اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد دادرس

محمد دادرس

محمد دادرس    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61117551
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملینام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فلسفه معاصر 5102001 2 24 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مکتب های فلسفی و نظریه های تربیتی 5103270 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
فلسفه برنامه ریزی آموزشی 5102023 2 24 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
فلسفه برنامه ریزی آموزشی 5102023 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
مبانی و اصول تعلیم و تربیت 5103269 2 05 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان 5103286 2 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مقدمات روش های تحقیق کمی و کیفی 5103281 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
زبان تخصصی 5102010 2 24 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
زبان تخصصی 5102010 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
متون تخصصی 5101276 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
روش های تحقیق فلسفی 5102054 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:00) 1397/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
مبانی فلسفی آموزش و پرورش ایران 5102051 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
فلسفه تاریخ 5102016 2 24 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/26 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
زبان تخصصی 5102056 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 13:00) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
فلسفه معاصر 5102001 2 24 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
کلیات فلسفه 5103153 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
کلیات فلسفه 5103153 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مبانی و اصول تعلیم و تربیت 5103269 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
تدوین و نگارش متون و گزارش های علمی 5103289 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
زبان تخصصی 5102010 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1396/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2