نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراحل تصویب طرح‌های پژوهشی بنیادی

مراحل تصویب طرح‌های پژوهشی بنیادی


«مدارک و مستندات ضروری مورد نیاز برای تصویب طرح‌های پژوهشی بنیادی»

۱- تکمیل طرح پژوهشی پیشنهادی (پروپوزال) در فرم ویژه دانشکده به صورتword و pdf (فرم را از سایت معاونت پژوهشی دانشکده تهیه نمائید)

۲- تهیه گزارش همانند یاب در سایت سمیم نور مبنی بر تکراری نبودن طرح پژوهش

۳- تکمیل فرم داوری طرح پیشنهادی توسط دو داور (داورها توسط مدیر محترم گروه آموزشی مربوطه مشخص می‌شوند)

۴- ارائه صورتجلسه گروه آموزشی مبنی بر تصویب طرح پیشنهادی

۵- ارسال کلیه مدارک شامل پروپوزال، صورت جلسه گروه، فرم تکمیل شده توسط داوران، گزارش همانند یاب به صورت پیوست اتوماسیونی به معاونت پژوهشی جهت ارسال به دانشگاه

۶- ارسال کلیه مدارک شامل پروپوزال، صورت جلسه گروه، فرم تکمیل شده توسط داوران، گزارش همانند یاب به صورت دستی به معاونت پژوهشی جهت تکمیل پرونده

 

«مدارک و مستندات ضروری برای ارسال گزارش پژوهشی»

۱- تدوین گزارش نهایی طرح براساس آئین نامه پژوهشی دانشگاه

۲- تهیه گزارش همانند یاب در سایت سمیم نور مبنی بر تکراری نبودن گزارش نهایی

۳- تکمیل فرم داوری گزارش نهایی طرح توسط دو داور (داورها توسط مدیر محترم گروه آموزشی مربوطه مشخص می‌شوند)

۴- صورتجلسه گروه آموزشی مبنی بر تصویب گزارش نهایی طرح

۵- ارسال کلیه مدارک شامل گزارش نهایی، صورت جلسه گروه، فرم تکمیل شده توسط داوران، گزارش همانند یاب به صورت پیوست اتوماسیونی به معاونت پژوهشی جهت ارسال به دانشگاه

۶- ارسال کلیه مدارک شامل پروپوزال، صورت جلسه گروه، فرم تکمیل شده توسط داوران، گزارش همانند یاب به صورت دستی جهت تکمیل پرونده