اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

عذرا جهانی تابش

عذرا جهانی تابش

عذرا جهانی تابش    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های بین المللینام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی شناختی آسیب شناسی روانی 5106184 2 06 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
روان شناسی شناختی 2 5106180 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
روش های آزمایشگاهی در روان شناسی شناختی 5106183 2 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
احساس و ادارک 5101410 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مبانی شناختی آسیب شناسی روانی 5106184 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
روان شناسی شناختی 1 5106171 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
پژوهش (عملی-انفرادی) در روان شناسی 5106217 3 10 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1397
نمایش 7 نتیجه
از 1