اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علی محمد کاردان

change-logo

علی محمد کاردان (بازنشسته)   (EN Page)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
شمسی نامی بررسی و نقد دیدگاه ریچارد استنلی پیترز در باره فلسفه، مفهوم و هدف تعلیم و تربیت و انسان فرهیخته و تحلیل « اهداف کلی تعلیم و تربیت اسلامی » در چهارچوب آن دکتری دانلود 1384
حسین بهفر تحلیل نظریات تربیتی سعدی و مقایسه آنها با اصول علمی آموزش و پرورش کارشناسی ارشد 1338
حاجی آقا پاکزاد انضباط وچگونگی ایجادآن درمدارس کارشناسی 1338
سکینه خاتون جعفری رابطه تعلیم وتربیت بارشدوتوسعه اقتصادی کارشناسی 1344
مریم - شایگان ، منیژ حسین زاده رابطه میزان تصادف با مشخصات راننده تصادف کننده "وضع جاده و وضع وسیله نقلیه " کارشناسی ارشد 43-2
محمدرضا دلیری منوگرافی فرهنگ ناحیه دهم تهران کارشناسی 1341
رضا دولتشاهی قانون و شخصیت کارشناسی ارشد 1348
حسن رحیمیان تاریخ روانشناسی درایران کارشناسی 1337
احمد زهیدی تعلیم وتربیت وجامعه شناسی کارشناسی 1338
احمد زهیری تعلیم و تربیت و جامعه شناسی نوشته امیل دورکهام کارشناسی ارشد 1338
علی اصغر شیرطولنی جامعه کنونی ایران و دستگاه تعلیم و تربیت کارشناسی ارشد 1340
سهی شکرائی مقایسه هدفهای تربیتی وزارت فرهنگ باهدفهای تربیتی دبیران کارشناسی 1341
بهمن صدرائی فر جامعه شناسی پرورشی کارشناسی 1340
عبد الله فاضل لیلخانی تاریخ سازمان آموزش کشاورزی در ایران از مشروطیت تا عصر حاضر کارشناسی ارشد 1340
حسن قراچورلو مبانی فرهنگ آمریکا کارشناسی 1338
باهره مصلح یزدی تحقیق درتربیت اجتماعی دردبیرستانهای تهران کارشناسی 1341
محمدعلی نیتی ارزیابی تعلیمات ابتدایی درایران کارشناسی 1339
سیاوش نصرت پناه بررسی تاثیر فلسفه های تربیتی جدید در اندیشه های تربیتی ایران معاصر دکتری دانلود 1382
حسن نفر روانکاوی و مورد استعمال آن در پرورش کودکان کارشناسی ارشد 1343