نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی شدن خانم دکتر مریم عباسی از سوی مزکر بین المللی و حرفه ای درمان هیجان مدار کانادا

معرفی شدن خانم دکتر مریم عباسی از سوی مزکر بین المللی و حرفه ای درمان هیجان مدار کانادا


سرکار خانم دکتر مریم عباسی عضو هیات علمی گروه روانشناسی این دانشکده درمانگر مجاز (certified) در حوزه درمانی هیجان مدار (EFT)   از سوی مزکر بین المللی و حرفه ای درمان هیجان مدار کانادا معرفی شدند. روج درمانی هیجان مدار، رویکردی تجربهای، سیستمی و مبتنی بر نظریه ی  دلبستگی است که توسط دکتر سوزان جانسون بینانگذار و شواهد پژوهشی از آن به عنوان موفق ترین درمان برای زوج