اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

عباس بازرگان هرندی

عباس بازرگان هرندی

عباس بازرگان هرندی (بازنشسته)   (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سمیرا عباس تفرشی بررسی رابطه ویژگی حرفه ای اعضای هیات علمی با نظر آنان در مورد فرایند خود ارزیابی تدریس یادگیری دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
حسین عبداللهی طراحی مدنی سنجش بهره وری آموزشی اعضای هیئت علمی دانشکده های علوم انسانی دانشگاه تهران دکتری
بلال ایزانلو مقایسه کارآئی مدل های جبرانی و غیر جبرانی چند بعدی نظریه سوال - پاسخ در برآورد پارامتر های سوال ها و فرد : مورد آزمونهای سراسری ورود به دانشگاه دکتری
شکوفه باصری طرقی بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی دبیران و مدیریت کلاس درس آنان در دبیرستان دولتی دخترانه منطقه یک شهر تهران کارشناسی ارشد
فاطمه فرجی بررسی مقایسه مهارت های خواندن و نوشتن دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی برای برنامه ریزی ارتقای کیفیت آموزش درس فارسی در شهر البرز ( قزوین) کارشناسی ارشد
لیلا فشالنج بررسی بین المللی آموزش عالی :مورد دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره) کارشناسی ارشد
محمدحسن قاسمی شوریجه ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزشی حفاظت در برابر اشعه در سال 1389 بر اساس مدل کوک پاتریک کارشناسی ارشد
منصوره جمالی فر بررسی مقایسه ای آموزش مداوم برای توانمندسازی منابع انسانی در دانشکده های پزشکی و فنی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
مهتاب خسروی بررسی رابطه ترکیب اجتماعی دانشجویان با رشته تحصیلی آنه در دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد
عماد ملکی نیا طراحی الگوی ارزیابی دانشگاه پایدار : مورد مطالعه دانشگاه تهران دکتری
ام کلثوم میرالی رستمی بررسی رابطه بین مهارت های نوشتاری با عملکرد تحصیلی دانشجویان روان شناسی و علوم تربیتی کارشناسی ارشد
خدیجه مرادی مشخص کردن نظر اعضای هیات علمی نسبت به الزامات قضاوت در فرایند ارزیابی درونی و بیرونی و رابطه آن با مرتبه علمی آنان در گروههای مدیریت و برنامه آموزشی دانشگاه های دولتی شهر تهران کارشناسی ارشد
معصومه نجفی طراحی الگویی برای ارزیابی موسسات آموزش عالی ( موسسات غیر دولتی - غیر انتفاعی تحت پوشش وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ) دکتری
حسین استادحسنلو بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تمایل به ارزیابی کیفیت در دانشکدههای علوم رفتاری - اجتماعی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
ناهید صادقی طراحی الگوی برای رشد حرفه ای مداوم معلمان ریاضی و علوم دوره ابتدایی از طریق سنجش مستمر یادگیری دانش آموزان پایه پنجم دکتری
فریبا شریفی طرح تدوین برنامه ارتقا کیفیت دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
احسان تعدادی بررسی میزان آمادگی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برای برگزاری دوره های یادگیری الکترونیکی بر اساس مدل TAM و ارائه برنامه بهبود آن کارشناسی ارشد
بلال ایزانلو مقایسه کارایی مدل های جبرانی وغیرجبرانی چندبعدی نظریه سؤال پاسخ در برآورد پارامترهای سوال فرد: مورد آزمون های سراسری ورود به دانشگاه دکتری دانلود 1393/03/03
حسین استادحسنلو بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تمایل به ارزیابی کیفیت در دانشکده های علوم رفتاری و اجتماعی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/23
نسرین اسدی بررسی رابطه مطلوب طرح درس های الکترونیکی با موفقیت دانشجویان آن در دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
سمیه اسلامی بررسی رابطة بین میزان کاربرد فناوری‌ اطلاعات و ارتباطات توسط دانشجویان با عملکرد تحصیلی آنان در دانشکده های علوم رفتاری و اجتماعی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/30
معصومه اکبری بررسی رابطه سبک رهبری تحول آفرین مدیران با رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس مقطع متوسطه شهرستان شهریار در سال تحصیلی 89-1388 کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/14
مریم ایلانلو بررسی رابطه ویژگی های حرفه ای آموزگاران با نظر آنان نسبت به ضرورت اجرای طرح ارزشیابی توصیفی در آموزش و پرورش" شهرستان پاکدشت " کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/13
مژگان بیگدلی بررسی رابطه رشته تحصیلی با وضعیت اشتغال دانش‮آموختگان مقطع کارشناسی دانشکده روانشناسی و علوم ‏تربیتی دانشگاه تهران دوره زمانی (1387- 1380) کارشناسی ارشد دانلود 1389/08/17
نسترن پورصالحی تحلیل شیوه های آموزش سواد اطلاعاتی در پایه های چهارم تا ششم دبستان های منتخب شهر تهران دکتری دانلود 1396/11/11
حسن تقییان Developing and Validating a Cognitive Diagnostic Persian Literacy Test for Assessing Verbal Communication in sixth Grade Students دکتری دانلود 1396/12/22
امین حسینی شاوون بررسی رابطه بین استفاده از فناوری اطلاعات به وسیله اعضای هیات علمی یا عملکرد آموزشی آنان در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
مهتاب خسروی رسی رابطه ترکیب اجتماعی دانشجویان با رشته تحصیلی آنها در دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/14
زهرا رجاییان بررسی میزان توافق اعضای هیات علمی گروه‌های آموزشی منتخب با ملاک‌ها و نشانگرهای ارزیابی درونی (مورد:دانشگاه تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/30
منصور ستوده باوانی بررسی رابطه میزان اجرای کارکردهای مدیریت آموزشی با عملکرد قطب های علمی گروه های دانشگاهی کارشناسی ارشد
فریبا شریفی فرآیند تدوین برنامه ارتقا کیفیتِدانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
هانیه شهسواری بررسی رابطه بین ویژگی های حرفه ای دبیران درس تاریخ با میزان سواد تاریخی دانش آموزان پایه سوم رشته های علوم انسانی دبیرستان های دخترانه منطقه 6 آموزش و پرورش شهر تهران کارشناسی ارشد
فرشته صادقی ارزیابی نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایه پنجم ابتدائی مدارس دخترانه دولتی شهر تهران در چارچوب کارشناسی ارشد
مهدی صادقی طراحی ساختار مناسب برای ارزیابی درونی و برونی درون - دانشگاهی مورد گروه زیست شناسی دانشگاه رازی کارشناسی ارشد
کیوان صالحی طراحی الگوی سنجش اصیل آموخته‎های علوم تجربی در نظام آموزش ابتدایی برای بهبود کیفیت یادگیری دانش‌آموزان دکتری دانلود 1393/06/29
وجیهه ظهورپرونده تدوین الگوی اندازه گیری سرمایه فکری دانشگاه فردوسی دکتری دانلود 1390/06/23
معصومه عالمی بررسی رابطه سلامت سازمانی با فرسودگی شغلی دبیران مدارس راهنمایی شهرستان اسلامشهر درسال¬تحصیلی90-1389 کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/15
محبوبه عقابی بررسی رابطه رشته تحصیلی با وضعیت اشتغال دانش آموختگان کارشناسی ارشد دانشکده های روان شناسی و علوم تربیتی و علوم اجتماعی طی سال های 1386-1383 کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/03
امیرحسین عنایتی بیدگلی بررسی رابطه ویژگی های خانودگی با تفکر انتقادی در دانشجویان در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهراندر سال تحصیلی 89-88 کارشناسی ارشد
منصوره سادات فاطمی صدر ‏بررسی وضعیت هوش سازمانی از دیدگاه مدیران، معاونین و کارشناسان مناطق نوزده‌گانه آموزش‌ و پرورش شهر تهران و ارائه راهکارهایی برای ارتقای هوش سازمانی در آن مناطق کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/23
روح اله فتح قریب بیدگلی بررسی مقایسه ای نگرش مدیران و معلمان نسبت به آموزش فراگیر دانش آموزان با نیازهای ویژه در استان قم کارشناسی ارشد
مهدی فراهانی بررسی برخی عوامل مؤثر بر دستاوردهای یادگیری دوره کارشناسی آموزش مهندسی برق (گرایش قدرت) از طریق ساخت و اجرای دکتری دانلود 1393/06/31
فاطمه فرجی بررسی مهارت های خواندن و نوشتن دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی برای برنامه ریزی ارتقای کیفیت آموزش درس فارسی در شهرالبرز (قزوین). کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
لیلا فشالنج بررسی وضعیت بین المللی شدن آموزش عالی : مورد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/14
احسان فقیری کاریزی بررسی نظر دانشجویان درباره زمینه¬های موثر بر تقلب دانشجویان در امتحانات در دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/26
مهناز قادری بررسی رابطه بین توانمندسازی و سلامت روان معلمان مقطع ابتدایی شهرستان کامیاران کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/14
فاطمه قره باغی بررسی رابطه عوامل تسهیل کننده یادگیری مشارکتی با موفقیت تحصیلی در پردیس های مجازی در دوره های کارشناسی ارشد مدیریت : مورد مطالعه مهر البرز کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
داود قرونه ارائه الگویی برای بالندگی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران دکتری دانلود 1393/11/15
محسن کشاورزاسفیوخی ارزیابی کیفیت دوره دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاههای دولتی شهر تهران بر اساس چارچوب ارزیابی درونی مدیریتی کارشناسی ارشد
حسن محجوب عشرت آبادی بررسی روند رشد ثبت نام در آموزش عالی خصوصی ایران ، سال های 1385-1360 کارشناسی ارشد
ام کلثوم میرالی رستمی بررسی رابطه بین مهارتهای نوشتاری و عملکرد تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/08
عماد ملکی‏نیا طراحی الگوی ارزیابی دانشگاه پایدار: مورد مطالعه دانشگاه تهران دکتری دانلود 1393/09/12
محسن منصوری بررسی رابطه بین مهارت های عمومی مدیریتی کارکنان با عملکرد آنان در فرمانداری شهرستان ورامین کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/08
فاطم نارنجی ثانی طراحی الگوی دانش آفرینی در دانشگاه ها، مورد: دانشگاه تهران دکتری دانلود 1393/11/26
کلثوم نامی بررسی رابطه میزان استفاده اعضای هیات علمی ازICT با کیفیت تدریس یادگیری آنان در دانشکده های روان شناسی و علوم تربیتی و علوم اجتماعی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
کلثوم نامی بررسی رابطه میزان استفاده اعضای هیات علمی از فناوری اطلاعات و ارتباطات و کیفیت تدریس- یادگیری آنان در دانشکده¬های روانشناسی و علوم تربیتی وعلوم اجتماعی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/13
معصومه نجفی طراحی الگوئی برای ارزیابی موسسه‌های آموزش عالی غیر دولتی– غیر انتفاعی دکتری دانلود 1393/09/16
فاطمه نوده بررسی رابطه بین میزان استفاده از تسهیلات استعداد درخشان با موفقیت تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی در پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/24
شکوفه باصری عنوان: بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی دبیران و مدیریت کلاس درس آنان در دبیرستان های دولتی دخترانه منطقه یک شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/20
طاهره بیگی بررسی وضعیت موجود آموزش و پرورش برای تحقق اهداف "آموزش برای همه" در شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/30
افشین پاآهو بررسی مشکلات یادگیری دانش آموزان در کلاس های چندپایه شهرستان پارساباد مغان به منظور پیشنهاد برنامه آموزش ضمن خدمت برای معلمان کلاس های چندپایه کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/20
احسان تعدادی بررسی میزان آمادگی میزان آمادگی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برای برگزاری دوره های یادگیری الکترونیکی (در چارچوب مدل TAM) و ارائه راهکار های تقویت آن کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/20
منصوره جمالی فر بررسی مقایسه ای آموزش مداوم برای توانمندسازی منابع انسانی در دانشکده های پزشکی و فنی دانشگاه تهران. کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/27
رسول حسینی طراحی الگوی سنجش قابلیت های کارآفرینی دانشگاهی دکتری دانلود 1390/07/07
انسیه رمضان پور بررسی رضایتمندی دانشجویان از سامانه ی مدیریت یادگیری الکترونیکی در مراکز آموزش الکترونیکی دانشگاه تهران و مؤسسه آموزش عالی مهر البرز کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/21
قاسم رمضان پور نرگسی ارائه الگوی مناسب کارآفرینی فناورانه در شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری دکتری دانلود 1390/04/12
سکینه زاهدی دادوکلایی طراحی مدل توسعه حرفه‌ای اعضای هیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی دکتری دانلود 1393/04/22
حمیدرضا یزدانی تدوین مدلی برای اندازه‎گیری زنجیره ارزش منابع انسانی در گروه صنعتی سایپا: کاربردی از پژوهش آمیخته دکتری دانلود 1391/11/25
هانیه شهسواری بررسی رابطه بین ویژگی های حرفه ای دبیران درس تاریخ، با میزان سواد تاریخی دانش آموزان پایه سوم رشته های علوم انسانی در دبیرستانهای(دخترانه) منطقه 6 آموزش و پرورش شهر تهران. کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/14
مریم عالی زاد ارزیابی کیفیت مدارس هوشمند منتخب شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/26
امیر حسین عنایتی بیدگلی بررسی رابطه ی ویژگی های خانوادگی با تفکر انتقادی در دانشجویان دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران در سال تحصیلی 88-89 کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/13
رضا قاسمی بررسی تطبیقی وضعیت برنامه آموزش برای همه در ایران و کشورهای منطقه در چهارچوب سند چشم انداز 1404 کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/30
مسعود کبیری کاربرد سنجش شناختی تشخیصی به‌منظور تعیین مهارت‌های کسب شده علوم تجربی در دانش‌آموزان پایه تحصیلی هشتم ایران بر اساس داده‌های تیمز 2011 دکتری دانلود 1392/06/30
مریم محسن‌پور طراحی، ساخت و اعتباریابی آزمون شناختی تشخیصی سواد ریاضی در پایان دوره آموزش عمومی جهت تدوین الگوی ارتقای کیفیت آن دکتری دانلود 1393/07/26
امیرحسین مختاری بررسی میزان سواد اطلاعاتی دانشجویان و رابطه آن با ویژگیهای کارآفرینی آنان در موسسه آموزش عالی مهر البرز کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/03
فاطم نارنجی ثانی Designing the pattern of knowledge creation at universities, The Case :University of Tehran دکتری دانلود 1393/11/26
فروغ نظری بررسی نیازهای آموزشی مرتبط با رشد حرفه ای مشاوران مدارس راهنمایی جهت تدوین برنامه آموزشی ضمن خدمت برای آنان در شهرستان بهارستان کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/15
مجید یوسفی افراشته ساخت و اعتباریابی آزمون سنجش دستاوردهای یادگیری دوره کارشناسی دکتری دانلود 1393/06/31
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش های ارزیابی و سنجش 5101386 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1401
روش های ارزیابی و سنجش 5101386 2 10 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
اندازه گیری و ارزیابی پیشرفت تحصیلی 5101385 2 10 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/06 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
روش های ارزیابی و سنجش 5101386 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 13:00) 1398/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
روش های ارزیابی و سنجش 5101386 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نمایش 5 نتیجه