نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عناوین اولویت‌های تحقیقاتی فعال در سامانه ساتع در حوزه کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری

عناوین اولویت‌های تحقیقاتی فعال در سامانه ساتع در حوزه کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری


عناوین اولویت‌های تحقیقاتی فعال در سامانه ساتع در حوزه کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری به شرح ذیل می باشد. علاقمندان جهت اخذ اطلاعات تکمیلی به بخش فهرست طرح‌ها به آدرس http://sate.atf.gov.ir مراجعه فرمایند.

‌‌‌‌‌‌شایان ذکر است مطابق ماده ۷ آئین نامه بند ح تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ حداقل ۶۰ درصد مبلغ هر پروژه باید به دانشجویان یا پژوهشگران پسادکتری یا دانش‌آموختگان پژوهشگر یا نیروی کارورز فعال در پروژه پرداخت شود.

 

 • توانمندسازی نیروی انسانی به منظور ارتقا امنیت سایبری شرکت پالایش گاز پارسیان (پایان نامه )،۱۴۰۰/۲/۳۱، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • ارزیابی اختلالات اسکلتی-عضلانی با استفاده از روش‌های مناسب ارزیابی پوسچر در کارکنان عملیاتی واجرای روش‌های کنترلی برای بهبود پوسچرهای کاری وایستگاه های کاری (پایان نامه )،۱۴۰۰/۲/۳۱، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • انتخاب مناسب‌ترین روش ارزیابی پوسچر برای کارکنان عملیاتی (پایان نامه)، ۱۴۰۰/۲/۳۱، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • انتخاب مناسب‌ترین روش ارزیابی پوسچر برای کارکنان اداری (پایان نامه)، ۱۴۰۰/۲/۳۱، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • طراحی محیط‌های کاراداری (شرکت پالایش گاز پارسیان) براساس اصول ارگونومی و بهداشت حرفه‌ای (پایان نامه)، ۱۴۰۰/۲/۳۱، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • طراحی یکی از محیط‌های کار عملیاتی (شرکت پالایش گاز پارسیان) براساس اصول ارگونومی و بهداشت حرفه‌ای (پایان نامه)، ۱۴۰۰/۲/۳۱، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • طراحی و استقرار سیستم ارگونومی مشارکتی، تأثیر برروند بهبود کیفیت وبهره وری سازمان و مقایسه آن با ارگونومی سنتی (پایان نامه)، ۱۴۰۰/۲/۳۱، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • ارزیابی توانایی کار جسمی (P.W.C) در کارکنان وارایه روش‌های عملی و کاربردی جهت انتخاب مناسب برای کارهای فیزیکی (پایان نامه)، ۱۴۰۰/۲/۳۱، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • بررسی و مطالعه نوبتکاری و اثرات مخرب آن در کوتاه مدت و بلند مدت بر پرسنل پالایشگاه پارسیان و ارائه راهکارهای عملی جهت کاهش مضرات بر سلامتی پرسنل.(پایان نامه)، ۱۴۰۰/۲/۳۱، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • طراحی الگوی توسعه شایستگی‌های مدیران و سرپرستان در شرکت‌های پالایشی (پایان نامه)، ۱۴۰۰/۲/۳۱، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • شناسایی، تبیین و اولویت بندی عوامل ریسک مالی (پایان نامه)، ۱۴۰۰/۲/۳۱، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • شناخت چالشهای پیش روی مسؤولیت اجتماعی شرکت و راهکارهای مرتبط با آن (پایان نامه)، ۱۴۰۰/۲/۳۱، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • شناسایی عوامل مؤثر بر اختلالات اسکلتی و عضلانی کارکنان ارائه راهکار (پایان نامه)، ۱۴۰۰/۲/۳۱، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • شناسایی و رتبه بندی موانع یادگیری سازمانی در شرکت پالایش گاز پارسیان (پایان نامه)، ۱۴۰۰/۲/۳۱، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • شناسایی ورتبه بندی عوامل مؤثر چابکی سازمان، (پایان نامه)، ۱۴۰۰/۲/۳۱، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • آسیب شناسی اجرای نظام مشارکت و پیشنهادات (پایان نامه)، ۱۴۰۰/۲/۳۱، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • تأثیر جو شاد سازمان بر عملکرد کارکنان (پایان نامه)، ۱۴۰۰/۲/۳۱، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • آسیب شناسی سلامت اداری و سازمانی (پایان نامه)، ۱۴۰۰/۲/۳۱، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • آسیب شناسی نظام جبران خدمات (پایان نامه)، ۱۴۰۰/۲/۳۱، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • ارائه الگویی به منظور شناسایی مؤلفه‌های نوآوری فناورانه در صنایع پالایش گاز ایران (پایان نامه)، ۱۴۰۰/۲/۳۱، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • طراحی الگوی مدیریت زنجیره تأمین تاب آور در صنایع پالایش گاز ایران (پایان نامه)، ۱۴۰۰/۲/۳۱، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • طراحی الگوی مدیریت استعداد در سازمان (پایان نامه)، ۱۴۰۰/۲/۳۱، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷
 • سنجش و تحلیل میزان سرمایه اجتماعی در شرکت (پایان نامه)، ۱۴۰۰/۲/۳۱، شرکت پالایش گاز پارسیان ،۰۷۱۵۲۱۱۲۱۹۹-۲۹-۹۷ ‌