اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد دادرس

محمد دادرس

محمد دادرس    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61117551
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملینام درس
 
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فلسفه معاصر 5102095 2 24 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
آراء تربیتی و مکاتب فلسفی 5101376 2 25 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/18 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
زبان تخصصی 5102010 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
فلسفه برنامه ریزی آموزشی 5102023 2 24 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
فلسفه برنامه ریزی آموزشی 5102023 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان 5103286 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
تاریخ فلسفه کلاسیک 5102094 2 02 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
روش تحقیق کمی - کیفی 5102097 2 02 هرهفته یک شنبه (15:00 - 18:00) 1398/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
نظریات تربیتی مکاتب فلسفی 5102015 3 24 هرهفته یک شنبه (16:00 - 19:00) 1398/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
متون تخصصی 5101276 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مبانی و اصول تعلیم و تربیت 5103269 2 02 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/28 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
مبانی و اصول تعلیم و تربیت 5103269 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/28 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
فلسفه معاصر 5102001 2 24 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مکتب های فلسفی و نظریه های تربیتی 5103270 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
فلسفه برنامه ریزی آموزشی 5102023 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
فلسفه برنامه ریزی آموزشی 5102023 2 24 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مبانی و اصول تعلیم و تربیت 5103269 2 05 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان 5103286 2 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مقدمات روش های تحقیق کمی و کیفی 5103281 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
زبان تخصصی 5102010 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2