نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور کارکنان واحد پژوهشی دانشکده 10 الی 14 آبان

حضور کارکنان واحد پژوهشی دانشکده 10 الی 14 آبان


حضور شنبه 99/8/10:

واحد پژوهشی: خانم حسینی و خانم عبدالوند - واحد کتابخانه: خانم فلاح - واحد انفورماتیک: مهندس طهرانی

حضور یکشنبه 99/10/11:

واحد پژوهشی: خانم حسینی و خانم عبدالوند - واحد کتابخانه: خانم فلاح - واحد انفورماتیک: مهندس طهرانی

حضور دوشنبه 99/10/12:

و احد پژوهشی: خانم غرقی فرد- واحد کتابخانه: خانم نصرتی - واحد انفورماتیک: خانم نوروزی

حضور چهارشنبه 99/10/14:

واحد پژوهشی: خانم حق دوست - واحد کتابخانه: خانم نصرتی- واحد انفورماتیک: خانم نوروزی