نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری سخنرانی خانم دکتر مونت سرات گوما با عنوان" Personality and Health"

برگزاری سخنرانی خانم دکتر مونت سرات گوما با عنوان" Personality and Health"


از مجموعه سخنرانی های دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

موضوع سخنرانی: "Personality and Health"

سخنران: خانم پروفسور مونت سرات گوما (استاد روان شناسی از کشور اسپانیا)

 

سخنرانی خانم دکتر مونت سرات گوما استاد دانشگاه مستقل بارسلونا از کشور اسپانیا با عنوان" Personality and Health" در روز شنبه ۰۷/‏۰۲/‏۹۸ توسط معاونت پژوهشی در اتاق شورا دانشکده روان شناسی و علومتربیتی با حضور اعضای هیأت علمی و دانشجویان برگزار گردید.