اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

ابوالقاسم نادری روشناوند

ابوالقاسم نادری روشناوند

ابوالقاسم نادری روشناوند    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61117448
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

علایق پژوهشی : اقتصاد آموزش مالیه آموزش و بودجه­ریزی توسعه سرمایه انسانی اقتصاد شناختی تحلیل های چندسطحی برنامه­ریزی و سیاست­گذاری آموزشی

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
روح اله داوری نظر بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با عملکرد مدیران مدارس ابتدایی شهرستان پاکدشت کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/14
صهبا رضاییان Developing a Cognitive Decision Making Model of Presidents of Iranian State Universities دکتری دانلود 1397/06/31
فاطمه صغری شفیعی «طراحی الگوی ترکیب مناسب فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران» دکتری دانلود 96/12/14
سحر کیانی ده کیان Examining the relationship between income distribution and the educational attainment in the Provinces of Iran in 1390. کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
علی کبریایی زاده بررسی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شاخه نظری شهرستان ورامین کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
سعید منجم زاده تدوین الگوی توسعه مالی دانشگاه: مورد دانشگاه تهران دکتری دانلود 1397/03/28
سید جلال موسوی خطیر A Model for Evaluation of Knowledge- based status of the University of Tehran دکتری دانلود 1397/06/31
رضا اثرزاده بررسی رابطه بین آموزش ضمن خدمت و مدیریت دانش در شرکت نفت فلات قاره ایران و ارائه راهکار جهت بهبود آن کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/15
مسعود احمدزاده Analysis of the Cost of Public High Schools in the city of Qom کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
لیلا آردین شناسایی دستاوردهای یادگیری دوره برنامه ریزی آموزشی کارشناسی ارشد از منظر صاحبنظران کارشناسی ارشد دانلود 1393/09/17
محمد اسدبگی ارزیابی نرخ بازده انتظاری تحصیلات عالی:مورد پژوهشی دانشکده¬های فنی و روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
زهرا اسماعیلی بررسی رابطه ی وضعیت بهره مندی از آموزش عالی با توزیع درآمد شهروندان استان اردبیل طی سالهای 80-89 کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
ندا اسماعیل نیا بررسی وضعیت موجود و مطلوب بین المللی شدن دانشگاه تهران از دیدگاه صاحبنظران کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/13
معصومه اعظمی بررسی رابطه ی بین پرداخت شهریه و عملکردآموزشی دانشجویان مطالعه موردی:دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده های فنی و روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران سال تحصیلی 90- 91 کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/14
علی ‌اکبری تحلیل اثربخشی هزینه دوره‌های آموزش ضمن خدمت دبیران مقطع متوسطه شهر بیرجند در سال تحصیلی 90-89 کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
عبدالرضا امیری " بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی در شعب شرکت سهامی بیمه آسیا از نظر کارکنان آن" کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/17
عباس انگوتی بررسی توانمندی (دانش و مهارت) کارشناسان برنامه ریزی آموزشی در آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/27
قدیر تعاونی بررسی رابطه بین دوره‌های آموزش ضمن خدمت معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه منطقه 5 شهر تهران در سال تحصیلی 90-1389 کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/09
جعفر حاتمی گروسی بررسی رابطه سرمایه انسانی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در دبیرستان های شهر صحنه کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
طیبه حیدری بررسی رابطۀ بین سرمایۀ انسانی و عملکرد سازمانی در شعب شرکت سهامی بیمۀ آسیا کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/01
مرضیه حسنوند مقایسه وضعیت سرمایه انسانی اعضای هیات علمی در دانشکده های علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران و ارئه راهکارهای مناسب جهت توسعه آن کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
حمید راوش چلمردی بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران با بهداشت روانی کارکناندر شرکت سیمان مازندران کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/12
اسماعیل رحمانی ارزیابی تأثیرات برون سپاری آموزش در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر بوستان و گلستان، و ارائه راهکار عملی جهت بهبود آن. کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/12
زهرا رحیمی فرد نیازسنجی‌ آموزشی‌ مدیران‌ سازمان‌ فرهنگی‌ هنری‌ شهرداری‌ تهران و طراحی‌ برنامه ‌آموزشی‌ جهت ‌ارتقای مهارت‌های ‌مدیریتی‌ آنان کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/27
زهرا شاه امیری فتاحی بررسی نقش توانمندسازی ساختاری در توسعه صلاحیت های حرفه‌ای کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/04
سمیه شیخی کیاسری بررسی رابطه بین توسعه¬ی اعضای هیأت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران و رفتار شهروندی سازمانی آنان کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
محبوبه عقابی بررسی رابطه رشته تحصیلی با وضعیت اشتغال دانش آموختگان کارشناسی ارشد دانشکده های روان شناسی و علوم تربیتی و علوم اجتماعی طی سال های 1386-1383 کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/03
میثم عمرانی بررسی میزان تناسب برنامه درسی رشته برنامه ریزی آموزشی با مهارت‌های مورد نیاز برنامه ریزان آموزشی از دیدگاه کارشناسان برنامه‌ریزی آموزشی حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش و پرورش شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/17
شیرین کاظمی آغزیارت بررسی نقش سرمایه انسانی در دانش محوری سازمان (مورد مطالعه: دانشکده های پردیس علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
علی کبریایی زاده Examining The Determinants of Educational Achievement and Suggestions for its Improvement at Varamin county´s High schools کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
فهیمه کریمی A study on the relationship between organizational structure and organizational agility in the educational offices of Tehran districts کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
داریوش مالک پور بررسی رابطه سرمایه انسانی اعضای هیئت علمی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دانشکده های فنی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
حسن محجوب عشرت‌آبادی تدوین الگوی تصمیم‌گیری‌های استراتژیک مالی در دانشگاه تهران دکتری دانلود 1393/09/18
زهرا محمدی خشویی بررسی رابطه بین میزان بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات و عملکرد آموزشی دبیران مدارس متوسطه دخترانه شهر اصفهان از دیدگاه مدیران در سال 1390 کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/07
کیوان مرادی بررسی رابطه سرمایه انسانی و چابکی سازمانی در مدارس متوسطه دولتی و غیر دولتی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/24
محمود مرادی ارزش‌گذاری اقتصادی خدمات کتابخانه‌های عمومی با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط (CVM): کتابخانه‌های عمومی شهر تهران دکتری دانلود 1392/06/26
عمر معروفی پیش بینی نیروی انسانی آموزشی (معلم) آموزش و پرورش شهرستان مهاباد طی سالهای 95-1390 کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/25
کبری مومنی بررسی وضعیت عملکرد گروههای آموزشی دانشگاه ایلام در سال تحصیلی92-1391 کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
ناصر ناستی زایی طراحی الگوی مشارکت برای مدارس زاهدان دکتری دانلود 1393/11/20
کلثوم نامی بررسی رابطه میزان استفاده اعضای هیات علمی از فناوری اطلاعات و ارتباطات و کیفیت تدریس- یادگیری آنان در دانشکده¬های روانشناسی و علوم تربیتی وعلوم اجتماعی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/13
نرگس هوشیار بررسی رابطه سرمایه انسانی و عملکرد مدیران مدارس شهر مرودشت در سال تحصیلی 92-91 کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/22
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی آموزش عالی 5105288 2 15 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
اقتصاد و تامین مالی مدرسه 5105230 2 22 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/26 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
اقتصاد دانشگاه کارآفرین و سازمان دانایی محور 5105211 2 05 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/07 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
مالیه در آموزش 5105275 2 05 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/06 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
بودجه بندی و مدیریت مالی 5105035 2 15 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/07 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
آموزش عالی و اقتصاد دانایی محور 5105194 2 05 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
سمینار موضوعی اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی 5105201 2 05 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/06 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
مباحث پیشرفته در اقتصاد آموزش عالی 5105292 2 05 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
اقتصاد آموزش و پرورش 5105268 2 05 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
سمینار موضوعی اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی 5105201 2 05 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
اقتصاد و تامین مالی مدرسه 5105230 2 22 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
اقتصاد دانشگاه کارآفرین و سازمان دانایی محور 5105211 2 05 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مالیه آموزش عالی و بودجه ریزی 5105144 2 05 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
روش تحقیق پیشرفته در آموزش عالی 5105295 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مباحث پیشرفته در اقتصاد آموزش عالی 5105292 2 05 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
اقتصاد آموزش و پرورش 5105268 2 05 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
بودجه بندی و مدیریت مالی 5105035 2 05 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
کلیات اقتصاد 5105094 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مباحث پیشرفته در اقتصاد آموزش عالی 5105292 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
اقتصاد دانشگاه کارآفرین و سازمان دانایی محور 5105211 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه
از 2