Faculty Members Faculty Members

Gholamali Afrouz

Gholamali Afrouz

Gholamali Afrouz    (FA Page)

Full Professor
Contact Number: 61117455
Room: -
Email: 

EducationsInternational RatingsMembershipsCompilation BooksNational ArticlesInternational ArticlesNational ConferencesInternational Conferences
FirstName And Last Name Project Name Degree download-thesis def-date
تهیه بسته آموزشی ارتقای کیفیت زندگی و بررسی اثر بخشی آن برسلامت روانی والدین کودکان با اختلال نارسایی توجه-بیش فعالی M.S Download 1391/11/29
تاثیر موسیقی درمانـی بر مهارت های حرکتـی و رفتـارهـای اجتماعـی کـودکان بـا نشانگان داون M.S Download 1384
بررسی رابطه رضامندی زوجیت والدین و میزان محبوبیت آنها در نزد فرزندان با آسیب شنوایی و عادی M.S Download 1392/11/05
طراحی و ارزیابی اثربخشی برنامه بازی درمانی عروسکی برای تقویت مهارت های ارتباطی کودکان خودمانده Ph.D Download 1389/07/06
مقایسه اثربخشی روش‏ها‏ی آموزشی¬کاهش¬استرس مبتنی بر ذهن¬آگاهی و حل مسئله اجتماعی در¬ارتقای تعامل مادر-کودک و رضامندی زناشویی در¬ مادران کودکان آهسته‏گام‏ Ph.D Download 1392/11/12
بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر بهبود مهارتهای اجتماعی کودکان خودمانده (7-9)سال در شهر تهران M.S Download 1386/11/05
تحلیل محتوای کتاب های درس فارسی دوره پیش حرفه ای دانش آموزان آهسته گام با رویکرد کارکردی و بررسی دیدگاه های معلمان نسبت به این کتاب ها M.S Download 1391/06/26
اثربخشی بازی های حسی و حرکتی خانواده محور با عروسک های دستی بر مهارت های کلامی و تعاملات اجتماعی کودکان خودمانده M.S Download 1397/06/31
بررسی نقش واسطه ای گفتار با خود در مدل مفهومی رابطه رشد زبان و دلبستگی ایمن با خودتنظیمی رفتاری کودکان ناشنوا و عادی: مطالعه ای مقطعی Ph.D Download 1394/07/12
تدوین و اثربخشی برنامهﯼ آموزش مهارت های اجتماعی خانواده- محور بر تعامل اجتماعی افراد بهره مند از کاشت حلزون شنوایی M.S Download 1390/06/29
بررسی تحلیلی و مقایسه ای رابطه ویژگی های زیستی ،شناختی ،روانی- اجتماعی و رضامندی زوجیت والدین باوزن نوزادان ایشان به هنگام تولد در شهرستان خدابنده استان زنجان M.S Download 1395/11/13
The Effectivness of Family- Centered Training Based on Social Competence on Social Skills and Parent- Child Interaction of Slow- Paced Children M.S Download 1394/11/27
اثر بخشی آموزش مدیریت خشم بر میزان آگاهی معلمان دانش آموزان کم توان ذهنی ( آهسته گام) و دیرآموز از راهبردهای کنترل خشم M.S Download 1387/04/08
اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی (SQP4R و خودنظارتی) بر افزایش درک¬ مطلب خواندن، دانش فراشناختی و عزت نفس دانش¬آموزان پسر با مشکلات خواندن M.S Download 1390/07/12
بررسی ویژگیهای زیستی،شناختی و روانی- اجتماعی والدین کودکان ناشنوا با بیش از یک فرزند استثنایی M.S Download 1386/11/10
میزان تاثیر توکل به خدا و امیدواری بر سلامت روان مادران کودکان نابینا و ناشنوا و آهسته گام M.S Download 1387/04/04
انطباق و هنجاریابی آزمون هوشی ویلیامز ویژه دانش آموزان نابینا و نیمه بینای 11/5 تا 14/5 ساله مدارس شهر تهران M.S Download 1378
طراحی برنامه آموزشی خانواده‌محور با روی‌آورد شناختی ـ رفتاریو بررسـی اثربخشـی آن بر سـلامت روانی والدین کودکان دارای نارسایی توجه / فزون‌کنشی و مهارت‌های ارتباطی آنان با فرزندان Ph.D Download 1388/09/17
بررسی تحلیلی و مقایسه ای فراوانی ازدواج های شش گانه خویشاوندی و غیر خویشاوندی در والدین دانش آموزان عادی و استثنایی با انواع آسیبهای خاص زیستی و شناختی در مناطق شهری و روستایی غرب تهران M.S Download 1387/10/02
بررسی رابطه سن ورود به پایه اول دبستان با پیشرفت تحصیلی، خلاقیت و نشاط معنوی در دانش آموزان تیزهوش M.S Download 96/11/18
تدوین برنامه «درمان با استفاده از حیوانات» و بررسی اثربخشی آن بر نشانگان اختلال-های طیف اتیسم در کودکان M.S Download 1392/06/31
The Effect of Therapeutic Play (Puppet Therapy) On Improving the Communication of Children with AutismBy M.S Download 1396/12/20
بررسی تحلیلی میزان آگاهی و نگرش دختران دبستانی نسبت به پدیده بلوغ همراه با تدوین برنامه جامع آموزشی ویژه دختران دبستانی M.S Download 1392/06/27
The moderator role of self-esteem in relation between social safeness and life satisfaction in adults with hearing impairment M.S Download 1396/11/16
بررسی و مقایسه سبکهای دلبستگی، شیوه های فرزندپروری و فرآیند ازدواج و فرزندآوری در والدین کودکان در خودمانده و عادی M.S Download 1386/11/06
تدوین برنامه ویژه اوقات فراغت خانواده‌محور و ارزیابی اثربخشی آن بر حافظه فعال، ظرفیت شناختی و مهارت‌های ارتباطی دانش‌آموزان آهسته‌گام Ph.D Download 1397/11/09
اثربخشی آموزش برنامه غنی سازی ارتباط بر رضامندی زوجیت و رابطه M.S Download 1392/03/22
بررسی و مقایسه وضعیت بهداشت روانی والدین کودکان نابینا, ناشنوا و عادی تهران M.S Download 1385
Developing a psycho-educational programfor mothers of premature infants and evaluatingits effectiveness on parental stress and mother infant interaction Ph.D Download 97/7/1
Developing a psycho-educational programfor mothers of premature infants and evaluatingits effectiveness on parental stress and mother infant interaction Ph.D Download 97/7/1
طراحی و اعتباربخشی برنامه درسی مهارت‎های اجتماعی برای دانش‎آموزان آهسته‎گام دوره ابتدایی و راهنمایی Ph.D Download 1388/07/11
طراحی برنامه آموزش بازداری پاسخ و بررسی اثربخشی آن در مقایسه با برنامه آموزش حافظه فعال بر نشانههای اختلال و مهارتهای اجتماعی دانشآموزان با اختلال کاستی توجه و بیشفعالی Ph.D Download 1392/11/15
بررسی تحلیلی فراوانی ازدواج های شش گانه خویشاوندی (پدر محور ، مادر محور و مضاعف) و غیر خویشاوند در والدین کودکان عادی و استثنایی با انواع آسیب های خاص زیستی و شناختی در مناطق شهری و روستایی تهران M.S Download 1387/06/16
کمال‌گرایی و حرمت خود در دانش‌آموزان دبیرستانی پایه اول تیزهوش و عادی M.S Download 1385
اثربخشی مداخلات آموزش خانواده بر بهبود رضایت مندی زوجیت و وزن نوزادان به هنگام تولد در شهر اصفهان Ph.D Download 1391/07/10
A Comparative studyof Biological, Cognitive, Psychological & Social Characteristics of Mothers and Marital Satisfaction of Parents along with its Impacts on Birth Weight in the City of Chalus M.S Download 1396/05/04
بررسی رابطۀ رضامندی زوجیت والدین با خلاقیت و سلامت روان فرزندان شاغل به تحصیل در مدارس استعدادهای درخشان M.S Download 1393/11/06
بررسی مقایسه ی رضامندی زوجیت و نشاط معنوی در والدین دانش آموزان آهسته گام و عادی M.S Download 1397/11/28
تأثیر آموزش زبان انگلیسی بر میزان انواع لکنت در زبان اول و دوم ( انگلیسی) M.S Download 1389/11/12
اثربخشی موسیقی‌درمانی فعال بر دامنۀ توجه و یادگیری ریاضی دانش‌آموزان آهسته‌گام (کم‌توان‌ذهنی) M.S Download 1392/10/04
بررسی تحلیلی ویژگی‌ها و نیازهای خانواده‌های داوطلب استفاده کننده از خدمات مراکز روان‌شناسی و مشاوره خانواده انجمن اولیا و مربیان تهران M.S Download 1391/07/15
اثربخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر تاب آوری، سخت رویی و بهزیستی معنوی مادران دارای کودکان آهسته گام M.S Download 1397/06/18
بررسی نیمرخ شناختی کودکان ناشنوای پیش¬زبانی با تجربه کاشت حلزون در گروه¬های سنی مختلف M.S Download 1393/11/04
بررسی تحلیلی و مقایسه ا ی ویژگی های زیستی، شناختی ، روانی و اجتماعی والدین خویشاوند(با پیوندهای ششگانه پدر محور ومادر محور) وغیر خویشاوند با بیش از یک فرزند استثنایی در شهرستان شهرکرد M.S Download 1389/07/03
مقایسه کمرویی دانش آموزان پایه اول دبیرستان مدارس عادی، نابینا و ناشنوا در شهــرتهـــــران M.S Download 1383
بررسی اثربخشی روش خودآموزی کلامی بر بهبود عملکرد ریاضی دانش آموزان دختر بانارسایی در حساب پایه پنجم ابتدایی M.S Download 1392/11/08
بررسی ویژگیهای زیستی شناختی و روانی اجتماعی والدین کودکان اوتیسم (14-6)در شهر تهران M.S Download 1386/11/10
بررسی تحلیلی فراوانی ازدواجهای شش گانه خویشاوندی ( پدر محور - مادر محور و مضاعف) و ازدواجهای غیرخویشاوندی در والدین دانش آموزان عادی و استثنایی با انواع آسیبهای خاص زیستی و شناختی در استان قم :گامی در جهت طراحی برنامه جامع ارائه خدمات مشاورهای در پیشگیری از معلولیت ها M.S Download 1387/10/15
طراحی برنامه آموزش شناخت اجتماعی با تاکید بر نظریه ذهن و بررسی اثربخشی آن بر کارکرد اجتماعی کودکان درخود مانده (اتیستیک) با عملکرد بالا Ph.D Download 1392/03/28
بررسی مقایسه ای وضعیت زیستی ،اجتماعی واقتصادی والدین دانش آموزان عادی ،عقب مانده ذهنی وتیز هوش سنین راهنمایی شهر تهران M.S 1374
بررسی مقایسه ای وضعیت زیستی ،اجتماعی واقتصادی والدین دانش آموزان عادی ،عقب مانده ذهنی وتیز هوش سنین راهنمایی شهر تهران M.S 1374
اثربخشی برنامه حرکت درمانی بر نشانگان بالینی، کارکردهای اجرایی و بهزیستی دانش آموزان با اختلال کاستی توجه و بیش فعالی و مقایسه آن با درمان نوروفیدبک Ph.D Download 1391/10/26
بررسی تحلیلی فراوانی ازدواج های شش گانه خویشاوندی وغیر خویشاوندی در والدین کودکان عادی و استثنایی و رابطه آن با انواع معلولیت در مناطق شهری و روستایی شهر ایلام "گامی در جهت طراحی برنامه جامع ارائه خدمات مشاوره ای در پیشگیری از معلولیت ها" M.S Download 1389/04/01
بررسی تحلیلی -مقایسهای ویژگیهای زیستی، شناختی، روانی و اجتماعی مادران و رضامندی زوجیت والدین و تأثیر آن بر وزن هنگام تولد نوزادان در شهر تهران M.S Download 1396/04/28
بررسی تحلیلی و مقایسه‌ای ویژگیهای زیستی، شناختی و روانی – اجتماعی والدین با بیش از یک فرزند استثنایی در شهر تهران «گامی در طراحی برنامه جامع مشاوره‌های ژنتیکی و پیشگیری از معلولیتها» M.S Download 1387/10/07
تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی برسازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسر دیرآموز پایه دوم M.S Download 1385
بررسی تحلیلی و مقایسه ای ویژگیهای زیستی ، شناختی و روانی – اجتماعی والدین با بیش از یک فرزند استثنایی در مناطق شهری و روستایی شهرستان ارومیه M.S Download 1388/06/31
بررسی تجربی تحول عملیاتی و رابطه آن با نتایج تحصیلی از کودکی تا نوجوانی ( آزمون شناوری اجسام) M.S 1366
بررسی تجربی تحول عملیاتی و رابطه آن با نتایج تحصیلی از کودکی تا نوجوانی ( آزمون شناوری اجسام) M.S 1366
Designing Music Based Developmental Relation Therapy (Floor Time) Program and Evaluating its Effectiveness on Improvement of Communications and Social Skills in Children with Autism Spectrum Disorders Ph.D Download 1395/01/31
تربیت ونهج البلاغه M.S Download 1365
تحول ظرفیت عملیاتی از کودکی تا نوجوانی و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی در گروهی از کودکان و نوجوانان ایرانی (آزمون آونگ) M.S 1366
بررسی و مقایسه عوامل مؤثر در رضایت شغلی و رضایت زناشویی در میان معلمان مدارس عادی، استثنایی و تیزهوشان M.S Download 1386/11/06
اثربخشی غنی‌سازی روابط درون‌خانوادگی بر مهارت‌های اجتماعی کودکان خودمانده و تاب‌آوری و ابراز هیجان خواهران و برادران آنان M.S Download 1397/10/30
فراوانی تحلیلی ازدواج¬های شش¬گانه خویشاوندی در والدین کودکان عادی و استثنایی و رابطه آن با انواع معلولیت در شهرستان همدان M.S Download 1389/07/04
بررسی مقایسه‌ای میزان بازداری، انعطاف‌پذیری و سلامت روان مادران کودکان M.S Download 1392/11/06
Developing the Quality of Life Improvement Program Based on Group Cognitive-Behavioral Approach and Evaluating Its Effectiveness on Quality of Life, Spiritual Health, Mental Health, and Adjustment of Adolescents with Visual Impairment Ph.D Download 1395/11/27
رابطه رضایت مندی زناشویی والدین با سلسله مراتب ارزش ها در دختران نوجوان آنان B.S Download 1392/06/27
Developing a family-based multimedia virtual aural rehabilitation program: Effectiveness on the auditory perception development, language abilities and social skills of deaf children with cochlear implant Ph.D Download 1398/06/21
بررسی نیازهای بهداشتی دانش آموزان آهسته گام از دیدگاه والدین آنها M.S Download 1386
A Comparative – Analytical Survey of Biological, Cognitive, Psychological & Social Characteristics of Mothers and Marital Satisfaction of Parents along with its Impacts on Birth Weight in the Islamshahr M.S Download 1396/04/20
ارزیابی اثر بخشی برنامه حرکت درمانی موزون لاکپشتی( بر کاهش نشانگان بالینی اختلال نقص توجه و بیش فعالی و بی قراری )پسران 7تا 12 سال( M.S Download 1397/11/29
تدوین برنامه آموزش مهارت های پیش کلامی و بررسی اثربخشی آن بر مهارت-های ارتباطی و اجتماعی کودکان خودمانده Ph.D Download 1394/06/31
بررسی تحلیلی و مقایسه ای ویژگیهای زیستی، شناختی و روانی – اجتماعی والدین با بیش از یک فرزند استثنایی در شهر ایلام M.S Download 1388/06/31
Development of Family- based Mindful parenting program for Mothers of Down syndrome children and the study of its effectiveness on Marital Satisfaction, psychological well-being and Mother-Child Interaction Ph.D Download 1396/06/25
بررسی اثر بخشی روش آموزش مستقیم بر یادگیری مفاهیم هندسی دانش ‏آموزان پایۀ پنجم دورۀ ابتدایی با مشکلات ریاضی M.S Download 1395/06/31
تاثیر آموزش یکپارچه سازی شنیداری بر کاهش نشانگان خودماندگی M.S Download 1390/07/09
ویژگی های زیستی، شناختی، خانوادگی و ارزیابی اثربخشی بازسازی شناختی خانواده محور بر تعاملات خانوادگی نوجوانان دو قطبی M.S Download 1395/06/28
پژوهشی در اثربخشی برنامه‌ی پویای تئاتر درمانی بر نوجوانان مقیم کانون اصلاح و تربیت (با تأکید بر شاخصه‌های نگرش اجتماعی و احساس خودارزشمندی) M.S Download 1398/04/02
تحلیل محتوای کارکردی کتابهای درسی ریاضی دوره ابتدایی دانش آموزان آهسته گام M.S Download 1391/06/07
طراحی برنامۀ بهبودبخشی روابط درون‌خانوادگی و ارزیابی اثربخشی آن بر رضامندی زوجیت، مهارت های فرزندپروری والدین و نشانه‌های بالینی اختلال رفتاری فرزندان Ph.D Download 1393/11/26
بررسی تحلیلی ویژگیهای زیستی شناختی روانی اجتماعی والدین خویشاوندی و غیر خویشاوندی ( با پیوندهای ششگانه ) با بیش از یک فرزند استثنایی در مناطق شهری و روستایی ایران , همدان M.S Download 1387/11/29
بررسی خودکارآمدی در خواهران و برادران نوجوان کودکان ناشنوا و آهسته‌گام M.S Download 1392/11/08
بررسی تحلیل ویژگیهای زیستی شناختی و روانی - اجتماعی والدین خویشاوند(با پیوندهای شش گانه پدر محور و مادر) و غیر خویشاوند با بیش از یک فرزند استثنایی در مناطق شهری و روستایی ایران -کرج(گامی در طراحی برنامه جامع مشاوره های ژنتیکی و پیشگیری از معلولیت ها ) M.S Download 1387/04/08
مقایسه رضامندی زوجیت در والدین کودکان با نشانگان داون با والدین کودکان عادی در شهر تهران M.S Download 1385
بررسی تصویرِ خود و ویژگی های عاطفی نوجوانان با اختلالات حرکتی، در آزمون های فرافکن و عینی M.S Download 1394/06/31
بررسی رضامندی زوجیت، سلامت روان و کیفیت زندگی در والدین کودکان عادی و استثنایی خویشاوند و غیرخویشاوند M.S Download 1392/11/01
اثربخشی روش یکپارچگی حسی بر بهبود توجه کودکان با اختلال کاستی توجه و بیش فعالی M.S Download 1392/10/08
طراحی برنامه بازی درمانی عروسکی و ارزیابی اثربخشی آن در مهارت های ارتباطی دانش آموزان آهسته گام M.S Download 1394/11/27
بررسی تحلیلی رفتارهای جنسی نوجوانان آهسته‌گام در دوران بلوغ جنسی از نگاه والدین و معلمان M.S Download 96/11/28
طراحی برنامۀ آموزش هوش هیجانی برای نوجوانان تک والد با مشکلات هیجانی و رفتاری و ارزیابی اثربخشی آن در سازگاری اجتماعی و مشکلات رفتاری آنان Ph.D Download 1393/11/29
سبک‌های اسنادی، خودکار آمدی تحصیلی و سلامت روان در دانش آموزان تیزهوش و عادی M.S Download 1383
Designing a family based neuropsychological interventions program and evaluating its effectiveness on Executive Functions and behavioral symptoms of children with symptoms of hyperactivity and restlessness Ph.D Download 1397/11/30
بررسی تحلیلی ومقایسه ای فراوانی ازدواج های شش گانه خویشاوندی ( پدر محور ، مادر محور و مضاعف ) و غیر خویشاوندی در والدین کودکان استثنایی با انواع آسیب های خاص زیستی و شناختی در شهرستان بابل M.S Download 1387/12/03
مقایسهء مهارتهای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ناشنوا ی دارای والدین شنوا و والدین ناشنوا M.S Download 1387/04/08
Designing cognitive rehabilitation program based on prospective memory and investigating its effectiveness on behavioral problems and executive functions of attention and working memory in children with attention deficit/hyperactivity disorder Ph.D Download 97/11/27
ارزیابی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر نشانه‌های بالینی اضطراب، و تصویر بدنی در ورزشکاران بدنساز مرد M.S Download 1394/07/13
اثربخشی بازی درمانی خانواده محور بر کاهش اختلالات رفتاری فرزندان و بهبود رابطه والدین با ایشان M.S Download 1393/11/07
آماده سازی و انطباق گفتار نشانه ای زبان فارسی و بررسی اثربخشی آن بر ادراک گفتار کودکان دبستانی با آسیب شنوایی Ph.D Download 1388/08/12
بررسی تحلیلی و مقایسه ای رابطه‌ی ویژگی‌های زیستی – شناختی و روانی – اجتماعی و رضامندی زوجیت و علائم روان‌تنی مادر با وزن هنگام تولد در شهرکرد M.S Download 1396/04/20
بررسی تحلیلی و مقایسه ای فراوانی ازدواجهای شش گانه خویشاوندی ( پدر محور مادر محور مضاعف) و غیر خویشاوند ی در والدین کودکان عادی و اشتثنایی با انواع خاص زیستی و شناختی در مناطق شهری و روستایی ایران ‌ـ شرق ‌تهران گامی در جهت طراحی برنامه جامع ارائه خدمات مشاوره ای در پیشگیری از معلولیت ها M.S Download 1387/12/19
بررسی تحلیلی ومقایسه ای فراوانی ازدواج های شش گانه خویشاوندی (پدر محور ، مادر محور و مضاعف ) و غیر خویشاوندی والدین دانش آموزان عادی و استثنایی با انواع آسیب های خاص زیستی و شناختی ، در شهر اراک M.S Download 1387/09/25
بررسی تحلیلی و مقایسه ای ویژگیهای زیستی، شناختی و روانی – اجتماعی والدین M.S Download 1387/10/15
بررسی تحلیلی رابطه ترکیب گروه‌های خونی، فصل انعقاد نطفه و سن زیستی والدین با فراوانی کودکان با نشانگان داون در شهر تهران Ph.D Download 1390/06/20
مقایسه ویژگی های زیستی، روانی ، شناختی و اجتماعی والدین کودکان با نشانگان داون با والدین کودکان عادی در شهر تهران M.S Download 1384
طراحی و بررسی اثربخشی برنامۀ بخشایش‌گری در ارتقای رضامندی زوجیت، سلامت روانی و تعاملات مادر – کودک در مادران کودکان آهسته گام Ph.D Download 1393/06/29
فراوانی ازدواج های شش گانه خویشاوندی در والدین کودکان عادی و استثنایی و رابطه آن با انواع معلولیت در مناطق شهری و روستایی شهرستان اردبیل "گامی در جهت طراحی برنامه جامع ارائه خدمات مشاوره ای در پیشگیری از معلولیت ها" M.S Download 1388/06/31
رابطه محبوبیت والدین از نظر فرزندان با نشاط معنوی و خلاقیت دانش‌آموزان دبیرستان‌های استعداد درخشان M.S Download 1396/06/22
طراحی برنامه جامع توانبخشی خانواده محور و بررسی اثربخشی آن بر رشد مهارت های ارتباطی و اجتماعی-هیجانی کودکان ناشنوا Ph.D Download 1395/02/14
بررسی تحلیلی و مقایسه ای فراوانی ازدواجهای شش گانه خویشاوندی (پدر محور, مادر محور و مضاعف) و غیر خویشاوندی در والدین کودکان استثنایی با انواع آسیبهای خاص زیستی و شناختی در شهر کرمان M.S Download 1387/04/21
مقایسه سلامت روانی و رضامندی زوجیت در والدین کودکان فلج مغزی و والدین کودکان عادی M.S Download 1386
طراحی و اعتباریابی برنامه آموزش کارکردهای اجرایی و اثربخشی آن بر کارکردهای اجرایی و مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی کودکان اتیستیک با عملکرد بالا Ph.D Download 1392/06/23
بررسی تحلیلی و مقایسه ای حافظه دیداری دانش آموزان دختر سنین 11 تا 18 سال با آسیب شنوایی و بدون آسیب شنوایی M.S Download 1391/06/28
ریاضیات کاربردی برای دانش آموزان آهسته گام (عقب مانده ذهنی آموزش پـذیـر) M.S Download 1384
طراحی برنامه درسی مهارت های پیش حرفه ای برای دانش آموزان آهسته گام(کم توان ذهنی) در دوره ابتدایی Ph.D Download 1389/11/04
بررسی ویژگیهای شخصیتی واقتصادی وسطح تحصیلات والدین دانش آموزان برگزیده جشنواره بین المللی خوارزمی M.S Download 1378
بررسی ومقایسه نیازهای والدین دانش آموزان عقب مانده ذهنی سازش نایافته وعادی M.S Download 1375
بررسی تأثیر یکپارچگی حسی خانواده محور بر مهارتهای ادراکی – حرکتی کودکان سندرم داون 5-8 ساله M.S Download 1392/10/14
بررسی اثرآسیب زایی محیط برشیوع عقب ماندگی ذهنی کودکان درشهرمشهد M.S Download 1382
عنوان پژوهش :بررسی نگرش معلمان مدارس عادی نسبت به ویژگی ها وتوانایی های دانش آموزان M.S Download 1393/11/29
تأثیر آموزش اصول اصلاح رفتار به والدین کودکان آهسته گام در کاهش مشکلات رفتاری فرزندان آنان M.S Download 1386
بررسی تحلیلی فراوانی ازدواج های شش گانه خویشاوندی(پدر محور،مادر محور و مضاعف)و غیر خویشاوندی در والدین کودکان استثنایی با انواع آسیب های خاص زیستی ، شناختی و حسی و حرکتی در شهرستان سبزوار M.S Download 1389/01/25
The effectiveness of transcranial direct current stimulation (tDCS (on increasing executive function and reducing dyscalculia symptom in children with dyscalculia based on event-related potential (ERP) M.S Download 1394
بررسی رشد مهارت های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان با آسیب شنوایی شاغل به تحصیل در مدارس ویژه و تلفیقی در دوره ابتدایی شهر اهواز Download 1392/11/08
واحه آرام (مکانی برای آرامش در شهر) B.S Download 1387/06/30
نقش درمانگری مذهبی در درمان بیماری وسواس عملی شستشو در زمان عامل وغیر عامل به احکام دینی M.S Download 1374
هنجاریابی مقیاس هوش استنفورد_بینه خردسال (ٍESB5) Ph.D 1385
بررسی ومقایسه میزان عزت نفس دانش آموزان عادی و نابینا 12 - 10 ساله M.S Download 1376
بررسی رابطه عدالت سازمانی و رضایت شغلی معلمان مدارس عادی،‌استثنایی واستعدادهای درخشان M.S Download 1390/07/05
بررسی وضعیت زیستی شناختی وخانوادگی کودکان ونوجوانان بزهکار M.S Download 1377
بررسی کمروئی در دانش آموزان پایه اول دبیرستان مدارس عادی و تیزهوش اسلامشهر M.S Download 1377
مقایسه عملکرد دانش آموزان پایه سوم ابتدایی نارساخوان و نارسا نویس با دانش آموزان عادی در خرده آزمونهای وکسلرکودکان -بازنگری شده (WISC-R) مشهد M.S Download 1380
اثربخشی آموزش حل مسئله بر نگرش اجتماعی و سلامت روان دختران نوجوان بزهکار شهر تهران M.S Download 1394/04/01
طراحی و اجرای نرم افزار آموزشی جهت آموزش مواد خواندن کاربردی برای دانش آموزان آهسته گام با (نشانگان داون) مقطع ابتدایی شهر تهران M.S Download 1387/07/28
بررسی تاثیر یاددهی درتحول ذهنی کودکان عقب ماندة ذهنی آموزش پذیر M.S Download 1370
بررسی اثربخشی مداخله آموزشی خانواده محور بر رشد حرکتی و کلامی کودکان آهسته گام با نشانگان داون« 6-4 سال» M.S Download 1392/07/10
بررسی نگرش والدین کودکان مبتلا به سندرم داون نسبت به قابلیت ها و آینده شغلی اجتماعی آنان دراستان مازندران M.S Download 1374
بررسی توسعه الگوهای حرکتی و رابطه آن با کنش های هوشی در کودکان عقب ماندة ذهنی M.S 1373
Effectiveness of mindfulness and Schema therapy in emotional regulation and emotional schemas persons with persistent depressive disorder M.S Download 1394/06/30
بررسی علل زیستی، شناختی و خانوداگی پدیده مردودی در پایه اول و دوم ابتدایی شهرستان استهبان M.S Download 1376
بررسی نگرش معلمان مدارس عادی نسبت به ویژگی‌ها و قابلیت‌های دانش‌آموزان نابینا و ناشنوا در شهر تهران گامی در جهت آموزش تلفیقی M.S Download 1389/03/31
بررسی مهارتهای زبانی درکودکان عقب ماندة ذهنی دچار سندرم داون M.S Download 1369
مقایسه شدت و فراوانی علایم، تنظیم هیجانی و حل مسأله در زنان مبتلا به PTSD معتاد و غیر معتاد M.S Download 1395/06/29
بررسی رابطه میزان رضامندی زوجیت والدین با سلامت روان و خلاقیت فرزندان دختر شاغل به تحصیل در مدارس استعدادهای درخشان شهر تهران M.S Download 1392/07/17
تدوین برنامه توسعه حرفه ای فراگیر- حمایتی و ارزیابی اثربخشی آن بر نگرش و خودکارآمدی حرفه ای معلمان در آموزش Ph.D Download 98/7/09
بررسی مقایسه‌ای حمایت اجتماعی دریافت شده، حمایت اجتماعی ادراک شده، خودکارآمدی و سلامت روان در دانش‌آموزان تیزهوش و متوسط M.S Download 1392/07/14
کنترل روان شناختی و غیر دارویی صرع درکودکان و نوجوانان Ph.D Download 1380
بررسی تعادل روانی - اجتماعی والدین کودکان عقب ماندة ذهنی آموزش پذیر در شهرستان زاهدان M.S Download 1375
بررسی مسائل و مشکلات پژوهش و برنامه ریزی در وزارت آموزش وپرورش M.S Download 1366
بررسی مسائل روانی، اجتماعی مادران کودکان عقب ماندة ذهنی آموزش پذیر M.S Download 1367
تدوین مقیاس نوین تلفیقی سنجش ناتوانی های یادگیری در دانش آموزان دبستانی M.S Download 1393/06/29
بررسی تحلیلی و مقایسه ای ازدواج های شش گانه خویشاوندی و غیر خویشاوندی در والدین کودکان عادی و استثنایی با انواع آسیب های خاص زیستی و شناختی در مناطق شهری و روستایی کرج M.S Download 1387/10/30
Studying the effectivenss of problem solving program on social adaptation of gifted students M.S Download 1395/06/29
مقایسه ویژگیهای حسی و شناختی نوجوانان بزهکار و غیربزهکار سنین 18-12 سالگی M.S Download 1374
تحول شناختی کودکان ناشنوا براساس نظریه ذهن Ph.D Download 1385
تحلیل مواد هوش آزمای انفرادی استنفورد بینه بر روی کودکان 11 و 12 ساله تهرانی M.S 1366
ارزیابی برنامه توانبخشی گروهی شر مبتنی بر مدل پردازش حسی دان و اثربخشی آن بر کاهش نشانگان خودماندگی در کودکان خودمانده با کارکرد بالا Ph.D Download 1393/06/31
Designing a computer-based neurocognitive program for development and implementation a clinical decision support system in order to identify the preschool children at risk for dyslexia Ph.D Download 1394/11/04
بررسی ارتباط بین ویژگیهای روانشناختی ورضایت شغلی دربین معلمان دانش آموزان عقب ماندة ذهنی M.S Download 1380
اعتدال در نظام تربیتی و اخلاقی اسلام M.S 1364
رابطه رضامندی زوجیت و مشکلات رفتاری کودکان آهسته¬گام با نشانگان داون و مقایسه آنها با کودکان عادی M.S Download 1390/07/06
طراحی برنامه ی مدیریت هیجانات و ارزیابی اثربخشی آن بر کنترل خشم و ارتقای سلامت روان بازیکنان خشن فوتبال M.S Download 1393/11/30
طراحی برنامه دقیق آموزی (PT) در خواندن و ارزیابی اثر‌بخشی آن بر افزایش میزان سرعت، صحت خواندن و روان‌خوانی دانش‌آموزان با مشکلات خواندن Ph.D Download 1396/04/31
بررسی تحلیل ویژگی های زیستی, شناختی و روانی - اجتماعی والدین کودکان مبتلا به فلج مغزی و مقایسه آن با والدین کودکان عادی در شهر تهران M.S Download 1385
بررسی رابطه بین سلامت سازمانی دبیرستان های دخترانه دولتی شهر تهران با سلامت روانی مدیران آنها M.S Download 1390/12/14
بررسی تاثیر برنامه ی مداخله ای مثبت اندیشی بر سلامت روان وباورهای غیر منطقی نوجوانان بزهکار M.S Download 1393/09/15
مقایسه توزیع درجه خویشاوندی والدین درکودکان استثنائی وعادی M.S Download 1370
بررسی رابطه کنشهای عامل با باورهای کلیشه ای در نوجوانان بزهکار و غیربزهکار M.S Download 1390/07/03
بررسی مقایسه ای فراوانی ازدواج های خویشاوندی بین والدین کودکان عقب ماندة ذهنی و عادی در استان لرستان M.S Download 1377
تدوین برنامه کاردرمانی خانواده محور و ارزیابی اثربخشی آن در توسعه‌ی مهارت‌های حرکتی کودکان پیش دبستانی با فلج مغزی M.S Download 1392/11/07
مقایسة کمرویی دانش آموزان سال اول دبیرستان براساس جنسیت وسطح پیشرفت تحصیلی M.S Download 1378
بررسی و اثربخشی آموزش برنامه دانش افزایی تخصصی مادران در قلمرو خلاقیت بر خلاقیت کودکان تیزهوش آنها M.S Download 1386/11/05
بررسی مقایسة وضعیت زیستی اجتماعی واقتصادی والدین دانش آموزان عادی عقب ماندة ذهنی وتیزهوش سنین راهنمایی شهرتهران M.S Download 1374
رابطه جهت گیری هدفی و کمال گرایی با خلاقیت در دانش آموزان دبیرستانی شاغل به تحصیل در مدارس استعدادهای درخشان M.S Download 1387/06/20
مقایسه نارسایی هیجانی در دانش‌آموزان نارساخوان و عادی M.S Download 1393/10/25
بررسی تاثیر برنامه های اطلاع رسانی و آموزش خانواده برنگرش والدین کودکان عقب ماندة ذهنی آموزش پذیر نسبت به فرزندان خود در شهرستانهای استان تهران M.S Download 1376
بررسی مقایسه ای فراوانی ازدواج های خویشاوندی والدین کودکان عقب ماندة ذهنی وکودکان عادی M.S Download بی ت
بررسی و مقایسه ویژگی های شناختی و رشد روانی - اجتماعی بین نوجوانان بزهکار وغیر بزهکار (بهنجار) M.S Download 1375
مقایسه میزان پیشرفت تحصیلی رشد اجتماعی کودکان دیرآموز (مرزی) شاغل به تحصیل درکلاسهای اول ویژه کودکان دیرآموز وکلاسهای عادی در سطح شهرمشهد M.S Download 1377
بررسی مقایسه ای مهارت های حرکتی دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری درریاضیات با دانش آموزان عادی پسر پایه های سوم وچهارم مقطع ابتدایی شهرگنبد کاووس سال 76- 75 M.S Download 1376
بررسی تحلیلی و مقایسه ای فراوانی ازدواج های شش گانه خویشاوندی(پدر محور, مادر محور و مضاعف)و غیر خوشاوندی در والدین کودکان استثنایی با انواع آسیب های خاص زیستی و شناختی در شهر تهران M.S Download 1387/12/19
بررسی تحلیلی ومقایسه ای مولفه ها ی رضامندی زوجیت در زوجهای غیرخویشاوند و خویشاوند با پیوندهای شش گانه خویشاوندی M.S Download 1394/06/26
طراحی برنامه آموزشی کارکردهای اجرایی و ارزیابی اثربخشی آن بر دامنه توجه کودکان با نقص توجه M.S Download 1394/06/26
بررسی علل روانی اجتماعی طلاق درایران M.S 1366
بررسی مقایسه ویژگی های زیستی، شناختی، روانی، و اجتماعی والدین کودکان با نشانگان دوان با والدین کودکان عادی در شهر کرمانشاه M.S Download 1382
بررسی نظرات اولیاء ومربیان نسبت به برنامه های آموزشی وآینده شغلی دانش آموزان نابینادرشهراصفهان M.S Download 1375
مقایسه میزان فشار روانی و رضامندی زناشویی و حمایت اجتماعی ادراک شده والدین کودکان آهسته گام و کودکان عادی در استان گلستان M.S Download 1390/11/30
اثربخشی برنامه تقویت غیر مشروط و تقویت تفکیکی رفتارهای دیگربر کاهش مشکلات رفتاری سه کودک خودمانده M.S Download 1390/07/06
بررسی مقایسه ای میزان تهییج طلبی نوجوانان بزهکار و عادی M.S Download 1382
بررسی تحلیلی فراوانی ازدواج‌های شش گانه خویشاوندی (پدرمحور، مادرمحور و مضاعف) و غیر خویشاوندی در والدین کودکان عادی و استثنایی با انواع آسیب‌های خاص زیستی و شناختی در استان مازندران، شهر آمل M.S Download 1387/07/03
اثربخشی برنامه آموزش شیوه های فرزند پروری ویژه والدین کودکانآهسته گام بر کارکرد خانواده و تعاملات والد- کودک M.S Download 1394/06/30
مقایسه علل زیستی، شناختی، خانوادگی ورفتاری پدیده - مردودی در دانش آموزان مقطع راهنمایی M.S Download 1379
متناسب‌سازی برنامه آموزش فرزندپروری با نگاه مثبت در بستر ارزش‌های فرهنگی و ارزیابی اثربخشی آن بر رضامندی زوجیت و سلامت روانی‌ والدین کودکان آهسته‌گام Ph.D Download 1394/10/09
بررسی پیمایشی مقایسه ای دانش، نگرش، و عملکرد معلمان عادی نسبت به صرع در تهران و خارطوم M.S Download 1389/05/09
انسان و تربیت او از دیدگاه قرآن M.S 1363
بررسی رابطه تربیت تولد فرزندان با میزان بهرة هوشی در خانواده های دارای فرزند عقب ماندة ذهنی M.S Download 1381
رابطه خصیصه های شخصیت با رضامندی زوجیت در زوج های خویشاوند و غیر خویشاوند در تهران M.S Download 1394/06/29
Analytically and comparatively investigating the processes of marriage, pregnancy, childbearing, marital satisfaction in parents of children with autism and parents M.S Download 1395/11/13
تدوین برنامه آموزش شناخت اجتماعی برپایه نظریه ذهن و اثربخشی آن بر رشد اجتماعی وتوانایی دیدگاه گیری نوجوانان آهسته گام با نشانگان داون M.S Download 1391/06/29
تاثیردرمان با سیر برکاهش شلی عضلانی در کودکان با نشانگان داون M.S Download 1389/08/04
تدوین برنامه معنا درمانی بر پایه ارزش¬های اسلامی ـ ایرانی و ارزیابی اثربخشی آن بر نشاط معنوی و رضامندی زوجیت در والدین کودکان استثنایی Ph.D Download 1397/06/31
تحلیل هوش آزمای انفرادی استنفرد-بینه بررسی عملی بودن اجرای تست استنفرد-بینه برروی کودکان یک ونیم ساله M.S 1366
A study on the quality of life, Job satisfaction and mental health among teacher of special and regular school M.S Download 1396
مقایسه عملکرد کودکان عقب ماندة سندروم داون وغیر سندروم داون، در آزمون مهارتهای حرکتی برونینکز - اوزرتسکی M.S Download 1374
طراحی و تدوین برنامۀ آموزش حل مسئله بین فردی با رویکرد خلاقانه و ارزیابی اثربخشی آن بر ارتقای خلاقیت و مهارت‌های اجتماعی دختران دبستانی سرآمد Ph.D Download 1393/09/19
هنجاریابی مقیاس هوشی استانفورد- بینه خردسال (ESB5) Ph.D Download 1385
ارزیابی برنامه درسی ریاضی دانش آموزان آهسته گام وارائه الگوی مطلوب M.S Download 1389/02/31
بررسی اثربخشی برنامه آموزش ذهن آگاهی بر کاهش استرس والدین و افزایش رضامندی زوجین در مادران کودکان خودمانده M.S Download 1394/11/19
اثر بخشی تعامل هدایت شده کودکان طیف اوتیسم با والدین برکاهش ناشنگان بالینی این کودکان M.S Download 1393/06/29
بررسی مقایسه ای وتحلیلی ویژگی های زیستی، شناختی وروانی – اجتماعی در والدین خویشاوند وغیر خویشاوند دارای بیش از یک فرزند استثنایی در مناطق شهری و روستایی ورامین،پاکدشت ،قرچک وپیشوا M.S Download 1390/02/20
بررسی اثر بخشی پیش سازمان دهنده بر یادگیری درس جغرافیا در دانش آموزان پسر پایه ی دوم دبیرستان های ناحیه ی یک شیراز M.S Download 1382
بررسی ویژگیهای زیستی - روانی - اجتماعی والدین کودکان مبتلا به فلج مغزی M.S Download بی ت
بررسی نگرش والدین کودکان عقب ماندة ذهنی وعادی نسبت به آیندة شغلی وحرفه ای فرزندانشان در شهرستان مشهد M.S Download 1376
بررسی مقایسه ای میزان افسردگی مادران کودکان عقب ماندة ذهنی آموزش پذیر ومادران کودکان عادی M.S 1371
مقایسه ویژگیهای روان شناختی نوجوانان مصروع وعادی M.S Download 1378
بررسی تاثیر آموزش مهارتهای حافظه (مرور ذهنی) در بهبود عملکرد یادآوری گروهی از دانش آموزان عقب ماندة ذهنی(10- 8) ساله مقطع آمادگی در شهر اراک M.S