اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علی اصغر احمدی

علی اصغر احمدی

علی اصغر احمدی (بازنشسته)   (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
عبدالحمید اکبرنیا بررسی رابطه بین عزت¬نفس و اعتقادات دینی با سازگاری دانش¬آموزان ¬مقطع متوسطه شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1387/6/23
صغری باقرپورکماچالی بررسی رابطه الگوهای فرزندپروری با سلامت روانی و موفقیت تحصیلی فززندان کارکنان نظامی و غیرنظامی کارشناسی ارشد دانلود 1384
زینب طاهری بررسی رابطه جهت گیری دینی و سلامت روان با نقش تعدیل کننده فردگرایی-جمع گرایی کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/08
طیبه فردوسی بررسی عوامل روان شناختی مؤثر بر تصادفات رانندگی و ارائه الگوی مداخله در کاهش آن دکتری دانلود 1388/08/27
محمد گلی نژاد بررسی رابطه سبکهای دلبستگی و مشکلات بین شخصی دانشجویان ساکن در خوابگاههای دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1380
فائزه موفق مقایسه رابطه هوش شناختی و عاطفی با ارتکاب جرم در زنان مجرم و غیر مجرم شهرستان سبزوار کارشناسی ارشد دانلود 1386
فاطمه نظری بررسی رابطه ابعاد شخصیت و سازگاری زناشویی کارشناسی ارشد دانلود 1385
محمد علی نیکو بیان خرمی بررسی رابطه هوش با حرمت خود و سازگاری دانش آموزان سال اول متوسطه شهرستان ساری کارشناسی ارشد دانلود 1379
ابراهیم احمدی رابطه ترتیب تولد با پیشرفت تحصیلی ومکان کنترل دردانشجـویان دانشگـاه تهـران کارشناسی ارشد دانلود 1383
لعیا باستانی بررسی همگرایی در مفاهیم درون گرایی - برون گرایی، منبع کنترل درونی - بیرونی و ادراک نابسته - وابسته به زمینه در دانشجویان دانشکده روان شناسی علوم تربیتی ورودی 1380 کارشناسی ارشد دانلود 1381
ضغری باقرپور کماچالی بررسی رابطه الگوهای فرزند پروری با سلامت روانی و موفقیت تحصیلی فرزندان کارکنان نظامی و غیر نظامی کارشناسی ارشد 1384
مسعود براتیان بررسی وشناخت موارد ومیزان تفاوت عملکرد خانواده ومدرسه در رفتار بادانش آموزان سال اول متوسطه شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1380
حسن تقوی بررسی تاثیر اشتغال مادران برسازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی کارشناسی ارشد دانلود 1381
فضل الله خاموشی گلپایگانی بررسی رابطه نوع شخصیت با موفقیت آموزشی در توان یابان مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد کارشناسی ارشد دانلود 1383
مهرداد خجسته مقایسه نگرش مذهبی، رضایت زناشویی و برخی از ویژگیهای شخصیتی والدینی که فرزند عقب مانده ذهنی خود را در خانه نگهداری می کنند و والدینی که آنها را به مرکز نگهداری عقب مانده های ذهنی می سپارند کارشناسی ارشد دانلود 1383
الیاس رستمی بررسی دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان در جامعه ایرانی و رابطه آن با مؤلفه های سازگاری اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1381
عباس رسولی مقایسه میزان فرسودگی شغلی بین معلمان مراکز آموزشی عقب مانده ذهنی، ناشنوا، نابینا و چند معلولیتی و ارتباط آن با مسند مهارگری کارشناسی ارشد دانلود 1383