نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هیات رئیسه دانشکده

هیات رئیسه دانشکده 

عنوان نام و نام خانوادگی
ریاست دانشکده آقای دکتر خدایاری فرد
معاونت اداری و مالی آقای دکتر حسن زاده
معاونت آموزشی آقای دکتر علی اکبر ارجمند نیا
معاونت پژوهشی آقای دکتر بهرامی احسان
معاونت دانشجوی خانم دکتر طیبه فردوسی
ریاست موسسه روانشناسی آقای دکتر محمد جوادی پور