نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرم ها

فرم ها


 

فرم حمایت از پایان نامه را می توانید از آدرس زیر تهیه فرمایید:

  1. سایت معاونت پژوهشی دانشگاه تهران به آدرسwww.ut.ac.ir ، قسمت فرم ها
  2. سایت دانشکده به آدرس: psyedu.ut.ac.ir  بخش معاونت پژوهشی قسمت فرم ها
  3. بارگیری فرم حمایت از پایان نامه (ارشد و دکتری)

 

 

مراحل تکمیل فرم:  

  1. تکمیل فرم (2 برگی )توسط دانشجو و استاد مربوطه به صورت کامل
  2. فرم تکمیل شده را تحویل گروه آموزشی مربوطه دهید.
  3. فرم تکمیل شده توسط مدیر محترم گروه آموزشی به معاونت محترم آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده ارسال می شود و پس از تایید کارشناسان آن واحد به معاونت پژوهشی دانشکده ارجاع داده خواهد شد جهت مراحل پایانی.

 

فرم حمایت از پایان نامه