نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه کارگاه مهارتهای زندگی ورودی 97 مقطع کارشناسی

برنامه کارگاه مهارتهای زندگی ورودی 97 مقطع کارشناسی


برنامه کارگاه مهارتهای زندگی ورودی 97 مقطع کارشناسی دانشکده در نیمسال دوم  98-97

روز

ساعت

رشته تحصیلی

تاریخ

مکان

شنبه

18-14

مشاوره + علوم تربیتی

98/02/07

اتاق شورا

چهارشنبه

18-14

روانشناسی و غایبین سالهای قبل

98/02/11

اتاق شورا