نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور کارشناسان معاونت پژوهشی در هفته سوم فروردین

حضور کارشناسان معاونت پژوهشی در هفته سوم فروردین


حضور شنبه 1400/1/14:

واحد پژوهشی: خانم حسینی، خانم  عبدالوند، خانم غرقی، خانم حق دوست - واحد کتابخانه: خانم نصرتی  - واحد انفورماتیک:  آقای مهندس طهرانی   

حضور یکشنبه :1400/1/15:

واحد پژوهشی: خانم عبدالوند، خانم حق دوست واحد کتابخانه: خانم فلاح - واحد انفورماتیک: خانم مهندس نوروزی

حضور دوشنبه  1400/1/16:

واحد پژوهشی: خانم حسینی ، خانم عبدالوند و خانم غرقی - واحد کتابخانه:  خانم نصرتی و خانم فلاح  - واحد انفورماتیک:  خانم مهندس نوروزی

حضور سه شنبه 1400/1/17:

واحد پژوهشی: خانم عبدالوند، خانم حق دوست - واحد کتابخانه: خانم فلاح  -  واحد انفورماتیک: آقای مهندس طهرانی

حضور چهارشنبه 1400/1/18:

واحد پژوهشی:  خانم حسینی، خانم عبدالوند و خانم غرقی - واحد کتابخانه: خانم نصرتی  - واحد انفورماتیک: آقای مهندس طهرانی