اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

پریرخ دادستان

change-logo

پریرخ دادستان (بازنشسته)   (EN Page)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمد ابراهیم مداحی بررسی رابطه جدائی روانشناختی و الگوهای دلبستگی بر رضاتیمندی روانی و اجتماعی دانشجویان سال سوم و چهارم دانشکده های علوم انسانی دانشگاه های دولتی در سطح شهر تهران دکتری 1383
زینت اثباتی بررسی ارتباط بین باز خوردهای مادران نسبت به تولید اولین فرزند و ویژگیهای شخصیتی آنان کارشناسی ارشد دانلود 1374
پرنیان احسانی اثر انواع پسخوراند برانگیز درونی وعملکرد دانش اموزان کلاس پنجم دبستان کارشناسی ارشد دانلود 1374
عزت اله احمدی بررسی تحول مفهوم فضای اقلیدسی در دانش آموزان ناشنوا و شنوا در مقطع راهنمایی کارشناسی ارشد دانلود 1379
زبیده آریافر بررسی رابطه عملکرد دانش آموزان در درس ریاضی با مراحل تحول شناختی و حافظه دیداری - تجسمی آنان در پایه های سوم تا پنجم دوره ابتدایی و طراحی الگویی جهت پیش بینی افت و پیشرفت ریاضی کارشناسی ارشد دانلود 1381
حسن بافنده قراملکی بررسی مقایسه ای سلامت عمومی نوجوانان ناشنوا و شنوا کارشناسی ارشد دانلود 1379
گلناز بخشی بررسی میزان افسردگی وپرخاشگری در کودکان شاهد کارشناسی ارشد دانلود 1370
سعیده بزازیان بررسی باز خورد کودکان نسبت به بیماری روانی بر حسب فاصلة اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1379
امیرعباس بزرگمهر تاثیر روانشناسی در شهادت به عنوان دلیل اثبات دعوی دکتری دانلود 1389/06/31
حسن بصیری مقایسه سلامت روانی سر پرستاران زن با مدیران دبیرستانهای دخترانه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1379
رقیه بلالی تحلیل محتوای روان شناختی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بر اساس مراحل تحول جان دار پنداری کارشناسی ارشد دانلود 1378
مسلم پرتو عین الدین رابطة حمایت اجتماعی ادراک شده، حرمت خود و افسردگی در دانش آموزان دورة متوسطه شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1378
مهین توکلی خمینی تأثیر شیوه های مقابله باتنیدگی بر سلامت روانی در دانش آموزان دبیرستان های شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1377
محسن جوینده ارزیابی رابطه بین سلامت روانی ومسند مهارگری کارشناسی ارشد دانلود 1376
لیلا چرمفروش جلالی تأثیر افسردگی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نابینا سال دوم راهنمایی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1378
محمدرضا حسن زاده توکلی مقایسه نتایج آزمون انتزاعی شرک باآزمون هوش وکسلربزرگسالان دردانشجویان دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1382
منصور حکیم جوادی هنجار گزینی تست شخصیتی ان . ای . او. کارشناسی ارشد دانلود 1374
زینب خانجانی بررسی رابطه جدائی های موقت روزانه و نشانه های مرضی مادر با شکل گیری دلبستگی و بروز مشکلات رفتاری، اجتماعی در سطح پیش دبستانی دکتری دانلود 1379
فرزانه خسروجردی بررسی اعتبار تست درخت در پیش بینی سطوح اضطراب ، افسردگی و پیشرفت تحصیلی کارشناسی ارشد 1378
فریده دیبائی سازمان یافتگی فضایی- زمانی درکودکان نارساخوان وعقب - ععقب ماندة ذهنی خفیف کارشناسی ارشد دانلود 1378
محمدتقی دلخموش بررسی پرخاشگری در کودکان پرورشگاهی وغیر پرورشگاهی کارشناسی ارشد 1373
شهناز دهائی مقایسه میزان اثر بخشی آموزشهای بهداشت روانی به والدین، دانش آموزان و معلمان در کاهش سطح مشکلات عاطفی - رفتاری، تامین سلامت عمومی و افزایش کارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر بوشهر کارشناسی ارشد دانلود 1381
حجت الله راغب بررسی ارتباط بین تعداد فرزندان خانواده با پرخاشگری وافسردگی در دانش آموزان کارشناسی ارشد دانلود 1374
فریبا زرانی بررسی اثر سطح حرمت خود بر رغبتهای اوقات فراغت کارشناسی ارشد دانلود 1376
رحیم سبحانی بررسی خصوصیات شخصیتی نوجوانان پرخاشگر و ساخت خانوادگی آنها در استان لرستان کارشناسی ارشد دانلود 1375
رضا سمیع عادل بررسی تجربی تحول عملیاتی و رابطه آن با نتایج تحصیلی از کودکی تا نوجوانی ( آزمون شناوری اجسام) کارشناسی ارشد 1366
سیمین تاج شیبانی مقدم تحول ظرفیت عملیاتی از کودکی تا نوجوانی و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی در گروهی از کودکان و نوجوانان ایرانی کارشناسی ارشد 1365
پروین شریعتی شناسایی ویژگیهای پیش بینی کنندة سهل انگاری در مادران ورابطه آن با افسردگی کارشناسی ارشد دانلود 1376
منصوره شریفی نارانی بررسی کارآیی آزمون 16 عاملی شخصیت کتل در پیش آگهی سازمان یافتگی های روان گسیختگی و آشفتگی- افسردگی کارشناسی ارشد دانلود 1368
منصوره شهریاری احمدی بررسی سوگیری حافظه تحت شرایط خلقی متفاوت با توجه به میزان برونگردی در دختران دانشجو کارشناسی ارشد دانلود 1374
زهره صیادپور بررسی تحویل مفهوم خانواده درکودکان پرورشگاهی وغیرپرورشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1372
اسدالله صحتی متنق تاثیر درجه هیجان خواهی و حالات خلقی بر بازماندهی حافظه و قضاوت اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1373
رابعه طهماسبی گنجور بررسی اثر آموزش عملیات طبقه بندی و ردیف کردن بر تسریع طراز تحولی مفهوم عدد در کودکان پیش دبستانی کارشناسی ارشد دانلود 1376
ابراهیم علیزاده موسوی بررسی رابطة حرمت خود و افسردگی در دانشجویان جانباز کارشناسی ارشد دانلود 1373
طاهر فتحی بررسی ویژگی های شخصیتی دانشجویان رشته های هنری کارشناسی ارشد دانلود 1374
فرحناز فرد بررسی تاثیر روشهای مهارگری اضطراب بر حافظه، پیشرفت تحصیلی و اضطراب دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان کارشناسی ارشد دانلود 1381
نرگس قاضی میرسید بررسی رابطه بین حرمت خود و بزهکاری نوجوانان کارشناسی ارشد دانلود 1376
محبوبه قربانعلی اله یاری بررسی تاثیر برخی از عوامل اقتصادی - اجتماعی بر تحول اجتماعی- عاطفی کودکان پیش دبستانی کارشناسی ارشد 1382
فرناز کشاورزی ارشدی مقایسه فرآیند خواندن در افراد نا شنوا و شنوا کارشناسی ارشد دانلود 1376
نعمت ال... گرزالدین بررسی سطح حرمت خود در افراد بزهکار وغیر بزهکار کارشناسی ارشد 1372
معصومه گرزسه مقایسة تاثیر فنون شناختی - رفتاری و تمرینهای بدنی ( هوازی) در کاهش دادن افسردگی کودکان و نوجوانان کارشناسی ارشد دانلود 1376
مریم گلی زاده بررسی تحول فضای توپولوژیک در کودکان تیش دبستانی در تهران کارشناسی ارشد دانلود 1375
مرجان مالکی تهرانی تاثیر آموزش کلامی در تسریع تحول نگهداری ذهنی مایعات در کودکان پیش دبستانی کارشناسی ارشد دانلود 1376
بهروز محمدی دامناب بررسی رابطه بین خود پنداشت و افسردگی در جانبازان جنگ تحمیلی معلولین عادی و افراد سالم کارشناسی ارشد دانلود 1372
فریبا مرادی عباس آبادی بررسی تحول شناختی کودکان بر اساس آزمون ترسیم درخت کارشناسی ارشد دانلود 1376
فاطمه معصومی رابطه هیجان طلبی و سطوح پردازش اطلاعات در حافظه آشکار کارشناسی ارشد دانلود 1378
بهرام ملکی بررسی میزان تاثیر فقدان پدر در وضع روانی نوجوانان شاهد با اندازه های خانوادگی مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1373
همایون مهین ارتباط نشانگان وسواس - بی اختیاری با اضطراب افسردگی و گسیخته ریختی دکتری دانلود 1380
فرشاد نعمتی کاهش آهنگ تنفس به عنوان تکنیکی برای تعدیل اضطراب و پاسخ های خود مختار برانگیختگی در بیماران مبتلا به اختلال تنیدگی پس ضربه ای مربوط به جنگ کارشناسی ارشد دانلود 1375
حسن هادی نژاد بررسی رابطه تحول یافتگی من و اختلالهای شخصیت در افراد زندانی و مقایسه آن با افراد غیر زندانی کارشناسی ارشد دانلود 1382