منابع انسانی آموزش منابع انسانی آموزش

منابع انسانی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

سمت

نام و نام خانوادگی

شماره  تماس

معاون آموزشی

آقای دکتر  پورکریمی

Jpkarimi@ut.ac.ir

88234735

61117576

رئیس اداره آموزش

خانم محمدی

Mohammadi_atosa@ut.ac.ir

88234735

61117522

مسئول دفتر معاونت

خانم سهیلا خان بیگی

Khanbaegi@ut.ac.ir

88234735

88234417

6111۷۵۲۴

کارشناسان دوره‌های کارشناسی

خانم نوروزآذر

Norouzazar@ut.ac.ir

رشته روان‌شناسی

6111۷۵۸۴

خانم مدنی 

A_madani62@ut.ac.ir     

رشته علوم تربیتی + رشته مشاوره

6111۷۵۲۰

کارشناسان دوره‌های

تحصیلات تکمیلی

خانم اعجازی

M_ejazi@ut.ac.ir

گروه روان‌شناسی

6111۷۵۷۵

خانم عبهری

Zabhari1355@ut.ac.ir

گروه روان‌شناسی تربیتی و مشاوره

6111۷۵۷۴

خانم بابایی

Khbabaei@ut.ac.ir

گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی

6111۷۵۲۹

خانم‌ علیمددی

Malimadadi@ut.ac.ir

گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی+  گروه مبانی فلسفی-اجتماعی آموزش و پرورش

6111۷۵۴۷

خانم کمال‌‌پور

Kamalpoor07@ut.ac.ir

گروه روش‌ها و برنامه‌های درسی و آموزشی

6111۷۵۷۷

کارشناس دوره‌های مجازی

خانم حقانی

Ehaghani@ut.ac.ir

کلیه گروه­ها

61117532

کارشناسان

 گروه­های آموزشی

خانم رفیعی

Zrafie@ut.ac.ir

گروه روش‌ها و برنامه‌های آموزشی و درسی+  گروه مبانی فلسفی-اجتماعی آموزش و پرورش

88234810

61117565

خانم عراقی

Faraghi@ut.ac.ir

گروه روان‌شناسی+  گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی

6111۷۴۸۳

خانم مختاری

Mokhtari_59@ut.ac.ir

گروه روان‌شناسی تربیتی و مشاوره+  گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی

88234603

6111۷۴۱۵

بایگانی

آقای پیروی

61117536

کارشناسان توسعه آموزش

آقای حدادی

61117508