اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

افضل السادات حسینی دهشیری

افضل السادات حسینی دهشیری

افضل السادات حسینی دهشیری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61117447
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

علایق پژوهشی : آموزش و پرورش تفکر محور و خلاق

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
روشن احمدی بررسی و تبیین نسبت باورهای معرفت شناختی دانشجو-معلمان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران با جهت گیری های روش تدریس آنان کارشناسی ارشد
کاوه امیری تحلیل ماهیت و ویزگی های ذهنیت فلسفی و بررسی ذهنیت فلسفی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد
سعید خزاعی ارام اثر بخشی روش نمایش خلاق بر مهارتهای اجتماعی و پرورشی خلاقیت دانش آموزان تیره هوش دوره راهنمایی کارشناسی ارشد
ژاله اسدی سیف الدین بررسی نسبت بان مادری و زبان رسمی ( فارسی) با توجه به چالش های فرهنگی کارشناسی ارشد
اعظم آصف نیا بررسی مولفه های تربیتی داستان های مثنوی معنوی و کاربرد آن در تربیت دوره نوجوانی دکتری
بتول بهرامی بررسی رابطه برنامه های آموزشی ضمن خدمت با میزان خلاقیت در تدریس معلمان ابتدایی شهر تهران از دیدگاه آن ها در سال تحصیلی ی91-90 کارشناسی ارشد
نرجس بیطرف حقیقی بررسی مبانی تربیت معنوی از دیدگاه دیوید کار و دلالتهای آن در تربیت معنوی در دوره نوجوانی کارشناسی ارشد
داود جداری شاکری بررسی موردی یادگیری مشاکتی در مدارس ابتدای شهر تبریز بر اساس مبانی معرفت شناسی جان دیویی کارشناسی ارشد
فرج درست بررسی رابطه بین نگرش معلمان نسبت به خلاقیت دانش آموزان با میزان خلاقیت دانش آموزان در مقطع ابتدایی شهرستان کهگیلویه کارشناسی ارشد
فاطمه ابراهیمی تبیین تربیتی مسئولیت پذیری در قرآن و ارزیابی اسناد و فعالیتهای پرورشی بر اساس آن کارشناسی ارشد
معصومه ابراهیمی بررسی مبانی معرفت شناختی پیاژه و نسبت آن در روش های تدرس فعال در مقطع ابتدایی کارشناسی ارشد
تحسیم الیاسی بررسی پیامدهای معرفت شناختی و تربیتی زبان های مفهومی و وجودی و فرصت های زبان حجمی برای برون رفت از این پیامدها دکتری
لیلا اعتمادگلستانی تبیین و برسی حقوق بشر از منظر ژان ژاک روسو و تحلیل محتوای کتابهای مطالعات اجتماعی (مدنی) دوره اول متوسطه بر اساس آن کارشناسی ارشد
معصومه فراهانی بررسی چالشهای معاصر خانواده ایرانی بر مبنای دیدگاه نیل پستمن و ارائه مدلی بومی مبتنی بر ویژگی های فرهنگ اسلامی - ایرانی کارشناسی ارشد
فرشته قلی نژاد تحلیل محوای کتاب پرورشی سال دوم راهنمایی آداب و مهارتهای زندگی با تاکید بر آراء کارشناسی ارشد
اذر حسین زاده سوادی بررسی کاربرد پذیری هنر در تدریس ریاضی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی ریاضی پایه چهارم دوره ابتدایی با تاکید بر زیبا شناسی کانت کارشناسی ارشد
معصومه لطفی کوشالی بررسی نقش آموزش فرهنگ برتر ایران اسلامی در مواجهه با چالشهای جهانی شدن کارشناسی ارشد
طاهره مجدالدین بررسی ارزشهای اخلاقی دختران دوره متوسطه منطقه 4 تهران بر مبنای فلسفه اخلاق استاد مطهری کارشناسی ارشد
محمدحسین احمدی تبین و بررسی فرصتهای و چالشهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش با تاکید بر آراء لیوتار کارشناسی ارشد
فاطمه محمدی تحلیل برنامه درسی درس جامعه شناسی سال سوم آموزش متوسطه از منظر برنامه درسی پنهان و تعیین میزان مطابقت ان با پیش فرضهای مکتب انتقادی کارشناسی ارشد
محمود محمدی تبیین مفروضه های فلسفی دیدگاه استعاره مفهومی جورج لیکاف و دلالت های آن در آموزش تفکر خلاق دکتری
محمدجواد رشیدپور بررسی نقش معرفت شناسی ساختن گرایی اجتماعی و یگوتسکی در تسعه تفکر خلاق در مقطع سنی 6-11 سال کارشناسی ارشد
علی محمدپور استخراج و صورت بندی اصول زیبایی شناختی تربیت برگرفته از مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و نقد و ارزیابی محتوای کتابهای پیش دبستانی شهرستانهای استان تهران بر اساس آن کارشناسی ارشد
فاطمه السادات موسوی بررسی چالش ها و فرصت های آموزش فلسقه به کودکان و رائه الگویی مطلوب برا ی آموزش و پرورش ایران کارشناسی ارشد
مجید پورخلیل نقش عوامل روانشناختی توانمند سازی در ارتقاء خلاقیت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله کارشناسی ارشد
محبوبه پورحسنی اندوهجردی رابطه بین خلاقیت و اشتغال دانش آموختگان کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
عبدالحسین رحمانی نژاد برسی تطبیقی الگوی آموزشی بهمن بیگی و فریره و ارائه طرحی برای آموزش عشایر امروز کارشناسی ارشد
سیما صابری بررسی روش گفتگوی سقراطی و نسبت آن با مهارت های یادگیری در دوره ابتدایی کارشناسی ارشد
علیرضا صادقی تبیین و نقد معرفت شناسی سازه گرایی شناختی و دلالتهای آن در تدریس فیزیک پایه اول دبیرستان کارشناسی ارشد
مهرداد سعیدی فرید بررسی ویژگی های تدریس از دیدگاه شهید ثانی و دلالت های آن در نظام ارزشیابی کارشناسی ارشد
ایرج صفدری تبیین و نقد معرفت شناسی سازه گرایی افراطی و دلالتهای آن در تدریس ریاضی پایه سوم ابتدایی کارشناسی ارشد
مرجان صالحی بررسی اندیشه ریزوماتیک ژیل دلوز و دلالت های آن بر پرورش تفکر خلاق کارشناسی ارشد
سیدجعفر گلسرخی بررسی اهداف و محتوای کتاب آموزش مهارتهای زندگی پایه اول ابتدایی از منظر مبانی ارزش شناختی فلسفه تربیت اسلامی کارشناسی ارشد
میترا شیروانی بررسی شاخص های اخلاق معلمی در نظام ارزشیابی معلمان و تطبیق آن با مبانی فلسفی سند تحول آموزش و پرورش کارشناسی ارشد
توفیق محمدی ماهیت ارزشیابی و بررسی چالش های تبدیل ارزشیابی کمی نگر به ارزشیابی کیفی نگر در دوره ابتدایی کارشناسی ارشد
زهره زمانی بررسی نظام مهارت های ارتباطی در اسلام و استنتاج راهبردهایی جهت برنامه مهارت های زندگی کودکان دوره ابتدایی کارشناسی ارشد
معصومه ابراهیمی بررسی نسبت مبانی معرفت شناسی پیاژه با روش های تدریس فعال در مقطع ابتدایی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
روشن احمدی Investigating and explaining the relationship between the epistemological beliefs of student-teachers Shahid Rajaei Teacher Training University with the orientations oftheir teaching method. کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/15
فاطمه اسایش تبین مبانی و روشهای تربیت عاطفی از دیدگاه قران کریم با تاکیدبر نوعدوستی کارشناسی ارشد
حیدر اسماعیل پور ارزش شناسی از دیدگاه کانت و تاثیر آن در تربیت اخلاقی کارشناسی ارشد دانلود 1383
اعظم آصف نیا بررسی مؤلفه‌های تربیتی داستان های مثنوی معنوی و کاربرد آن در تربیت دورة نوجوانی دکتری دانلود 1395/11/30
لیلا اعتماد گلستانی تبیین و بررسی حقوق بشر از منظر ژان ژاک روسو و تحلیل محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی(مدنی) دوره اول متوسطه بر اساس آن کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/13
تحسیم الیاسی بررسی پیامدهای معرفت‌شناختی و تربیتی زبان‌های مفهومی و وجودی و فرصت‌های زبان حجمی برای برون‌رفت از این پیامدها دکتری دانلود 1398/06/26
آذر آل هاشم بررسی رابطه رؤیاهای خلاق (CID) و بهداشت روان و خلاقیت در بین دانشجویان رشته‌های هنری و غیرهنری دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/06
نرجس بیطرف حقیقی بررسی مبانی فلسفی تربیت معنوی از دیدگاه دیویدکار و دلالت های این رویکرد بر نوجوانی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/30
احمد پیری گله دار مبانی نظری خلاقیت و بررسی دلالتهای آن بر روشهای تدریس کارشناسی ارشد
محبوبه پورحسنی A Survey on the Relation Between Creativity and Employment of the Master Degree Graduates of Tehran University in Educational Planning کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
داود جداری شاکری بررسی موردی یادگیری مشارکتی در مدارس ابتدایی شهر تبریز بر اساس مبانی معرفت شناسی جان دیویی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/26
سیدحسام حسینی بررسی رویکردهای مختلف در برنامه آموزشی فلسفه برای کودکان و نسبت آن با برنامه درسی دوره ابتدایی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد
سید معاد حسینی ملایی دلالت های معرفت شناسی سازه گرایی افراطی در تدریس و کاربرد آن در تدریس ریاضی سال اول متوسطه کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/31
سید معاد حسینی ملایی دلالتهای معرفت شناختی سازه گرایی افراطی در تدریس و کاربرد آن در تدریس ریاضیات سال اول متوسطه کارشناسی ارشد
عبدالحسین رحمانی نژاد بررسی تطبیقی الگوی آموزشیبهمن بیگی و فریره و ارائه طرحی برای آموزش عشایر امروز کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/14
فاطمه رودکی The Investigation of Philosophical Basis of Gardner's Multiple Intelligences Theory and its Implications on Creative thought training کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
معصومه ستاری بررسی نقش ارتباط انسانی موجود در بازدهی آموزشی دانش آموزان مقطع ابتدایی با توجه به مبانی انسان شناسی در قرآن کارشناسی ارشد
زیبنده سهرابی ملایوسف The relationship between personality characteristics and creativity among first secondary girl students of Marand City کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/06
مهرانگیز شریف شیخ الاسلامی بررسی رابطه ی توانمندسازی و خلاقیت آموزشی دبیران دوره ی راهنمایی مدارس دولتی دخترانه ی شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/15
ایرج صفدری تبیین و نقد مبانی معرفت شناسی سازه گرایی افراطی و دلالتهای آن در تدریس ریاضی سال سوم ابتدایی کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/17
محمدحسن محمدی بررسسی و تبین ذهنیت فلسفی از دیدگاه رسمیت و بررسی رابطه آن با شیوه های تصمیم گیری مدیران مقطع ابتدایی آموزش و پرورش شهر بجستان در سال تحصیلی 85-1384 کارشناسی ارشد
محمدحسن محمدی بررسی و تبین ذهنیت فلسفی از دیدگاه اسمیت و مطالعه موردی در باب ذهنیت فلسفی مدیران مقطع ابتدایی آموزش و پرورش شهر بجستان و تاثیر آن بر شیوه های تصمیم گیری آنان در سال تحصیلی 84-83 کارشناسی ارشد دانلود 1385
محمود محمدی تبیین مفروضه های فلسفی دیدگاه استعاره مفهومی جورج لیکاف و دلالت های آن در آموزش تفکر خلاق دکتری دانلود 1398/11/13
علی محمدپور "Extraction of facial aesthetic principles of education from Theoretical Foundations document of fundamental transformation of education and Review and evaluate textbooks of preschool city of Tehran on it." کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
لهراسب میرعلایی موردی بررسی عوامل موثر در پرورش تفکر با تاکید بر اراءفریره و کاربرد پذیری آن در مقطع راهنمایی کارشناسی ارشد
اصلان مقصودی بررسی مبانی معرفت شناسی سازه‌گرایی شناختی و دلالت‌های آن در آموزش علوم تجربی با تأکید بر علوم تجربی دوره‌ی ابتدایی کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/17
اصلان مقصودی بررسی مبانی معرفت شناسی سازه گرایی شناختی و دلالتهای آن بر آموزش علوم تجربی با تاکید بر علوم تجربی دوره ابتدایی کارشناسی ارشد
عفت سادات مهدیزاده تاثیرپرورش خلاقیت ریاضی بر عملکرد ریاضی، باورهای انگیزشی(خودکارآمدی و سودمندی ادارک شده ریاضی)، درگیری شناختی و پایداری تحصیلی دردرس ریاضی دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی شهرمشهد در سال تحصیلی 1388-1387 کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/09
محمدحسن نادری اثر بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری والدین سبک شناختی با خلاقیت در دانش آموزان دختر و پسر کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/18
فرخ نادری بنی بررسی تطبیقی سنت و مدرنیته از حیث تأثیر بر تربیت خانوادگی با ملاحظه مطالعه موردی در شهر بِن(استان چهارمحال و بختیاری) کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/29
ولی نجاتی پرواز بررسی اهداف کلی اخلاقی مصوب آموزش وپرورش وبه کار گیری آنها در کتاب های درسی(قرآن، هدیه های آسمان، فارسی و تعلیمات اجتماعی )دوره ابتدایی کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/14
معصومه ابراهیمی Epistemological faundations of Piaget and its relationship in active teaching methods in primary school کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
محمدحسین احمدی تبیین و بررسی فرصت ها و چالش های فناوری اطلاعات و ارتباطات کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/26
فاطمه آسایش تبیین مبانی و روش‌های تربیت عاطفی از دیدگاه قرآن کریم با تاکید بر نوعدوستی کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/30
ژاله اسدی سیف الدین بررسی نسبت زبان مادری با زبان رسمی با توجه به چالش های فرهنگی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/06
علی آسوده تحلیل و بررسی موسیقی از منظر تئودور آدورنو و دلالت‌های کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/04
زهرا اشعری بررسی مفهوم، اصول و روش های تربیت معنوی با تاکید بر آراء علامه طبا طبائی کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/30
لیلا اعتماد گلستانی Explaining Human Rights by emphasizing Jean Jacques Rousseau's opinion and the content analysis of the junior secondary program social studies books based on his opinion. کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/13
فرشته آل حسینی نقد و بررسی ویژگی های دانش در عصر اطلاعات و دلالت های آن برای آموزش و پرورش با تاکید بر آراء لیوتار کارشناسی ارشد دانلود 1384
آذر آل هاشم Relationship between Creative Dreams, Creativity and Mental Health among Tehran University’s art and non art students کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/06
کاوه امیری تحلیل ماهیت و ویژگیهای ذهنیت فلسفی وبررسی و مقایسه ذهنیت فلسفی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت و مدیریت آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/24
رمضان برخورداری تبیین رویکرد پدیدارشناختی با تأکید بر پدیدارشناسی مرلوپونتی و بررسی اقتضائات روش شناختی آن در حوزه پژوهش های تربیتی دکتری دانلود 1389/08/25
بتول بهرامی بررسی رابطه برنامه های آموزش ضمن خدمت با میزان خلاقیت در تدریس معلمان ابتدایی شهر تهران از دیدگاه آن ها در سال تحصیلی91-1390 کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/01
احمد پیری گله دار مبانی نظری خلاقیت و بررسی دلالتهای آن بر روشهای تدریس کارشناسی ارشد دانلود 1385
وحید رضا پورتقی اثر بخشی اجرای دوره فلسفه برای کودکان بر خلاقیت دانش آموزان پسر دوم راهنمایی شهر تهران کارشناسی ارشد 1392/11/13
مجید پورخلیل نقش عوامل روانشناختی توانمندسازی در ارتقاء خلاقیت کارکنان کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/31
طاهره جلالوند تربیت اخلاقی از منظر کانت ونسبت آن با ارتقاء مهارت های اجتماعی و دلالت های آن در دوره متوسطه کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/03
عماد حاتمی میزان انطباق پذیری اهداف اخلاقی دوره ابتدایی با مراحل رشد اخلاقی آنان و مولفه های وجدان اخلاقی از دیدگاه علامه جعفری کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/26
سیدحسام حسینی بررسی رویکردهای مختلف در برنامه آموزشی فلسفه برای کودکان و نسبت آن با برنامه درسی دوره ابتدایی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 87/10/21
آذر حسین زاده بررسی کاربردپذیری هنر در تدریس ریاضی و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی ریاضی پایه چهارم دوره ابتدایی با تأکید بر زیبا شناسی کانت کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/30
سعید خزاعی آرام اثربخشی روش نمایش خلاق بر مهارتهای اجتماعی و پرورش خلاقیت دانش آموزان تیزهوش دوره راهنمایی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
سمانه خلیلی آرا‌ی فیلسوفان پست مدرن در باره زبان و دلالتهای آن بر ارتباط کلامی در آموزش و پرورش کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/19
فرج درست بررسی رابطه ی بین نگرش معلمان نسبت به خلاقیت با خلاقیت دانش آموزان مقطع ابتدائی شهرستان کهگیلویه کارشناسی ارشد دانلود 1393/09/09
پرنا راستگو مرکز پرورش خلاقیت کودکان دبستانی ( با رویکرد ارتقاء سطح خلاقیت کودکان 7- 12 سال) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/07
عبدالحسین رحمانی نژاد Comparative investigation of training models of Bahmanbeigi and Freire and presentation of a plan for today nomads’ education کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/14
محمّد جواد رشیدپور بررسی نقش معرفت شناسی ساختن گرایی اجتماعی ویگوتسکی در توسعه تفکّرخلاّق در کودکان11- 6 ساله کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/06
محمود زارعی تحلیل محتوای کتاب "تفکر وپژوهش " پایه ی ششم ابتدایی بر اساس مهارت های تفکر لیپمن کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/26
زهره زمانی بررسی نظام مهارت های ارتباطی در اسلام و استنتاج راهبردهایی جهت آموزش برنامه مهارت های زندگی دانش آموزان در دوره ابتدایی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/10
نیره زمان زاده تأثیر آموزش خلاقیت بر تفکر خلاق کودکان پیش دبستانی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/19
معصومه ستاری بررسی نقش ارتباط انسانی موجود درکلاس در بازدهی آموزشی دانش آموزان ابتدایی با توجه به مبانی انسان شناسی در قرآن کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/12
نرگس سجادیه بررسی تطبیقی عاملیت انسان در دیدگاه نوعمل گرا (ریچارد رورتی) و متون اسلامی و پیامدهای آن در تربیت اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1384
مهرداد سعیدی‌فرید بررسی ویژگی‌های تدریس از دیدگاه شهید ثانیو دلالت های آن در نظام ارزشیابی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/03
میترا شیروانی پایان‌نامه با موضوع:بررسی شاخص‌های اخلاق معلمی در نظام ارزشیابی معلمان و آن با مبانی فلسفی تحول آموزش‌وپرورش کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/22
سیما صابری نسبت روش گفتگوی سقراطی با مهارت های یادگیری خلاق در دوره ابتدایی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
مرجان صالحی دلالتهای اندیشه ریزوماتیک ژیل دلوز بر پرورش تفکر خلاق کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
رضا عبداله زاده تحلیل تطبیقی محتوای کتاب جدید التالیف علوم و کتاب راهنمای معلم علوم پنجم ابتدایی بر مبنای سازه‌گرایی شناختی و ارائه راهکارها برای تدریس سازه گرایانه آن کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
صادقی علیرضا بررسی مبانی معرفت شناسی سازه گرایی شناختی و دلالت های آن در تدریس و راهنمای آموزش فیزیک سال اول متوسطه ( کتاب معلم ) کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/20
معصومه فراهانی چالشهای پیش روی خانواده های ایرانی با تاکید بر آرای نیل پستمن و ارائه الگوی آموزشی بومی - اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/30
فرشته قلی‌نژاد تحلیل محتوای کتاب پرورشی پایه دوم راهنمایی با توجه به اهداف و اصول تربیتی دکتر محمد باقر هوشیار کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/25
محمدرضا کارخیران خوزانی بررسی دلالت های نظریه هوش های چندگانه گاردنر در تدریس و ارائه الگوی تدریس خاص کتاب فیزیک سال اول دوم متوسطه کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
جعفر گلسرخی نقد و بررسی اهداف و محتوای کتاب "مهارتهایی برای زندگی" پایه اول ابتدایی از منظر مبانی ارزش شناسی فلسفه تربیت اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/29
معصومه لطفی کوشالی بررسی نقش آموزش فرهنگ برتر ایران اسلامی در مواجهه با چالش های جهانی شدن کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/26
حسین مالکی شریفی بررسی موانع کارآفرینی و ارائه راهکارهای توسعه کارآفرینی در میان دانش آموختگان هنر ستان های هنرهای تجسمی شهر یزد کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/16
طاهره مجدالدین بررسی ارزش های اخلاقی دختران دوره متوسطه منطقه چهار تهران بر مبنای فلسفه اخلاق استاد مطهری ( ره ) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/25
توفیق محمدی ماهیت ارزشیابی و بررسی چالش های تبدیل ارزشیابی کمی نگر به ارزشیابی کیفی نگر کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/24
علی اصغر محمدی شناسایی موانع آموزش خلاقیت محور درآموزش دوره ابتدایی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/10
زهره محمدزاده اثر بخشی آموزش خلاقانه درس هنر بر رشد خلاقیت دانش آموزان دختر سوم ابتدایی شهرستان بیرجند کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/08
سید نورالدین محمودی تعامل هنر و خلاقیت در دیدگاه صدرالمتالهین (ره) و دلالتهای آن در ارایه الگوی تعاملی برای پرورش هنر و خلاقیت دکتری دانلود 1392/07/28
نورالدین محمودی بررسی مبانی معرفت شناسی خلاقیت از دیدگاه صدر المتالهین و دلالتهای تربیتی آن کارشناسی ارشد دانلود 1387/6/12
لهراسب میرعلائی موردی عوامل مؤثر در پرورش تفکر انتقادی با تأکید بر آراء فریره و کاربرد پذیری آن در مقطع راهنمایی کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/14
فاطمه السادات موسوی بررسی چالش ها و فرصت های اموزش فلسفه به کودکان و ارائه الگویی مطلوب برای آموزش و پرورش ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/05
سمیه ولی‌زاده تاثیر آموزش خودتنظیمی هیجانی بر خلاقیت و کاهش مشکلات رفتاری تیزهوشان با موفقیت تحصیلی کم کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
نظریات تربیتی مکاتب فلسفی 5102015 3 24 هرهفته دو شنبه (14:00 - 17:00) 1399/04/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
تربیت اخلاقی 5103272 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/15 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مبانی فلسفی نظریه های یادگیری و تدریس 5102058 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مکتب های فلسفی و نظریه های تربیتی 5103270 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/15 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مبانی و اصول آموزش و پرورش 5102096 2 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
مسائل آموزش و پرورش 5103327 2 07 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
تاریخ و مکاتب روان شناسی و نقد آن 5106192 2 03 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
تاریخ اندیشه های تربیتی 1 5102044 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
تاریخ اندیشه های تربیتی 1 5102044 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
مبانی فلسفی نظریه های یادگیری و تدریس 5102058 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
سیر آراء تربیتی غرب 5102022 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 13:00) 1398/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
سیر آراء تربیتی غرب 5102022 3 24 هرهفته سه شنبه (14:00 - 17:00) 1398/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
آموزش و پرورش تطبیقی (پیشرفته) 5102028 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) 1397/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
آموزش و پرورش تطبیقی (پیشرفته) 5102028 3 24 هرهفته دو شنبه (15:00 - 18:00) 1397/10/26 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
آموزش و پرورش تطبیقی 5101040 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
آراء تربیتی و مکاتب فلسفی 5101376 2 25 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1397/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
تاریخ اندیشه های تربیتی 1 5102044 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
سمینار در مسایل تربیتی 5102042 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
مبانی فلسفی نظریه های یادگیری و تدریس 5102058 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
سیر آراء تربیتی غرب 5102022 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2