نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بیمه حوادث دانشجویی برای پژوهشگران پسادکتری

بیمه حوادث دانشجویی برای پژوهشگران پسادکتری


«با استناد به بند "ه" تبصره ۳ ماده ۱ مصوبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۴ هیأت رئیسه محترم دانشگاه و همچنین مطابق تبصره ۳ ماده ۶ آئین نامه تشکیل دوره‌های تحقیقاتی پسادکتری دانشگاه، کلیه پژوهشگران پسادکتری پذیرش شده مطابق آئین نامه داخلی، طبق ضوابط دانشگاه توسط معاونت دانشجویی بیمه درمانی و حوادث می‌شوند. لذا کلیه پژوهشگران پسادکتری می‌توانند پس از دریافت کد هویت موقت و شناسه یکتا از این معاونت، به کارشناس بیمه مرکز بهداشت و درمان جناب آقای محمدی جهت استفاده از خدمات درمانی مراجعه نمایند.»