اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علی مقدم زاده

علی مقدم زاده

علی مقدم زاده    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61117472
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

علایق پژوهشی : آزمون‏ سازی ساخت و اعتباربخشی آزمون، نظریه اندازه ‏گیری سوال – پاسخ، نظریه اندازه‏ گیری کلاسیک، تعمیم ‏پذیری+ هم ترازسازی مدل‏‏یابی

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
طاهره سادات علوی ساخت و استاندارد سازی ابزار غربالگری احتمال آسیب طلاق در متقاضیان ازدواج بر اساس نظریه کلاسیک و مقایسه آن با نظریه سوال - پاسخ دکتری
مولود علی میرزایی مقایسه پذیری سازه ای آزمون سراسری ورودی دانشگاه ها در میان استان های کشور و شناسایی منابع کارکرد افتراقی سوءال ها دکتری
وحیده اسدی اثر کارکرد افتراقی سؤال‌های لنگر و مؤلفه‌های مرتبط بر همترازسازی آزمون: رویکرد نظریه سؤال-پاسخ دکتری
مهسا مهرابی کاربرد جدول مشخصات ، نظریه های کلاسیک (CTT) و سوال - پاسخ (IRT) برای بین ویژگی های روانسجی سوال های درس فیزیک آزمون سراسری 95-93 کارشناسی ارشد
بهار نورزاد طراحی و اجرایی‎سازی مرکز سنجش آموزشی با محوریت گزینش داوطلبان ورود به دوره دکتری رشته سنجش و اندازه‎گیری دکتری
مرتضی ولایی تعیین ویژگی های روانسجی آزمون استخدامی قضاوت کارشناسی ارشد
محمد احمدی ده قطب الدینی تحلیل سوالات آزمون سواد خواندن پرلز 2011 از حیث سوگیری‌ های سازه، سوال و تغییرناپذیری واریانس خطا دکتری دانلود 96/11/16
محمد احمدی ده قطب الدینی تحلیل سوالات آزمون سواد خواندن پرلز 2011 از حیث سوگیری‌ های سازه، سوال و تغییرناپذیری واریانس خطا دکتری دانلود 96/11/16
مهدیه اسدی Designing a Framework for Strategic Human Resource Development based on the CIIP Framework Case Study: National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) دکتری دانلود 1397/11/23
حمیدرضا افروز Conceptualization and Building A Tool for Assessing Academic Engagement: Persenting a Native Model دکتری دانلود 1398/02/14
میثم یاوری کاتب رواسازی و اعتبار یابی نسخه فارسی پرسشنامه تصویر سازی حرکتی فرم کودکان (MIQ-C) با توجه به نظریه جدید سوال پاسخ کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/30
میثم یاوری کاتب رواسازی و اعتبار یابی نسخه فارسی پرسشنامه تصویر سازی حرکتی فرم کودکان (MIQ-C) با توجه به نظریه جدید سوال پاسخ کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/30
میلاد بهزادی شیخ بررسی تاثیر جو روانشناختی سازمانی بر رفتارهای مطلوب شغلی، با نقش میانجی اشتیاق شغلی در آموزگاران مقطع ابتدایی ناحیه 1 شهر اهواز کارشناسی ارشد دانلود 96/06/27
میلاد بهزادی شیخ بررسی تاثیر جو روانشناختی سازمانی بر رفتارهای مطلوب شغلی، با نقش میانجی اشتیاق شغلی در آموزگاران مقطع ابتدایی ناحیه 1 شهر اهواز کارشناسی ارشد دانلود 96/06/27
حسن تقییان Developing and Validating a Cognitive Diagnostic Persian Literacy Test for Assessing Verbal Communication in sixth Grade Students دکتری دانلود 1396/12/22
حسن تقییان Developing and Validating a Cognitive Diagnostic Persian Literacy Test for Assessing Verbal Communication in sixth Grade Students دکتری دانلود 1396/12/22
صدیقه تیموری Predicting PTSD symptoms based on sociodemographic features: Moderating role of ego strength and social support کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/29
مهسا سادات حایری میبدی نقش پیش بین تکانشوری، استحکام من، ناگویی هیجانی و حمایت اجتماعی ادراک شده در نتایج درمان دارویی، انگیزشی و دارویی- انگیزشی اعتیاد کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/15
الهه حامدی نیا اثربخشی برنامه ی توانمند سازی مقابله ای بر کاهش استرس فرزند پروری مادران و مشکلات رفتاری کودکان کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/04
الهه حامدی نیا اثربخشی برنامه ی توانمند سازی مقابله ای بر کاهش استرس فرزند پروری مادران و مشکلات رفتاری کودکان کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/04
اردوان خواجوی بررسی و تحلیل رابطه ریسک و بازده در سبد اعتبارات سیستم بانکی کشور با استفاده از مدل چند عاملی دکتری دانلود 1398/11/30
محمد دهقانی Accurate Improvement in estimation of student’s abilities in Nation Wide Exam by using background variables (School Educational Recordes) دکتری دانلود 97/7/3
پوریا رضا سلطانی عوامل مؤثر بر برازش الگوی پاسخ دانش‌آموزان در مطالعه تیمز 2015 دکتری دانلود 1397/06/21
پوریا رضا سلطانی عوامل مؤثر بر برازش الگوی پاسخ دانش‌آموزان در مطالعه تیمز 2015 دکتری دانلود 1397/06/21
ثریا زارعی Differential item function of entrance examination 2015 based on gender and peovince کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
محسن سالاری سلاجقه بررسی رابطه کیفیت زندگی و ویژگی های شخصیتی در افراد وابسته به مواد افیونی: نقش میانجی گری خودکارآمدی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/02
صبا سروی the relationship between academic engagement and academic performance among students at Tehran University Technical College 95-94 school year. کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/17
زهره صادقی نیا ساخت و رواسازی ابزاری برای ارزیابی عملکرد مدیران مدارس ابتدایی منطقه 2 تهران کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
راضیه صفاری فرد اثربخشی آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهزیستی روان‌شناختی و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/24
راضیه صفاری فرد اثربخشی آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهزیستی روان‌شناختی و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/24
مسعود طاهریان Post traumatic growth modeling based on attachment to god, psychological capital components and emotional intelligence in people with visual impairment کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
مسعود طاهریان Post traumatic growth modeling based on attachment to god, psychological capital components and emotional intelligence in people with visual impairment کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
طاهره سادات علوی ساخت و استاندارد سازی ابزار غربالگری احتمال آسیب طلاق در متقاضیان ازدواج (بر اساس نظریه کلاسیک و مقایسه آن با نظریه سوال پاسخ) دکتری دانلود 1397/06/31
طاهره سادات علوی Construction and standardization of screening tool the possibility of divorce damage in applicants marriage(Based on classical theory and comparison with item response theory) دکتری دانلود 1397/06/31
سمیه کاوه Selecting an Appropriate Model to link scores of Academic achievement with National University Entrance Examination دکتری دانلود 1397/09/07
سمیه کاوه Selecting an Appropriate Model to link scores of Academic achievement with National University Entrance Examination دکتری دانلود 1397/09/07
سمیه کاوه Selecting an Appropriate Model to link scores of Academic achievement with National University Entrance Examination دکتری دانلود 1397/09/07
رضا کمالی مهاجر Developing and Validating a Tool for Assessing Elementary Students' Subjective Well-being: A Mixed Method Research کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/26
پروانه لطفی نقش شبکه های اجتماعی آموزشی در بهبود یادگیری و عملکرد شغلی کارکنان بانک ملی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
پروانه لطفی نقش شبکه های اجتماعی آموزشی در بهبود یادگیری و عملکرد شغلی کارکنان بانک ملی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
شاهین معروف خانی The prediction of internal and external career success based on hardiness, procrastination and intolerance of uncertainty: The mediating role of job stress کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/27
الهه مهدوی رشید نقش تعدیل کننده استحکام من و معنای زندگی در رابطه بین کمال گرایی و سلامت روانی کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/05
مهسا مهرابی کاربرد جدول مشخصات، نظریه‌های کلاسیک (CTT) و سوال-پاسخ (IRT) برای تعیین ویژگی‌های روانسنجی سؤال‌های درس فیزیک آزمون سراسری 1395-1393 کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/23
سیده هدی ناجی Comparative study of student assessment and admission system in countries کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
مینا نجاران استاندارد سازی آزمون بهزیستی روانشناختی دانش آموزان ۸ تا ۱۲ سال با توجه به نظریه سوال-پاسخ در شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/24
مرتضی نقی پور رابطه بین ناگویی هیجانی، خشم و نشخوار خشم با نشانه‌های افسردگی و اضطراب در بیماران دیابتی نوع 1 و 2: نقش تعدیل‌کننده سن، جنس و طول مدت بیماری کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/26
فاطمه السادات هاشمی ارائه مدل سلامت اجتماعی و معنوی در کودکان و نوجوانان: رویکرد مبانی پیشگیری از اعتیاد کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/12
فاطمه السادات هاشمی ارائه مدل سلامت اجتماعی و معنوی در کودکان و نوجوانان: رویکرد مبانی پیشگیری از اعتیاد کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/12
فائزه وحدت نیا A plan of “play for playfulness” and its effectiveness on percieved stress, self-directedness and playfulness in adults کارشناسی ارشد دانلود 97/11/30
مرتضی ولایی Determining psychometric properties of the judgment employment test کارشناسی ارشد دانلود 97/12/2
معین احمدی The Effect of Stereotype Threats on Athletic Performance of Female Soccer Players: Mediator Role of Anxiety کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
مایده سادات اعتصامی مقایسه کارگردهای شناختی ، کیفیت زندگی و رضایت از زندگی در مبتلایان به عفونت HIV با افراد سالم کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/28
نگین افخم نقش واسطه ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین هوش هیجانی و بازدهی کارگروهی کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/02
سلامه بیات the relationndhip of needs compatibility in choive theory with marital satisfaction : کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/29
ادیبه برشان Design and validate a pattern of learning improvment for Kerman Copper industry training programs based on the transfer of learning and scrap learning indicators دکتری دانلود 1396/11/30
مانی بهرامی منجمی مقایسه اثرات درمانی و عوارض چهار داروی آریپیپرازول، پرفنازین،تری فلوئوپرازین و کوئتیاپین در درمان روانپریشی حاد غیر خلقی: کارآزمایی بالینی تصادفی-دو سر کور کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
عبدالخالق تاقانی راد بررسی علل تاخیر سن ازدواج در جوانان شهر تهران و ارائه راهکارهای مناسب برای آن کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/04
الهه حافظی تاثیر آشکارسازی هیجانی نوشتاری بر مکانیسم های دفاعی و نشخوار خشم افراد ناگو‌هیجان کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/13
آزاده حقیقی بررسی رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارکنان ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/19
مستوره خاکی صدیق مقایسه مشکلات درونیسازی و برونیسازی کودکان بی سرپرست و بد‌ سرپرست برحسب متغیرهای دموگرافیک، خانوادگی و بالینی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
مهسا ذبیحی تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس اجرای روان حالتی -2 کارشناسی ارشد دانلود 93/11/29
خدیجه رشیدی The role of predictive stigma, loneliness and social support on quality of life for patients with HIV / AIDS; the mediating role of coping strategi کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
امین زندی اثربخشی درمان گروهی نقش گذاری روانی (سایکودرام) بر پیشگیری از عود در وابستگی به مواد کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/8
محسن سالاری سلاجقه Relationship Between Quality Of Life And Personality Trait In Patient Dependent On Opiates: Intermediary Role Of Self – Efficacy کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/02
سارا سپهوند بررسی اثر بخشی برنامه ی تغییر زندگی بر تحول مثبت نوجوانی، کاهش گرایش به رفتار پرخطر و مصرف مواد مخدر و هویت یابی در نوجوانان کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/12
صبا سروی رابطه درگیری تحصیلی و عملکرد تحصیلی در بین دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران در سال تحصیلی 95-94 کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/17
مولود سیوندیان Moderating role of defense mechanisms and ego strength on the relationship between attachment syles and marital adjustment کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/08
محمد عبدالعلی پور اول بررسی تاثیر بانکداری الکترونیکی بر عملکرد بانک صادرات استان آذربایجان شرقی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
فاطمه عسگری نژاد Effectiveness of Mindfulness Based Cognitive Therapy on enhancing the resiliency of mothers of children with autism. کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/02
مهدی قربانخانی ساخت و روایابی ابزاری برای اندازه گیری عوامل موثر در شکل گیری فرهنگ ارزشیابی کاذب در مدارس ابتدایی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
مریم کاظمی تبار Validation of the Questionnaire on Smoking Urges (Brief 12-Item) Among College Students کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/08
طاهره کرمی شعار Studying Effects of Intuition on Accuracy, Timing, and Confidence of Decisions in Men and Women کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
هدی لاله The comparison of Apathy, Depression and Cognitive performance among People living with HIV to Healthy Individuals کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/28
امیر محسنی بررسی مقایسه ای نقش خود تنظیمی هیجانی در شدت علایم مثبت و منفی در بیماران سایکوتیک کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/08
آزیتا محقق پیش بینی تعارض زناشویی با توجه به سبک و صمیمیت و دلزدگی عاطفی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/12
علی مهدی پور Predict the quality of life in methamphetamine abuser based on health related behaviors and withdrawal: the mediator role of relapse and brain damages due to executive functions کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
سوسنبر نوبخت مبارکی الگوی مصرف و میزان شیوع مصرف محرک ها، روان گردان ها و داروهای غیر قانونی در نوجوانان 14 تا 18 ساله شهر تهران و بررسی عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/21
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
نظریه سوال - پاسخ 5109014 2 09 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
روش های تحقیق و آمار در علوم شناختی 5110025 2 10 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/15 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مبانی نظری و کاربرد آزمون های روانی 5103215 2 03 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
روش های مقیاس سازی 5109017 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
نظریه و روش کلاسیک اندازه گیری آموزشی 5109007 2 03 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
روش های آمار پیشرفته 5101383 3 03 هرهفته شنبه (07:00 - 10:00) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
سنجش و اندازه گیری و پیشرفت تحصیلی 5103224 2 03 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
روش های آماری 1 5103242 3 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00) 1398/10/22 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
نظریه سوال - پاسخ 5109014 2 03 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
آمار استنباطی 5101027 3 05 هرهفته شنبه (14:00 - 17:00) 1398/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مبانی نظری و کاربرد آزمون های روانی 5103215 2 23 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مبانی نظری و کاربرد آزمون های روانی 5103215 2 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
روش های مقیاس سازی 5109017 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نظریه و روش کلاسیک اندازه گیری آموزشی 5109007 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
روش های آمار پیشرفته 5101383 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
سنجش و اندازه گیری و پیشرفت تحصیلی 5103224 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
سنجش و ارزیابی در مشاوره 5101422 2 02 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/22 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
روش های آماری 1 5103242 3 23 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
روش های آماری 1 5103242 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نظریه سوال - پاسخ 5109014 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2