نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حسابداری

حسابداری


 

آقای محمدحسین الیوند 
سمت: رئیس حسابداری 
شماره تماس : 61117423 
دورنگار: -
رایانامه : - 
اتاق: 330 طبقه سوم
- انجام امور مربوطه به حقوق و دستمزد، بیمه تامین اجتماعی، خدمات درمانی و بازنشستگی، ورود اطلاعات احکام، تنظیم قراردادها و ...
 
خانم نسرین لطفی
سمت: رئیس حسابداری 
شماره تماس : 61117423 
دورنگار: -
رایانامه : - 
اتاق: 330 طبقه سوم
- انجام امور مربوطه به حقوق و دستمزد، بیمه تامین اجتماعی، خدمات درمانی و بازنشستگی، ورود اطلاعات احکام، تنظیم قراردادها و ...