نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور کارکنان معاونت پژوهشی در هفته چهارم بهمن

حضور کارکنان معاونت پژوهشی در هفته چهارم بهمن


بدینوسیله حضور کارکنان معاونت پژوهشی در هفته چهارم بهمن به شرح زیر اعلام می‌گردد.

حضور شنبه 99/11/25:

واحد پژوهشی: خانم حسینی، خانم عبدالوند، خانم غرقی و خانم حق دوست - واحد کتابخانه: خانم فلاح  - واحد انفورماتیک:آقای مهندس طهرانی

حضور یکشنبه :99/11/26:

واحد پژوهشی: خانم حق دوست و خانم غرقی - واحد کتابخانه: خانم فلاح - واحد انفورماتیک: خانم مهندس نوروزی، آقای مهندس طهرانی

حضور دوشنبه  99/11/27:

واحد پژوهشی: خانم حسینی ، خانم عبدالوند - واحد کتابخانه: خانم فلاح - واحد انفورماتیک: آقای مهندس طهرانی

حضور سه شنبه 99/11/28:

واحد پژوهشی: خانم غرقی و خانم عبدالوند- واحد کتابخانه: خانم نصرتی - واحد انفورماتیک: خانم مهندس نوروزی

حضور چهارشنبه 99/11/29:

واحد پژوهشی: خانم حسینی و خانم حق دوست - واحد کتابخانه: خانم نصرتی - واحد انفورماتیک: خانم مهندس نوروزی