نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه نقد و بررسی کتاب " درمان چند بعدی معنوی" اثر جناب آقای دکتر جان بزرگی

جلسه نقد و بررسی کتاب " درمان چند بعدی معنوی" اثر جناب آقای دکتر جان بزرگی


از مجموعه سخنرانی های دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

موضوع سخنرانی:

" نقد و بررسی کتاب درمان چند بعدی معنوی جناب آقای دکتر جان بزرگی، توسط آقای دکتر پورحسین و خانم دکتر دهقانی آرانی"

با حضور جناب آقای دکتر جان بزرگی

 

 زمان: روز دوشنبه مورخ 25/9/1398 ساعت  10  الی 12

 مکان: اتاق شورا (طبقه شورا) دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران