نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حسابداری

حسابداری


 

 
  خانم نسرین لطفی
  سمت: رئیس حسابداری 
  شماره تماس : 61117423 
  دورنگار: -
  رایانامه : - 
  اتاق: 330 طبقه سوم
- انجام امور مربوطه به حقوق و دستمزد، بیمه تامین اجتماعی، خدمات درمانی و بازنشستگی، ورود اطلاعات احکام، تنظیم قراردادها و ...
آقای محمدحسین الیوند 
سمت: رئیس حسابداری 
شماره تماس : 61117423 
دورنگار: -
رایانامه : - 
اتاق: 330 طبقه سوم
- انجام امور مربوطه به حقوق و دستمزد، بیمه تامین اجتماعی، خدمات درمانی و بازنشستگی، ورود اطلاعات احکام، تنظیم قراردادها و ...