اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمدعلی بشارت

محمدعلی بشارت

محمدعلی بشارت    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61117488
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

علایق پژوهشی : بالینی، سلامت، خانواده، ورزشی

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمد مهدی اسدی ساغندی The mediating role of ego-strength on the relationship between dimensions of perfectionism With depression and anxiety symptoms کارشناسی ارشد دانلود 94/06/31
حیدر اسلامی شهربابکی بررسی میزان اثربخشی مداخله روانی-آموزشی بر شاخص های سلامت در زنان چاق دکتری دانلود 1387/02/27
الهه اسلمی بررسی رابطه سازگاری زناشویی و سبک های فرزند پروری والدین و سلامت عمومی فرزندان کارشناسی ارشد دانلود 1385
مهساسادات اصغری رابطه فرزندپروری ادراک‌شده با هوش هیجانی و خودشناسی انسجامی کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/28
محمود امیربیگی تاثیر محرک یادآورندۀ مرگ بر حرمت¬خود با توجه به سازه¬های کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/15
سمیه باقری بررسی نقش واسطه ای نشخوار و نگرانی در رابطه بین منبع کنترل با افسردگی و اضطراب کارشناسی ارشد دانلود 1389/03/20
رضا باقریان سرارودی بررسی اکتشافی متغیرهای پیش بینی کننده افسردگی پس از سکته قلبی (MI ) دکتری دانلود 1386
رضا باقریان سرارودی بررسی ا�تشافی متغیرهای پیش بینی �ننده افسردگی پس از س�ته قلبی دکتری 1386
سعیده بزازیان طراحی مدل فرضی زیستی_ روانی _ اجتماعی سازگاری با بیماری دیابت نوع I دکتری دانلود 1388/04/03
نوشین پیشوا رابطه سبک های دلبستگی با ابعاد کمال گرایی مثبت و منفی کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/16
حمید پورشریفی تاثیر مصاحبه ی انگیزش بر بهبود شاخص های سلامت در افراد مبتلا به دیابت نوع دو دکتری دانلود 1386
پریسا پورنگ بررسی رابطه سبکهای مقابله و سطوح سازش روانشناختی با فرایند بهبود بیماران قلبی-عروقی کارشناسی ارشد دانلود 1386
آناهیتا تاشک بررسی رابطه سبک های مقابله با رضایت زناشویی و سلامت روانی دانشجویان متاهل کارشناسی ارشد دانلود 1384
آناهیتا تاشک بررسی مدل خودتنظیم گری سازگاری با درد در بیماران سرطانی:نقش برون گرایی،نورزگرایی،راهبردهای تنظیم هیجان و مقابله دکتری دانلود 1390/12/23
صدیقه تیموری Predicting PTSD symptoms based on sociodemographic features: Moderating role of ego strength and social support کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/29
نگار تیمورپور طراحی و آزمون یک مدل تکاملی- تحولی سازگاری با ناباروری: نقش واسطه ای راهبردهای تنظیم هیجان و هویت در رابطه بین سبک های دلبستگی و استحکام من با سازگاری با ناباروری دکتری دانلود 1394/02/02
فهیمه سادات تولائیان مقایسه¬ سبک¬های دلبستگی و ابعاد مشکلات بین شخصی در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی تغییر جنسیت داده، تغییر جنسیت نداده و افراد عادی کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/12
احمد جانقربانی رابطه سبک های دلبستگی به والدین و خدا با سلامت روانی: مقایسه والدین کودکان کم توان ذهنی و والدین کودکان عادی کارشناسی ارشد دانلود 92/3/29
فرزانه جعفری نقش تعدیل کننده مشکلات بین شخصی در رابطه بین ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی و نشانه های افسردگی و اضطراب کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/15
نیلوفر جعفری بررسی و مقایسه سبکهای دلبستگی، شیوه های فرزندپروری و فرآیند ازدواج و فرزندآوری در والدین کودکان در خودمانده و عادی کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/06
مهسا سادات حایری میبدی نقش پیش بین تکانشوری، استحکام من، ناگویی هیجانی و حمایت اجتماعی ادراک شده در نتایج درمان دارویی، انگیزشی و دارویی- انگیزشی اعتیاد کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/15
الهه حافظی تاثیر آشکارسازی هیجانی نوشتاری بر مکانیسم های دفاعی و نشخوار خشم افراد ناگو‌هیجان کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/13
سمیه حبیب پور Developing a psycho-educational programfor mothers of premature infants and evaluatingits effectiveness on parental stress and mother infant interaction دکتری دانلود 97/7/1
سمیه حبیب پور Developing a psycho-educational programfor mothers of premature infants and evaluatingits effectiveness on parental stress and mother infant interaction دکتری دانلود 97/7/1
مجتبی حبیبی عسکرآباد طراحی و ارزیابی مدل پیشگیری از سوءمصرف مواد در نوجوانان بر اساس عوامل خطرساز و محافظت کننده خانوادگی : نقش تعدیل کننده و واسطه همسالان دکتری دانلود 1390/07/04
پروانه حدادی بررسی آسیب های نورولوژیک دربیماران مبتلا به نا گویی خلقی کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/08
روحیه حسین زاده بازرگانی طراحی مدل بازتوانی سلسله مراتبی چند جنبه ای برای بیماران مبتلا به بیماری مزمن و آزمایش اثر بخشی این مدل در بیماران قلبی cABG دکتری دانلود 1389/08/05
شبنم حمیدی بررسی اثربخشی روش درمانی نوروفیدبک بر الگوی امواج مغزی، توجه و تکانشوری در کودکان مبتلا به بیش فعالی و نقص توجه کارشناسی ارشد دانلود 1390/03/09
مستوره خاکی صدیق مقایسه مشکلات درونیسازی و برونیسازی کودکان بی سرپرست و بد‌ سرپرست برحسب متغیرهای دموگرافیک، خانوادگی و بالینی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
مستوره خاکی صدیق مقایسه مشکلات درونیسازی و برونیسازی کودکان بی سرپرست و بد‌ سرپرست برحسب متغیرهای دموگرافیک، خانوادگی و بالینی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
زینب خجوی ملاک های طیف دوقطبی در بیماران مبتلا به اختلالات خلقی در دوره جاری افسردگی کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/03
فرزانه خسروجردی بررسی اعتبار تست درخت در پیش بینی سطوح اضطراب ، افسردگی و پیشرفت تحصیلی کارشناسی ارشد 1378
نرگس خلیلی اردکانی نقش واسطه ای خودمهارگری در رابطه بین سبک های دلبستگی و مشکلات بین شخصی کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/01
مهدیه خلیلی خضرآبادی The mediating role of difficulty emotion regulation on the relationship between early maladaptive schemas with alexithymia and Marital problems کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/14
معصومه درویشی لرد نقش واسطه ای خشم و نشخوار خشم در رابطه بین عاطفه منفی و بازداری اجتماعی با شدت تنگی عروق کرونری کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
حدیثه دماوندی مقایسه ابعاد شخصیت افراد وابسته به مواد افیونی با افراد سالم و ارتباط آنها با میزان باقی‌ماندن در برنامه درمانی نگهدارنده کارشناسی ارشد دانلود 1389/03/25
بهناز دهقان بررسی اثربخشی درمان تحریک مکرر مغناطیسی از روی جمجمه rTMSبر ولع مصرف متامفتامین و نشانه های افسردگی در بیماران تحت درمان کارشناسی ارشد دانلود 1389/08/05
سپیده دهقانی نقش واسطه¬ای ناگویی هیجانی و تحمل ناپذیری بلاتکلیفی در رابطه بین روان سازه¬های ناسازگار اولیه و شدت نشانه¬ها در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/15
فاطمه دهقانی آرانی طراحی و آزمون اثربخشی یک مدل مداخله دلبستگی¬محور بر بهبود شاخص¬های سلامت کودکان تحت مراقبت¬های پزشکی و مادران آنها دکتری دانلود 1392/06/22
عاطفه ذبیحی بررسی مکانیسم یادگیری احتمالاتی در شیرخواران با سبک دلبستگی ایمن و ناایمن کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/21
فرشته رجبیان تابش The moderating role of positive and negative emotions on the relationship between resiliency and symptoms of depression, anxiety and coping with disease in women with breast cancer کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/13
مهدی رحمانی بررسی تحولی ابعاد هویت و هویت تحصیلی و رابطه آن ها با سلامت روان در دانش آموزان دبیرستانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/30
محمد رضائی بررسی ارتباط عکس های مد و تبلیغاتی با تصویر بدن و تصویر خود، عنوان عملی: فوبیا؛ کودکی کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/11
سهراب رضوانی Assessment of the relationship between attachment styles and attitude of child toward mother and attentional bias in emotional information processing کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/27
الهام رکن الدینی عزآبادی بررسی رابطه ابعاد شخصیت وناگویی خلقی کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/06
توحید رنجبری The Prediction of Anxiety and Depression Symptoms Based on Attachment Pathologies: The Mediating Role of Difficulties in Emotion Regulation and Defense Mechanisms کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/27
ابوالفضل زارعی The Study of Mediating Role of Self-Knowledge Processes and Constructive Thinking in Relation of Perceived Stress with Life Satisfaction and Dark Triad among Supervisors and Workers کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/14
عذرا زبردست مقایسه اثربخشی درمان روابط بین شخصی و مدیریت هیجان در کاهش وزن زنان چاق و دارای اضافه وزن دکتری دانلود 1393/10/10
فریبا زرانی اثر بخشی مدل IMB بر میزان پیروی بیماران قلبی-عروقی تحت عمل بای پسCABG دکتری دانلود 1386/12/13
صدیقه زرپور مقایسه ویژگیهای شخصیتی افراد متبلا به نشانگان روده تحریک پذیر(IBS) و افراد غیر مبتلا کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/13
نسرین زمانی فروشانی نقش واسطه ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سلامت روانی والدین و خواهر و برادرهای کودکان مبتلا به سرطان کارشناسی ارشد دانلود 1391/02/30
شقایق زهرایی ساخت و ارزیابی الگوی پیش بینی بهزیستی روان شناختی، تبعیت درمانی و کوشش های درمانی در زنان نابارور ایرانی و سوئدی:یک مطالعه بین فرهنگی کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/01
طیبه سالار بررسی اثر بخشی "روش مرور خویشتن " بر افکار خودآیند منفی و نگرش های ناکارآمد در زنان مبتلا به افسردگی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
محمد سلیمی رابطه خود پنداشت و هوش هیجانی با سبکهای مقابله با استرس در دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/28
مولود سیوندیان Moderating role of defense mechanisms and ego strength on the relationship between attachment syles and marital adjustment کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/08
بهزاد شالچی بررسی الگوی qEEG در حل تداخل تکلیف دوگانه بر مبنای برونگرایی و درونگرایی کارشناسی ارشد دانلود 1386
خدیجه شاه محمدی تبیین سندرم روده تحریک‌پذیر دکتری دانلود 1395/7/12
خدیجه شاه محمدی بررسی تأثیر پیش بین فرایندهای خودشناختی, سبکهای دفاعی و استرس بر سلامت کارشناسی ارشد دانلود 1385
همایون شاهمرادی بررسی نقش تعدیل‌کنندگی سبک‌های دلبستگی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
احمد شریفی نقش تعدیل‌ کننده ناگویی‌ هیجانی و اهمال‌ کاری در رابطه بین مطالبات و منابع شغلی با فرسودگی شغلی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
رزا شفیعی نقش واسطه ای استحکام من در رابطه بین کنش وری خانواده و سبک های هویت کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
یعقوب شفیعی فرد طراحی و آزمون مدل روانسازه درمانی قاعده زندگی محور بر شاخص های سلامت و سازگاری در بیماران مبتلا به دردهای مزمن دکتری دانلود 1393/06/15
آناهیتا شکرکن The impact of parenting styles, parental attachment styles and parental mental health on social- emotional and cognitive development of children کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
حمید شمسی پور طراحی و آزمون مدل روابط عوامل روان‌شناختی و اجتماعی- اقتصادی با سندرم متابولیک در خانواده‌های بیماران مبتلا به دیابت نوع دو دکتری دانلود 1392/11/30
وحید صادقی فیروزآبادی بررسی عوامل دکتری دانلود 1391/11/09
وحید صادقی فیروز آبادی بررسی عوامل جمعیت شناختی، روان شناختی، الکتروفیزیولوژیایی و طبی برای ارایه مدل پیش بینی طول مدت بستری در بیمارستان پس از جراحی پیوند بای پس عروق کرونری دکتری دانلود 1391/11/18
مریم صالحی طراحی و آزمون اثربخشی یک مدل مداخله شناختی-رفتاری-هیجانی زوج محور برای افزایش سطح سازگاری در زنان مبتلا به روماتوئید آرتریت دکتری دانلود 1393/11/27
مهدی صحرائی مقایسه سبک های مقابله استرس بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد افیونی و افراد عادی کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/11
پانیذ صدری نقش آموزش مهارت خود تعین‌گری در بهزیستی روان شناختی دانش آموزان با مشکل های یادگیری کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/27
سمیرا صدرالدین رابطه استفاده از مهارتهای روانشناختی با شدت و تفسیر اضطراب رقابتی در ورزشکاران مرد رشته های گروهی و انفرادی شهر اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/02
علیرضا صدقی طارمی Developing the Quality of Life Improvement Program Based on Group Cognitive-Behavioral Approach and Evaluating Its Effectiveness on Quality of Life, Spiritual Health, Mental Health, and Adjustment of Adolescents with Visual Impairment دکتری دانلود 1395/11/27
محمدباقر صلواتی نقش واسطه ای هوش هیجانی در رابطه بین سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
مریم طاهری Comparison of perfectionism, ego strength, anger, and anger rumination in individuals with major depression and obsessive-compulsive disorder کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
مسعود طاهریان Post traumatic growth modeling based on attachment to god, psychological capital components and emotional intelligence in people with visual impairment کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
عبدالواحد عبدالله خلیل نقش واسطه ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین عواطف مثبت و منفی با سلامت روانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/30
شراره عبداله خانی نقش واسطه‌ای ترس از صمیمیت و دشواری تنظیم هیجان در رابطۀ بین آسیب‌های دلبستگی و اختلال‌های جنسی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
فاطمه عسکری Comparison between individuals with social anxiety syndrome and control group in rumination and autobiographical memory کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/12
محمد عطاری The Mediating Role of Cognigtive Emotion Regulation Strategies in the Relationship between Ego Strength and Adjustment to Obesity and Overweight کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
بی بی ناز غیابی بررسی روابط ساده و تعاملی ابعاد مزاج عاطفی با شدت اعتیاد به مواد افیونی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/15
بهاره غفوری بررسی رابطه سبـک های دلبستـگی بیمـاران مبتـلا به اختـلال های مصرف مواد و افراد بهنجار کارشناسی ارشد دانلود 1384
مریم فتحی Modified Role of Parenting Style in Reaction with Attachment and Marital Satisfaction کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
محمدکاظم فخری رابطه میزان مهارت های زندگی با میزان افسردگی و اضطراب در کودکان کارشناسی ارشد دانلود 1384
زهرا قاسمی تبیین نارضایتی بدنی بر حسب متغیر های روانی و اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/06
مونا قاضیان The moderating role of Affective Temperament on the relationship between Attachment Styles and Dyadic Adjustment states کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
مینا قبادی نقش واسطه ای نظام های شناختی، هیجانی و رفتاری در رابطه بین سواد سلامت و نتایج سلامت بیماران همودیالیزی: طراحی و آزمون مدل سواد سلامت دکتری دانلود 1393/10/08
فاطمه قره باغی Designing and Evaluating a Brief Family-based Psychoeducational Intervention for Improving Health and Quality of Life and Reducing Risk Factors of Cardiovascular Diseases for Patients Diagnosed with Anxiety disorders دکتری دانلود 1394/7/13
مریم قلعه بان بررسی و مقایسه ناگویی خلقی و خود تنظیم گری در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و افراد غیر مبتلا کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/14
رضا کاظمی مقایسه اثربخشی روش درمانی تحریک مکرر مغناطیسی ترانس کرانیال(rTMS )و تتا برست (Theta burst) بر علائم منفی و شناخت بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی کارشناسی ارشد دانلود 1390/7/30
میترا کامران نقش واسطه ای مشکلات بین شخصی در رابطه بین سبک های والدگری و مشکلات زناشویی کارشناسی ارشد دانلود 1396/6/27
نسیم کیائی Mediating role of ego-strength on the relationship between attachment styles and adjustment to multiple sclerosis کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/30
نادیا کرد نژاد رابطه متغیرهای روان شناختی و خانوادگی با افسردگی پس از زایمان کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/19
کیومرث کریمی بررسـی رابطه سبک های دلبستـگی و ابعاد شخصـیت کارشناسی ارشد دانلود 1384
کیومرث کریمی بررسی رابطه سبکهای دلبستگی و ابعاد شخصیت کارشناسی ارشد 1384
معصومه کریمی مقایسه ناگویی خلقی وهوش هیجانی در دانش آموزان مدارس تیزهوش وعادی کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/12
معصومه کریمی اثر افزایشی ترکیب روش های تمرین تعدیل سوگیری توجه و تحریک الکتریکی مستقیم مغز از روی جمجمه بر کاهش ولع مصرف غذا در افراد مبتلا به چاقی دکتری دانلود 1395/04/13
معصومه کریمی مقایسه ناگویی خلقی و خوش هیجانی در دانش آموزان مدارس تیزهوش و عادی کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/06
معصومه کرمی راد مقایسه ی راهبرد های تنظیم شناختی هیجان، استحکام من و خود - کارآمدی در زنان قربانی خشونت همسر و عادی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
عاطفه کریم زاده بررسی رابطه ابعاد شخصیت و سبک های مقابله با استرس کارشناسی ارشد دانلود 1386
سمیرا کشاورز نقش واسطه¬ای خودشفقت¬ورزی، خودمهارگری و حمایت اجتماعی ادراک¬شده در رابطه بین روان¬سازه¬های ناسازگار اولیه و کیفیت زندگی کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/18
زینب السادات کمالی پیش بینی افکار و اعمال وسواسی براساس ویژگی های فرامن و من: کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/01
کیوان گرجی Effectiveness of a Psychological Development Monitoring Schedule for Children: Comparison of participated and nonparticipated children in terms of mental health indices کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
آریا گلستانی پور مقایسه هم جنس گرایان و دگر جنس گرایان بر اساس ویژگی های شخصیتی ، پیوند های والدینی و سطوح سلامت روانی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
ناصر گودرزی بررسی اثربخشی روش درمان فعال سازی رفتاری و قراردادی گروهی بر درمان بیماران وابسته به مواد افیونی دکتری دانلود 1385
مهدیه لشکری تبیین شاخص‎های سازگاری با ناباروری بر حسب کیفیت رابطه،باورهای زوجین و حمایت اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/25
ژانت مارگاریان پیش‌بینی نتایج درمان افراد معتاد بر پایه سطوح تکانشوری، دشواری تنظیم هیجان و شناخت‌های کمال‌گرایانه: نقش تعدیل‌کنندۀ ویژگی‌های جمعیت شناختی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
لیلا محمدی Moderating role of positive and negative affect on the relationship between meaning in life and mental health کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/19
الهه محمدی حسینی نژاد نقش واسطه ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین ناگویی هیجانی، خشم و نشخوار خشم با سبک¬های دفاعی من کارشناسی ارشد دانلود 1392/02/11
رقیه ا لسادات میرجلیلی روابط اختصاصی و تعاملی اجتناب شناختی، تحمل ناپذیری بلاتکلیفی، نارسایی تنظیم شناختی هیجان، باورهای فراشناختی و کمال گرایی با نگرانی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و اختلال وسواس فکری- عملی کارشناسی ارشد دانلود 1391/09/06
طیبه میرزایی نقش تعدیل‌کننده عواطف مثبت و منفی در رابطه بین دانش و نگرش جنسی و رضایت زناشویی کارشناسی ارشد دانلود 1376/6/28
مرضیه مسعودی پیش‌بینی آسیب‌پذیری‌های روانی و بدنی بر اساس ناگویی هیجانی و انزوای اجتماعی: نقش تعدیل‌کننده جنس و تأهل کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/15
فاطمه مشتاق بررسی تأثیر گذاری طبقه بندی اجتماعی خودی-غیر خودی بر میزان همدلی آشکار و همدلی فیزیولوژیک با افرادی که مرتکب رفتار بد شده اند کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/08
مریم مطهری بررسی رابطه باورهای غیر منطقی و ارزیابی تصویر بدنی در دو سن نوجوانی و جوانی دختران کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/24
نگار مظلوم حسینی بررسی نقش تعدیل کننده اضطراب عملی و دانش و نگرش جنسی در رابطه بین شدت اختلال‌های جنسی و مشکلات زناشویی کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/15
شاهین معروف خانی The prediction of internal and external career success based on hardiness, procrastination and intolerance of uncertainty: The mediating role of job stress کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/27
رقیه معزز مقایسه حافظه ی دیداری _ تجسمی در کودکان مبتلا به صرع و کودکان سالم (براساس آزمون آندره ری) کارشناسی ارشد دانلود 1389/03/31
احمد منصوری نقش تعدیل کننده و واسطه ای مقابله های معنوی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین عوامل فراتشخیصی و نشانه های اختلال اضطراب فراگیر: طراحی و آزمون یک مدل مفهومی دکتری دانلود 1396/04/18
جمیل منصوری نقش واسطه ای استحکام من در رابطه بین سبکهای دلبستگی و بهشیاری کارشناسی ارشد دانلود 1397/02/11
الهه مهدوی رشید نقش تعدیل کننده استحکام من و معنای زندگی در رابطه بین کمال گرایی و سلامت روانی کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/05
مینو مهینی عبدالحسینی بررسی اثربخشی آموزش قبل از ازدواج با رویکرد شناختی-رفتاری بررضایت زناشویی، کیفیت زندگی و شادکامی زوجین در تبریز کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/23
حسین نادعلی تحلیل اکتشافی رابطه ی سبکهای دلبستگی و هوش هیجانی کارشناسی ارشد دانلود 1386
علی نامور عارفی اثربخشی آموزش رفتاری مراقبین بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان دور از خانه کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
نگار نباتی نقش واسطه‌ای راهبرد‌های تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین سبک‌های دلبستگی با احساس تنهایی و اضطراب مرگ کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
سارا نصیری مقایسه عملکرد اجرایی کودکان افراد معتاد و کودکان افراد سالم کارشناسی ارشد دانلود 1393/02/09
مسعود نصرت آبادی ارائه و آزمون یک مدلزیستی-روانی برای کاهش استرس و افزایش عملکرد ورزشکاران دکتری دانلود 1391/11/29
مریم هادی بررسی ارتباط فرزندپروری و سلامت روان والد با سلامت روان و هویت نوجوان با توجه به نقش فرایندهای خودشناختی نوجوان کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/15
مرضیه وفایی مقایسه سبک های فرزندپروری و منزلت‌های هویت من در جوانان ایرانی و افغانستانی: تبیین رابطه سبک های فرزندپروری و منزلت های هویت من کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
راحتی آزاده بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر راهکارهای شناختی – رفتاری بر بهبود تصویر بدنی منفی نوجوانان دختر کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/28
محمد حسن آسایش اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر رضایت زناشویی، سلامت روان و پرخاشگری زنان متاهل منطقه مهرآباد تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/07
مهسا اصغری رابطه فرزندپروری ادراک شده با هوش هیجانی و خودشناسی انسجامی کارشناسی ارشد 1388/11/13
مهین اعتمادی نیا بررسی نقش واسطه ای تنظیم هیجان و نشخوار خشم در رابطه بین خشم و اختلال افسردگی اساسی کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/11
نگین افخم نقش واسطه ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین هوش هیجانی و بازدهی کارگروهی کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/02
زهرا افقی بررسی و مقایسه سلامت روانی.مشکلات بین شخصی و سبک های مقابله در افراد اقدام کننده به خود کشی و عادی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/24
الهام آقایی میبدی Comparing severety of depression, anxiety, alexithymia and neuroticism symptoms in women with polycystic ovary syndrome and normal women کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
مریم آقامحمد بیگی امامی بررسی تأثیر اطلاع رسانی بر اضطراب و بهبودی جسمانی بیماران جراحی عمومی کارشناسی ارشد دانلود 1379
مریم آقا محمد بیگی امامی بررسی تاثیر اطلاع رسانی بر اضطراب و بهبودی جسمانی بیماران جراحی عمومی کارشناسی ارشد 1378
سجاد اله دادی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر مشکلات سلامتی دانشجویان دانشگاه تهران با نقش میانجی مکانیسم های دفاعی و استرس ادراک شده کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
شیرین امامی آل آقا بررسی و مقایسه نحوه فرافکنی کودکان با والد تنی و ناتنی براساس تست ترسیم خانواده کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
محمد امیری رابطه میان باورهای غیرمنطقی با استرس ، اضطراب و افسردگی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/25
فائزه بابایی رابطه پیش بین خود پنهان و آشکار نا همسو با ویژگی های شخصیتی خود شیفته کارشناسی ارشد دانلود 1389/08/06
کلمان بنیامین The comparison between short and long - term methadone and buprenorphine maintenance treatment on attentional bias, craving and relapse regarding moderator role of impulsivity کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/01
سارا بهادر The mediation role of Ego strength at the relationship between attachment styles and differentiation of self. کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/30
حمید بهرامی زاده عوامل آسیب زای مشترک در همبودی علایم اضطراب و افسردگی:نقش واسطه ای باورهای فراشناختی . حساسیت اضطرابی و تحمل ناپذیری بلاتکلیفی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
مسلم پرتو بهشیاری، تاب آوری و وضعیت مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر:سنجش مدل تبیینی نقش متغیرهای واسطه ای و مکانیسم های تاثیرگذاری دکتری دانلود 1389/05/14
اکرم پرند طراحی برنامه آموزشی خانواده‌محور با روی‌آورد شناختی ـ رفتاریو بررسـی اثربخشـی آن بر سـلامت روانی والدین کودکان دارای نارسایی توجه / فزون‌کنشی و مهارت‌های ارتباطی آنان با فرزندان دکتری دانلود 1388/09/17
نوشین پییشوا رابطه سبک های دلبستگی با ابعاد کمال گرایی مثبت ومنفی کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/10
سمانه پور بهلول بررسی نقش تعدیل کننده سبک های مهارگری در رابطه بین عجین شدن با شغل و تعهد سازمانی با رفتار شهروند سازمانی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/11
ویدا پورداود اصل Comparing attachment styles between divorce applicant and ordinary couples of Tabriz city کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/23
آفریده تیکدری نژاد برسی نقش تعدیل کننده سبک های دلبستگی در رابطه بین باورهای غیر منطقی و مشکلات زناشویی کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/26
آرزو جباری پیش¬بینی شاخص¬های دلبستگی و مزاج عاطفی فرزندان بر اساس شاخص¬های دلبستگی و مزاج عاطفی والدین: یک مطالعه بین¬نسلی کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/14
ماریا حاجی آقازاده‌توری بررسی رابطه هوش هیجانی با مکانیسم‌های دفاعی و هوش عمومی کارشناسی ارشد دانلود 1385
اسماء حسینی Design, test and compare the effectiveness of intervention models based on general lifestyle and Islamic lifestyle for decreasing the risk of heart disease in people at risk دکتری دانلود 1394/12/19
مریم السادات حسینی نقش تعدیل کننده فرایندهای خودنظم بخشی در رابطه آستانه گذری با خلاقیت و سلامت روان در دانشجویان هنر و مهندسی کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/30
مرجان سادات حسینی زاده نقش ویژگی های عاطفی، شناختی و شخصیتی والدین در پیش بینی سطوح سازگاری آنها با بیماری های نقص ایمنی اولیه کودکان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
روحیه حسین زاده بازرگانی بررسی و مقایسه سلامت روانی ومشکلات جنسی در زنان بارور و نابارور کارشناسی ارشد 1382
حسین خادم Predicting of depression and anxiety symptoms facing with ultimate concerns mediating role of defence mechanisms and perceived stress کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/27
علی خالقی نژاد ساخت و اعتباریابی مقیاس درگیری در امور تحصیلی و بررسی رابطه آن با پیشرفت تحصیلی کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/25
فضل الله خاموشی گلپایگانی بررسی رابطه نوع شخصیت با موفقیت آموزشی در توان یابان مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد کارشناسی ارشد دانلود 1383
محمد رضا خدابخش نقش واسطه ای خود شیفتگی در رابطه بین هوش هیجانی و همدلی با کیفیت روابط بین شخصی کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/08
آزاده راحتی بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر راهکارهای شناختی - رفتاری بر بهبود تصویر بدنی منفی نوجوانان دختر کارشناسی ارشد دانلود 1386
سمیه رامش نقش تعدیل کننده پیوندهای والدینی در رابطه بین ارضاء نیازهای بنیادین روانشناختی و سطوح سازگاری زوجین کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/13
اسحق رحیمیان بوگر تأثیر تعیین کننده ههای اجتماعی- ساختاری و تصمیم گیری مشارکتی برخورد مدیریتی دیابت بررسی نقش تعدیل کننده نظام باورهای بیمار دکتری دانلود 1389/03/24
ماریا رسولی بررسی رابطه استرس شغلی با رضایت زناشویی و سلامت روانی افسران پلیس مرد کارشناسی ارشد دانلود 1381
بهار رفیع خواه Prediction of sexual satisfaction and marital adjustment levels according to job variables, commitment, intimacy and sexual knowledge and attitudes کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
فریده رمضانی مقدم The moderating role of early maladaptive schema on the relationship between behavioral activation system, behavioral inhibition system, neuroticism and extraversion with opiate craving کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/26
فرزانه رنجبر شیرازی The mediating role of early maladaptive schemas on the relationship between attachment styles and defense mechanisms کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/15
فرزانه رنجبر نوشری مقایسه مشخصه های خانوادگی بیماران مبتلا به اختلال های مصرف مواد افیونی و افراد بهنجار کارشناسی ارشد دانلود 1384
کمیل زاهدی تجریشی مقایسه تنظیم هیجان، ناگویی هیجانی، و سبک های دفاعی من در بیماران جسمانی سازی، بیماران اضطرابی و افراد عادی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
مریم السادات سیدآقامدنی نقش تعدیل کننده عواطف مثبت و منفی و خودپنداشت در رابطه بین سبک های دلبستگی و مشکلات زناشویی کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/06
زهرا سرمست بررسی رابطه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان،ابعاد کمال گرایی و روابط چند بعدی بدن -خود در زنان مبتلا به اضافه وزن و چاقی تحت رژیم درمانی کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/15
زینب سوری اثر پیش بینی کنندگی سبک های دلبستگی بر فاجعه نمایی خود کارآمدی و پذیرش درد بیماران مبتلا به درد مزمن کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/13
فاطمه شاهچراغی بررسی نقش ابعاد شخصیتی (کلونینجر) در کیفیت زندگی مصرف‌کنندگان داروهای ضدافسردگی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
سعید شاه حسینی تازیک طرحواره های هیجانی، ناگویی هیجانی و باورهای نارسایی عملکرد جنسی در افراد مبتلا به دیابت کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/7
ماندانا شریفی بررسی رابطه سبک های دلبستگی وانواع مکانیسمهای دفاعی کارشناسی ارشد 1379
علی شعبانی بررسی رابطه هوش هیجانی و کیفیت ارایه خدمات کتابداران کتابخانه¬های دانشکده‌ای دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/15
حمید شمسی پور رابطه استرس زناشوئی و علایم افسردگی در زنان مبتلا به بیماری کرونری قلب و زنان سالم کارشناسی ارشد دانلود 1383
هانیه شهرابی فراهانی نقش تعدیل کننده برون گرایی و کیفیت رابطه زناشویی در رابطه بین سبک های دلبستگی و سازگاری با ناباروری کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
فاطمه صالح اصفهانی رابطۀ سبک‌های مقابله با استرس و سبک‌های دلبستگی با افسردگی و متوسط طول دوره بهبودی بین اپیزودها در افراد مبتلا به افسردگی مهاد کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/23
مهدی صحرایی مقایسه سبک های مقابله با استرس بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد افیونی وافرادعادی کارشناسی ارشد 1387
سحر طهباز حسین‌زاده مقایسه خصوصیات شخصیتی، سبکهای مقابله و آزاردیدگی در دختران فراری و عادی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1385
محمد عارف عارفی بررسی رابطه سبکهای دلبستگی واختلالات شخصیت در دانشجـویـان دانشگــاه تهــران کارشناسی ارشد دانلود 1383
مریم عباسی بررسی رابطه اضطراب و کمال گرایی منفی والدین با اضطراب امتحان دانش‌آموزان سوم دبیرستان ملایر کارشناسی ارشد دانلود 1380
نهایت عبدالله شیخ نقش واسطه ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین کمال گرایی مثبت و منفی با سلامت روانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/30
عاطفه عبدالمنافی بررسی نقش تعدیل کننده کانون کنترل در رابطه بین خشم و نشخوار خشم با اختلال افسردگی اساسی کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/03
مینا عبدی زناب Comparing the severity of symptoms of depression, anxiety, obsessive, extraversion and neuroticism in people with skin diseases and healthy individuals کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
کورش عزیزی رابطه سبکهای فرزندپروری و کمال گرایی والدین با کمال گرایی فرزندان کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/16
کوروش عزیزی طراحی و آزمون مدل سه وجهی خود- خانواده- همسالان: نقش حفاظتی خود تاب‌آوری، خودمهارگری و خودپیروی در برابر عوامل خطرساز خانواده و همسالان بر رفتارهای تهدید کننده سلامت دکتری دانلود 1395/04/01
بفراو علیزاده رابطه وانمودگرایی و مکانیسم های دفاعی با خودپنداشت کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
اشکان علیزاده جان بیگی بررسی رابطه ابعاد کمال گرایی و اضطراب رقابتی با پاسخ های فیزیولوژیک شمشیربازان کارشناسی ارشد دانلود 1394/08/11
بهار غفوری بررسی رابطه سبک های دلبستگی بیماران مبتلا به اختلالهای مصرف مواد و افراد بهنجار کارشناسی ارشد 1384
فاطمه فیاض مقایسه سبک های مهارگری، بخشش و مهار خشم در افراد افسرده بالینی، افراد افسرده غیر بالینی و افراد بهنجار کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/08
سهیلا فرتاش رابطه سبک های هویت و تعهد هویت با کیفیت دوستی با توجه به نقش جنس و پایگاه اجتماعی اقتصادی در دانش آموزان سال سوم دبیرستان کارشناسی ارشد دانلود 1384
مرضیه فرزادنیا نقش ناگویی هیجانی در پیش بینی رفتارهای پرخطر مبنی بر نقش واسطه ای حمایت اجتماعی ادراک شده و نقش تعدیل کنندۀ هوش معنوی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
مهران فرهادی بررسی رابطه سبکهای دلبستگی و احساس غربت در دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1383
هادی فرهمند پیش بینی نشانه های افسردگی و اضطراب بر اساس ابعاد کمال گرایی: نقش واسطه ای اهمال کاری کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/27
منیژه فیروزی بررسی رابطه سبک دلبستگی زوجین و سازش روان شناختی با ناباروری کارشناسی ارشد دانلود 1380
زهرا قیامی بررسی رابطه سبکهای دلبستگی با سبکهای مقابله مذهبی کارشناسی ارشد دانلود 1382
اکرم قربعلی بررسی رابطه سبک های فرزند پروری ، هوش هیجانی و فنوتیپ گسترده در خود ماندگی مادران با نظریه ذهن کودکان کارشناسی ارشد دانلود 1390/09/19
ساره کرمی مقایسه ویزگیهای شخصیتی کمال گرایی و مهارگری در دانش آموزان مدارس تیزهوش و عادی کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/30
سعید کریمی مقایسه همجنس گرایان و دگرجنسگرایان از نظر نا همنوایی جنسیتی،پیوند والدینی،نرخ باروری،ترتیب تولد،دست برتری و نسبت انگشتان کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/03
صدیقه کوچی بررسی نقش تعدیل کننده عواطف مثبت و منفی و خودکارآمدی بر رابطه بین ناگویی هیجانی و تجربه درد در بیماران مبتلا به درد مزمن کارشناسی ارشد دانلود 1388/10/19
صدیقه کوچی بررسی نقش تعدیل کننده عواطف مثبت ومنفی و خودکار آمدی بر رابطه بین ناگویی هیجانی و تجربه درد در بیماران مبتلا به درد مزمن کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/05
شیوا گرانمایه پور بررسی اثر بخشی برنامه مداخله روانی – آموزشی بر بهبود شاخص‌های کیفیت زندگی، خود کارآمدی و سلامت روانی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/10
محمد گلی نژاد بررسی رابطه سبکهای دلبستگی و مشکلات بین شخصی دانشجویان ساکن در خوابگاههای دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1380
پویش گنجی نقش تعدیل کننده سبک های دلبستگی در رابطه بین ناگویی هیجانی و ترس ازصمیمیت با رضایت زناشویی کارشناسی ارشد دانلود 1390/4/20
ناصر گودرزی بررسی اثر بخشی روش درمان فعال سازی رفتاری و قرار داد ی گروهی بر درمان بیماران وابسته به مواد افیونی کارشناسی ارشد 1385
کورش محمدی طراحی مدل رسانه دانش آموزی و آزمون اثربخشی آن در نگرش سازی و پیشگیری از مصرف آزمایشی مواد دکتری دانلود 1395/02/13
کورش محمدی حاصل تأثیر نقش تعدیل کننده متغیرهای سخت کوشی و کمال گرایی بر رابطه بین استرس و پاسخ های فیزیولوژیک کارشناسی ارشد دانلود 1386/09/14
زهرا محمودی بررسی رابطه بین ابعاد کمال گرایی و مشکلات بین شخصی کارشناسی ارشد دانلود 1382
رضا میرزاکمسفیدی بررسی رابطه ابعاد کمال گرایی و ابعاد شخصیت در دانشجویان دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1381
نادر منیر پور بررسی مدل های ساختاری برای تبیین افسردگی و اضطراب در مبتلایان به بیماری های عروق کرونر قلب تحت مداخلات CABG و PCI دکتری دانلود 1388/07/26
فاطمه نظری بررسی رابطه ابعاد شخصیت و سازگاری زناشویی کارشناسی ارشد دانلود 1385
نجمه نوربخش نقش تعدیل کننده ناگویی هیجانی و خود تنظیم گری در رابطه بین سبک های دلبستگی و شدت اختلال های مصرف مواد کارشناسی ارشد دانلود 1390/03/04
مریم هدایتی نقش واسطه ای مشکلات بین شخصی در رابطه بین آسیب‌های دلبستگی و علائم اضطراب و افسردگی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/28
نعیمه هوشمند نقش تعدیل کننده ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی در رابطه بین سبک فرزند پروری والدین و رضایت زناشویی فرزندان کارشناسی ارشد دانلود 1393/02/27
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آسیب شناسی روانی 1 5101273 2 03 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
آسیب شناسی روانی 1 5101273 2 06 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مباحث جدید در آسیب شناسی روانی 5106063 2 06 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
دستیاری آموزشی - پژوهشی 5106148 2 07 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1397
فنون مصاحبه تشخیصی در روان شناسی بالینی 5106156 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
آسیب شناسی روانی 2 5101278 2 05 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
آسیب شناسی روانی 1 5101273 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
دستیاری پژوهشی 1 5106146 1 05 هرهفته پنج شنبه (15:00 - 17:00) نامشخص ترم اول 1397
نمایش 8 نتیجه
از 1