اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد دادرس

محمد دادرس

محمد دادرس    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61117551
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیهمایش های ملینام درس
 
نمایش 1 - 20 از 55 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
نظریه شناسی تربیتی 5102081 2 04 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1401
اصول و روش های ارزشیابی در برنامه درسی 5102085 2 22 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1401
اصول و روش های ارزشیابی در برنامه درسی 5102085 2 04 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1401
سمینار در مسایل آموزش و پرورش 5102092 2 04 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1401
رویکرد فلسفی در برنامه ریزی درسی 5102045 2 04 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1401
مبانی و اصول تعلیم و تربیت 5103269 2 04 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1401
مبانی و اصول تعلیم و تربیت 5103269 2 22 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1401
مبانی فلسفی برنامه ریزی درسی 5102083 2 28 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1400
مبانی فلسفی برنامه ریزی درسی 5102083 2 02 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
مبانی فلسفی برنامه ریزی درسی 5102083 2 22 هرهفته (16:00 - 18:00) - ترم دوم 1400
متون تخصصی علوم تربیتی 5103305 2 02 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
مکتب های فلسفی و نظریه های تربیتی 5103270 2 03 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
نظریه شناسی تربیتی 5102081 2 02 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
اصول و روش های ارزشیابی در برنامه درسی 5102085 2 02 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
سمینار در مسایل آموزش و پرورش 5102092 2 02 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
رویکرد فلسفی در برنامه ریزی درسی 5102045 2 02 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
مبانی و اصول تعلیم و تربیت 5103269 2 22 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
مبانی و اصول تعلیم و تربیت 5103269 2 05 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
مبانی فلسفی برنامه ریزی درسی 5102083 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/15 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
مکتب های فلسفی و آراء تربیتی 1 5102059 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/13 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
نمایش 1 - 20 از 55 نتیجه
از 3