نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور کارکنان واحد پژوهشی دانشکده در هفته سوم مهرماه (۹۹/۰۷/۱۲ الی ۹۹/۰۷/۱۶)

حضور کارکنان واحد پژوهشی دانشکده در هفته سوم مهرماه (۹۹/۰۷/۱۲ الی ۹۹/۰۷/۱۶)


بدینوسیله حضور کارکنان معاونت پژوهشی به شرح زیر اعلام می‌گردد.

حضور دوشنبه ۹۹/۷/۱۴:

و احد پژوهشی: خانم حسینی- واحد کتابخانه: خانم فلاح - واحد انفورماتیک: خانم نوروزی

حضور سه شنبه ۹۹/۷/۱۵:

واحد پژوهشی: خانم حق دوست - واحد کتابخانه: خانم فلاح- واحد انفورماتیک: خانم نوروزی

حضور چهارشنبه ۹۹/۷/۱۶:

واحد پژوهشی: خانم عبدالوند - واحد کتابخانه: خانم نصرتی- واحد انفورماتیک: آقای طهرانی