نتایج تیمز 2011 در بین کشورهای با رتبه بالا و پایین تر از میانگین بین المللی کارشناسی ارشد
احمد زارعی واکاوی مشارکت های والدین در مدارس متوسطه کارشناسی ارشد
صادق زارع صفت طراحی و اعتبار یابی الگوی مطلوب برنامه درسی توسعه حرفه ای اعضای هیت علمی دانشکده های علو م پایه ، فنی - مهندسی و ریاضیات (STEM) در دانشگاه فردوسی مشهد دکتری
حدیثه ادهمی صیادمحله مقایسه مهارت های اجتماعی و خلاقیت کودکان آموزش دیده به روش مونته سوری با کودکان آموزش دیده به روش عادی در دوره پیش دبستان کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/12
اروند ایوب الله تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره متوسطه اوّل، از نظر میزان توجه به سواد غذا و تغذیه کارشناسی ارشد دانلود 96/10/17
فروتن باقری Evaluating quality of citizenship education programs in 1st high school کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
صدیقه پناهی الوند مقایسه پیشرفت تحصیلی و نگرش تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی معلمان آموزش دیده در دوره های درس پژوهی و معلمان آموزش ندیده کارشناسی ارشد دانلود 95/11/27
الهام تقی آبادی Comparing Mathematics Teaching Methods based on TIMSS 2011 results between high-ranked and low-ranked countries of international average کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/11
زهرا جوادی بررسی میزان تطابق محتوای کتاب های فرهنگ و هنر دوره ی متوسطه ی اول با محوریت اهداف پنجگانه ی مصوب درس هنر و نظرات دبیران درباره کتب فوق الذکر کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/17
ویدا خونساری Investigation on effectiveness of Teachers e- learning In-Service training Courses of Karaj 1 District Education department Based on Halton Transition کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/23
زینب دانشگر A Feasibility Internationalization Tehran University of Medical Sciences from the Viewpoints of Professors and Students کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
صادق زارع صفت طراحی و اعتباریابی الگوی مطلوب برنامه‌درسی توسعه حرفه‌ای اعضای هیئت‌علمی دانشکده‌های علوم پایه، فنی – مهندسی و ریاضیات (STEM) در دانشگاه فردوسی مشهد دکتری دانلود 97/6/21
عقیل سرگلزایی ارزشیابی برنامه درسی دوره فنی و حرفه‌ای شهرستان زاهدان کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
الهام شهریاری سرحدی تحلیل محتوای کتب دوره اول متوسطه بر اساس شاخص های کارآفرینی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
شیوا صالحی آسیب شناسی مدیریت زمان در ارتباط با نقش یادگیرنده در عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
مرضیه عباسپور تاثیر روش های تقویت عملکردی در بهبود املای دانش آموزان پایه سوم دوره ابتدایی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
عارف فاطمی Student perception of the Faculty of Psychology and Education of the Faculty of Desirability کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/27
عرفانه قاسم پور خوشرودی طراحی و اعتباربخشی چارچوب برنامه درسی تربیت معلم بر مبنای نظریه شناخت موقعیتی دکتری دانلود 1398/06/26
افسانه قدیمی آغبلاغ Comparison of Knowledge between Article 28 teachers and graduates of Farhangian University based on TPACK model کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/03
فریبرز محمدی فارسانی طراحی و اعتباربخشی چارچوب برنامه درسی پیش از دبستان بر مبنای رویکرد شناختی دکتری دانلود 1397/06/27
فریده مرادی The relationship between information literacy and knowledge management and academic performance students of lorestan university Academic year 1396-97 کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/27
ماهنوش مهدی ارزشیابی کیفیت خدمات واحد آموزش شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت بر اساس سرکوال کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/10
زهره ایروانی Identify scrap curriculum from the perspective of teachers and students in secondary school level کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/12
سعید اسلام دوست بررسی رابطه بین باورهای فراشناختی و خودکار¬آمدی معلمان با صلاحیت¬های حرفه¬ای آنان در شهرستان ارومیه کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/23
منصوره اسماعیلی مقایسه برنامه درسی قصد شده درس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم و هشتم با برنامه درسی اجراشده و کسب شده کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
مصطفی باقریان¬فر بررسی و تبیین وضعیت موجود آموزش معلمان استان کهگیلویه و بویراحمد بر اساس مدل Swot و ارائه استراتژی ها و برنامه های آینده کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/22
محمد بخشی Evaluation of the compliance of natural science textbooks of elementary school with the approved objectives of curriculum کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/23
شیما برهانی برسری رابطه هوش معنوی و خودکارآمدی معلمان دوره ی ابتدایی با سبک تدریس آنان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
عشرت پرپنجی رابطه میزان برخورداری معلمان از مهارت‌های فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات با کاربرد روشهای تدریس فعال توسط آنان ، در مدارس مقطع ابتدایی شهرستان اسلامشهر. کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
سعید پهلوان عظیمی شناسایی عوامل انگیزشی ادامه تحصیل فرهنگیان در مقطع کارشناسی ارشد: بررسی موردی شهرستان تربت جام کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
زینب ترک تحلیل محتوای کتب درسی دوره‌ ابتدایی، از نظر میزان توجه به سواد تغذیه کارشناسی ارشد دانلود 1396
الهام تقی آبادی مقایسه روش های تدریس ریاضی مبتنی بر نتایج آزمون تیمز 2011 در بین کشورهای با رتبه بالاتر و پایین تر از میانگین بین المللی کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/11
عطیه جمشیدی بررسی عوامل موثر بر انتخاب استاد راهنما در میان دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده های حقوق و علوم سیاسی و مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/11
جواد حاجی زاده بررسی میزان مهارت تفکر انتقادی وخلاقیت معلمان دوره ی ابتدایی و رابطه آنها با سبک ترجیحی تدریس معلمان شهرستان نقده کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/09
فاروق خاکزاد تأثیر آموزش درس تفکر و پژوهش با روشهای مشارکتی، بدیعه پردازی و سنتی بر خلاقیت و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان پایه ششم شهرستان پیرانشهر کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/01
وحید داداش زاده نقش واسطه ای سبک های یادگیری در رابطه ی اهداف پیشرفت و سودمندی ادراک شده با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم متوسطه ی دوم شهرستان چالدران کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/08
زهره دوستار بخشایش بررسی میزان رضایت دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری از برنامه آموزش دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران بر اساس مدل سنجش خدمات مشتری سروکوال کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/13
فریده رحمانی آذر Designing And Validation The Training And Development MA Program For University Of Tehran کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
صادق رضایی بررسی رابطه ذهنیت فلسفی و سلامت روانی با کیفیت زندگی کاری در معلمان متوسطه کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/26
احمد زارعی The analysis of Parent involvement in secondary schools کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/29
صبا سروی the relationship between academic engagement and academic performance among students at Tehran University Technical College 95-94 school year. کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/17
شهرزاد صفاری Investigating the ICT_ based hidden curriculum in Tehran district 8 among female high schoolers کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
سوسن قربانی Evaluate effectiveness attending inadult educationclasses(yoga) on mental healthandlife expectancy ofworking andhousewiveswomen in Kermanshah city کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
مهدی قزاقی Determine the amount of teachers use educational and training media in the process of teaching-learning in the elementary schools of Qom province in the academic year 93-94 کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
فاطمه گلرخی تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی از منظر درگیری تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/10
علی اکبر محمدعلی خانی بازنمایی تجربه زیسته معلمان از دوشغله بودن: عوامل و پیامدها آن کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/18
حمید محمودی اثربخشی آموزش علوم به روش نقشه های مفهومی در مقایسه با روش سنتی در عملکرد تحصیلی پایه اول متوسطه اول شهرستان الیگودرز کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/18
فاطمه میررضایی بررسی نقش فناوری اطلاعات در یادگیری دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی و دانشکده فنی دانشگاه تهران: برنامه درسی پنهان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
زینب مقدسی بررسی دیدگاه معلمان در خصوص وضعیت صلاحیت های حرفه ای معلمان ابتدایی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
احمد ملکی پور Designing and validating a Framework of Entrepreneurship Curriculum for Undergraduates in the Fields of Social and Behavioral Sciences based on Competency-based Approach دکتری دانلود 1396/11/15
علی نعمتی دمقی ارائه ی برنامه ی آموزش درس ریاضی به دانش آموزان چندپایه ی ابتدایی براساس یادگیری مشارکتی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
مریم نوروزی داینی ساخت و رواسازی روبریک برای سنجش کیفیت تکالیف درسی مطالعات اجتماعی پایه چهارم در نظام آموزش ابتدایی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/27
محمد نوروزنژادقادی اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر خودکارآمدی عمومی و شیوه ی فرزندپروری والدین کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/26
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 52 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ارزشیابی و توسعه حرفه ای مدرسان در نظام های آموزشی 5103264 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/11/05 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
اصول و روش های برنامه ریزی درسی 5103144 2 03 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
سمینار پژوهش در مسایل بهبود کیفیت دستاوردهای یادگیری در آموزش عالی 5103356 2 03 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1400/10/28 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
سمینار در برنامه ریزی درسی (با تاکید بر کارورزی) 5103216 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
سمینار در برنامه درسی 5103141 2 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1400/11/03 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
سمینار پژوهش در مسایل تعلیم و تربیت 5103182 2 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
سمینار پژوهش در مسایل تعلیم و تربیت 5103182 2 23 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1400/11/03 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
روش های تدریس و بهسازی منابع انسانی 5103348 2 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
ارزشیابی و توسعه حرفه ای مدرسان در نظام های آموزشی 5103264 2 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
ارزشیابی نظام های آموزشی 5103228 2 03 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
ارزشیابی نظام های آموزشی 5103228 2 23 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
اصول و روش های طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه های درسی 5103140 2 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
نظریه های برنامه ریزی درسی و تاریخ تحولات برنامه های درسی در ایران و جهان 5103189 2 03 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
آموزش و پرورش ابتدایی و متوسطه اول و دوم 5101425 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/14 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
الگوهای طراحی آموزش بزرگسالان 5103349 2 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
آموزش و پرورش پیش دبستانی، دبستان و متوسطه در ایران 5103271 2 03 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
برنامه ریزی درسی دوره های تحصیلی پیش دبستان و دبستان 5103326 2 08 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/05 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
اصول و روش های برنامه ریزی درسی 5103144 2 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
سمینار در برنامه ریزی درسی (با تاکید بر کارورزی) 5103216 2 03 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/27 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
سمینار در برنامه درسی 5103141 2 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 52 نتیجه
از 3