اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

پریچهر به کیش

change-logo

پریچهر به کیش (بازنشسته)   (EN Page)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
نادر باقری مقایسه نگهداری ذهنی طول ومجموعه های کوچک عناصر ناپیوسته در کودکان عقب ماندة ذهنی خفیف و کودکان عادی کارشناسی ارشد دانلود 1369
سوسن پیله ور مقایسة رغبت های شغلی و حرفه ای نوجوانان ناشنوا و نوجوانان شنوا در شهر مشهد کارشناسی ارشد دانلود 1377
پرویز شریفی درآمدی آموزش نگهداری ذهنی ماده منفصل (مهره ها) به کودکان عقب مانده ذهنی خفیف پسر اول ابتدایی شهر اصفهان کارشناسی ارشد 1370
علیرضا صدقی مقایسه رفتار سازشی کودکان عقب مانده ذهنی با معلولیت حرکتی و کودکان عقب مانده ذهنی بدون معلولیت حرکتی در خانه و مدرسه کارشناسی ارشد 1374
زهرا فدایی وطن بررسی ومقایسه مفهوم خود میان دانش آموزان شنوا وناشنوای کلاسهای دوم و سوم راهنمایی کارشناسی ارشد دانلود 1377
زهره مختاری بختیار بررسی تفاوت رشد اجتماعی دانش آموزان شنوا وناشنوا پسر 10- 7 ساله شهر مشهد در سال تحصیلی 76- 1375 کارشناسی ارشد دانلود 1377
شهره میر میران مقایسه تحول عملیات منطقی - ریاضی در کودکان عادی وعقب ماندة ذهنی خفیف( مفاهیم ردیف بندی وطبقه بندی) کارشناسی ارشد دانلود 1370
علی مصطفائی بررسی انگیزه های شغلی در دانشجویان معلمان مراکز تربیت معلم ارومیه کارشناسی ارشد دانلود 1373