اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

بیژن گیلانی

change-logo

بیژن گیلانی (بازنشسته)   (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهمقالات ملیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
رضا باقریان سرارودی بررسی اکتسابی متغیرهای پیش بینی کننده افسردگی پس از سکته قلبی(MI) دکتری
مجید اصغر زاده دهلق مقایسه کانون کنترل در بیماران افسرده و افراد عادی کارشناسی ارشد 1377
حسین آفاقی بررسی پایایی واعتبارمقیاس تجدید نظر شده اعتیاد مک اندرو (MAC-R) کارشناسی ارشد دانلود 1380
رضا باقریان سرارودی بررسی ا�تشافی متغیرهای پیش بینی �ننده افسردگی پس از س�ته قلبی دکتری 1386
علیرضا توکلی خضری بررسی میزان آگاهیها و نگرش مردان متاهل شاغل در مرکز جمع آوری و فروش کالای متروکه در مورد عمل و ازکتومی بعنوان روش کنترل موالید کارشناسی ارشد 1371
سولماز خسروانی رابطه خلاقیت با پنج عامل شخصیت و سلامت روان کارشناسی ارشد دانلود 1384
غلامحسین دولتی بررسی میزان، منابع و علائم استرس معلمان و رابطه رضایت شغلی و کانون کنترل با استرس در دوره های تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1381
علیرضا رزمی دونیق ارتباط خشم معطوف به خود و افسردگی کارشناسی ارشد دانلود 1378
زهرا زواره بررسی میزان بهره هوشی دانش آموزان دبستان به وسیله آزمون وکسلر وارتباط آن با میزان تحصیل پدر و مادر کارشناسی ارشد 1357
تورج سپهوند رابطه سبکهای تبیین با استـرس و سلامت عمـومی کارشناسی ارشد دانلود 1384
پدرام طباطبایی بررسی ارتباط چربیها و لیپو پروتئین های خون با میزان افسردگی کارشناسی ارشد دانلود 1384
محمدکاظم فخری رابطه میزان مهارت های زندگی با میزان افسردگی و اضطراب در کودکان کارشناسی ارشد دانلود 1384
حسن فرخی رابطه بین سبک های مقابله و سبک های اسناد با افسردگی کارشناسی ارشد دانلود 1376
محمد علی مکاریان بررسی جنبه های ساختاری تصمیم گیری باو بدون فشار زمانی و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد 1380