Faculty Members Faculty Members

Khodayar Abili

Khodayar Abili

Khodayar Abili    (FA Page)

Professor
Contact Number: 61117414
Room: -
Email: 

Translated BooksNational ArticlesInternational ArticlesNational ConferencesInternational Conferences
FirstName And Last Name Project Name Degree download-thesis def-date
Parvari Amin مطالعه تطبیقی کیفیت خدمات آموزشی به دانشجویان در دانشگاه های تهران و تربیت مدرس با استفاده از مدل سرکوال ( مطالعه موردی : گروه های آموزشی علو انسانی) M.S
Reza Asarzadeh بررسی رابطه بین آموزش ضمن خدمت و مدییت دانش در شرکت نفت قلات قاره ایران M.S
Rahmani Esmail ارزیابی تاثیرات برون سپاری آموزش بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر بوستان و گلستان ارائه عملکرد علمی جهت بهبود آن M.S
Hatam Faraji Deh Sorkhi مطالعه مقایسه ای سرمایه اجتماعی سازمانی در پردیس علوم انسانی و پردیس علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران از نظر کارشناسان آنها M.S
Khald Gholami بررسی اثر بخشی دوره های آموزش سرپرستی ستاد شرکت ملی گاز ایران و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود وضعیت آن M.S
Mohammadali Godarzi طراحی مدل توانمند سازی مدیران مراکز دانشگاه جامع علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی Ph.D
Mandana Javanak Liavali طراحی الگوی توسعه حرفه ای مدیران آموزش پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی دولتی شهر تهران ( با تاکید بر مدیران گروههای آموزشی Ph.D
Jabbari Lotfali طراحی مدل ممیزی درونی فرایندهای آموزشی و پژوهشی در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مطالعه موردی: دانشگاه شاهد) Ph.D
Amiri Mahdi بررسی مقایسه ای نظرات کارکنان ستادی شرکت کننده در دوره های ضمن خدمت مبانی کار آفرینی آموزش کارآفرین شرکت ملی گاز ایران در باره تاثیر دوره های مذکور بر عملکرد کارآفرینان آن M.S
Abbas Maleki بررسی راهبرد های انتقالی دانش در کارکنان شرکت پایانه های نفتی ایران M.S
Ebrahim Mazari بررسی رابطه ویژگی های خود توسعه ای مدیران وو عملکرد آنان و ارائه راهکارهای بهبود وضعیت مدیران مدارس شهر ری در سال تحصیلی 92-91 M.S
Ebrahim Mazari طراحی الگوی خودتوسعه ای رهبری مدیران دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی (مورد دانشگاه تهران) Ph.D
Seyed mohamad reza Meshkati بررسی رابطه بین رفتاری شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی کارشناسان دانشگاه تهران M.S
Azizai Mohammad بررسی فعالیت توانمندی سازی مدیران مداری متوسطه استان کردستان M.S
Rashidi Mohammad mehdi طراحی نظام مدیریت (توسعه و نگهداشت ) سرمایه انسانی برتر در صنعت نفت Ph.D
Mahdi Momeni بررسی رابطه بین ارزیابی عملکرد و مدیریت دانش مدیران دبیرستان های شهر زاهدان از دیدگاه مدیران و دبیران M.S
Seyed emad aldin Montaseri ارزیابی نظام جدید ارزیابی عملکرد معلمان از نظر ذی نفعان آن ( مورد : مقاطع متوسطه شهر اهواز) M.S
Samira Mousavi belfe teimoori شناسایی وضعیت موجود مدیریت منابع انسانی سازمان تامین اجتماعی بر اساس مدل تعالی منابع انسانی M.S
Naser Nasiezie طراحی الگوی مشارکت برای مدارس شهر زاهدان Ph.D
Runak Nasiri ارزیابی فعالیت های توسعه دانش در شرکتهای صنعتی استان کردستان M.S
Ali Noruzy طراحی الگوی تعالی نوآوری خدمات در موسسات آموزش عالی غیر دولتی شهر تهران Ph.D
Sara Rahmati karahrodi ارزیابی مدیریت استعداد درواحد منابع انسانی شرکت خودرو سازی سایپا M.S
Unes Romiani "طراحی الگوی استعداد یابی و استعداد گزینی اعضای هیات علمی در دانشگاه های جامع با تراز عملکرد منطقه ای ( مورد : دانشگاه لرستان)" Ph.D
Tahereh Shafaie yamcheloo شناسایی وضعیت موجود مسئولیت اجتماعی دانشگاه مبتنی بر مدل والایس (مورد : دانشگاه تهران)بر اساس دیدگاه اعضای هیات علمی و ارائه راهکار جهت بهبود آن M.S
Sara Shafieifar امکان سنجی اجرای مدیریت دانش در سازمان تامین اجتماعی M.S
SOMAIYEH SHEIKHI IASARI بررسی رابطه بین توسعه ی اعضای هیات علمی دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران و رفتار شهروندی سازمانی آنان M.S
Elham Shokri somhe Kabodin امکان سنجی پیاده سازی مدیریت دانش در دانشکده های روانشناسی دانشگاههای تهران و علامه طباطبایی M.S
Mohamad Taymorzadeh بررسی رابطه بین آموزش های ضمن خدمت و عملکرد شغلی کارشناسان ایران خودرو و دیزل از نظر کارشناسان ارائه راهکار برای بهبود برنامه های آموزش ضمن خدمت آنان M.S
Alireza Youzbashi طراحی و تبیین الگوی اثر بخش انتقال یادگیری در سازمانها ( مورد : شرکت ملی گاز ایران) Ph.D
Mojtaba Zare khalili بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در شرکت بیمه آسیا M.S
برنامه جذب نیروی انسانی در صنعت گاز و ارائه راهکارهای بهبود آن M.S
بررسی رابطه بین آموزش ضمن خدمت و مدیریت دانش در شرکت نفت فلات قاره ایران و ارائه راهکار جهت بهبود آن M.S Download 1392/07/15
بررسی نقش معنویت در سازمان در توسعه اعضای هیئت علمی دانشگاه قم M.S Download 1397/11/30
بررسی عوامل موثر بر بهره وری نیروهای دانشگر شرکت ملی نفت ایران M.S Download 1389/07/24
ادراک و نگرش دبیران ریاضی شهر تهران، نسبت به ماهیت ریاضیات و آموزش آن M.S Download 1391/04/24
بررسی نظرات اعضا کانونهای بازنشستگان آموزش و پرورش استان گلستان درباره عملکرد کانونها و ارائه راهکارهای عملی M.S Download 1389/12/18
عنوان بررسی نظرات اعضای کانون های بازنشستگان استان گلستان در باره عملکرد کانون ها و ارائه راهکارهای عملی M.S
طراحی الگوی بازمهندسی فرآیندهای آموزشی دانشگاه براساس الزامات سازمان ناب(مورد: دانشگاه عالی دفاع ملی) Ph.D Download 1398/11/30
تعیین عوامل سازمانی مرتبط با بهره وری مدیر ن سازمان مبانی شرکت ایران خودرو M.S
طراحی الگویی ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزشی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن M.S
طراحی الگوی ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی شرکت توسعه نیشکر وصنایع جانبی M.S Download 1385
طراحی الگوی توسعه حرفه‌ای مدیران آموزش پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی دولتی شهر تهران(با تاکید بر مدیران گروه های آموزشی) Ph.D Download 1396/11/23
طراحی الگوی توسعه حرفه‌ای مدیران آموزش پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی دولتی شهر تهران(با تاکید بر مدیران گروه های آموزشی) Ph.D Download 1396/11/23
بررسی عوامل موثر بر بهره وری نیروهای دانشکده شرکت ملی نفت ایران M.S
ادراک معلمان از تنبیه و تشویق در نظام آموزشی مقطع ابتدایی در شهرستان رباط کریم 94-1393 M.S Download 1394/08/10
"مطالعه و طراحی مدل توانمندسازی اعضای هیات علمی"مورد دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال تحصیلی 89-90 M.S Download 1390/07/15
ارزیابی دوره‌های آموزش الکترونیکی در دانشگاه تهرانمطالعه موردی دانشکدههای: علوم تربیتی و روانشناسی، مدیریت، کارآفرینی M.S Download 1394/06/22
ارزیابی تأثیرات برون سپاری آموزش در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر بوستان و گلستان، و ارائه راهکار عملی جهت بهبود آن. M.S Download 1389/12/12
طراحی نظام مدیریت توسعه و نگهداشت سرمایه انسانی برتر در صنعت نفت Ph.D Download 1393/04/08
چگونگی شناسایی فرصتهای کارآفرینانه:نظریه ای برخاسته از داده ها M.S Download 1389/11/17
طراحی الگوی رضایت از زندگی اعضای هیأت علمی بازنشسته دانشگاه‌های دولتی شهر تهران Ph.D Download 1396/06/31
بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش در شرکت سهامی بیمه آسیا در شهر تهران M.S Download 1390/11/30
طراحی الگوی مناسب مدیریت تغییر سازمانی با تاکید بر عوامل درونی برای دانشگاههای جامع دولتی Ph.D Download 1388/07/07
ارزیابی رفتار شهروندی سازمانی کارشناسان دانشگاه تهران M.S
ارزیابی رفتار شهروندی سازمانی کارشناسان دانشگاه تهران M.S Download 1388/12/15
بررسی رابطه بین توسعه¬ی اعضای هیأت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران و رفتار شهروندی سازمانی آنان M.S Download 1392/11/30
ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزش کوتاه مدت سرپرستان در شرکت ایران خودرو و ارائه راهکارهای عملی برای بهبود وضعیت موجود M.S Download 1384
A survey of faculty members on the current situation of social responsibility in universities (A case of University of Tehran) M.S Download 1395/04/15
برنامه های جذب نیروی انسانی در صنعت گاز و ارائه راهکارهای بهبود آن M.S Download 1389/04/06
Developing a Model for Appropriate Combination of Faculty Members’ Teaching & Research Activities at the University of Tehran Ph.D Download 1397/03/30
ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی ، مورد مطالعه: مجتمع آموزشی مفید M.S Download 1398/06/31
ارائه الگویی برای پیش بینی میل به ماندگاری معلمان در آموزش و پرورش ایران(مورد : استان ایلام) Ph.D Download 1388/04/01
ارائه الگوی ارزیابی تاثیر تغییر سازوکارهای تخصیص منابع مالی برعملکرد آموزشی گروه‌های آموزشی دانشگاهی : برعملکرد آموزشی گروه‌های آموزشی دانشگاهی :مورد پژوهی دانشگاه تهران Ph.D Download 1388/06/21
بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در دانشکده های علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران M.S Download 1389/09/13
بررسی اثربخشی دوره های آموزش سرپرستی ستاد شرکت ملی گاز ایران و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود وضعیت آن M.S Download 1391/07/15
موانع اثر بخشی دوره های آموزشی پالایشگاه نفت اصفهان M.S
بررسی موانع اثربخشی دوره های آموزشی پالایشگاه نفت اصفهان M.S Download 1388/08/25
بررسی مقایسه ای سرمایه اجتماعی سازمانی در پردیس های علوم انسانی و علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران از نظر کارشناسان آنها M.S Download 1388/12/15
طراحی مدل توسعه و توانمند سازی مدیران مراکز آموزش عالی علمی- کاربردی Ph.D Download 1388/07/21
طراحی الگوی خودتوسعه‌ای رهبری مدیران دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی(مورد: دانشگاه تهران) Ph.D Download 1398/11/27
بررسی راهبردهای انتقال دانش در بین کارکنان شرکت پایانه های نفتی ایران M.S Download 1391/11/15
ادراک معلمان پژوهنده از فرایند اقدام پژوهی M.S Download 1389/06/31
طراحی الگوی ارزیابی دانش‌محوری دانشگاه تهران Ph.D Download 1397/06/31
بررسی رابطه بین عملکرد و مدیریت دانش مدیران دبیرستانهای شهر زاهدان از دیدگاه مدیران و دبیران M.S Download 1391/03/27
بررسی نظر کارشناسان درباره فعالیت های توسعه دانش در شرکت های صنعتی منتخب استان کردستان M.S Download 1389/09/13
ارزیابی عملکرد گروههای آموزشی در بهبود تدریس زبان انگلیسی از دیدگاه دبیران زبان ومدیران مدارس راهنمایی استان ایلام در سال تحصیلی89-88 M.S Download 1389/10/22
ارزیابی وضعیت مدیریت دانش در پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران M.S Download 1389/08/22
ارزیابی وضعیت مدیریت دانش در پردیس دانشکده های فنی دانشگاه های تهران M.S
بررسی عوامل موثر بر ارتقاء اثر بخشی دوره های آموزشی شرکت ملی نفت ایران و ارئه مدل اثر بخشی آموزشی مناسب M.S
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪل ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ M.S Download 1395/04/15
ارزیابی مرکز آموزش مدیریت دولتی تهران بر اساس مدل ارزیابی سیپ CIPP M.S Download 1379
ارزیابی درونی کیفیت دانشکده علوم دانشگاه بوعلی سینا M.S Download 1381
بررسی کارآیی واثر بخشی آموزشهای ضمن خدمت معلمان مقطع کاردانی رشته آموزش ابتدائی در سطح استان مازندران M.S Download 1371
بررسی مهارتهای مدیران در جلب مشارکت اعضای انجمن اولیاء و مربیان و رابطه آن با عملکرد انجمن در شهر فیروز کوه در سال تحصیلی (74-73) M.S Download 1374
بررسی و تحلیلی از وضعیت آموزش در سازمان تامین اجتماعی و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان در استان آذربایجان شرقی M.S Download 1379
تحلیل اثربخشی هزینه دوره‌های آموزش ضمن خدمت دبیران مقطع متوسطه شهر بیرجند در سال تحصیلی 90-89 M.S Download 1392/06/30
بررسی مقایسه ای نظرات کارکنان ستادی شرکت کننده در دوره های ضمن خدمت" مبانی کارآفرینی" و "آموزش سازمان کارآفرین" شرکت ملی گاز ایران درباره تأثیر دوره های مذکور بر عملکرد کاری کارآفرینانه آنان M.S Download 1390/06/29
بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در شرکت ذوب آهن اصفهان M.S Download 1390/11/30
بررسی نظرات مدیران شرکت صنایع فولاد اهواز درباره نقش برنامه ریزی نیروی انسانی در کارایی آنان M.S Download 1374
بررسی نظرات دانشجویان ایثارگر کارشناسی ارشد دانشگاههای تهران وعلوم پزشکی تهران دربارة چگونگی بهبود پیشرفت تحصیلی آنان M.S Download 1375
بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت سهامی بیمه آسیا M.S Download 1390/12/15
بررسی نظرات مدیران و دبیران درباره نوع و میزان قدرت مدیران در مدارس متوسطه شهرستان میانه M.S Download 1376
عنوان:مطالعه تطبیقی کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده به دانشجویان در دانشگاه های تهران و تربیت مدرس با استفاده از مد سروکوآل ( مطالعه موردی : گروه های آموزشی علوم انسانی) M.S Download 1390/07/26
بررسی نظرات مدیران سازمان بنادر و کشتیرانی نسبت به نیازهای آموزشی مدیران در امر برنامه ریزی M.S Download 1374
نیاز سنجی آموزشی مدیران میانی شرکت های قطعه ساز ایران خودرو M.S Download 1381
بررسی نگرش دانشجو معلمان مراکز تربیت معلم مشهد درباره ارزشیابی مدرسین از آموخته های آنها M.S Download 1374
بررسی نقطه نظرات مدیران گروه اعضای هیات علمی دانشکده های علوم انسانی دانشگاههای شهر تهران در خصوص وظایف مصوب مدیر گروه آموزش در رابطه با بهبود عملکرد آموزش وپرژوهش اعضای هیات علمی M.S Download 1373
بررسی رابطه بین آموزش های ضمن خدمت وعملکرد شغلی کارشناسان ایران خودرو دیزل از نظر کارشناسان و ارائه راهکار برای بهبود برنامه های آموزشی ضمن خدمت آنان M.S Download 1392/06/30
ارزیابی دروندادهای نظام آموزشی ابتدایی و رابطة آن با ارتقاء کیفیت بروندادهای این نظام در شهرستان اردبیل درسال تحصیلی 77-1376 M.S Download 1378
تعیین عوامل سازمانی مرتبط با بهره‌وری مدیران میانی شرکت ایران خودرو M.S Download 1385
طراحی الگوی ممیزی فرایندهای آموزشی و پژوهشی در دانشگاه شاهد Ph.D Download 1393/11/25
بررسی و مطالعه میزان آشنایی و بکارگیری برنامه ها و راهبردهای توسعه نیروی انسانی توسط مدیران امور کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران M.S Download 1380
ارزیابی برنامه ‏های توسعه اعضای هیأت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران و ارائه راهکارهای بهبود آن M.S Download 1395/07/07
ارائه الگویی برای بهبود کاربست دانش در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد Ph.D Download 1390/02/12
بررسی رابطه هزینه ها با پیشرفت تحصیلی در مدارس راهنمایی شهرستان شهربابک سال تحصیلی 1387ـ1386 M.S Download 1388/12/17
ارزیابی جامع آموزشگاهی بر اساس مدل ارزیابی سیپ CIPP (مورد دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه صنعت نفت محمود آباد) M.S Download 1379
Designing a model for teaching meta-cognitive skills to the teacher-students of Farhangian University Ph.D Download 1395/07/05
طراحی برنامه توسعه مهارت های مدیریتی روسای دانشکده های دانشگاه تهران M.S Download 1382
ارزیابی مدیریت استعداد درواحد منابع انسانی شرکت خودروسازی سایپا M.S Download 1392/11/30
بررسی نیازهای آموزش پنجسال آینده کارمندان پژوهشگاه صنعت نفت M.S Download 1373
بررسی نظرات اعضای هیئت علمی برخی از رشته های کارشناسی مدیریت در دانشگاههای تهران در رابطه با نحوه ارزشیابی از آموخته های دانشجویان M.S Download 1373
ارزیابی نظام پیشنهادات درمرکزآموزش مدیریت دولتی براساس ارزشیابی برونداد، فرایند و درونداد M.S Download 1382
بررسی نظر فارغ التحصیلان ورودی سالهای 63- 1361 رشته معارف اسلامی وعلوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع) درباره رابطه آموزش واشتغال ومیزان اثر بخشی آموخته های آنان M.S Download 1375
Evaluation the component of professional competencies of HR experts of Tavanir Company and their subsidiaries M.S Download 1395/04/12
بررسی رابطه نگرش دانشجویان کارشناسی رشته مدیریت (دولتی وبازرگانی) دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی درباره اعضای هیات علمی ونحوه ارزشیابی اعضاء توسط دانشجویان M.S Download 1373
بررسی وضعیت سرمایه فکری در شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک اصفهان از نظر مدیران و کارشناسان با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) M.S Download 1390/11/29
ارائه الگویی برای توسعه و نگهداشت استعدادها در شرکت مادر تخصصی توانیر Ph.D Download 1394/11/13
بررسی نظرات اعضای هیات علمی و دانشجویان رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاههای دولتی شهرتهران پیرامون دروس کارورزی M.S Download 1375
بررسی تاثیر دوره های آموزشی مدیریت میانی وپایه بر عملکرد شغلی فارغ التحصیلان این دوره ها در دو سازمان امور اداری واستخدامی کشور M.S Download 1374
بررسی نظرات دبیران دبیرستانهای نظام جدید شهر تهران نسبت به نظام واحدی آموزش متوسطه M.S Download 1373
شناسایی وضعیت موجود مسئولیت اجتماعی دانشگاه مبتنی بر مدل والایس (مورد: دانشگاه تهران) بر اساس دیدگاه اعضای هیئت علمی و ارائه راهکارجهت بهبود آن M.S Download 1395/04/15
امکان سنجی اجرای مدیریت دانش در سازمان تامین اجتماعی M.S Download 1395/02/22
امکان سنجی پیاده سازی مدیریت دانش در دانشکده های روانشناسی و علوم تربیتی (مورد: دانشگاه های تهران و علامه طباطبایی) M.S Download 1391/06/26
بررسی تطبیقی ویژگی های کارآفرینی موسسان زن و مرد مدارس ابتدایی غیر انتفاعی در شهر تهران M.S Download 1389/04/15
بررسی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت منابع انسانی M.S Download 1391/11/30
بررسی عملکرد سیستم توسعه منابع انسانی در دانشکده های علوم رفتاری و اجتماعی دانشگاه تهران M.S Download 1380
بررسی برخی عوامل موثردر روحیه معلمان و رابطه آن با عملکرد آنان در آموزش و پرورش شهرستان شاهرود (از دیدگاه معلمان) M.S Download 1377
ارزیابی وضعیّت موجود توانمند سازی مدیران مدارس متوسطه ی سازمان آموزش وپرورش استان کردستان M.S Download 1389/02/19
بررسی رابطه میان نظرات دانشجویان درباره برخی ازدرون دادهای نظام آموزشی با موفقیت تحصیلی آنان دردانشگاه پیام نور مرکزگبند کاووس M.S Download 1375
آسیب شناسی برنامه درسی رشته مدیریت آموزشی در دانشگاه های شهر تهران و ارائه راهبردهای کاربردی برای بهبود وضعیت موجود M.S Download 1382
کاربردالگوی (ق، ض، ف، ت، (SWOT) در نظام آموزش تکنسین کارکنان وزارت نیرو و تدوین برنامه استراتژیک برای آموزش این کارکنان M.S Download 1378
بررسی برابری فرصت های آموزشی دردانشکده شهید عباسپور وزارت نیرو و مرکزآموزش عالی امام خمینی وزارت جهاد سازندگی M.S Download 1376
بررسی شاخصهای موفقیت معلمان راهنما در رابطه با پیشبرد اهداف آموزشی درمدارس ابتدایی استان مازندران M.S Download 1374
The Needs assessment of professional competencies of the Heads Departments on university of Tehran and development a training program. M.S Download 1394/11/07
بررسی مقایسه ای نظرات اعضای هیات علمی درباره برنامه درسی رشته های علوم انسانی و فنی - مهندسی در دانشگاه تهران وشهید بهشتی M.S Download 1375
طراحی الگوی منابع و روش‏های یادگیری کارآفرینان M.S Download 1389/12/17
"بررسی رابطه سرمایه اجتماعی ویادگیری سازمانی ازنظر اساتید دانشگاه جامع علمی کاربردی گلدشت" M.S Download 1390/11/29
رابطه سبک مدیریت مدیران با رضایت شغلی دبیران در دبیرستانهای پسرانه نظری دولتی استان کردستان M.S Download 1383
بررسی رابطه ویژگی های خـودتوسعـه‌ای مدیران و عملکرد آنان و ارائه راهکارهای بهبود وضعیت مدیران مدارس شهر ری در سال تحصیلی(92-91) M.S Download 1392/06/31
ارزشیابی از محتوای کتابهای درسی تخصصی سال چهارم رشته بهداشت محیط در آموزش حرفه ای M.S Download 1373
بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی کارشناسان دانشگاه تهران M.S Download 1390/11/30
ارزیابی نظام جدید ارزیابی عملکرد معلمان از نظر ذی نفعان آن (مقطع متوسطه شهر اهواز) M.S Download 1392/07/03
بررسی ویژگیهای مدیران مراکز تربیت معلم کشور ومقایسه آنها با ضوابط احراز آن مراکز در آموزش وپرورش M.S Download 1374
طراحی برنامه پرورش مدیر ( مورد مدیران میانی پژوهشگاه صنعت نفت) ( RIPI ) M.S Download 1385
بررسی رابطه بین سبکهای مدیریتی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر در دبیرستانهای استان کرمانشاه M.S Download 1376
طراحی الگوی مشارکت برای مدارس زاهدان Ph.D Download 1393/11/20
Designing and Explaining a Model of Faculty Members' Competency in Tehran University by Focusing on International Interactions Ph.D Download 1395/07/26
بررسی رابطه آموزش ضمن خدمت بلند مدت با عملکرد کارکنان نهضت سواد آموزی M.S Download 1375
طراحی الگوی تعالی نوآوری خدمات در مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی شهر تهران Ph.D Download 1396/04/11
بررسی نظرات اعضای هیأت علمی پیرامون مسائل ومشکلات پژوهشی آنان در دانشگاه های دولتی شهر مشهد M.S Download 1375
ارزیابی کیفیت دوره های آموزشی برخی از موسسات ارائه دهنده خدمات آموزشی به شرکت ایران خودرو M.S Download 1382
طراحی و تبیین الگوی اثربخش انتقال یادگیری در سازمان‌ها Ph.D Download 1395/03/26
بررسی عوامل موثر بر ارتقاء اثربخشی دوره های آموزشی شرکت ملی نفت ایران و ارائه مدل اثربخشی آموزشی مناسب M.S Download 1389/07/13
Recognizing The Status Of HRM In Tamin Ejtemaai Organization Based on HR Exellence M.S Download 1395/04/15
Showing 13 results.
of 1
Showing 13 results.
of 1