نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دریافت نامه سامانه‌ای ترخیص از خدمت پذیرفته شدگان ذکور مشمول نظام وظیفه

دریافت نامه سامانه‌ای ترخیص از خدمت پذیرفته شدگان ذکور مشمول نظام وظیفه


اطلاعیه دریافت نامه سامانه ای ترخیص از خدمت پذیرفته شدگان ذکور مشمول نظام وظیفه

ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

 

بدین وسیله به اطلاع می رساند با توجه به پایداری ویروس کرونا و به منظور جلوگیری از مراجعه حضوری، جهت دریافت نامه ترخیص از خدمت پذیرفته شدگان ذکور مشمول نظام وظیفه ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ کلیه مقاطع تحصیلی، فرآیند دریافت نامه ترخیص از خدمت در پیشخوان سامانه جامع آموزش دانشگاه به شرح ذیل پیاده سازی شده است.

گردش کار فرآیند: ثبت درخواست در پیشخوان سامانه جامع توسط پذیرفته شده>> ارسال به پیشخوان کارشناس رشته مربوط در دانشکده / پردیس جهت تایید>> امضاء خودکار معاون محترم آموزشی پردیس / دانشکده>> ثبت اتومات دبیرخانه پردیس / دانشکده>> پیام به پذیرفته شده (نامه ترخیص از خدمت شما صادر گردید جهت دریافت آن به ایمیل خود مراجعه کنید)>> ارسال به ایمیل پذیرفته شده.