نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فهرست مشمولین تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

فهرست مشمولین تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰


 

اطلاعیه شیوه‌نامه پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی 1400-1399

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند اعطای تسهیالت دانشجویی بر اساس فرایندهای اجرایی مشخص شده در «شیوه‌نامه پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی 1400-1399» صورت می‌پذیرد، آگاهی دقیق دانشجویان برگزیده، استادان و کارشناسان دانشگاه از مفاد این شیوه‌نامه کمک شایانی به اجرای هرچه بهتر فرایند اعطای تسهیالت به برگزیدگان خواهد کرد.

شیوه نامه مذکور در وبگاه ir.bmn.tehran قابل مشاهده است.

 

فهرست_مشموالن_تسهیالت_دانشجویی_بنیاد_ملی_نخبگان_در_سال_تحصیلی_1400_-1399