نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رسالت کانون

رسالت کانون


 

کانون دانش آموختگی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران انجام تعهدات اصولی زیر را رسالت خود می‌داند: 

1.   گسترش ارتباط و تداوم و تحکیم پیوند و همبستگی بین دانش آموختگان دانشکده از یک سو و دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی از سوی دیگر به منظور ایجاد انگیزه و بستر مناسب برای رشد خلاقیت و دانش و فرهنگ اعضاء و توسعه و ارتقاء سطح علمی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. 

2.  کوشش در جهت اعتلای شأن و منزلت حرفه روان شناسی و علوم تربیتی و تلاش در راستای شکل گیری و توسعه نظامها و تشکلهای روان شناسی و علوم تربیتی کشور و تشکیل و تقویت کانون روان شناسان ایران . 

3.  کوشش در جهت رشد و شکوفایی و اعتلای صنعت و اقتصاد کشور و مشارکت در فرآیند تصمیم سازی و ایفای نقش هدایتی، نظارتی و نقادانه نسبت به  طرحها و برنامه‌های توسعه‌ای و پیشنهاد طرحهای ضروری بر پایه نیازهای جامعه و همکاری همه جانبه در جهت توسعه پایدار کشور.