نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارشناسان

کارشناسان


 

 

شرح وظایف

نام و نام خانوادگی

ردیف

1) مدیریت فعالیتهای انجمن های علمی

2) مدیریت فعالیتهای تشکلهای دانشجویی

3)مدیریت فعالیتهای کانون های فرهنگی

4)مدیریت فعالیتهای امور تربیت بدنی

5) مدیریت امور مربوط به پرداخت کاردانشجویی

6)مدیریت مربوط به سلف سرویس

7)مدیریت مربوط به وام دانشجویی(صندوق رفاه دانشجویان، قرض الحسنه باقرالعلوم و) بیمه

8) تسویه حساب دانشجویان روزانه

9) تسویه حساب دانشجویان نوبت دوم

 

آقای: محمد شیری 
سمت : سرپرست  امور فرهنگی ودانشجویی و تسویه حساب 
شماره تماس : 61117572
دورنگار :_
رایانامه :_
اتاق : 114  طبقه: همکف قدیم

 

 

 

 

عکس

 

 

 

1

 

1) تسویه حساب تغذیه کلیه دانشجویان

 

 

آقای: جواد  حسینی عالی 
سمت : مسئول اتوماسیون تغذیه
شماره تماس :7494 6111
دورنگار :_
رایانامه:_
اتاق :112   طبقه: همکف قدیم

 

 

 

 

عکس

 

 

 

2

 

1) انجام امور وام وتسهیلات رفاهی کلیه دانشجویان

 

 

خانم : سید معصومه مرتضوی

سمت :مسئول امور وام وتسهیلات رفاهی
شماره تماس : 61117549_61117572
دورنگار :_
رایانامه :_
اتاق :114   طبقه: همکف قدیم

 

 

 

 

عکس

 

 

 

 

 

3

 

1)فعالیتهای انجمن های علمی

2)فعالیتهای تشکلهای دانشجویی

 

 

آقای: علی زوی کلاتی

سمت :کارشناس امور دانشجویی
شماره تماس : 61117523
دورنگار :_
رایانامه :_
اتاق :112   طبقه: همکف قدیم

 

 

 

عکس

 

 

 

4

 فعالیت های  ورزشی  دانشجویان ،کارکنان ،اعضای هیات علمی

 فعالیت های جشنواره های  ورزشی

  برگزاری اردوهای  دانشجویی

آقای: کیوان رستمی 
سمت :کارشناس تربیت بدنی 
شماره تماس : 61117417 
دورنگار :
رایانامه :
اتاق :110 طبقه : همکف قدیم

 

عکس

 

 

1)       امور مربوط  خوابگاه  تمامی مقاطع (روزانه، نوبت دوم، مجازی، فرهنگیان)

2)      امور مربوط به دفتر معاونت دانشجویی وفرهنگی

 

 

خانم : نمکی
سمت : مسئول دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی
شماره تماس : 61117526

88234382
دورنگار :88249749
رایانامه :

تلگرامmoavenatedanshjoie_ravanshenasi

 

عکس

 

 

 

شرح وظایف

نام و نام خانوادگی

ردیف

1) مدیریت فعالیتهای انجمن های علمی

2) مدیریت فعالیتهای تشکلهای دانشجویی

3)مدیریت فعالیتهای کانون های فرهنگی

4)مدیریت فعالیتهای امور تربیت بدنی

5) مدیریت امور مربوط به پرداخت کاردانشجویی

6)مدیریت مربوط به سلف سرویس

7)مدیریت مربوط به وام دانشجویی(صندوق رفاه دانشجویان، قرض الحسنه باقرالعلوم و) بیمه

8) تسویه حساب دانشجویان روزانه

9) تسویه حساب دانشجویان نوبت دوم

 

آقای: محمد شیری 
سمت : سرپرست  امور فرهنگی ودانشجویی و تسویه حساب 
شماره تماس : 61117572
دورنگار :_
رایانامه :_
اتاق : 114  طبقه: همکف قدیم

 

 

 

 

عکس

 

 

 

1

 

1) تسویه حساب تغذیه کلیه دانشجویان

 

 

آقای: جواد  حسینی عالی 
سمت : مسئول اتوماسیون تغذیه
شماره تماس :7494 6111
دورنگار :_
رایانامه:_
اتاق :112   طبقه: همکف قدیم

 

 

 

 

عکس

 

 

 

2

 

1) انجام امور وام وتسهیلات رفاهی کلیه دانشجویان

 

 

خانم : سید معصومه مرتضوی

سمت :مسئول امور وام وتسهیلات رفاهی
شماره تماس : 61117549_61117572
دورنگار :_
رایانامه :_
اتاق :114   طبقه: همکف قدیم

 

 

 

 

عکس

 

 

 

 

 

3

 

1)فعالیتهای انجمن های علمی

2)فعالیتهای تشکلهای دانشجویی

 

 

آقای: علی زوی کلاتی

سمت :کارشناس امور دانشجویی
شماره تماس : 61117523
دورنگار :_
رایانامه :_
اتاق :112   طبقه: همکف قدیم

 

 

 

عکس

 

 

 

4

 فعالیت های  ورزشی  دانشجویان ،کارکنان ،اعضای هیات علمی

 فعالیت های جشنواره های  ورزشی

  برگزاری اردوهای  دانشجویی

آقای: کیوان رستمی 
سمت :کارشناس تربیت بدنی 
شماره تماس : 61117417 
دورنگار :
رایانامه :
اتاق :110 طبقه : همکف قدیم

 

عکس

 

 

1)       امور مربوط  خوابگاه  تمامی مقاطع (روزانه، نوبت دوم، مجازی، فرهنگیان)

2)      امور مربوط به دفتر معاونت دانشجویی وفرهنگی

 

 

خانم : نمکی
سمت : مسئول دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی
شماره تماس : 61117526

88234382
دورنگار :88249749
رایانامه :

تلگرامmoavenatedanshjoie_ravanshenasi

 

عکس