نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارشناسان آموزش و تحصیلات تکمیلی

کارشناسان آموزش و تحصیلات تکمیلی


 

 

 

نام خانوادگی، سمت و تماس

شرح وظایف

 

خانم سهیلا احمدخان بیگی

سمت : مسئول دفتر 

شماره تماس : 61117576 - 61117522-61117524-88257435

دورنگار : - 88259417

رایانامه : - 

تاق: 103 طبقه همکف ساختمان شمالی

دریافت و ارسال کلیه مکاتبات مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، ایجاد هماهنگی و برنامه ریزی دفتر، تنظیم جلسات دفاع و آماده سازی صورتجلسات، پاسخگویی حضوری و تلفنی به مراجعین، مشارکت در امتحانات ، تنظیم و هماهنگی جلسات، ثبت نام از دانشجویان مهمان تکدرس و ...

 

خانم مریم اعجازی

سمت: کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی

شماره تماس: 61117575
دورنگار: -

رایانامه: -

اتاق: 102 طبقه اول ساختمان شمالی (قدیمی)

کارشناس دوره کارشناسی رشته های روان شناسی

ورودی 94 -96 گروه  Aو 97- دوره کارشناسی ارشد رشته های روانشناسی بالینی و روانشناسی شناختی و دوره دکتری رواشناسی سلامت و مشارکت در برگزاری امتحانات و...؛

 

خانم خدیجه بابایی
سمت: کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی
شماره تماس: ۶۱۱۱۷۵۲۹
دورنگار: -

رایانامه: -

اتاق: ۱۰۷ طبقه اول ساختمان شمالی (قدیمی)

کارشناس گروه مدیریت آموزشی و برنامه ریزی آموزشی دوره کارشناسی رشته مدیریت +علوم تربیتی ۹۷ دوره کارشناسی ارشد رشته ارشد مدیریت آموزشی  و  دوره دکتری رشته مدیریت آموزشی و آموزش عالی

مشارکت در برگزاری امتحانات و...

 

خانم باده بان
سمت: کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی

شماره تماس:

دورنگار: -

رایانامه: -

اتاق: ۱۰۷ طبقه اول ساختمان شمالی (قدیمی)

کارشناس دوره کارشناسی رشته های روان شناسی ۹۳ و قبل از آن + تکنولوژی دوره کارشناسی ارش رشته روانشناسی عمومی

مشارکت در برگزاری امتحانات و...+ کارشناس حق التدریس و ترفیع

 

 

خانم زهرا جز عبهری

سمت: کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی

شماره تماس: ۶۱۱۱۷۵74

ورنگار:

رایانامه: -

اتاق: 102 طبقه اول ساختمان شمالی (قدیمی)

کارشناس گروه مبانی فلسفی دوره کارشناسی رشته علوم تربیتی ۹۶ دوره کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش و دوره دکتری رشته فلسفه تعلیم و تربیت + کارشناس دروس عمومی

 

خانم زهرا رهنما
سمت: کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی

شماره تماس: ۶۱۱۱۷۵۷۷

دورنگار: -

رایانامه: -

اتاق: ۱۰۱ طبقه اول ساختمان شمالی (قدیمی)

کارشناس گروه روشها و برنامه آموزشی و درسی دوره کارشناسی رشته علوم تربیتی ۹۵ دوره کارشناسی ارشد رشته های برنامه ریزی درسی، آموزش بزرگسالان و تحقیقات آموزشی- دوره دکتری  رشته های برنامه ریزی درسی و سنجش آموزش 

مشارکت در برنامه ریزی و  برگزاری امتحانات و...

 

خانم فاطمه کمالپور

سمت: کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی

شماره تماس: ۶۱۱۱۷۵۱۶

دورنگار: -

رایانامه: -

اتاق: ۲۴۸ سالن طبقه اول

کارشناس دوره کارشناسی رشته راهنمایی و مشاوره- مشاوره ورودی ۹۴ و قبل از آن و 

مشارکت در برگزاری امتحانات روزانه و مجازی و...؛ کاربر سیستم، پیگیری امور داوری ها و تهیه گزارش ماهیانه، مشارکت در امتحانات و...

 

خانم سیده عاطفه مدنی معافی

سمت: کارشناس آموزش

شماره تماس: ۶۱۱۱۷۵۲۰

دورنگار: -

رایانامه: -

اتاق: ۱۰۱ طبقه اول ساختمان شمالی (قدیمی)

کارشناس رشته های گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره دوره کارشناسی رشته مشاوره ۹۶ و۹۷دوره کارشناسی ارشد رشته روان شناسی تربیتی، مشاوره خانواده، مشاوره مدرسه و دوره دکتری رشته های روان شناسی تربیتی، روانشناسی 

 مشارکت در برگزاری امتحانات و...

 

خانم کتایون میدانی پور

سمت: کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی

شماره تماس: ۶۱۱۱۷۵۳۲

دورنگار:

رایانامه:

اتاق: 102 طبقه اول ساختمان شمالی (قدیمی)

کارشناس گروه روانشناسی تو آموزش کودکان استثنایی دوره کارشناسی رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی+روانشناسی ۹۵ و۹۶ گروه B دوره کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دوره دکتری رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

کارشناس امور بازنگری رشته ها +مشارکت در برگزاری امتحانات و...

آقای رضا پیروی

سمت: بایگان آموزش و تحصیلات تکمیلی

شماره تماس: 61117536

دورنگار: -

رایانامه : -

اتاق: 107 طبقه اول ساختمان شمالی(قدیمی) بایگانی راکد

حضور و غیاب کلاس های درسی، تهیه گزارش مربوط به غیبت اساتید و ارسال به گروههای آموزشی، تهیه گزارشات مربوط به کلاس های جبرانی، انجام امور مربوط به بایگانی راکد و جاری، مشارکت در برگزاری امتحانات و ...