اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

زهرا بازرگان

زهرا بازرگان

زهرا بازرگان (بازنشسته)   (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
داود قنبری اکبراباد بررسی اثر بخشی رویکرد میانجیگری همتایان بر تعارض های میان فردی دانش آموزان ( مطالعه موردی در مدرسه راهنمایی شاهد پسران لاهیجان ) کارشناسی ارشد
مهدی فروزان فر ارزشیابی عملکرد مراکز یادگیری محلی شهر شیراز از سال (86-84) کارشناسی ارشد
ندا مسلمی اثر ارائه برنامه زنگ شب بر پیشرفت تحصیلی ریاضی و نگرش نسبت به ریاضی در دانش آموزان دختر سال چهارم ابتدایی مدارس حاشیه شهرستان بروجرد در سال 1387 کارشناسی ارشد
سمیه اسماعیلی بررسی تأثیر " زنگ دایره " بر جو روانی – اجتماعی کلاس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دوم مقطع راهنمایی منطقه یک آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 87-88 کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/14
سمیه اسماعیلی تاثیر زنگ دایره بر جو روانی - اجتماعی کلاس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوم راهنمایی منطقه یک آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 88-87 کارشناسی ارشد
سید جواد بیدارفریمان عوامل مؤثر بر خودپنداره تحصیلی و بررسی رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهرستان فریمان کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
گلرخ برارپور بررسی تاثیر آموزش متقابل بر پیشرفت درس روخوانی فارسی دانش آموزان پایه دوم و عزت نفس دانش آموزان دختر پایه چهارم دوره ی ابتدایی منطقه 19 آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 86-1385 کارشناسی ارشد دانلود 1386
الهام پناهی فرد بررسی موانع استفاده از روشهای یاد دهی یادگیری فعال در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان مشغول به تدریس در مدارسدخترانه دولتی قم کارشناسی ارشد
مهدی جیتن ارزشیابی عملکرد آموزشی مراکز یادگیری محلی شهر شیراز از سال 1384 تا 86 13 کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/24
پوران خروشی بررسی رابطه بین جو یادگیری دبیرستانهای دخترانه شهر اصفهان با رضایتمندی روانی دانش آموزان در سال تحصیلی 86-1385 کارشناسی ارشد
پوران خروشی بررسی رابطه بین جو یادگیری دبیرستانهای دخترانه شهر اصفهان با رضایتمندی روانی دانش آموزان در سال تحصیلی 86-1385 کارشناسی ارشد دانلود 1386
زینب شیری بررسی مشکلات نگهداری زنان سوادآموز دوره ی مقدماتی نهضت سواد آموزی و ارائه راهکارهای بهبود آن با تاکید بر ابعاد آموزشی ( شهر تهران, نیمه ی اول 1385) کارشناسی ارشد دانلود 1385
زینب شیری بررسی مشکلات نگهداری زنان سواد آموز دوره مقدماتی نهضت سواد آموزی و ارائه راهکارهای بهبود آن با تاکید بر ابعاد آموزشی ( شهر تهران نیمه اول 85) کارشناسی ارشد
فرنگیس شوقی شفق آریا بررسی رویکردهای دانشگاه های علوم پزشکی کشور به مدیریت کیفیت در آموزش کارشناسی ارشد دانلود 1385
عادل عظمی بررسی تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی (آموزش دوجانبه) بر درک مطلب خوانـدن دانش آمـوزان پسر دوم راهنـمایی شهرستـان مراغـه کارشناسی ارشد دانلود 1384
فاطمه فقهی تأثیر برنامه آموزش خانواده در تغییرنگرش مادران نسبت به رفتار با فرزندان در مدارس راهنمایی دخترانه در شهرستان بهبهان کارشناسی ارشد دانلود 1385/07/10
فاطمه فقهی تاثیر برنامه آموزشی خانواده درتغییر نگرش نسبت به رفتار با فرزندان در مقطع راهنمایی کارشناسی ارشد
داود قنبری بررسی اثربخشی رویکرد میانجیگری همتایان بر تعارض های میان فردی دانش آموزان(مطالعه موردی درمدرسه راهنمایی شاهد پسران لاهیجان) کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/12
زهرا محمدزاده بررسی و تجزیه و تحلیل مجموعه عوامل مؤثر برای شرکت بی سوادان به کلاسهای سوادآموزی در مناطق چهارگانه شهرستان مشهد کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/27
زهرا محمدزاده بررسی و تجزیه و تحلیل مجموعه عوامل موثر برای شرکت بی سوادان به کلاسهای سواد آموزی در مناطق چهارگانه شهرستان مشهد کارشناسی ارشد
ندا مسلمی اثر ارائه برنامه زنگ تکلیف شب بر پیشرفت تحصیلی ریاضی و نگرش نسبت به ریاضی در دانش آموزان دختر سال چهارم ابتدایی مدارس حاشیه شهرستان بروجرد در سال 1387 کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/19
الهام پناهی فرد بررسی موانع استفاده از روشهای یاد دهی یادگیری فعال در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان مشغول به تدریس در مدارس دخترانه دولتی قم کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/10
افسر زارع میرک آباد مقایسه دیدگاه معلمان و اولیای دانش‌آموزان در مورد انتظاراتشان از رسالت مدرسه اهداف ارزشیابی و نقش معلم در دوره ابتدایی در منطقه 5 تهران کارشناسی ارشد دانلود 1384
محمدباقر صادقی بررسی نظرات دانش آموزان دبیرستان های نظام جدید منطقه پنج آموزش و پرورش تهران نسبت به نظام واحدی آموزش متوسطه کارشناسی ارشد دانلود 1375
الهام گلی نژاد پیش بینی مشارکت دانش آموزان در فعالیت های فوق برنامه مدارس راهنمایی شهر یزد برحسب پنداشت دانش آموز از خود از محیط مدرسه از اولیاء مدرسه و از نگرش تربیتی مادر کارشناسی ارشد دانلود 1386
رضی مقدس بررسی و مقایسه برخی از ویژگی های مدارس غیر انتفاعی با مدارس دولتی مقطع متوسطه در شهراهواز کارشناسی ارشد دانلود 1373