اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمدحسن آسایش زارچی

محمدحسن آسایش زارچی

محمدحسن آسایش زارچی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روان شناسی تحولی 2 5106195 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
آسیب شناسی خانواده 5101450 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مباحث اساسی در روانشناسی 5101416 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/22 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی 5106210 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
مشاوره و راهنمایی شغلی 5101578 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نمایش 5 نتیجه