اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

خدایار ابیلی

خدایار ابیلی

خدایار ابیلی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61117414
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

علایق پژوهشی : مدیریت منابع انسانی ، توسعه هیأت علمی دانشگاه ­ها ، ارزشیابی عملکرد فردی و سازمانی در آموزش عالی ، روش تحقیق کیفی

تحصیلاتفعالیت های اجراییکتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
رضا اثرزاده بررسی رابطه بین آموزش ضمن خدمت و مدیریت دانش در شرکت نفت فلات قاره ایران و ارائه راهکار جهت بهبود آن کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/15
زهرا احتشام بررسی نقش معنویت در سازمان در توسعه اعضای هیئت علمی دانشگاه قم کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/30
علی اصغر حیات بررسی عوامل موثر بر بهره وری نیروهای دانشگر شرکت ملی نفت ایران کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/24
مریم انواری ادراک و نگرش دبیران ریاضی شهر تهران، نسبت به ماهیت ریاضیات و آموزش آن کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/24
نوربیکه باغبانی بررسی نظرات اعضا کانونهای بازنشستگان آموزش و پرورش استان گلستان درباره عملکرد کانونها و ارائه راهکارهای عملی کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/18
مهدی باقری هشی طراحی الگوی بازمهندسی فرآیندهای آموزشی دانشگاه براساس الزامات سازمان ناب(مورد: دانشگاه عالی دفاع ملی) دکتری دانلود 1398/11/30
محمدرحیم جعفرزاده طراحی الگوی ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی شرکت توسعه نیشکر وصنایع جانبی کارشناسی ارشد دانلود 1385
ماندانا جوانک طراحی الگوی توسعه حرفه‌ای مدیران آموزش پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی دولتی شهر تهران(با تاکید بر مدیران گروه های آموزشی) دکتری دانلود 1396/11/23
ماندانا جوانک طراحی الگوی توسعه حرفه‌ای مدیران آموزش پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی دولتی شهر تهران(با تاکید بر مدیران گروه های آموزشی) دکتری دانلود 1396/11/23
شیرین دانشور ادراک معلمان از تنبیه و تشویق در نظام آموزشی مقطع ابتدایی در شهرستان رباط کریم 94-1393 کارشناسی ارشد دانلود 1394/08/10
مرضیه ده بزرگیان "مطالعه و طراحی مدل توانمندسازی اعضای هیات علمی"مورد دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال تحصیلی 89-90 کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/15
سمیه رحیمی ارزیابی دوره‌های آموزش الکترونیکی در دانشگاه تهرانمطالعه موردی دانشکدههای: علوم تربیتی و روانشناسی، مدیریت، کارآفرینی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/22
اسماعیل رحمانی ارزیابی تأثیرات برون سپاری آموزش در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر بوستان و گلستان، و ارائه راهکار عملی جهت بهبود آن. کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/12
محمد مهدی رشیدی طراحی نظام مدیریت توسعه و نگهداشت سرمایه انسانی برتر در صنعت نفت دکتری دانلود 1393/04/08
طاهره رمضانی فرزانه چگونگی شناسایی فرصتهای کارآفرینانه:نظریه ای برخاسته از داده ها کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/17
زهرا زاده غلام طراحی الگوی رضایت از زندگی اعضای هیأت علمی بازنشسته دانشگاه‌های دولتی شهر تهران دکتری دانلود 1396/06/31
مجتبی زارع خلیلی بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش در شرکت سهامی بیمه آسیا در شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
حسین زینلی پور طراحی الگوی مناسب مدیریت تغییر سازمانی با تاکید بر عوامل درونی برای دانشگاههای جامع دولتی دکتری دانلود 1388/07/07
کریم شاطری ارزیابی رفتار شهروندی سازمانی کارشناسان دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/15
سمیه شیخی کیاسری بررسی رابطه بین توسعه¬ی اعضای هیأت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران و رفتار شهروندی سازمانی آنان کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
سمیه شریعتی راد ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزش کوتاه مدت سرپرستان در شرکت ایران خودرو و ارائه راهکارهای عملی برای بهبود وضعیت موجود کارشناسی ارشد دانلود 1384
طاهره شفایی یامچلو A survey of faculty members on the current situation of social responsibility in universities (A case of University of Tehran) کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/15
اعظم صادقی برنامه های جذب نیروی انسانی در صنعت گاز و ارائه راهکارهای بهبود آن کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/06
فاطمه صغری شفیعی Developing a Model for Appropriate Combination of Faculty Members’ Teaching & Research Activities at the University of Tehran دکتری دانلود 1397/03/30
سیدعلی طباطبایی لطفی ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی ، مورد مطالعه: مجتمع آموزشی مفید کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
زینب طولابی ارائه الگویی برای پیش بینی میل به ماندگاری معلمان در آموزش و پرورش ایران(مورد : استان ایلام) دکتری دانلود 1388/04/01
میترا عزتی ارائه الگوی ارزیابی تاثیر تغییر سازوکارهای تخصیص منابع مالی برعملکرد آموزشی گروه‌های آموزشی دانشگاهی : برعملکرد آموزشی گروه‌های آموزشی دانشگاهی :مورد پژوهی دانشگاه تهران دکتری دانلود 1388/06/21
لیلا سادات علوی بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در دانشکده های علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/13
خالد غلامی بررسی اثربخشی دوره های آموزش سرپرستی ستاد شرکت ملی گاز ایران و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود وضعیت آن کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/15
ملک فتوحی بررسی موانع اثربخشی دوره های آموزشی پالایشگاه نفت اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1388/08/25
حاتم فرجی ده سرخی بررسی مقایسه ای سرمایه اجتماعی سازمانی در پردیس های علوم انسانی و علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران از نظر کارشناسان آنها کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/15
محمد علی گودرزی طراحی مدل توسعه و توانمند سازی مدیران مراکز آموزش عالی علمی- کاربردی دکتری دانلود 1388/07/21
ابراهیم مزاری طراحی الگوی خودتوسعه‌ای رهبری مدیران دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی(مورد: دانشگاه تهران) دکتری دانلود 1398/11/27
عباس ملکی بررسی راهبردهای انتقال دانش در بین کارکنان شرکت پایانه های نفتی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/15
مهین مهدویه ادراک معلمان پژوهنده از فرایند اقدام پژوهی کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/31
سید جلال موسوی خطیر طراحی الگوی ارزیابی دانش‌محوری دانشگاه تهران دکتری دانلود 1397/06/31
مهدی مومنی بررسی رابطه بین عملکرد و مدیریت دانش مدیران دبیرستانهای شهر زاهدان از دیدگاه مدیران و دبیران کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/27
روناک نصیری بررسی نظر کارشناسان درباره فعالیت های توسعه دانش در شرکت های صنعتی منتخب استان کردستان کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/13
علی هدایتی ارزیابی عملکرد گروههای آموزشی در بهبود تدریس زبان انگلیسی از دیدگاه دبیران زبان ومدیران مدارس راهنمایی استان ایلام در سال تحصیلی89-88 کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/22
محمد همتی ارزیابی وضعیت مدیریت دانش در پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1389/08/22
ﺳﻤﯿﺮا ﻣﻮﺳﻮی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/15
مجید احمدی ارزیابی مرکز آموزش مدیریت دولتی تهران بر اساس مدل ارزیابی سیپ CIPP کارشناسی ارشد دانلود 1379
غلامرضا یادگار زاده ارزیابی درونی کیفیت دانشکده علوم دانشگاه بوعلی سینا کارشناسی ارشد دانلود 1381
صمد ایزدی بررسی کارآیی واثر بخشی آموزشهای ضمن خدمت معلمان مقطع کاردانی رشته آموزش ابتدائی در سطح استان مازندران کارشناسی ارشد دانلود 1371
علی اسداللهی بررسی مهارتهای مدیران در جلب مشارکت اعضای انجمن اولیاء و مربیان و رابطه آن با عملکرد انجمن در شهر فیروز کوه در سال تحصیلی (74-73) کارشناسی ارشد دانلود 1374
محمدحسین اسد زاده دلاوری بررسی و تحلیلی از وضعیت آموزش در سازمان تامین اجتماعی و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان در استان آذربایجان شرقی کارشناسی ارشد دانلود 1379
علی ‌اکبری تحلیل اثربخشی هزینه دوره‌های آموزش ضمن خدمت دبیران مقطع متوسطه شهر بیرجند در سال تحصیلی 90-89 کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
مهدی امیری بررسی مقایسه ای نظرات کارکنان ستادی شرکت کننده در دوره های ضمن خدمت" مبانی کارآفرینی" و "آموزش سازمان کارآفرین" شرکت ملی گاز ایران درباره تأثیر دوره های مذکور بر عملکرد کاری کارآفرینانه آنان کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29
فرزانه امینایی بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در شرکت ذوب آهن اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
نوربخش باباخانی بررسی نظرات مدیران شرکت صنایع فولاد اهواز درباره نقش برنامه ریزی نیروی انسانی در کارایی آنان کارشناسی ارشد دانلود 1374
حسن بختیاری بررسی نظرات دانشجویان ایثارگر کارشناسی ارشد دانشگاههای تهران وعلوم پزشکی تهران دربارة چگونگی بهبود پیشرفت تحصیلی آنان کارشناسی ارشد دانلود 1375
سمیه بیگ محمدی بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت سهامی بیمه آسیا کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/15
محمد بهدری بررسی نظرات مدیران و دبیران درباره نوع و میزان قدرت مدیران در مدارس متوسطه شهرستان میانه کارشناسی ارشد دانلود 1376
امین پروری عنوان:مطالعه تطبیقی کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده به دانشجویان در دانشگاه های تهران و تربیت مدرس با استفاده از مد سروکوآل ( مطالعه موردی : گروه های آموزشی علوم انسانی) کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/26
رسول پوررضا بررسی نظرات مدیران سازمان بنادر و کشتیرانی نسبت به نیازهای آموزشی مدیران در امر برنامه ریزی کارشناسی ارشد دانلود 1374
علی پورصفر نیاز سنجی آموزشی مدیران میانی شرکت های قطعه ساز ایران خودرو کارشناسی ارشد دانلود 1381
شاندیز پور طالحونچی بررسی نگرش دانشجو معلمان مراکز تربیت معلم مشهد درباره ارزشیابی مدرسین از آموخته های آنها کارشناسی ارشد دانلود 1374
سهیلا تاج محرابی ثمین بررسی نقطه نظرات مدیران گروه اعضای هیات علمی دانشکده های علوم انسانی دانشگاههای شهر تهران در خصوص وظایف مصوب مدیر گروه آموزش در رابطه با بهبود عملکرد آموزش وپرژوهش اعضای هیات علمی کارشناسی ارشد دانلود 1373
محمد تیمورزاده بررسی رابطه بین آموزش های ضمن خدمت وعملکرد شغلی کارشناسان ایران خودرو دیزل از نظر کارشناسان و ارائه راهکار برای بهبود برنامه های آموزشی ضمن خدمت آنان کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
عیسی ثمری ارزیابی دروندادهای نظام آموزشی ابتدایی و رابطة آن با ارتقاء کیفیت بروندادهای این نظام در شهرستان اردبیل درسال تحصیلی 77-1376 کارشناسی ارشد دانلود 1378
حسینعلی جاهد تعیین عوامل سازمانی مرتبط با بهره‌وری مدیران میانی شرکت ایران خودرو کارشناسی ارشد دانلود 1385
لطفعلی جباری طراحی الگوی ممیزی فرایندهای آموزشی و پژوهشی در دانشگاه شاهد دکتری دانلود 1393/11/25
معصومه حاجی زاده ارمکی بررسی و مطالعه میزان آشنایی و بکارگیری برنامه ها و راهبردهای توسعه نیروی انسانی توسط مدیران امور کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1380
کبری حسینی ارزیابی برنامه ‏های توسعه اعضای هیأت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران و ارائه راهکارهای بهبود آن کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
رضوان حسین قلی زاده ارائه الگویی برای بهبود کاربست دانش در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد دکتری دانلود 1390/02/12
حجت حسنی ندیکی بررسی رابطه هزینه ها با پیشرفت تحصیلی در مدارس راهنمایی شهرستان شهربابک سال تحصیلی 1387ـ1386 کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/17
رضا خلخالی ارزیابی جامع آموزشگاهی بر اساس مدل ارزیابی سیپ CIPP (مورد دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه صنعت نفت محمود آباد) کارشناسی ارشد دانلود 1379
علی اکبر خوش‌گفتار مقدم Designing a model for teaching meta-cognitive skills to the teacher-students of Farhangian University دکتری دانلود 1395/07/05
رحیم دادرحیمی طراحی برنامه توسعه مهارت های مدیریتی روسای دانشکده های دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1382
سارا رحمتی ارزیابی مدیریت استعداد درواحد منابع انسانی شرکت خودروسازی سایپا کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
محمدمهدی رشیدی بررسی نیازهای آموزش پنجسال آینده کارمندان پژوهشگاه صنعت نفت کارشناسی ارشد دانلود 1373
عمران رمضانی بررسی نظرات اعضای هیئت علمی برخی از رشته های کارشناسی مدیریت در دانشگاههای تهران در رابطه با نحوه ارزشیابی از آموخته های دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1373
زهرا روحی ارزیابی نظام پیشنهادات درمرکزآموزش مدیریت دولتی براساس ارزشیابی برونداد، فرایند و درونداد کارشناسی ارشد دانلود 1382
محمدحسین یزدان پناه بررسی نظر فارغ التحصیلان ورودی سالهای 63- 1361 رشته معارف اسلامی وعلوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع) درباره رابطه آموزش واشتغال ومیزان اثر بخشی آموخته های آنان کارشناسی ارشد دانلود 1375
مهسا زمانی Evaluation the component of professional competencies of HR experts of Tavanir Company and their subsidiaries کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/12
احمدرضا سنجری کوهرودی بررسی رابطه نگرش دانشجویان کارشناسی رشته مدیریت (دولتی وبازرگانی) دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی درباره اعضای هیات علمی ونحوه ارزشیابی اعضاء توسط دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1373
فاطمه شیاسی بررسی وضعیت سرمایه فکری در شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک اصفهان از نظر مدیران و کارشناسان با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
کریم شاطری ارائه الگویی برای توسعه و نگهداشت استعدادها در شرکت مادر تخصصی توانیر دکتری دانلود 1394/11/13
شکوه شجاع نوری بررسی نظرات اعضای هیات علمی و دانشجویان رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاههای دولتی شهرتهران پیرامون دروس کارورزی کارشناسی ارشد دانلود 1375
اصغر شریفی نمینی بررسی تاثیر دوره های آموزشی مدیریت میانی وپایه بر عملکرد شغلی فارغ التحصیلان این دوره ها در دو سازمان امور اداری واستخدامی کشور کارشناسی ارشد دانلود 1374
کریم سعید شعبانلو بررسی نظرات دبیران دبیرستانهای نظام جدید شهر تهران نسبت به نظام واحدی آموزش متوسطه کارشناسی ارشد دانلود 1373
طاهره شفایی یامچلو شناسایی وضعیت موجود مسئولیت اجتماعی دانشگاه مبتنی بر مدل والایس (مورد: دانشگاه تهران) بر اساس دیدگاه اعضای هیئت علمی و ارائه راهکارجهت بهبود آن کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/15
سارا شفیعی فر امکان سنجی اجرای مدیریت دانش در سازمان تامین اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1395/02/22
الهام شکری امکان سنجی پیاده سازی مدیریت دانش در دانشکده های روانشناسی و علوم تربیتی (مورد: دانشگاه های تهران و علامه طباطبایی) کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/26
رقیه شکراللهی بررسی تطبیقی ویژگی های کارآفرینی موسسان زن و مرد مدارس ابتدایی غیر انتفاعی در شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/15
مریم صمیمی پطروی بررسی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت منابع انسانی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
فرح عالیخانی بررسی عملکرد سیستم توسعه منابع انسانی در دانشکده های علوم رفتاری و اجتماعی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1380
زین العابدین عربیارمحمدی بررسی برخی عوامل موثردر روحیه معلمان و رابطه آن با عملکرد آنان در آموزش و پرورش شهرستان شاهرود (از دیدگاه معلمان) کارشناسی ارشد دانلود 1377
محمّد عزیزی ارزیابی وضعیّت موجود توانمند سازی مدیران مدارس متوسطه ی سازمان آموزش وپرورش استان کردستان کارشناسی ارشد دانلود 1389/02/19
منیر عطاخانی بررسی رابطه میان نظرات دانشجویان درباره برخی ازدرون دادهای نظام آموزشی با موفقیت تحصیلی آنان دردانشگاه پیام نور مرکزگبند کاووس کارشناسی ارشد دانلود 1375
سعید علیمیرزایی آسیب شناسی برنامه درسی رشته مدیریت آموزشی در دانشگاه های شهر تهران و ارائه راهبردهای کاربردی برای بهبود وضعیت موجود کارشناسی ارشد دانلود 1382
بابک علوی کاربردالگوی (ق، ض، ف، ت، (SWOT) در نظام آموزش تکنسین کارکنان وزارت نیرو و تدوین برنامه استراتژیک برای آموزش این کارکنان کارشناسی ارشد دانلود 1378
احمد غرویان بررسی برابری فرصت های آموزشی دردانشکده شهید عباسپور وزارت نیرو و مرکزآموزش عالی امام خمینی وزارت جهاد سازندگی کارشناسی ارشد دانلود 1376
ایوب فلاح سلوکلایی بررسی شاخصهای موفقیت معلمان راهنما در رابطه با پیشبرد اهداف آموزشی درمدارس ابتدایی استان مازندران کارشناسی ارشد دانلود 1374
الهام کردی The Needs assessment of professional competencies of the Heads Departments on university of Tehran and development a training program. کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/07
محمد علی گودرزی بررسی مقایسه ای نظرات اعضای هیات علمی درباره برنامه درسی رشته های علوم انسانی و فنی - مهندسی در دانشگاه تهران وشهید بهشتی کارشناسی ارشد دانلود 1375
ندا مثنوی طراحی الگوی منابع و روش‏های یادگیری کارآفرینان کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/17
الهام مجیدی "بررسی رابطه سرمایه اجتماعی ویادگیری سازمانی ازنظر اساتید دانشگاه جامع علمی کاربردی گلدشت" کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
طالب محمدی رابطه سبک مدیریت مدیران با رضایت شغلی دبیران در دبیرستانهای پسرانه نظری دولتی استان کردستان کارشناسی ارشد دانلود 1383
ابراهیم مـزاری بررسی رابطه ویژگی های خـودتوسعـه‌ای مدیران و عملکرد آنان و ارائه راهکارهای بهبود وضعیت مدیران مدارس شهر ری در سال تحصیلی(92-91) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
محمد مشاهری فرد ارزشیابی از محتوای کتابهای درسی تخصصی سال چهارم رشته بهداشت محیط در آموزش حرفه ای کارشناسی ارشد دانلود 1373
محمد رضا مشکاتی بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی کارشناسان دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
عمادالدین منتصری ارزیابی نظام جدید ارزیابی عملکرد معلمان از نظر ذی نفعان آن (مقطع متوسطه شهر اهواز) کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/03
داود مهاجری بررسی ویژگیهای مدیران مراکز تربیت معلم کشور ومقایسه آنها با ضوابط احراز آن مراکز در آموزش وپرورش کارشناسی ارشد دانلود 1374
زهرا مولایی طراحی برنامه پرورش مدیر ( مورد مدیران میانی پژوهشگاه صنعت نفت) ( RIPI ) کارشناسی ارشد دانلود 1385
نادر نادری بررسی رابطه بین سبکهای مدیریتی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر در دبیرستانهای استان کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1376
ناصر ناستی زایی طراحی الگوی مشارکت برای مدارس زاهدان دکتری دانلود 1393/11/20
محسن نظرزاده زارع Designing and Explaining a Model of Faculty Members' Competency in Tehran University by Focusing on International Interactions دکتری دانلود 1395/07/26
محمدعلی نوبیل بررسی رابطه آموزش ضمن خدمت بلند مدت با عملکرد کارکنان نهضت سواد آموزی کارشناسی ارشد دانلود 1375
علی نوروزی طراحی الگوی تعالی نوآوری خدمات در مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی شهر تهران دکتری دانلود 1396/04/11
فریده هاشمیان نژاد بررسی نظرات اعضای هیأت علمی پیرامون مسائل ومشکلات پژوهشی آنان در دانشگاه های دولتی شهر مشهد کارشناسی ارشد دانلود 1375
محمدرضا هداوندی ارزیابی کیفیت دوره های آموزشی برخی از موسسات ارائه دهنده خدمات آموزشی به شرکت ایران خودرو کارشناسی ارشد دانلود 1382
علیرضا یوزباشی طراحی و تبیین الگوی اثربخش انتقال یادگیری در سازمان‌ها دکتری دانلود 1395/03/26
علیرضا یوزباشی بررسی عوامل موثر بر ارتقاء اثربخشی دوره های آموزشی شرکت ملی نفت ایران و ارائه مدل اثربخشی آموزشی مناسب کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/13
ﺳﻤﯿﺮا ﻣﻮﺳﻮی Recognizing The Status Of HRM In Tamin Ejtemaai Organization Based on HR Exellence کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/15
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آموزش عالی تطبیقی 5105300 2 05 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
مدیریت سازمان های یادگیرنده و دانایی محور 5105299 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
مدیریت سازمان های یادگیرنده و دانایی محور 5105299 2 05 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
مدیریت کیفیت در نظام های آموزشی 5105273 2 05 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/06 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
سمینار موضوعی مدیریت آموزشی عالی 5105072 2 05 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/06 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
ارزیابی در آموزش عالی 5105074 2 05 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/15 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مدیریت منابع انسانی 5103254 2 22 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/18 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
آموزش عالی تطبیقی 5105300 2 05 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
متون تخصصی علوم تربیتی 5103305 2 06 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
متون تخصصی مدیریت آموزشی 1 5105107 3 05 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مدیریت نیروی انسانی در آموزش و پرورش 5105115 3 05 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
مدیریت نیروی انسانی در آموزش و پرورش 5105115 3 22 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/21 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
مدیریت سازمان های یادگیرنده و دانایی محور 5105299 2 05 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/21 (13:00 - 15:00) ترم اول 1398
زبان تخصصی 5103226 2 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
آموزش عالی تطبیقی 5105300 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
اصول مدیریت آموزشی 5105185 3 22 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
مدیریت سازمان های یادگیرنده و دانایی محور 5105299 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
مدیریت کیفیت در نظام های آموزشی 5105273 2 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
سمینار موضوعی مدیریت آموزشی عالی 5105072 2 01 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/22 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
مدیریت آموزش عالی 5105298 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2